DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Pravidla FBk soutěží "BÍLÝ x ZELENÝ x ČERNÝ

Pravidla FBk soutěží \
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/auGq

Velikost PDF souboru:
356.77 kB


Zdroj PDF:
Happyteahousebrno.cz
PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: http://files.happyteahousebrno.cz/200000256-5c1d85d190/Pravidla_FB.pdf
Stažení: Pravidla_FB.pdf» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Pravidla_FB.pdf:


Pravidla soutěže “BÍLÝxZELENÝxČERNÝ“
Pořadatel a organizátor soutěže:

Obchodní firma
AlmikŠel V.r.o.

Sídlo

Brno

- Štýřice,

Vídeňská 256/43, PSČ

639 00

IČO

05436133
Zapsán v Obchodním rejstříku 29.9.2016
I. Místo konání soutěže:
Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím sociální sítě FACEBOOK.
II. Trvání soutěže:
Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 21.8.2017 do 31.8.2017.
III. Podmínky účasti v soutěži:
Soutěžícím se muže stát pouze fyzická osoba starší 18 let, která je registrována na sociální síti
FACEBOOK a má doručovací adresu na území České republiky, má po celou dobu soutěže aktivní svůj
FACEBOOK účet a která se bude prostřednictvím účtu pořadatele FACEBOOK účastnit této soutěže
(dále jen „soutěžící“). Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě FACEBOOK
uvedená na www.facebook.com/terms.php. Soutěžící jsou si vědomi toho, že v rámci soutěže nesmí
žádným způsobem porušovat nebo nabádat k porušování zákona, obecně přijímaných morálních a
etických norem či porušování práv třetích osob.
IV. Pravidla soutěže a způsob určení vítězů:
Pořadatel zveřejní na FACEBOOK stránce soutěžní úkol. Úkolem soutěžících je splnit soutěžní úkol.
Výhra se vztahuje pouze na konvičku čaje dle vlastního výběru pro 2 osoby. Soutěžící, kteří zveřejní
vulgární či v jiném ohledu dle uvážení pořadatele či organizátora soutěže dobrým mravům odporující
soutěžní příspěvky, budou bez dalšího upozornění ze soutěže vyřazeni a jejich příspěvky budou
zablokovány. Stejným způsobem bude postupováno proti soutěžícím, kteří jakýmkoli způsobem
poruší pravidla této soutěže.
V. Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Soutěžící svou účastí souhlasí, že může být v případě výhry kontaktován pořadatelkou soutěže.
Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých
osobních údajů (dále jen „údaje“). Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně̌ osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12 a § 21, tj.
zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatné̌ kdykoliv na adrese
správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování
nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě̌ pochybností o dodržování práv se může obrátit na
správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Zpracovávané osobní údaje: jméno,
příjmení, FB jméno, věk a adresa. Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících (dále
jen „účastník soutěže“), na dobu od vyhlášení výsledků soutěží až do případného písemného odvolání
souhlasu. Osobní údaje jsou od účastníka soutěže získávány na základě soukromé zprávy nebo
aplikace, prostřednictvím které je subjekt údajů sdělí pořadateli soutěže. Osobní údaje účastníka
soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř.
zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální
formě. Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a
případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za
poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí
informace. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho
osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo
v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování,
může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel
odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů).
Účastník soutěže má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce, a pokud jim
správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však může účastník soutěže
obrátit i přímo. Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. Odvoláním svého souhlasu
účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži.
VI. Další důležité podmínky soutěže:
Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího
trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude
vždy k dispozici na odkazu, který bude umístěn v soutěžním postu. Pořadatel není zodpovědný za
nedoručení soutěžní odpovědi do soukromých zpráv Facebookové stránky happyteahousebrno.cz
způsobené chybným uživatelským nastavením Facebookového profilu soutěžícího. Účast v soutěži ani
výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Pořadatel soutěže si
vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu. Případné námitky s
průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti
FACEBOOK do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v
potaz. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do
soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku
duplicity FACEBOOK účtů, nemá nárok na výhru. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu
vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či profil FACEBOOK vykazuje známky nekalého či
podvodného jednání (např.: duplicitní účet FACEBOOK). Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit
účastníka soutěže, jehož chování či FACEBOOK profil odporuje pravidlům sociální sítě FACEBOOK. V
případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a
případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka
společnosti FACEBOOK. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s
účastí v soutěži (především funkčnost sítě FACEBOOK). Pořadatel dále neručí za doručení zprávy
(komentáře), prostřednictvím které budou informováni výherci soutěže a za doručení výhry zaslané
prostřednictvím doručovatele poštovních služeb či jiného přepravce. Ze soutěže jsou vyloučeni
všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora soutěže, a osoby jim blízké a ostatní spolupracující
právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich
zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude
předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná,
spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti FACEBOOK. Účastník soutěže je srozuměn s
tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti
FACEBOOK.


Pravidla FBk soutěží "BÍLÝ x ZELENÝ x ČERNÝ

PDF file: http://files.happyteahousebrno.cz/200000256-5c1d85d190/Pravidla_FB.pdf© 2022 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz