DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Etický kodex IFSW 2018 CZ

Etický kodex IFSW 2018 CZ
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/awji

Velikost PDF souboru:
125.1 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/wji.pdf
Stažení: Etický-kodex-IF…018-CZ.pdf

Datum uložení souboru:
22. 02. 2019» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Etický-kodex-IFSW-2018-CZ.pdf:


Prohlášení Mezinárodní federace sociálních pracovníků o etických principech schváleno v Dublinu v červenci 2018 valnou hromadou Mezinárodní federace sociálních pracovníků a valným shromážděním Mezinárodní asociace škol sociální práce. Toto prohlášení o etických principech slouží jako zastřešující rámec pro sociální pracovníky, aby dosahovali nejvyšších možných standardů profesionální integrity. My, jakožto sociální pracovníci, pedagogové, studenti a věděčtí pracovníci, se bezpodmínečným přijetím tohoto prohlášení zavazujeme udržovat základní hodnoty a principy sociální práce, tak jak jsou stanoveny v tomto prohlášení. Profese sociálních pracovníků je založena na řadě hodnot a etických principů; tato skutečnost byla uznána v roce 2014 Mezi náro dní federa cí sociálních pracovn íků a Mezinárod ní asociací škol sociální práce v globální definici sociální práce. Tato definice nabádá k regionálnímu a národnímu rozšíření. Všechny politiky Mezinárodní federace sociálních pracovníků, včetně definice sociální práce, se odvíjí od těchto etických principů. “Sociální práce je jak akademickou disciplínou, tak praktickou profesí, která usnadňuje sociální změnu a rozvoj, sociální soudržnost, a zmocnění a osvobození lidí. Pro sociální práci jsou zásadní principy sociální spravedl nosti, lidská práva, kolekt ivní odpovědnost a respekt k d iverzitě. Na základě te orií sociání práce, spol ečenských věd, humani tních oborů a domorodých pozn atků sociální práce pracuje s lidmi a strukturami s cílem řešení životních problémů a zvýšení blaha." Principy: 1.Uznání přirozené lidské důstojnosti Sociální pracovníci uznávají a respektují přirozenou důstojnost a hodnotu všech lidských bytostí, tím jak k nim přistupují, mluví s nimi a konají v jejich prospěch. Respektujeme všechny lidi, ale čelíme víře a činům těch, kteří znehodnocují nebo stigmatizují sebe nebo druhé osoby. 2.Prosazování lidských práv Sociální pracovníci prosazují základní a neodcizitelná lidská práva všech lidských bytostí. Sociální práce je založena na respekt u k přirozené hodnotě a důstojnosti všech lidí, a individuálních sociálních/občanských právech, která z toho vyplývají. Sociální pracovníci často pomáhají lidem nalézt vhodnou míru rovnováhy mezi konkurenčními lidskými právy. 3.Prosazování sociální spravedlnosti Sociální pracovníci mají zodpovědnost za zapojení lidí do procesu dosahování sociální spravedlnosti ve vztahu ke společnosti jako takové i ve vztahu k lidem, se kterými pracují. To znamená následující: 3.1 Čelit diskriminaci a institucionálnímu útlaku Sociální pracovníci prosazují sociální spravedlnost ve vztahu ke společnosti obecně i ve vztahu k lidem, se kterými pracují.
Sociální pracovníci se staví proti diskriminaci vztahující se nejen na věk, kapacitu porozumění a výkonu, občanský sta tus, společenskou třídu, kulturní zam ěření, etnikum, poh laví, gendrovou identitu, jazyk, národnost (nebo sta v bez národnosti ), názory, jiné fyzické charakteri stiky, psychickou nebo mentální kapacitu, politické názory, chudobu, rasu, rodinný/vztahový status, víru, sexuální orientaci, společensko-ekonomický status, duchovní přesvědčení nebo strukturu rodiny. 3.2 Respekt k rozmanitosti Sociální pracovníci pracují na posílení inkluzivních komunit, které respektují etnickou a kulturní rozmanitost společnosti, s ohledem na individuální, rodinné, skupinové a komunitní rozdíly. 3.3 Rovný přístup ke zdrojům Sociální pracovníci se zasazují o spravedlivé rozdělení a přístup ke zdrojům a bohatství. 3.4 Čelit nespravedlivé politice a praktikám Sociální pracovníci upozorňují své zaměstnavatele, tvůrce pravidel, politiky a veřejnost na situace nedostatečných zdrojů, nebo kde pravidla a praktiky jsou neadekvátní, utlačující, nespravedlivé nebo škodlivé. Sociální pracovníci za tuto činnost nesmí být penalizováni. Sociální pracovníci musí mít na zřeteli situace, které mohou ohrozit jejich vlastní bezpečnost a zabezpečení, a v případě, že takové situace nastanou, musí činit soudná rozhodnutí. Sociální pracovníci nejsou nuceni jednat, pokud by mělo dojít k jejich ohrožení. 3.5 Budování solidarity Sociální pracovníci aktivně pra cují v komunitách a se svými koleg y, a dalšími odborn ými pracovníky, na vybudování sítí solidarity, které by pracovaly na transformačních změnách a na inkluzivní a zodpovědné společnosti. 4. Prosazování práva sebeurčení Sociální pracovníci respektují a prosazují práva lidí činit vlastní rozhodnutí, pokud tím nejsou ohrožena práva a oprávněné zájmy druhých. 5. Prosazování práva na participaci Sociální pracovníci podporují budování sebeúcty a schopností lidí. Podporují jejich plné zapojení a účast ve všech aspektech rozhodování a jednání, která ovlivňují jejich život. 6. Respektování důvěrnosti a soukromí 6.1 Sociální pracovníci respektují a pracují v souladu s právy osob na děvěrnost a soukromí, pokud tím neohrozí sebe nebo druhé nebo jiná zákonná opatření. 6.2 Sociální pracovníci informují o takovýchto omezeních důvěrnosti a soukromí ty osoby, kterých by se to mohlo týkat. 7. Jednání s lidmi jako celostními bytostmi Sociální pracovníci uznávají biologický, psychologický, sociální a duševní rozměr života lidí a berou člověka jako celostní bytost a podle toho s ním je dnají. Takové uzná ní se používá k formulování holistických hodn ocení a intervencí za plné účasti lidí, org anizací a komunit, se kterými sociální pracovníci pracují.
8. Etické využití technologií a sociálních médií 8.1 Etické zásady v tomto prohlášení se vztahují na veškeré kontexty sociální práce v praxi, vzdělávání a výzkumu, ať už jde o přímý kontakt tváří v tvář, anebo o kontakt za použití digitálních technologií a sociálních médií. 8.2 Sociální pracovníci si musí uvědomit, že užití digitálních technologií a sociálních médií může představovat hrozbu pro uplatnění mnoha etických standardů, včetně, avšak ne výlučně, těch standardů týkajících se soukromí a důvěrnosti, střetů zájmů, kompetencí a dokumentace. Sociální pracovníci si musí osvojit nutné znalosti a dovednosti k ochraně proti neetickým postupům a praktikám při využívání technologií. 9. Profesionální integrita 9.1 Zodpovědností národních asociací a organizací je rozvíjet a pravidelně aktualizovat vlastní etické kodexy a pokyny tak, aby byly v souladu s tímto prohlášením s ohledem na místní situaci. Další zodpovědností národních organizací je informovat sociální pracovníky a školy sociální práce o tomto prohlášení o etických princi pech a o svých vlastn ích etických pokyne ch. Sociální pracovníci by měli jednat v souladu s aktuálním etickým kodexem nebo směrnicí své země. 9.2 Sociální pracovníci musí mít požadovanou kvalifikaci a musí rozvíjet a udržovat požadované dovednosti a kompetence k výkonu své práce. 9.3 Soci ální pracovníci prosazují mí r a nenásilí. Sociální p racovníci mohou spolupracovat s vojenským personálem pro humanitární účely a mohou pracovat na budování a rekonstrukci míru. Sociální pracovnící působící v rámci vojenského nebo mírového kontextu musí vždy prosazovat důstojnost lidí jakožto své primá rní zaměření. Sociální praco vníci nesmí dopustit, aby jejich znalosti a dovednosti byl y použity k nehumá nní m účelům, jako je mučení, vojenský do zor, terorismus nebo konverzní terapie, a neměli by proti druhým lidem používat žádné zbraně, které jim umožňuje ať už jejich pracovní nebo osobní role. 9.4 Sociální pracovníci musí jednat bezúhonně. To zahrnuje nezneužití své mocenské pozice a vztahů důvěry s lidmi, s nimiž jednají; rozeznávají hranice mezi osobním a profesním životem a nezneužívají své postavení pro osobní materiální prospěch nebo zisk. 9.5 Sociální pracovníci si uvědomují, že darování a přijímání drobných darů je součástí sociální práce a kulturní zkušenosti v některých kulturách a zemích. Takové situace by měly být uvedeny v etickém kodexu dané země. 9.6 Sociální pracovníci mají povinnost podniknout nezbytné kroky k profesionální a osobní péči o svou osobu ať už na svém pracovišti, ve svém osobním životě nebo v rámci společnosti. 9.7 Sociální pracovníci uznávají, že jsou zodpovědni za své jednání vůči lidem, se kterými pracují - kolegové, zaměstnavatelé, profesní sdružení - a místní, národní a mezinárodní zákony a úmluvy, a že tyto zodpovědnosti mohou být ve vzájemném konfliktu, kde škody musí být minimalizovány vůči všem zúčastněným. Rozhodnutí by vždy měla být podložena empirickými důkazy, zkušenostmi z praxe, a etickými, právními a kulturními hledisky. Sociální pracovníci musí být připraveni přednést důvody svých rozhodnutí. 9.8 Sociální pracovníci a jejich zaměstnavatelské subjekty pracují na vytváření podmínek pro své pracovní prostředí a svou zemi, kde principy tohoto prohlášení a ustanovení vlastních národních kodexů jsou diskutovány, hodnoceny a prosazovány. Sociální pracovníci a jejich zaměstnavatelé rozvíjejí a zapojují se do diskuzí s cílem podpořit eticky informovaná rozhodnutí. Zdroj: https://www.ifsw.org/global-social-work-statement-of-ethical-principles Překlad: Kristýna Štefanides


Etický kodex IFSW 2018 CZ

PDF file: Etický-kodex-IFSW-2018-CZ.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz