DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

granty a dotace 7.6.2019

granty a dotace 7.6.2019
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/ayUb

Velikost PDF souboru:
315.64 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/yUb.pdf
Stažení: granty a dotace…6.2019.pdf» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu granty a dotace 7.6.2019.pdf:


• Nadace SYNOT

Nadace vyhlašuje výzvu k přidělení nadačních příspěvků pro rok 2019. Podpoří neziskový sektor Zlínského
kraje, a to především oblastí Valašska a Slovácka. Pomoc bude zacílena na sektor zdravotní a sociální,
školství a zájmové činnosti, sportu a kultury. Oprávněnými žadateli jsou fyzické osoby, spolky a
příspěvkové organizace.

Více informací: https://www.nadacesynot.cz/
Termín pro předkládání žádostí: do 30. září 2019

• Nadační fond RESIDOMO

Nadační fond vyhlašuje výzvu k podání projektových žádostí v programu na podporu veřejně prospěšných
projektů a aktivit ve městech Ostrava, Karviná, Havířov a Orlová a okolí. Podporovány budou projektové
aktivity realizované v období nejdříve dne 1. června 2019 a nejpozději dne 31. prosince 2019 zaměřené na
podporu volnočasových aktivit a akcí spojených se zlepšením kvality veřejného prostoru a životního
prostředí: vzdělávací, sportovní a kulturní aktivity, aktivity zaměřené na zlepšení stavu veřejného prostoru a
životního prostředí, aktivity zaměřené na pomoc a asistenci znevýhodněným nebo postiženým osobám, aktivity
vedoucí ke zlepšení klimatu v lokalitě a budování lepšího image města, aktivity, které napomáhají zlepšování
sousedských a obecně mezilidských vztahů a budování komunitní struktury. O příspěvek mohou žádat jak
právnické osoby (např. spolky), tak i fyzické osoby.

Více informací: http://www.nfresidomo.cz/nadacni-programy/program-pro-region/
Termín pro předkládání žádostí: do 30. listopadu 2019 (do 24:00 hod.)

• Podpora přístupnosti a odstraňování bariér v Praze

Hlavní město Praha bude v rámci grantového řízení podporovat následující aktivity: zpřístupňování veřejně
užívaných prostor včetně úpravy stávajících technických zařízení, pořízení prostředků usnadňujících
překonávání bariéry u vstupu do veřejně přístupného objektu, výstavba nových bezbariérových veřejně
přístupných sociálních zařízení a bezbariérová úprava stávajících sociálních zařízení ve veřejně přístupných
prostorech. O grant mohou žádat fyzické i právnické osoby včetně městských částí hl. m. Prahy a
příspěvkových organizací, a to do 9. července 2019. Grant je vyhlašován jako dvouletý, realizace projektu a
čerpání podpory je možné do 31. 12. 2020.

Více informací:
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/doprava_a_odstranovani_barier/
vyhlaseni_grantoveho_programu_v_oblasti_2019.html
Termín pro předkládání žádostí: do 9. července 2019

• Nadační fond Českého rozhlasu

V grantovém řízení budou poskytnuty studijní stipendia z veřejné sbírky Světluška. Žádat mohou studenti
středních, vyšších odborných a vysokých škol s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným
postižením, kteří mají trvalý pobyt na území ČR. Kvalitní, dostupné a dobře zvolené vzdělání je nejlepším
základem na cestě k samostatnosti. Světluška proto podporuje studenty prostřednictvím studijního stipendia,
které je možné použít například na financování osobní asistence, úprav studijních materiálů, pořízení
kompenzačních pomůcek či knih.

Více informací: https://svetluska.rozhlas.cz/vyhlaseni-stipendijniho-programu-na-skolni-rok-20192020-7953755
Termín pro předkládání žádostí: do 8. září 2019

• Stipendium Bariéry

Konto Bariéry podpoří středoškoláky a vysokoškoláky z řad těžce zdravotně handicapovaných studentů
měsíčním příspěvkem ve výši 1000 až 4000 korun. Tento příspěvek není podmíněn studijními výsledky, ale je
chápán jako sociální podpora, která pomáhá hradit část nákladů spojených se studiem. Projekt je
financován z Aukčních salonů výtvarníků.

Více informací: https://www.kontobariery.cz/Projekty/Projekty-Konta-BARIERY/Stipendium-Bariery
Termín pro předkládání žádostí: do 16. srpna 2019

NADACE, NADAČNÍ FONDY, PROGRAMY A ORGANIZACE, O KTERÝCH JSEM VÁS JIŽ INFORMOVALA A
KDE JE MOŽNÉ NADÁLE ŽÁDAT O FINANČNÍ PODPORU:

• Nadační fond Škoda Auto

Cílem grantové výzvy Občanská společnost je motivovat občany mladoboleslavského regionu k aktivnímu
zapojení do komunitního života k rozvoji zejména vzdělání, kultury, péče o mládež, ekologie, sociálních
a zdravotních služeb, sportovního vyžití. Místo realizace projektu: okres Mladá Boleslav. O příspěvek
z grantového programu může požádat organizace registrovaná v ČR, např. spolek. Žadatelé se mohou hlásit
na seminář, který proběhne dne 29. 5. 2019. Na semináři představíme grantovou výzvu, přihlášku a zároveň
bude možné konzultovat záměry projektů. Přihlášení na seminář je možné nejpozději do 27. května.

Více informací: https://www.nros.cz/podporujeme/firemni-fondy/grantova-vyzva-obcanska-spolecnost/
Termín pro předkládání žádostí: do 12. června 2019

• Dotace Moravskoslezského kraje - program na podporu financování běžných výdajů souvisejících

s poskytováním sociálních služeb

Podpora bude poskytována na 4 oblasti: 1) Dofinancování běžného provozu sociálních služeb podpořených
v rámci dotačního programu "Podpora služeb sociální prevence", 2) Dofinancování běžného provozu
sociálních služeb v oblasti protidrogové prevence, 3) Podpora sociálních služeb zařazených v Krajské
optimální síti sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností, 4) Dofinancování sociálních služeb
zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb. Žadatelem jsou organizace poskytující sociální
služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Více informací: https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-financovani-beznych-vydaju-
souvisejicich-s-poskytovanim-socialnich-sluzeb-vcetne-realizace-protidrogove-politiky-kraje-na-rok-2019-

128550/
Termín pro předkládání žádostí: od 4. června 2019 do 12. června 2019

• Podpora zdravotně znevýhodněných občanů města Plzně

Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP informuje, že je možné podat žádost
o poskytnutí finančního daru, jehož cílem je pomoc zdravotně znevýhodněným občanům města Plzně
získat finanční prostředky na zkvalitnění jejich života s handicapem. Příjemcem podpory jsou zdravotně
znevýhodnění občané města Plzně. Typy podporovaných projektů: doplatek na mechanický invalidní vozík,
kompenzační pomůcky, náklady na rehabilitaci nehrazené zdravotním pojištěním aj.

Více informací: https://www.plzen.eu/urad/granty-a-dotace/podpora-zdravotne-znevyhodnenych-obcanu-v-

roce-2019.aspx
Termín pro předkládání žádostí: průběžně, nejpozději však do 30. září 2019

• Projekt EU - výzva č. 60 Sociální infrastruktura - Integrovaný regionální operační program

Výzvu vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Typy podporovaných projektů: deinstitucionalizace
sociálních služeb za účelem sociálního začleňování, infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální
služby, komunitní centra a sociální bydlení. Žadatelem mohou být také nestátní neziskové organizace.
Projekty mohou být realizovány na území Brněnské a Plzeňské metropolitní oblasti a Ústecko-
chomutovské aglomerace.

Více informací: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-60-Socialni-infrastruktura-

integrovane-projekty-ITI
Termín pro předkládání žádostí: od 29. listopadu 2016 do 31. prosince 2019 (do 16:00 hod.)

• Projekt EU - výzva č. 61 Sociální infrastruktura - integrované projekty IPRÚ - Integrovaný regionální

operační program

Výzvu vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Typy podporovaných projektů: deinstitucionalizace
sociálních služeb za účelem sociálního začleňování, infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální
služby, komunitní centra a sociální bydlení. Žadatelem mohou být také nestátní neziskové organizace.
Projekty mohou být realizovány na území Liberce – Jablonce nad Nisou, Karlových Varů, Mladé Boleslavi,
Jihlavy a Zlína.

Více informací: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-61-Socialni-infrastruktura-

integrovane-projekty-IPRU
Termín pro předkládání žádostí: od 29. listopadu 2016 do 31. prosince 2019 (do 16:00 hod.)

• Projekt EU - výzva č. 62 Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD - Integrovaný regionální

operační program

Výzvu vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Typy podporovaných projektů: deinstitucionalizace
sociálních služeb za účelem sociálního začleňování, infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální
služby, komunitní centra a sociální bydlení. Žadatelem mohou být také nestátní neziskové organizace.
Projekty mohou být realizovány na území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD.

Více informací: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-

integrovane-projekty-CLLD
Termín pro předkládání žádostí: od 29. listopadu 2016 do 31. prosince 2019 (do 16:00 hod.)

• Nadace AGROFERT – Automobil pro hendikepované

Individuální žadatelé mohou žádat o příspěvek na zakoupení automobilu. Fond je určen na podporu lidí
s hendikepem a rodičů, kteří se starají o děti s postižením. Základními hodnotícími kritérii jsou jak postižení
žadatele/dítěte, tak sociální situace žadatele/rodiny.

Více informací: http://www.nadace-agrofert.cz/
Termín pro předkládání žádostí: 2x ročně, nyní do 23. srpna 2019

• Program Pomozte dětem – Individuální projekty

Program Pomozte dětem je dlouhodobý charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou, který
přináší přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku v celé České
republice. Žádost podává nezisková organizace ve prospěch konkrétního dítěte (dětí) v jedné domácnosti.
Více informací: https://www.pomoztedetem.cz/o-pomozte-detem/pro-zadatele/
Termín pro předkládání žádostí: 3x ročně, nyní do 14. června 2019 do 16 hod. (potom do 15. října 2019 do
16 hod. a do 15. února 2020 do 16 hod.)

• Nadace Dětský mozek

Nadace podporuje děti i dospělé s postižením centrální nervové soustavy, seniory, autisty. Pomoc
prostřednictvím finančních příspěvků je poskytována fyzickým i právnickým osobám a je určena na
respitní a domácí péči, asistenční službu, vzdělání, pořízení rehabilitačních pomůcek.

Více informací: http://www.detskymozek.cz/o-nas
Termín pro předkládání žádostí: průběžně (nyní do 31. října 2019)

• Nadace Jakuba Voráčka

Hokejista Jakub Voráček společně se svou sestrou Petrou Klausovou založili Nadaci Jakuba Voráčka, jejímž
cílem je především zlepšit situaci pacientů s roztroušenou sklerózou. Podpora Nadace Jakuba Voráčka
v České republice směřuje do tří oblastí: 1) podpora výzkumu a rozvoje registru pacientů s roztroušenou
sklerózou, 2) podpora činnosti a rozvoje MS center v České republice, 3) podpora individuálních pacientů
s roztroušenou sklerózou v tíživé situaci. O příspěvky nadace se můžou ucházet: individuální pacienti a
jejich rodinní příslušníci, RS centra, organizace podporující pacienty

Více informací: http://nadacejakubavoracka.cz/
Termín pro předkládání žádostí: několikrát ročně (nyní do 28. června 2019)

• Nadace Zdraví pro Moravu

Nadace vyhlašuje grantové řízení pro neziskové organizace, rozpočtové a příspěvkové organizace,
občanská sdružení, účelová zařízení církví a ostatní nestátní organizace, registrované v České republice a
pracující v oblasti prevence a podpory zdraví. Finanční prostředky mohou být poskytnuty na přímé hrazení
projektu. Od roku 2006 jsou vypisovány granty i pro jednotlivce (ovšem o podporu se žádá prostřednictvím
organizací, které pro žadatele formou podaného projektu požádají o podporu a mohou žádost doložit).

Více informací: http://www.nadacezdravi.cz/
Termín pro předkládání žádostí: každý rok ve dvou kolech – k 31. březnu a k 31. srpnu daného roku

• Citibank – zaměstnanecký charitativní fond

Fond se zaměřuje na podporu neziskových organizací v následujících oblastech: ohrožené děti nebo
podpora aktivit zaměřených na děti žijící v sociálně nestandardních podmínkách; ohrožené ženy nebo podpora
programů určených ženám žijících v sociálně nestandardních podmínkách; zdravotně postižení; senioři;
ekologické projekty.

Více informací: http://www.citibank.cz/czech/gcb/corporate_banking/czech/footer/spolecenska-

odpovednost.htm
Termín pro předkládání žádostí: do 30. dubna nebo do 31. října daného roku

• Siemens Fond pomoci - Regionální podpora

Siemens Fond pomoci má kromě celostátního programu navíc i regionální kola, a to v regionech Frenštát,
Brno, Trutnov a Mohelnice (tam, kde se nacházejí odštěpné závody Siemens). Regionální kola jsou otevřená
všem neziskovým organizacím, která mají své sídlo v blízkosti našich odštěpných závodů. Podpora je
určena na pomoc slabším a potřebným, kteří se ne vlastní vinou dostali do obtížné situace a nemohou si
pomoci sami. Fond podporuje instituce, které pomáhají dětem a lidem se zdravotním postižením či
sociálními problémy. Pro regionální kola platí stejná pravidla jako pro celostátní kolo. Pokud s projektem
neuspějete v regionálním kole, nelze stejný projekt přihlásit do kola celostátního.

Více informací:
https://www.cee.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/o_nas/spol_odpovednost/firemni_filantropie/fon

d_pomoci/Pages/regionalni-podpora.aspx
Termín pro předkládání žádostí: dvakrát do roka, vždy do 15. května nebo do 15. listopadu daného roku

• Nadace AGROFERT – Obecné individuální žádosti

Podpora je určena především těm, kteří navzdory svému jasnému hendikepu (fyzickému, mentálnímu či
sociálnímu) bojují a snaží se vést plnohodnotný život. I přesto se ocitli v situaci, ve které potřebují pomoc.
Poskytují se příspěvky na zdravotní a edukační pomůcky, na hippoterapii a canisterapii, na odlehčovací
a asistenční služby, na vzdělávání dětí/lidí, kteří studují/chtějí studovat i navzdory svému hendikepu.

Více informací: http://www.nadace-agrofert.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně, vždy k poslednímu dni v měsíci

• Fond Ústeckého kraje - Individuální dotace

O poskytnutí podpory z Fondu může zažádat jakákoliv právnická i fyzická osoba, která splňuje podmínky
stanovené Zásadami. Hlavní oblasti, které lze podpořit, je možné shrnout do následujícího přehledu: podpora
akcí regionálního významu, podpora činnosti neziskových organizací, podpora revitalizace a resocializace
území dotčeného těžbou hnědého uhlí, týkající se okresů Ústí nad Labem, Teplice, Most a Chomutov, finanční
dary v případě mimořádných nebo významných událostí. Od 1. 1. 2019 se přijímají žádosti pouze přes
elektronický formulář. Dne 10. 1. 2019 od 10:00 hod. se koná Seminář pro žadatele (podání elektronické
žádosti).

Více informací: https://www.kr-ustecky.cz/fond%2Dusteckeho%2Dkraje/d-1687122/p1=204744
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace prof. Vejdovského

Posláním nadace je pomáhat překonávat každodenní překážky lidem s těžkým zrakovým postižením.
Nadace podporuje např. nákup kompenzačních pomůcek pro slabozraké a nevidomé, činnost
neziskových organizací, sportovní aktivity, rehabilitační a rekondiční pobyty, rekvalifikace, apod.

Více informací: https://www.inpv.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace GCP

Česká pojišťovna realizuje grantový program, který je určený pro fyzické osoby (občany ČR) a pro projekty
neziskových organizací. V rámci něj mohou žadatelé zažádat o finanční příspěvky v následujících oblastech:
podpora sociálně a zdravotně handicapovaných občanů, bezpečnost silničního provozu, prevence
rizikového chování dětí a mládeže, finanční gramotnost.

Více informací: https://www.ceskapojistovna.cz/spolecenska-odpovednost#grantovy-program
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadační fond Lasvit

Hlavními oblastmi, které nadační fond podporuje, jsou školství a vzdělávání, humanitární a sociální
projekty, dětské sportovní aktivity a vzdělávací projekty v oblasti designu a sklářství, a to především
v Libereckém kraji.

Více informací: http://www.lasvitfoundation.com/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace VIA - Živá komunita

Živá komunita je program Nadace Via podporující aktivní lidi, kteří chtějí zlepšit život ve své sousedské
komunitě. Cílem programu je zlepšování veřejného prostoru a mezilidských vztahů v sousedských
komunitách a posilování jejich soběstačnosti. Program je určený skupinám minimálně tří aktivních lidí nebo
menším neziskovkám založeným na dobrovolnické práci.

Více informací: https://www.nadacevia.cz/ziva-komunita/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Invira pomáhá

Invira s.r.o. je výrobce kompenzačních pomůcek. V rámci svého dobročinného projektu "Invira pomáhá"
pomáhá potřebným, kteří v těžké životní situaci obtížně hledají východiska. Pomáhají zejména dětem,
pokud potřebují elektrický vozík apod. Žadatelé o pomoc mohou zaslat svůj příběh a požádat firmu o
podporu.

Více informací: www.invirapomaha.cz
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Charitativní projekt Patron dětí

Patron dětí je charitativní projekt, jehož smyslem je pomáhat zdravotně a sociálně znevýhodněným dětem
a jejich rodinám z celé České republiky. Projekt dává prostor příběhům dětí. Prostřednictvím finanční sbírky
vázané na každý z nich se snaží získat prostředky na pokrytí konkrétních dětských potřeb. Projekt se opírá o
crowdfunding, na cílovou částku se tak libovolným příspěvkem skládá více jednotlivců. Je možné podpořit
4 kategorie pomoci: sportovní a vzdělávací pomůcky pro dítě, zájmové a vzdělávací aktivity, zdravotní
pomoc nebo pomoc rodině s dětmi v nouzi.

Více informací: https://patrondeti.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadační fond Propojeni

Oblast projektů realizovaných NF Propojeni není striktně vymezena. Prostředky jsou směřovány zejména na
pomoc handicapovaným pro jejich snadnější začlenění do společnosti, na nákup nenárokovatelných
zdravotních pomůcek vedoucích ke zkvalitnění života nemocných a postižených, příspěvky a dary
dětským a seniorským domovům apod.

Více informací: http://www.nfpropojeni.cz/cs/kohobrpodporujeme/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadační fond KlaPeto

Nadační fond se věnuje přispívání ke zlepšení postavení zdravotně postižených osob v České republice,
odstraňování mentálních a legislativních bariér pro zařazení sociálně a zdravotně znevýhodněných do
života, podpoře aktivit a sportu handicapovaných, podpoře poradenských služeb zdravotně postiženým
osobám. Nadační fond poskytuje příspěvky a) fyzickým osobám se zdravotním postižením, b) právnickým
osobám podporujícím zájmy zdravotně postižených. Základní cílovou skupinou činností nadačního fondu
jsou osoby na vozíčku či po amputaci končetiny.

Více informací: http://www.klapeto.eu/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Fond rodiny Sýkorovy

Výnosy z dárcovského fondu Sýkorových zřízeného v Nadaci Via podporují řadu projektů v Česku i
v zahraničí. Prostřednictvím svého rodinného dárcovského fondu chtějí Sýkorovi vést k filantropii své děti.
Více informací: http://www.nadacevia.cz/fond-rodiny-sykorovy/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Fond Tři sestry pomáhají

Hudební skupina Tři sestry si u Nadace Via založila svůj vlastní dárcovský fond na konci roku 2011.
Posláním fondu je podporovat zejména programy pro děti a mládež, osoby sociálně slabé v situacích, kdy
jsou odkázány na pomoc druhých, či ty, které se nečekaně ocitnou v těžké životní situaci vinou
nehody, nemoci či jiné osobní tragédie.

Více informací: http://www.nadacevia.cz/fond-tri-sestry-pomahaji/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Fond Rachůnek

Marek Herman založil dárcovský fond ve spolupráci s Nadací Via v roce 2006. Výnosy fondu jsou určeny
k financování projektů zaměřených na vzdělávací a rozvojové programy na podporu maminek a tatínků
pečujících o děti do šesti let.

Více informací: http://www.nadacevia.cz/fond-rachunek/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadační fond Bělobrádek

Posláním a účelem nadačního fondu je především podpora zdravotně postižených, nemocných a
znevýhodněných osob, zejména v oblasti jejich integrace do společnosti, zajišťování plnohodnotného
života a dosahování profesního úspěchu, či podpora právnických a fyzických osob, které se zabývají
pomocí handicapovaným a dále podpora kulturních a volnočasových aktivit a činností fyzických a
právnických osob, které těmito aktivitami rozvíjejí kvalitu společenského života.

Více informací: http://www.pavelbelobradek.cz/clanky/nadacni-fond-belobradek/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadační fond Šance onkoláčkům

Nadační fond materiálně a finančně pomáhá dětem s vrozenými vadami, s onkologickým nebo jiným
závažným onemocněním a 2 roky po jejím ukončení. Žádosti mohou podávat jednotlivci.

Více informací: http://www.nfsanceonkolackum.cz/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Projekt HUGS

HUGS Club sdružuje členy klubu, kteří platí pravidelný měsíční členský příspěvek a tím se podílejí na realizaci
příběhů pomoci. Žádat o podporu mohou jednotlivci i neziskové organizace. Průběh darování probíhá
vypsáním a zveřejněním příběhu na stránkách https://www.hugseurope.eu. Následně se v rámci projektu
vybírají příspěvky na úhradu potřebných nákladů. Je možné zakoupit, uhradit věc, službu spojenou se
zdravím, rehabilitací, náklady na léčbu. Není možné poskytnout přímo finanční částku.

Více informací: https://www.hugseurope.eu
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace Preciosa - Fond sociální a humanitární

Významnou součástí práce tohoto fondu je i pomoc individuálním žadatelům, kteří se ocitnou v kritické
životní situaci. V oblasti sociálních a humanitárních činností působí Nadace i mimo domovský region.

Více informací: http://www.preciosa.com/cs/firma/nadace-preciosa/nadacni-fondy/fond-socialni-a-

humanitarni.html
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadační fond Šestý smysl

NF byl zřízen za účelem podpory dlouhodobého rozvoje Prahy 6 a jejích občanů, a to zejména podpory
v sociální oblasti a v oblasti kultury, vědy, vzdělávání, zdravotnictví, tělovýchovy a sportu. Hlavním cílem je
podporovat sociálně slabé spoluobčany, rodiny s handicapovanými dětmi, děti z dětských domovů,
začínající sportovce, umělce atp. Nadační příspěvek může být poskytnut kterékoliv právnické nebo fyzické
osobě, jejíž činnost je v souladu s účelem nadačního fondu a má trvalé bydliště, sídlo či provozovnu
v územním obvodu Městské části Prahy 6.

Více informací: http://nfsestysmysl.cz/hledam-pomoc
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadace Agel

Základním cílem nadace je podpora humanitárních aktivit s návazností na sféru zdravotnictví. Nadace
podporuje aktivity právnických a fyzických osob, sledujících obecně prospěšné cíle, zejména se zaměřením
na podporu projektů a aktivit zdravotního a sociálního charakteru a projektů a aktivit v oblasti vzdělávání
ve zdravotnictví.

Více informací: http://nadace.agel.cz/index.html
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadace Karla Janečka

Žádat lze na aktivity a projekty, které jsou v souladu s účelem nadace, jímž je především podpora vzniku a
rozvoje aktivní občanské společnosti, podpora vzdělávání a zdravěji fungujícího státu. Tyto projekty mají
prioritu před doplňkovým účelem nadace, kterým je podpora jiných obecně prospěšných aktivit, zvláště
podpora zdraví, přírody, výzkumu, kultury a sportu, sociálních projektů, jakož i další podpora jednotlivců
včetně osob zakladateli blízkých a organizací. Nadace preferuje koncepční projekty spouštějící řetězce
návazných aktivit, projekty s celorepublikovým dopadem nebo regionální pozitivní příklady, které lze šířit jako
příklady dobré praxe. Dále projekty, které jsou inovativní a svou povahou unikátní, s udržitelností projektu po
skončení daru, projekty propojené s jinými projekty a organizacemi.

Více informací: http://www.nadacekj.cz/cs-CZ/zadost-o-podporu
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadace SYNER

Účelem nadace je podpora handicapovaných občanů bez ohledu na věk, podpora dětských domovů a jejich
klientů, stejně tak pomoc obyvatelům domovů důchodců, podpora pěstounských rodin, pomoc jednotlivcům
při pořizování rehabilitačních pomůcek i pomoc zdravotním stacionářům, podpora jednotlivců a
kolektivů při speciálních kulturních a sportovních aktivitách, podpora všech typů škol, a to vše
s maximálním důrazem na sídlo žadatelů v Libereckém kraji. V případech hodných zvláštního zřetele
nadace směřuje pomoc i do vybraných zdravotních a rehabilitačních zařízení v rámci České republiky a
přispívá na vybrané projekty s celorepublikovým dosahem. O nadační příspěvky není možné žádat
v souvislosti s nákupem osobních automobilů, výpočetní techniky a osobní asistence.

Více informací: http://www.nadacesyner.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace ČEZ - grantové řízení Podpora regionů

Toto grantové řízení je zaměřené na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou
týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury,
sportu či životního prostředí. Žádosti mohou podávat pouze organizace (právnické osoby).

Více informací: http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace Jedličkova ústavu – Nadační příspěvky a Ostatní granty

Nadace v současné době všestranně pomáhá v integraci mladých handicapovaných lidí do společnosti
s cílem zamezení sociální a společenské izolace a podpora komplexní rehabilitační a výchovně vzdělávací
péče. Pomoc je směřována ke klientům a absolventům Jedličkova ústavu a škol, k rozvoji Jedličkova
ústavu a škol a také k neziskovým organizacím v celé ČR, které mají podobné poslání jako nadace.
Nadační granty budou poskytovány zejména v oblasti podpory a integrace osob s postižením do společnosti a
podpory komplexní a vyvážené péče o osoby s postižením. Žádosti o individuální nadační příspěvek i
v kategorii ostatní granty lze podat kdykoli během roku.

Více informací: http://www.nadaceju.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace Komerční banky Jistota

Nadace Jistota je otevřena pro žadatele ze sociální, zdravotní a vzdělávací oblasti, v případě tělesně
postižených rovněž z oblasti zaměstnanosti. Žadatelem mohou být jednotlivci i organizace. Nemalé
prostředky z rozpočtu nadace plynou také na podporu osob v tíživé životní situaci a zdravotně postiženým
spoluobčanům. Žádosti o podporu je možné podávat průběžně.

Více informací: http://www.nadacejistota.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace Naše dítě – Individuální žádosti

Hlavním posláním nadace je pomoc dětem z problémových rodin a dětem v ústavní výchově, dětem
zneužívaným a týraným, dětem mentálně a fyzicky handicapovaným. Nejčastěji nadace vyřizuje žádosti
týkající se příspěvků na zakoupení rehabilitačních pomůcek, na osobní asistenci, podporu dětí z rodin
v mimořádné sociální nouzi, na podporu opuštěných dětí a další.

Více informací: http://www.nasedite.cz/individualnipomoc.html
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadace VIA - program Techsoup

V rámci dárcovského programu Techsoup Česká republika lze žádat o počítačové programové vybavení.
Neziskové organizace mohou získat pouze za administrativní poplatek, který je zlomkem běžné tržní ceny,
širokou škálu nabízeného softwaru, hardwaru či IT služeb. Žádat mohou charitativní organizace a zařízení
zřízená církvemi, nadace, nadační fondy, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a veřejné
knihovny. Nejprve je třeba se do programu zaregistrovat.

Více informací: https://www.techsoup.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadační fond Českého rozhlasu - Sbírka Světluška – žádosti jednotlivců

Sbírka Světluška je otevřená všem těžce zrakově postiženým lidem v České republice. O nadační příspěvek
může požádat jakýkoli jednotlivec s těžkou ztrátou zraku. Sbírka Světluška podporuje např. osobní asistenci
pro nevidomé a kombinovaně postižené děti integrované do běžných škol, pořízení speciálních pomůcek,
pořízení vodících psů, průvodcovské a asistenční služby, apod.

Více informací: http://www.rozhlas.cz/svetluska/potrebujipomoc/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadační fond Pečovatel

Posláním Nadačního fondu Pečovatel je podporovat seniory a osoby se zdravotním postižením nebo
chronickým onemocněním, kteří potřebují osobní asistenci. Nadační fond přispívá k tomu, aby tito lidé,
závislí na pomoci ostatních, mohli díky asistenční péči zůstávat v pohodlí domova a vést plnohodnotný
život mimo zdi zdravotnických a pečovatelských zařízení. Získáváním finančních prostředků na asistenční
péči jim umožňuje i přes zdravotní omezení důstojně setrvat v domácím prostředí. Žadatelem jsou jednotlivci.

Více informací: https://pecovatel.cz/pro-zadatele
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• WEIL, GOTSHAL - nadační fond

O příspěvky nadačního fondu mohou žádat fyzické i právnické osoby. Fond podporuje zejména jednotlivé lidi
se zdravotním postižením a dále projekty sociální pomoci. Nadační fond uskutečňuje zejména činnost
směřující např. k podpoře lidí, kteří jsou ve společnosti znevýhodněni pro svůj zdravotní nebo sociální
stav, nebo k podpoře obecně prospěšných a potřebných aktivit.

Více informací: http://www.weil-nadacni-fond.cz/nadacni-prispevky/zadost-o-nadacni-prispevek
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Elektrárny Opatovice

Firma pomáhá především v regionu, ve kterém působí, tj. v oblasti Královéhradecka, Pardubicka a
Chrudimska. Zaměřuje se na oblast zdravotnictví, vzdělávání, na charitativní a sociální projekty a kulturu.
Podporuje také obce v okolí elektrárny.

Více informací: http://www.eop.cz/firemni-darcovstvi
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Fond na podporu matek-samoživitelek v nouzi

Nadace AGROFERT realizuje speciální program „Fond na podporu matek-samoživitelek v nouzi“. Je určen
osamělých rodičům - samoživitelům vychovávajícím jedno či více dětí do věku 18 let, a to děti biologické,
adoptivní či v pěstounské péči. Podporuje matky a otce (případně prarodiče), kteří se bez svého výrazného
zavinění dostali do tíživé životní situace, a nyní se aktivně snaží tuto situaci řešit. Žádost lze podat
pouze ve spolupráci se sociálním pracovníkem OSPOD nebo neziskovou organizací s registrovanou
sociální službou. Výjimku představují rodiče dětí s průkazem ZTP nad 18 let, ti mohou podat žádost
samostatně. Záměrem Fondu je podpořit osamělé rodiče v nouzi, a to formou jednorázového příspěvku či
příspěvku krátkodobého až střednědobého. Maximální délka pomoci je 12 měsíců.

Více informací: http://www.nadace-agrofert.cz/projekty/fond-pro-samozivitele
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Konto Bariéry - Projekt Sport bez bariér

Projekt Sport bez bariér je určen pro jednotlivce se zdravotním handicapem nebo neziskové organizace
(činné nejméně rok) zajišťující lidem s handicapem sportovní aktivity. Projekt přispívá na: pořízení
sportovních potřeb (například speciální sportovní vozík, handbike, monoski, závěsné vozíky za kolo nebo
pálky na stolní tenis apod.), zajištění účasti na sportovních akcí (cestovné, osobní asistent, zápisné apod.),
organizaci sportovních akcí pro lidi s postižením, školení profesionálů v dané oblasti.

Více informací: http://www.kontobariery.cz/Projekty/Sport-bez-barier.aspx
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Povodně - NRZP nabízí pomoc při zajištění náhradních kompenzačních pomůcek

NRZP ČR organizuje pomoc osobám se zdravotním postižením, které byly postiženy povodněmi. Možnosti
NRZP jsou především v pomoci při zajištění náhradních kompenzačních pomůcek, pokud by byly při
povodni poškozeny nebo zničeny. NRZP je schopna zajistit zapůjčení nezbytných kompenzačních pomůcek,
pomoci při urychlení administrativy při pořízení nových, v omezené míře je NRZP ČR schopna přispět na
nákup nezbytné pomůcky. Občané mohou kontaktovat centrálu NRZP ČR na tel. č. 266 753 421, nebo na
adrese nrzpcr@nrzp.cz.

Více informací: http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1031-informace-c-50-2013.html
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Povodňová výzva Konta BARIÉRY


granty a dotace 7.6.2019

PDF file: granty a dotace 7.6.2019.pdf© 2022 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz