DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Zápis výboru únor 2017

Zápis výboru únor 2017
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/atAa

Velikost PDF souboru:
98.67 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/tAa.pdf
Stažení: Zápis výboru ún…r 2017.pdf

Datum uložení souboru:
01. 10. 2017» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Zápis výboru únor 2017.pdf:


Z Á P I S NÁVRH
z únorové schůze výboru MO ČRS v Kostelci nad Labem,

konané dne 6. února 2017
Přítomni:
Členové výboru MO ČRS v Kostelci n. Labem: František Doležal, Ladislav Kec, Stanislav
Kroužel ml., Vladimír Petržílka, Roman Reichstädter, Václav Růžička, Jaroslav Šulc, Václav

Vránek

Omluven: Václav Truhlařík pro nemoc
Hosté: za komise Ing. Bohumil Chalupa, Miroslav Nosil, Martin Dohalský

Program jednání schůze
1.Kontrola správnosti textu v zápisu lednového jednání výboru a plnění zde uložených

úkolů
2.Kontrola přípravy členské schůze 2017
3.Jednání s p. Samkem k pořádání rybářských závodů na Labi ve dnech 4. až 7. května

2017

4.Různé
Ad 1. Kontrola správnosti textu v zápisu lednového jednání výboru a plnění zde

uložených úkolů
Zápis byl schválen a nebude znovu rozesílán. Pokud jde o úkoly, bude:
spuštěna internetová stránka www.rybari-kostelec.cz – zajišťuje St. Kroužel ml. Stará
stránka bude zrušena. Bude hledán způsob, jak na stránku zajistit přístup přes
Facebook (prolinkem), zajištěna aktualizace apod.;
na internet bude umístěna informace o místě vyčleněném pro držitele průkazu TTP (na
vápně) s upozorněním, že jde o záměrné vymezení místa k lovu jen pro handicapované
osoby. Pokud již na místě bude lovit rybář bez průkazu TTP, je povinen toto místo
v případě, že dorazí držitel průkazu TTP, neprodleně uvolnit (pokud se nedohodnou
jinak). Výbor žádá předsedu, aby s touto informací seznámil členskou schůzi;
ekonom spolu s hospodářem prověří zaplacení všech daní a poplatků za rok 2016;
dohoda o společném užívání lhoteckého jezera zatím nebyla podepsána pro námitky
protistrany k předloženému textu. Výbor pověřil předsedu, aby ve spolupráci
s ekonomem a dr. J. Čurdou bezodkladně hledali právně čisté, byť kompromisní řešení
tak, aby s textem finální dohody (a pokud možno již i podepsané) mohli být
seznámeni v sobotu účastníci výroční schůze.
Ad 2. Kontrola přípravy členské schůze 2017
Výbor bere na vědomí, že:
Členská schůze se bude řídit programem na rozeslané pozvánce (pokud nedojde
k prohlasování návrhu na změnu přímo na schůzi);
Všichni funkcionáři mají připravena svá vystoupení;
Jednatel se dvěma pomocníky budou ve funkci mandátové komise (prezence + sčítání

hlasů);
Předseda přednese zprávu o činnosti, s jejímž obsahem byli členové seznámeni včetně

návrhů na dílčí hlasování;
Výbor souhlasí s udělením rybářského ocenění těm funkcionářům, kteří mají v roce

2017 kulaté narozeniny;
Sraz členů výboru je před osmou hodinou v kinosálu kostelecké radnice.
Ad 3. Jednání s p. Samkem k pořádání rybářských závodů na Labi ve dnech 4. až 7.

května 2017
Na jednání výboru se dostavil organizátor závodů p. Samek i se společníkem. Výbor
jednáním s ním pověřil Václava Vránka a byl poté jím byl seznámen se závěry:
s požadavkem poskytnout součinnost při pořádání rybářských závodů výhradně na
pravém břehu Labe po celé délce revíru;
s ohledem na riziko kolize bude po dobu závodů zakázán rybolov na levém břehu od

výtoku ze strouhy až po špici;
pořadatel se zavázal poskytnout finanční příspěvek na dětský rybářský kroužek ve
výši 50 000 Kč – nikoliv nájem a takto to bude účtováno;
protože zatím MO ČRS o výjimku na non stop rybolov nepožádala MZe, předseda
žádá Václava Vránka, aby v tomto směru kontaktoval p. Samka s žádostí o zpracování
potřebných podkladů, aby mohly být obratem zaslány k vyjádření MZe. Bez tohoto
souhlasu nelze závody uskutečnit.

Ad 4. Různé
4.1Výbor souhlasí s kooptací pana Martina Dohalského do Kárné komise pro
řešení přestupků proti rybářskému řáduu
4.2Výbor po seznámení se se záměrem uspořádat ze strany p. Samka náborovou akci
pro získání kostelecké školní mládeže pro rybařinu s tímto záměrem zásadně
nesouhlasí a nebude mu poskytovat jakoukoliv součinnost. MO ČRS vlastní
dětskou rybářskou skupinu již má, je na hraně kapacitních možností (vedoucí a
systematické vedení) a nyní nevidí jakoukoliv možnost počet zájemců rozšiřovat.
O nápadu je možné uvažovat někdy v budoucnu, kdy by se počet stávajícího
kroužku rapidně zmenšil a bylo by ho potřeba doplnit o nové členy. Podmínkou je
tedy ne kampaňovitá jednorázová akce s cílem čerpání dotace, ale dlouhodobě a
udržitelně zajištěné fungování výchovy rybářského dorostu.
Výbor pověřuje L. Kece, aby s tímto zásadním stanoviskem p. Samka seznámil.
V případě, že snad nebude respektováno, žádá výbor vedoucího rybářské stráže,
aby na termín případného konání akce a případného porušení Rybářského řádu
připravil příslušná protiopatření.
4.3Výbor v danou chvíli nemá dostatek informací o tom, jak letošní dlouhou a
tuhou zimu, kdy byla většina ploch pod ledem, na jednotlivých částech revíru
a v jaké kondici ji přečkaly ryby. To bude zřejmé až po odtání ledu. Pro každý
případ pověřuje hospodáře, aby ve spolupráci s Fr. Doležalem a případně dalšími
rybáři zajistili v případě úhynu evidenci rozsahu a druhu padlých ryb a jejich
operativní likvidaci a následně informovali výbor. Až poté se výbor po konzultaci
s odborníky rozhodne, jak postupovat napříště (větrání, případné odsekání plátů
ledu, označení a zákaz vstupu do kritických míst, informace bruslařům atd.).
4.4Výbor bere na vědomí přípravu brigád, které se uskuteční ve třech termínech
(1., 8 a 15. dubna), nákup potřebného materiálu a ochranných pomůcek, poučení
brigádníků o BOZP a písemný záznam o tom. Detaily budou předmětem jednání
výboru 6. března, na které Fr. Doležal připraví organizačně technické a
personální zajištění brigád na celém revíru, tj. jak na Starém Labi od přítoku až
k výtoku do Labe, dále na Ovčárech, Konětopech, Lhotě, Rašeliništi, na přístavu a
na pstruhové vodě.
4.5Příští schůze výboru se koná 6. března 2017.

Zapsal: J. Šulc


Zápis výboru únor 2017

PDF file: Zápis výboru únor 2017.pdf

Z Á P I S - NÁVRH© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz