DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

granty a dotace 9.10.2017

granty a dotace 9.10.2017
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/atAu

Velikost PDF souboru:
542.35 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/tAu.pdf
Stažení: granty a dotace…0.2017.pdf

Datum uložení souboru:
10. 10. 2017» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu granty a dotace 9.10.2017.pdf:


• Praha - Granty na akce celopražského významu

Hlavní město Praha vyhlašuje grantové řízení pro rok 2018 určené pro projekty právnických, popř. fyzických
osob, které poskytují služby nebo realizují programy v oblasti zdravotnictví, zdravotně-sociální péče,
podpory osob se zdravotním postižením a v oblasti prevence. V grantovém řízení pro rok 2018 jsou
vyhlášena následující témata: I. Odborné konference, semináře, II. Vzdělávací a osvětové akce a aktivity,
III. Benefiční, informační, společenské a soutěžní akce a aktivity, IV. Projekty (nezařazené v bodech I. –
III.) zaměřené na konkrétní skupiny obyvatel HMP. Způsobilým žadatelem jsou právnické a fyzické osoby.

Více informací:
http://zdravotni.praha.eu/jnp/cz/granty_hmp/akce_zsp_mhmp/grantove_rizeni_pro_rok_2018/index.html
Termín pro předkládání žádostí: od 30. října do 14. listopadu 2017

• Podpora osob se zdravotním postižením – Liberecký kraj

Žádosti o dotaci Libereckého kraje na pořízení nezbytné zdravotní / kompenzační pomůcky mohou
předkládat pouze občané (fyzické osoby nepodnikající) s trvalým bydlištěm v Libereckém kraji. Cílem je
podpora zdravotně postižených občanů Libereckého kraje formou spolufinancování pořízení nezbytné
zdravotní/kompenzační pomůcky (nehrazené plně z veřejného zdravotního pojištění a bez nároku na dávku na
zvláštní zdravotní pomůcku).

Více informací: http://dotace.kraj-lbc.cz/93-Podpora-osob-se-zdravotnim-postizenim-r388865.htm
Termín pro předkládání žádostí: od 1. října do 30. listopadu 2017

• Projekt EU - výzva č. 34 OPPPR - Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Projekty musí být zaměřené na: A) vznik a rozvoj kulturně komunitních center a prostor komunitního
života, B) vznik a rozvoj sociálních podniků. Projekty by měly být fyzicky realizovány na území hl. m.
Prahy, v odůvodněných případech je fyzická realizace části projektu možná i mimo území hl. m. Prahy.
Projekty musí být realizovány výhradně pro cílovou skupinu, která splňuje podmínky územní způsobilosti
pro hl. m. Prahu. Žadatelem mohou být také nestátní neziskové organizace (např. spolky). Pro žadatele je
připraven seminář, který se bude konat 25. 10. 2017 na Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 01
Praha 1.

Více informací: http://penizeproprahu.cz/vyzvy/
Termín pro předkládání žádostí: od 23. října 2017 do 23. ledna 2018 (do 16:00 hod.)

• Projekt EU - výzva č. 35 OPPPR - Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení

Projekty musí být zaměřené na: A) vznik nebo rozvoj sociálních služeb, B) vznik a rozvoj kulturně
komunitních center, C) vznik a rozvoj bytů sociálního bydlení, včetně chráněného bydlení. Projekty musí
být fyzicky realizovány výhradně na území hl. m. Prahy a pro cílovou skupinu, která splňuje podmínky
územní způsobilosti pro hl. m. Prahu. Žadatelem mohou být také nestátní neziskové organizace (např.
spolky). Pro žadatele je připraven seminář, který se bude konat 19. 10. 2017 na Magistrátu hl. m. Prahy,
Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1.

Více informací: http://penizeproprahu.cz/vyzvy/
Termín pro předkládání žádostí: od 23. října 2017 do 23. března 2018 (do 16:00 hod.)

NADACE, NADAČNÍ FONDY, PROGRAMY A ORGANIZACE, O KTERÝCH JSEM VÁS JIŽ INFORMOVALA A
KDE JE MOŽNÉ NADÁLE ŽÁDAT O FINANČNÍ PODPORU:

• Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 - Moravskoslezský kraj

Účelem realizace dotačního programu je finanční podpora poskytovatelů registrovaných sociálních
služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském
kraji na léta 2015 - 2020. Důvodem realizace dotačního programu je finanční podpora poskytovatelů
registrovaných sociálních služeb zařazených do Krajské základní sítě sociálních služeb realizujících sociální
politiku v Moravskoslezském kraji s cílem zabezpečit stabilní fungování systému sociálních služeb v
požadovaném rozsahu a kvalitě. Žádosti o dotaci musí být podány prostřednictvím internetové aplikace
OKslužby – poskytovatel.

Více informací: http://www.msk.cz/verejna_sprava/granty_vyhlasene.html
Termín pro předkládání žádostí: od 16. října 2017 do 6. listopadu 2017

• Grantové řízení hlavního města Prahy pro rok 2018 v oblasti sociálních služeb

Grantové řízení je určeno pro právnické, popřípadě fyzické osoby, které poskytují registrované sociální
služby. Důvodem vyhlášení grantového programu je podpora financování běžných výdajů souvisejících s
poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u
jednotlivých druhů sociálních služeb.

Více informací:
http://socialni.praha.eu/jnp/cz/financovani_socialni_oblasti/granty_hmp/grantove_rizeni_pro_rok_2018/index.ht
Termín pro předkládání žádostí: od 16. října 2017 do 3. listopadu 2017

• Dotační řízení hlavního města Prahy pro rok 2018 v oblasti sociálních služeb

Dotační řízení je určeno pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby registrované podle
zákona o sociálních službách. Dotace se poskytuje k financování běžných výdajů, ke konkrétnímu účelu,
které souvisejí s poskytováním sociálních služeb v souladu se zpracovaným střednědobým plánem rozvoje
sociálních služeb na území HMP. HMP bude tedy podporovat poskytování sociálních služeb, které jsou
součástí sítě sociálních služeb uvedené ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb na území HMP.
Dotační řízení je vyhlašováno v návaznosti na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva
práce a sociálních věcí krajům a HMP. Žádost se podává výhradně v internetové aplikaci OK služby –
Poskytovatel.

Více informací: http://socialni.praha.eu/jnp/cz/financovani_socialni_oblasti/dotace_mpsv/x2018/index.html
Termín pro předkládání žádostí: od 19. října 2017 do 3. listopadu 2017

• Grantové řízení pro rok 2018 v oblasti zdravotnictví - hl. m. Praha

Hl. m. Praha vyhlašuje v oblasti zdravotnictví pro rok 2018 následující programy a podprogramy: I. zdravotní
služby - podpora potřebných typů zdravotní péče a služeb, II. doplňující služby pro osoby se zdravotním
postižením a chronicky nemocné - podpora aktivit směřujících ke zvýšení kvality života a k možnosti
integrace prostřednictvím fyzické aktivity a svépomocných podpůrných činností, podpora rodin osob
dlouhodobě nemocných nebo s postižením, edukace a podpora informovanosti k zajištění rovných
příležitostí při poskytování zdravotních služeb a podmínek pro vyšší účinnost zdravotní péče: pravidelné
rehabilitační a rekondiční aktivity, poskytování hipoterapie, komplexní rehabilitace osob po cévních
mozkových příhodách a poškození mozku zajišťovaná ve vlastním sociálním prostředí zdravotnickými
pracovníky, rekondiční a edukační pobyty, edukace, informovanost a podpora osob s postižením, jejich rodin
a osob blízkých, III. program zdraví - podpora programů primární, sekundární prevence a časné rehabilitace,
podpora aktivního vztahu obyvatel ke zdraví, podpora programů informovanosti a motivace zaměřených na
vybrané cílové skupiny, výchova ke zdravému životnímu stylu a odpovědnosti za vlastní zdraví, podpora
destigmatizace (zdravý start do života – podpora zdravého rozvoje dětí, zdraví mladých – projekty vedoucí ke
zdravému životnímu stylu dětí a mládeže, zejména prevence nadváhy a obezity, zdravé stárnutí – podpora
aktivního života seniorů a osob 50+, prevence vzniku civilizačních onemocnění, prevence rizik infekčních
chorob, zlepšení duševního zdraví). Program je určen také pro nestátní neziskové organizace, např. spolky.

Více informací:
http://zdravotni.praha.eu/jnp/cz/granty_hmp/oblast_zdravotnictvi/grantove_rizeni_2018/index.html
Termín pro předkládání žádostí: od 9. října 2017 do 18. října 2017

• Dotace z rozpočtu města Brna

Účelem programu je podpořit služby, které nejsou registrovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, nicméně vhodným způsobem na sociální služby navazují nebo je doplňují (dotaci nelze
poskytnout na základní činnosti sociálních služeb dle výše uvedeného zákona). Cílem je podpořit doplňkové
aktivity a projekty navazující na sociální služby, které představují významný přínos pro cílovou skupinu
(zejména svépomocné aktivity osob se zdravotním postižením, rodičů postižených dětí, doprava
seniorů a osob se zdravotním postižením, zajištění činnosti dobrovolnických center působících v
sociální oblasti, další drobné aktivity a akce v sociální oblasti). Žadatelem mohou být neziskové
organizace, které poskytují služby doplňující nebo vhodně navazují na sociální služby pro občany města
Brna.

Více informací: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-socialne-kulturni-a-

dopravy/odbor-socialni-pece/
Termín pro předkládání žádostí: od 1. října do 31. října 2017

• Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji pro rok 2018

Účelem dotace je podpora poskytování základních činností sociálních služeb, které jsou v souladu se
zpracovaným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2015 - 2018, tj.
bude podporováno poskytování sociálních služeb, které jsou součástí základní sítě sociálních služeb
uvedené v SPRSS.

Více informací: http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/vyhlaseni-dotacniho-titulu-podpora-socialnich-sluzeb-dle-

ss-101a-zakona-c-1082006-sb-o-soci-4
Termín pro předkládání žádostí: od 2. října do 22. října 2017

• Liberecký kraj - Individuální žádost o dotaci v oblasti sociálních věcí

Individuální dotace na podporu aktivit v oblasti sociálních služeb.

Více informací: http://dotace.kraj-lbc.cz/Individualni-zadost-o-dotaci-v-oblasti-socialnich-veci-r388840.htm
Termín pro předkládání žádostí: do 7. prosince 2017

• Dotace na poskytování sociálních služeb v Jihočeském kraji v roce 2018

Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociálních
služeb v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k
poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální
služby v rozsahu základních činností na území kraje. Dotace může být poskytnuta poskytovatelům
sociálních služeb, které jsou v souladu
s platným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje a jeho aktualizací formou
Akčního plánu pro rok 2018, tj. podpořeno může být jen poskytování sociálních služeb, které jsou zařazeny do
sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji a jejichž poskytovatelé akceptovali Pověření.

Více informací: http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v110&par[lang]=CS
Termín pro předkládání žádostí: od 2. října do 31. října 2017

• Rok jinak - Nadace Vodafone

Pokud znáte nějakého člověka, odborníka, který teď pracuje v běžné firmě, ale rád by pracoval pro vás,
neziskovou organizaci, můžete společně požádat Nadaci Vodafone o podporu vašeho projektu. Nadace
Vodafone zaplatí odborníkům rok práce v neziskové sféře. Nadace Vodafone třetím rokem vyhlašuje
grantový program propojující komerční a neziskový sektor. Rok jinak umožňuje každý rok několika odborníkům
z komerční sféry strávit až rok prací pro neziskovou organizaci dle své volby. Výherci se přitom nemusí bát, že
by přišli o svůj životní standard: Nadace Vodafone jim uhradí přesně tentýž plat, který měli v dosavadním
zaměstnání.

Více informací: http://www.nadacevodafone.cz/programy/rok-jinak.html
Termín pro předkládání žádostí: od 15. září do 31. října 2017

• Nadace AGROFERT – Automobil pro hendikepované

Individuální žadatelé mohou žádat o příspěvek na zakoupení automobilu. Fond je určen na podporu lidí s
hendikepem a rodičů, kteří se starají o děti s postižením. Základními hodnotícími kritérii jsou jak postižení
žadatele/dítěte, tak sociální situace žadatele/rodiny.

Více informací: http://www.nadace-agrofert.cz/
Termín pro předkládání žádostí: žádosti jsou přijímány 4x ročně, nyní do 15. listopadu 2017

• Projekt EU - výzva č. 129 OPZ - Podpora sociálního podnikání

Podporovány budou tyto aktivity: A) Vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání –
integrační sociální podnik, B) Vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání –
environmentální sociální podnik. Oprávněnými žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace a nestátní
neziskové organizace.

Více informací: https://www.esfcr.cz/vyzva-129-opz
Termín pro předkládání žádostí: od 30. června do 30. listopadu 2018 do 12:00 hodin

• Národní rozvojový program mobility pro všechny

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany vyhlásil II. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových
tras ve městech a obcích pro rok 2018. Záměry bezbariérových tras je nezbytné před podáním na
sekretariát VVZPO konzultovat se zástupci příslušných resortů či institucí, které se budou podílet na jejich
financování, aby záměry vyhovovaly podmínkám jimi vyhlašovaných dotačních programů. Žadatelem o dotaci
musí být vždy město či obec a současně město či obec musí být vlastníkem nebo zřizovatelem dané instituce
či budovy, které se bezbariérové úpravy budou týkat.

Více informací: https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/program-mobility/program-mobility-79350/
Termín pro předkládání žádostí: do 13. října 2017

• Projekt EU - výzva č. 60 Sociální infrastruktura - Integrovaný regionální operační program

Výzvu vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Typy podporovaných projektů: deinstitucionalizace
sociálních služeb za účelem sociálního začleňování, infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální
služby, komunitní centra a sociální bydlení. Žadatelem mohou být také nestátní neziskové organizace.
Projekty mohou být realizovány na území Brněnské a Plzeňské metropolitní oblasti a Ústecko-
chomutovské aglomerace.

Více informací: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-60-Socialni-infrastruktura-

integrovane-projekty-ITI
Termín pro předkládání žádostí: od 29. listopadu 2016 do 31. října 2022
• Projekt EU - výzva č. 61 Sociální infrastruktura - integrované projekty IPRÚ - Integrovaný regionální

operační program

Výzvu vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Typy podporovaných projektů: deinstitucionalizace
sociálních služeb za účelem sociálního začleňování, infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální
služby, komunitní centra a sociální bydlení. Žadatelem mohou být také nestátní neziskové organizace.
Projekty mohou být realizovány na území Liberce – Jablonce nad Nisou, Karlových Varů, Mladé Boleslavi,
Jihlavy a Zlína.

Více informací: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-61-Socialni-infrastruktura-

integrovane-projekty-IPRU
Termín pro předkládání žádostí: od 29. listopadu 2016 do 31. října 2022

• Projekt EU - výzva č. 62 Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD - Integrovaný regionální

operační program

Výzvu vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Typy podporovaných projektů: deinstitucionalizace
sociálních služeb za účelem sociálního začleňování, infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální
služby, komunitní centra a sociální bydlení. Žadatelem mohou být také nestátní neziskové organizace.
Projekty mohou být realizovány na území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD.

Více informací: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-

integrovane-projekty-CLLD
Termín pro předkládání žádostí: od 29. listopadu 2016 do 31. října 2022

• NROS - Program Pomozte dětem – Individuální projekty

Program Pomozte dětem je dlouhodobý charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou, který
přináší přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku v celé České
republice. Žádost podává nezisková organizace ve prospěch konkrétního dítěte (dětí) v jedné domácnosti.

Více informací: http://www.pomoztedetem.cz/pomoc/individualni-zadatel/
Termín pro předkládání žádostí: 3x ročně, nyní do 13. října 2017 do 16 hod. a do 15. února 2018 do 16
hod.

• Nadace Dětský mozek

Nadace podporuje děti i dospělé s postižením centrální nervové soustavy, seniory, autisty. Pomoc
prostřednictvím finančních příspěvků je poskytována fyzickým i právnickým osobám a je určena na
respitní a domácí péči, asistenční službu, vzdělání, pořízení rehabilitačních pomůcek.

Více informací: http://www.detskymozek.cz/o-nas
Termín pro předkládání žádostí: průběžně (nyní do 31. října 2017)

• Nadace Zdraví pro Moravu

Nadace vyhlašuje grantové řízení pro neziskové organizace, rozpočtové a příspěvkové organizace,
občanská sdružení, účelová zařízení církví a ostatní nestátní organizace, registrované v České republice a
pracující v oblasti prevence a podpory zdraví. Finanční prostředky mohou být poskytnuty na přímé hrazení
projektu. Od roku 2006 jsou vypisovány granty i pro jednotlivce (ovšem o podporu se žádá prostřednictvím
organizací, které pro žadatele formou podaného projektu požádají o podporu a mohou žádost doložit).

Více informací: http://www.nadacezdravi.cz/
Termín pro předkládání žádostí: každý rok ve dvou kolech – k 31. březnu a k 31. srpnu daného roku

• Citibank – zaměstnanecký charitativní fond

Fond se zaměřuje na podporu neziskových organizací v následujících oblastech: ohrožené děti nebo
podpora aktivit zaměřených na děti žijící v sociálně nestandardních podmínkách; ohrožené ženy nebo podpora
programů určených ženám žijících v sociálně nestandardních podmínkách; zdravotně postižení; senioři;
ekologické projekty.

Více informací: http://www.citibank.cz/czech/gcb/corporate_banking/czech/footer/spolecenska-

odpovednost.htm
Termín pro předkládání žádostí: do 30. dubna nebo do 31. října daného roku

• Siemens Fond pomoci - Regionální podpora

Siemens Fond pomoci má kromě celostátního programu navíc i regionální kola, a to v regionech Frenštát,
Brno, Trutnov a Mohelnice (tam, kde se nacházejí odštěpné závody Siemens). Regionální kola jsou otevřená
všem neziskovým organizacím, která mají své sídlo v blízkosti našich odštěpných závodů. Podpora je
určena na pomoc slabším a potřebným, kteří se ne vlastní vinou dostali do obtížné situace a nemohou si
pomoci sami. Fond podporuje instituce, které pomáhají dětem a lidem se zdravotním postižením či
sociálními problémy. Pro regionální kola platí stejná pravidla jako pro celostátní kolo. Pokud s projektem
neuspějete v regionálním kole, nelze stejný projekt přihlásit do kola celostátního.

Více informací:
https://www.cee.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/o_nas/spol_odpovednost/firemni_filantropie/fon

d_pomoci/Pages/regionalni-podpora.aspx
Termín pro předkládání žádostí: dvakrát do roka, vždy do 15. května nebo do 15. listopadu daného roku

• Nadace AGROFERT – Obecné individuální žádosti

Podpora je určena především těm, kteří navzdory svému jasnému hendikepu (fyzickému, mentálnímu či
sociálnímu) bojují a snaží se vést plnohodnotný život. I přesto se ocitli v situaci, ve které potřebují pomoc.
Poskytují se příspěvky na zdravotní a edukační pomůcky, na hippoterapii a canisterapii, na odlehčovací
a asistenční služby, na vzdělávání dětí/lidí, kteří studují/chtějí studovat i navzdory svému hendikepu..

Více informací: http://www.nadace-agrofert.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně, vždy k poslednímu dni v měsíci

• Nadace Jakuba Voráčka

Hokejista Jakub Voráček společně se svou sestrou Petrou Klausovou založili Nadaci Jakuba Voráčka, jejímž
cílem je především zlepšit situaci pacientů s roztroušenou sklerózou. Podpora Nadace Jakuba Voráčka v
České republice směřuje do tří oblastí: 1) podpora výzkumu a rozvoje registru pacientů s roztroušenou
sklerózou, 2) podpora činnosti a rozvoje MS center v České republice, 3) podpora individuálních pacientů s
roztroušenou sklerózou v tíživé situaci.

Více informací: http://nadacejakubavoracka.cz/
Termín pro předkládání žádostí: několikrát ročně

• Nadační fond Propojeni

Oblast projektů realizovaných NF Propojeni není striktně vymezena. Prostředky jsou směřovány zejména na
pomoc handicapovaným pro jejich snadnější začlenění do společnosti, na nákup nenárokovatelných
zdravotních pomůcek vedoucích ke zkvalitnění života nemocných a postižených, příspěvky a dary
dětským a seniorským domovům apod.

Více informací: http://www.nfpropojeni.cz/cs/kohobrpodporujeme/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadační fond KlaPeto

Nadační fond se věnuje přispívání ke zlepšení postavení zdravotně postižených osob v České republice,
odstraňování mentálních a legislativních bariér pro zařazení sociálně a zdravotně znevýhodněných do
života, podpoře aktivit a sportu handicapovaných, podpoře poradenských služeb zdravotně postiženým
osobám. Nadační fond poskytuje příspěvky a) fyzickým osobám se zdravotním postižením, b) právnickým
osobám podporujícím zájmy zdravotně postižených. Základní cílovou skupinou činností nadačního fondu
jsou osoby na vozíčku či po amputaci končetiny.

Více informací: http://www.klapeto.eu/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Fond rodiny Sýkorovy

Výnosy z dárcovského fondu Sýkorových zřízeného v Nadaci Via podporují řadu projektů v Česku i v
zahraničí. Prostřednictvím svého rodinného dárcovského fondu chtějí Sýkorovi vést k filantropii své děti.

Více informací: http://www.nadacevia.cz/fond-rodiny-sykorovy/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Fond Tři sestry pomáhají

Hudební skupina Tři sestry si u Nadace Via založila svůj vlastní dárcovský fond na konci roku 2011.
Posláním fondu je podporovat zejména programy pro děti a mládež, osoby sociálně slabé v situacích, kdy
jsou odkázány na pomoc druhých, či ty, které se nečekaně ocitnou v těžké životní situaci vinou
nehody, nemoci či jiné osobní tragédie.

Více informací: http://www.nadacevia.cz/fond-tri-sestry-pomahaji/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Fond Rachůnek

Marek Herman založil dárcovský fond ve spolupráci s Nadací Via v roce 2006. Výnosy fondu jsou určeny k
financování projektů zaměřených na vzdělávací a rozvojové programy na podporu maminek a tatínků
pečujících o děti do šesti let.

Více informací: http://www.nadacevia.cz/fond-rachunek/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadační fond Bělobrádek

Posláním a účelem nadačního fondu je především podpora zdravotně postižených, nemocných a
znevýhodněných osob, zejména v oblasti jejich integrace do společnosti, zajišťování plnohodnotného
života a dosahování profesního úspěchu, či podpora právnických a fyzických osob, které se zabývají
pomocí handicapovaným a dále podpora kulturních a volnočasových aktivit a činností fyzických a
právnických osob, které těmito aktivitami rozvíjejí kvalitu společenského života.

Více informací: http://www.pavelbelobradek.cz/clanky/nadacni-fond-belobradek/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadační fond Šance onkoláčkům

Nadační fond materiálně a finančně pomáhá dětem s vrozenými vadami, s onkologickým nebo jiným
závažným onemocněním a 2 roky po jejím ukončení. Žádosti mohou podávat jednotlivci.

Více informací: http://www.nfsanceonkolackum.cz/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Projekt HUGS

HUGS Club sdružuje členy klubu, kteří platí pravidelný měsíční členský příspěvek a tím se podílejí na realizaci
příběhů pomoci. Žádat o podporu mohou jednotlivci i neziskové organizace. Průběh darování probíhá
vypsáním a zveřejněním příběhu na stránkách https://www.hugseurope.eu. Následně se v rámci projektu
vybírají příspěvky na úhradu potřebných nákladů. Je možné zakoupit, uhradit věc, službu spojenou se
zdravím, rehabilitací, náklady na léčbu. Není možné poskytnout přímo finanční částku.

Více informací: https://www.hugseurope.eu
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace Preciosa - Fond sociální a humanitární

Významnou součástí práce tohoto fondu je i pomoc individuálním žadatelům, kteří se ocitnou v kritické
životní situaci. V oblasti sociálních a humanitárních činností působí Nadace i mimo domovský region.

Více informací: http://www.preciosa.com/cs/firma/nadace-preciosa/nadacni-fondy/fond-socialni-a-

humanitarni.html
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadační fond Šestý smysl

NF byl zřízen za účelem podpory dlouhodobého rozvoje Prahy 6 a jejích občanů, a to zejména podpory v
sociální oblasti a v oblasti kultury, vědy, vzdělávání, zdravotnictví, tělovýchovy a sportu. Hlavním cílem je
podporovat sociálně slabé spoluobčany, rodiny s handicapovanými dětmi, děti z dětských domovů,
začínající sportovce, umělce atp. Nadační příspěvek může být poskytnut kterékoliv právnické nebo fyzické
osobě, jejíž činnost je v souladu s účelem nadačního fondu a má trvalé bydliště, sídlo či provozovnu v
územním obvodu Městské části Prahy 6.

Více informací: http://nfsestysmysl.cz/hledam-pomoc
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadace Agel

Základním cílem nadace je podpora humanitárních aktivit s návazností na sféru zdravotnictví. Nadace
podporuje aktivity právnických a fyzických osob, sledujících obecně prospěšné cíle, zejména se zaměřením
na podporu projektů a aktivit zdravotního a sociálního charakteru a projektů a aktivit v oblasti vzdělávání
ve zdravotnictví.

Více informací: http://nadace.agel.cz/index.html
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadace Karla Janečka

Žádat lze na aktivity a projekty, které jsou v souladu s účelem nadace, jímž je především podpora vzniku a
rozvoje aktivní občanské společnosti, podpora vzdělávání a zdravěji fungujícího státu. Tyto projekty mají
prioritu před doplňkovým účelem nadace, kterým je podpora jiných obecně prospěšných aktivit, zvláště
podpora zdraví, přírody, výzkumu, kultury a sportu, sociálních projektů, jakož i další podpora jednotlivců
včetně osob zakladateli blízkých a organizací. Nadace preferuje koncepční projekty spouštějící řetězce
návazných aktivit, projekty s celorepublikovým dopadem nebo regionální pozitivní příklady, které lze šířit jako
příklady dobré praxe. Dále projekty, které jsou inovativní a svou povahou unikátní, s udržitelností projektu po
skončení daru, projekty propojené s jinými projekty a organizacemi.

Více informací: http://www.nadacekj.cz/cs-CZ/zadost-o-podporu
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadace SYNER

Účelem nadace je podpora handicapovaných občanů bez ohledu na věk, podpora dětských domovů a jejich
klientů, stejně tak pomoc obyvatelům domovů důchodců, podpora pěstounských rodin, pomoc jednotlivcům
při pořizování rehabilitačních pomůcek i pomoc zdravotním stacionářům, podpora jednotlivců a
kolektivů při speciálních kulturních a sportovních aktivitách, podpora všech typů škol, a to vše s
maximálním důrazem na sídlo žadatelů v Libereckém kraji. V případech hodných zvláštního zřetele nadace
směřuje pomoc i do vybraných zdravotních a rehabilitačních zařízení v rámci České republiky a přispívá na
vybrané projekty s celorepublikovým dosahem. O nadační příspěvky není možné žádat v souvislosti s
nákupem osobních automobilů, výpočetní techniky a osobní asistence.

Více informací: http://www.nadacesyner.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace ČEZ - grantové řízení Podpora regionů

Toto grantové řízení je zaměřené na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou
týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury,
sportu či životního prostředí. Žádosti mohou podávat pouze organizace (právnické osoby).

Více informací: http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace Jedličkova ústavu – Nadační příspěvky a Ostatní granty

Nadace v současné době všestranně pomáhá v integraci mladých handicapovaných lidí do společnosti s
cílem zamezení sociální a společenské izolace a podpora komplexní rehabilitační a výchovně vzdělávací péče.
Pomoc je směřována ke klientům a absolventům Jedličkova ústavu a škol, k rozvoji Jedličkova ústavu a
škol a také k neziskovým organizacím v celé ČR, které mají podobné poslání jako nadace. Nadační
granty budou poskytovány zejména v oblasti podpory a integrace osob s postižením do společnosti a podpory
komplexní a vyvážené péče o osoby s postižením. Žádosti o individuální nadační příspěvek i v kategorii ostatní
granty lze podat kdykoli během roku.

Více informací: http://www.nadaceju.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace Komerční banky Jistota

Nadace Jistota je otevřena pro žadatele ze sociální, zdravotní a vzdělávací oblasti, v případě tělesně
postižených rovněž z oblasti zaměstnanosti. Žadatelem mohou být jednotlivci i organizace. Nemalé
prostředky z rozpočtu nadace plynou také na podporu osob v tíživé životní situaci a zdravotně postiženým
spoluobčanům. Žádosti o podporu je možné podávat průběžně.

Více informací: http://www.nadacejistota.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace Naše dítě – Individuální žádosti

Hlavním posláním nadace je pomoc dětem z problémových rodin a dětem v ústavní výchově, dětem
zneužívaným a týraným, dětem mentálně a fyzicky handicapovaným. Nejčastěji nadace vyřizuje žádosti
týkající se příspěvků na zakoupení rehabilitačních pomůcek, na osobní asistenci, podporu dětí z rodin v
mimořádné sociální nouzi, na podporu opuštěných dětí a další.

Více informací: http://www.nasedite.cz/individualnipomoc.html
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadace VIA - program Techsoup

V rámci dárcovského programu Techsoup Česká republika lze žádat o počítačové programové vybavení.
Neziskové organizace mohou získat pouze za administrativní poplatek, který je zlomkem běžné tržní ceny,
širokou škálu nabízeného softwaru, hardwaru či IT služeb. Žádat mohou charitativní organizace a zařízení
zřízená církvemi, nadace, nadační fondy, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a veřejné
knihovny. Nejprve je třeba se do programu zaregistrovat.

Více informací: https://www.techsoup.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadační fond Českého rozhlasu - Sbírka Světluška – žádosti jednotlivců

Sbírka Světluška je otevřená všem těžce zrakově postiženým lidem v České republice. O nadační příspěvek
může požádat jakýkoli jednotlivec s těžkou ztrátou zraku. Sbírka Světluška podporuje např. osobní asistenci
pro nevidomé a kombinovaně postižené děti integrované do běžných škol, pořízení speciálních pomůcek,
pořízení vodících psů, průvodcovské a asistenční služby, apod.

Více informací: http://www.rozhlas.cz/svetluska/potrebujipomoc/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadační fond Pečovatel

Posláním Nadačního fondu Pečovatel je podporovat seniory a osoby se zdravotním postižením nebo
chronickým onemocněním, kteří potřebují osobní asistenci. Nadační fond přispívá k tomu, aby tito lidé,
závislí na pomoci ostatních, mohli díky asistenční péči zůstávat v pohodlí domova a vést plnohodnotný
život mimo zdi zdravotnických a pečovatelských zařízení. Získáváním finančních prostředků na asistenční
péči jim umožňuje i přes zdravotní omezení důstojně setrvat v domácím prostředí. Žadatelem jsou jednotlivci.

Více informací: https://pecovatel.cz/pro-zadatele
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• WEIL, GOTSHAL - nadační fond

O příspěvky nadačního fondu mohou žádat fyzické i právnické osoby. Fond podporuje zejména jednotlivé lidi
se zdravotním postižením a dále projekty sociální pomoci. Nadační fond uskutečňuje zejména činnost
směřující např. k podpoře lidí, kteří jsou ve společnosti znevýhodněni pro svůj zdravotní nebo sociální
stav, nebo k podpoře obecně prospěšných a potřebných aktivit.

Více informací: http://www.weil-nadacni-fond.cz/nadacni-prispevky/zadost-o-nadacni-prispevek
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Elektrárny Opatovice

Firma pomáhá především v regionu, ve kterém působí, tj. v oblasti Královéhradecka, Pardubicka a
Chrudimska. Zaměřuje se na oblast zdravotnictví, vzdělávání, na charitativní a sociální projekty a kulturu.
Podporuje také obce v okolí elektrárny.

Více informací: http://www.eop.cz/firemni-darcovstvi
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Fond na podporu matek-samoživitelek v nouzi

Nadace AGROFERT realizuje speciální program „Fond na podporu matek-samoživitelek v nouzi“. Je určen
osamělých rodičům - samoživitelům vychovávajícím jedno či více dětí do věku 18 let, a to děti biologické,
adoptivní či v pěstounské péči. Podporuje matky a otce (případně prarodiče), kteří se bez svého výrazného
zavinění dostali do tíživé životní situace, a nyní se aktivně snaží tuto situaci řešit. Žádost lze podat
pouze ve spolupráci se sociálním pracovníkem OSPOD nebo neziskovou organizací s registrovanou
sociální službou. Výjimku představují rodiče dětí s průkazem ZTP nad 18 let, ti mohou podat žádost
samostatně. Záměrem Fondu je podpořit osamělé rodiče v nouzi, a to formou jednorázového příspěvku či
příspěvku krátkodobého až střednědobého. Maximální délka pomoci je 12 měsíců.

Více informací: http://www.nadace-agrofert.cz/projekty/fond-pro-samozivitele
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Konto Bariéry - Projekt Sport bez bariér

Projekt Sport bez bariér je určen pro jednotlivce se zdravotním handicapem nebo neziskové organizace
(činné nejméně rok) zajišťující lidem s handicapem sportovní aktivity. Projekt přispívá na: pořízení
sportovních potřeb (například speciální sportovní vozík, handbike, monoski, závěsné vozíky za kolo nebo
pálky na stolní tenis apod.), zajištění účasti na sportovních akcí (cestovné, osobní asistent, zápisné apod.),
organizaci sportovních akcí pro lidi s postižením, školení profesionálů v dané oblasti.granty a dotace 9.10.2017

PDF file: granty a dotace 9.10.2017.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz