DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Václav Hájek: Golem a šeřík

Václav Hájek: Golem a šeřík
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/ayXF

Velikost PDF souboru:
2186.47 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/yXF.pdf
Stažení: Václav Hájek_…eřík.pdf

Datum uložení souboru:
24. 02. 2018» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Václav Hájek_ Golem a šeřík.pdf:


*ROHPDãHtN

9iFODY+iMHN

0DUXãND

0DUXãNDVHQH]Gi

$NG\åVHRåHUH

3DGiMDNRKY ]GD

%H]Qi]YX

7OXVWpGtW

.ROpEDMtFtVHMDNR*ROHP

9\FKi]t]HãNRON\

2þLV\þt

0DWND]PDWHQ SREtKiNROHP

MDNRþRNO

$E\VHMtWRQHUR]XWHNOR

Mohlo by se to ztratit

zhebnout

$FRSDNY\VY WORYDW
Tomu zmrdovi doma.

$VLE\Mt]POiWLO

Zabil

2åUDOVHMDNGRE\WHN

'UXKêGHQãHOGRSUiFH

$SHILNQXOVHNUHWiNX

7DE\P ODGRMHP

äHVHWRNRQHþQ SRKQXOR

$OHE\OE\VDPR]HMP NRQHF

âP\WHFXWUXP

7DNVHUDG MLSRGUEXY rozkroku

$REUiWtPSRKOHGNHãNRODþNiP

+XOtFtPWUiYX

3HGNRVWHOHPVY.tåH

5iQR

'XWêVY W

6H]S YHPSWiN$

3DGDMtFtKP\]

=HVWURP$
A z SDQHOiN$.

%H]Qi]YX

9 FLVH]U\FKOXMt

3URWRåHVHþORY N]SRPDOXMH

9 FLVH]SRPDOXMt

3URWRåHVHþORY N]U\FKOXMH

A naopak

ýORY NVH]SRPDOXMH

3URWRåHVHY FL]U\FKOXMt«
???

%H]Qi]YX

5R]ãOiSQXWiåYHMNDþND

Se snadno VSOHWHVPLQFt

+OHGiPHSRNODG\
3RXOLFtFK.

1D3tNRSHFK

6HWNiQtQDSUYQtSRKOHG
Pozdrav, vzdech.

7DãN\YUXNRX

6NYUQDYSU$MH]GX
Pivo plech.

0$åXVHGR]Y G W

&RMHQRYpKR

9H]PRNOpPVY W
1DKURPDG KOtQ\.

(variace na S. Heaneyho)

%H]Qi]YX

0 OMVHPGYDPRFS NQpWHOHIRQiW\

2EDVPêPLåLYRWQtPLOiVNDPL

.UiWFHSRWRP
Co mi zavolala S.

Zdvihnu telefon

$]DYROiP%

-HGQDVQDGP$åH«Václav Hájek: Golem a šeřík

PDF file: Václav Hájek_ Golem a šeřík.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz