DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

granty a dotace 1.11.2017

granty a dotace 1.11.2017
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/asNv

Velikost PDF souboru:
669.7 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/sNv.pdf
Stažení: granty a dotace…1.2017.pdf

Datum uložení souboru:
02. 11. 2017» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu granty a dotace 1.11.2017.pdf:


• Program Podpora bydlení - Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotace z programu Podpora bydlení pro rok
2018 pro podprogramy:
a) Podporované byty (Pečovatelský byt, Komunitní dům seniorů, a b) Bytové domy bez bariér. Žadatelem může
být právnická osoba.

Více informací: https://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-
bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2018
Termín pro předkládání žádostí: od 13. října 2017 do 5. ledna 2018

• Podpora sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Jihomoravský kraj vyhlásil dva dotační programy. Jeden z nich je zaměřen na financování běžných výdajů
souvisejících s poskytováním základních druhů a forem soc. služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi
u jednotlivých druhů soc. služeb, a to v návaznosti na § 95 zákona č. 108/2006 Sb. A druhý je zaměřen na
spolufinancování poskytování sociálních služeb rozpočtu kraje. Žadatelem o finanční podporu může být každá
sociální služba, která je registrovaná podle zákona o sociálních službách a která je součástí Základní sítě sociálních
služeb v Jihomoravském kraji.

Více informací: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Folders/763-1-Socialni+a+rodinna+politika.aspx
Termín pro předkládání žádostí: do 6. listopadu 2017

NADACE, NADAČNÍ FONDY, PROGRAMY A ORGANIZACE, O KTERÝCH JSEM VÁS JIŽ INFORMOVALA A KDE JE
MOŽNÉ NADÁLE ŽÁDAT O FINANČNÍ PODPORU:

• Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2018

Podporované oblasti: Podpora aktivit na posílení mezigeneračních vztahů, Podpora aktivit v oblasti bezpečnosti,
Podpora volnočasových aktivit (např. akce kulturní, sportovní, turistické a akce za účelem seznámení a
prohlubování přirozených vztahů v komunitě, fit parky v obci pro seniory, včetně venkovních odpočinkových zón pro
seniory), Podpora aktivit v oblasti zdraví (např. semináře a přednášky zaměřené na zdraví, zdravý životní styl,
poskytování první pomoci), Podpora aktivit v oblasti vzdělávání (např. kurzy finanční gramotnosti, užívání
informačních technologií - PC, internet, mobilního telefonu, bankomatu, trénování paměti, zapojení seniorů do
Programu celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku, vytvoření a systematické šíření informačních a
vzdělávacích materiálů zaměřených na ochranu práv seniorů). Cílem je zvýšit kvalitu života osob ve věku 60 a
více let žijících v Moravskoslezském kraji. Žadatelem mohou být také spolky. Program vyhlašuje
Moravskoslezský kraj.

Více informací: https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-na-podporu-zdraveho-starnuti-
v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2018-98156/
Termín pro předkládání žádostí: od 15. listopadu do 22. listopadu 2017

• Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro
občany se zdravotním postižením na rok 2018

Jednotlivé dotační tituly: 1) Podpora zvýšení informovanosti o problematice zdravotního postižení s důrazem na
začleňování osob se zdravotním postižením do běžného společenského prostředí, 2) Podpora aktivit vedoucích k
podpoře a destigmatizaci osob s duševním onemocněním, 3) Podpora zaměstnávání osob se zdravotním
postižením (aktivity vedoucí k pracovnímu uplatnění osob se zdravotním postižením na otevřeném trhu práce), 4)
Podpora vzniku nebo udržitelnosti výrobního programu nebo služby, které umožní pracovní uplatnění lidem
se zdravotním postižením, 5) Podpora specializované dopravy (podpora vzniku, rozvoje a provozu
specializované dopravy pomáhající lidem s dočasným či trvalým zdravotním postižením v jejich mobilitě. Žadatelem
mohou být také spolky. Příjemci dotace musí projekt (včetně všech jeho aktivit) realizovat na území
Moravskoslezského kraje. Program vyhlašuje Moravskoslezský kraj.

Více informací: https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-realizace-specifickych-aktivit-moravskoslezskeho-
krajskeho-planu-vyrovnavani-prilezitosti-pro-obcany-se-zdravotnim-postizenim-na-rok-2018-98091/
Termín pro předkládání žádostí: od 13. listopadu do 20. listopadu 2017

• Výběrové řízení statutárního města Ostrava

Statutární město Ostrava vyhlašuje výběrové řízení na poskytování peněžních prostředků na rok 2018 na podporu
aktivit v sociální péči, podpoře osob s handicapem a dalších oblastech. Podporované oblasti: volný čas,
podpora osob s handicapem, prevence kriminality, protidrogová prevence, rodinná politika, sociální péče,
zdravotnictví, školství.

Více informací: http://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-informace/dotace
Termín pro předkládání žádostí: od 23. října do 3. listopadu 2017

• Praha - Granty na akce celopražského významu

Hlavní město Praha vyhlašuje grantové řízení pro rok 2018 určené pro projekty právnických, popř. fyzických osob,
které poskytují služby nebo realizují programy v oblasti zdravotnictví, zdravotně-sociální péče, podpory osob
se zdravotním postižením a v oblasti prevence. V grantovém řízení pro rok 2018 jsou vyhlášena následující
témata: I. Odborné konference, semináře, II. Vzdělávací a osvětové akce a aktivity, III. Benefiční, informační,
společenské a soutěžní akce a aktivity, IV. Projekty (nezařazené v bodech I. – III.) zaměřené na konkrétní
skupiny obyvatel HMP. Způsobilým žadatelem jsou právnické a fyzické osoby.

Více informací:
http://zdravotni.praha.eu/jnp/cz/granty_hmp/akce_zsp_mhmp/grantove_rizeni_pro_rok_2018/index.html
Termín pro předkládání žádostí: od 30. října do 14. listopadu 2017

• Podpora osob se zdravotním postižením – Liberecký kraj

Žádosti o dotaci Libereckého kraje na pořízení nezbytné zdravotní / kompenzační pomůcky mohou předkládat
pouze občané (fyzické osoby nepodnikající) s trvalým bydlištěm v Libereckém kraji. Cílem je podpora
zdravotně postižených občanů Libereckého kraje formou spolufinancování pořízení nezbytné zdravotní/kompenzační
pomůcky (nehrazené plně z veřejného zdravotního pojištění a bez nároku na dávku na zvláštní zdravotní pomůcku).

Více informací: http://dotace.kraj-lbc.cz/93-Podpora-osob-se-zdravotnim-postizenim-r388865.htm
Termín pro předkládání žádostí: od 1. října do 30. listopadu 2017

• Projekt EU - výzva č. 34 OPPPR - Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Projekty musí být zaměřené na: A) vznik a rozvoj kulturně komunitních center a prostor komunitního života, B)
vznik a rozvoj sociálních podniků. Projekty by měly být fyzicky realizovány na území hl. m. Prahy, v
odůvodněných případech je fyzická realizace části projektu možná i mimo území hl. m. Prahy. Projekty musí
být realizovány výhradně pro cílovou skupinu, která splňuje podmínky územní způsobilosti pro hl. m. Prahu.
Žadatelem mohou být také nestátní neziskové organizace (např. spolky). Pro žadatele je připraven seminář, který
se bude konat 25. 10. 2017 na Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1.

Více informací: http://penizeproprahu.cz/vyzvy/
Termín pro předkládání žádostí: od 23. října 2017 do 23. ledna 2018 (do 16:00 hod.)

• Projekt EU - výzva č. 35 OPPPR - Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení

Projekty musí být zaměřené na: A) vznik nebo rozvoj sociálních služeb, B) vznik a rozvoj kulturně komunitních
center, C) vznik a rozvoj bytů sociálního bydlení, včetně chráněného bydlení. Projekty musí být fyzicky
realizovány výhradně na území hl. m. Prahy a pro cílovou skupinu, která splňuje podmínky územní způsobilosti pro
hl. m. Prahu. Žadatelem mohou být také nestátní neziskové organizace (např. spolky). Pro žadatele je připraven
seminář, který se bude konat 19. 10. 2017 na Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1.

Více informací: http://penizeproprahu.cz/vyzvy/
Termín pro předkládání žádostí: od 23. října 2017 do 23. března 2018 (do 16:00 hod.)

• Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 - Moravskoslezský kraj

Účelem realizace dotačního programu je finanční podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb,
jejichž potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta
2015 - 2020. Důvodem realizace dotačního programu je finanční podpora poskytovatelů registrovaných sociálních
služeb zařazených do Krajské základní sítě sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji
s cílem zabezpečit stabilní fungování systému sociálních služeb v požadovaném rozsahu a kvalitě. Žádosti o dotaci
musí být podány prostřednictvím internetové aplikace OKslužby – poskytovatel.

Více informací: http://www.msk.cz/verejna_sprava/granty_vyhlasene.html
Termín pro předkládání žádostí: od 16. října 2017 do 6. listopadu 2017

• Grantové řízení hlavního města Prahy pro rok 2018 v oblasti sociálních služeb

Grantové řízení je určeno pro právnické, popřípadě fyzické osoby, které poskytují registrované sociální služby.
Důvodem vyhlášení grantového programu je podpora financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním
základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů
sociálních služeb.

Více informací:
http://socialni.praha.eu/jnp/cz/financovani_socialni_oblasti/granty_hmp/grantove_rizeni_pro_rok_2018/index.html
Termín pro předkládání žádostí: od 16. října 2017 do 3. listopadu 2017

• Dotační řízení hlavního města Prahy pro rok 2018 v oblasti sociálních služeb

Dotační řízení je určeno pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby registrované podle zákona
o sociálních službách. Dotace se poskytuje k financování běžných výdajů, ke konkrétnímu účelu, které souvisejí
s poskytováním sociálních služeb v souladu se zpracovaným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na
území HMP. HMP bude tedy podporovat poskytování sociálních služeb, které jsou součástí sítě sociálních služeb
uvedené ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb na území HMP. Dotační řízení je vyhlašováno v
návaznosti na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí krajům a
HMP. Žádost se podává výhradně v internetové aplikaci OK služby – Poskytovatel.

Více informací: http://socialni.praha.eu/jnp/cz/financovani_socialni_oblasti/dotace_mpsv/x2018/index.html
Termín pro předkládání žádostí: od 19. října 2017 do 3. listopadu 2017

• Liberecký kraj - Individuální žádost o dotaci v oblasti sociálních věcí

Individuální dotace na podporu aktivit v oblasti sociálních služeb.

Více informací: http://dotace.kraj-lbc.cz/Individualni-zadost-o-dotaci-v-oblasti-socialnich-veci-r388840.htm
Termín pro předkládání žádostí: do 7. prosince 2017

• Nadace AGROFERT – Automobil pro hendikepované

Individuální žadatelé mohou žádat o příspěvek na zakoupení automobilu. Fond je určen na podporu lidí s
hendikepem a rodičů, kteří se starají o děti s postižením. Základními hodnotícími kritérii jsou jak postižení
žadatele/dítěte, tak sociální situace žadatele/rodiny.

Více informací: http://www.nadace-agrofert.cz/
Termín pro předkládání žádostí: žádosti jsou přijímány 4x ročně, nyní do 15. listopadu 2017

• Projekt EU - výzva č. 129 OPZ - Podpora sociálního podnikání

Podporovány budou tyto aktivity: A) Vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání –
integrační sociální podnik, B) Vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání –
environmentální sociální podnik. Oprávněnými žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace a nestátní neziskové
organizace.

Více informací: https://www.esfcr.cz/vyzva-129-opz
Termín pro předkládání žádostí: od 30. června do 30. listopadu 2018 do 12:00 hodin

• Projekt EU - výzva č. 60 Sociální infrastruktura - Integrovaný regionální operační program

Výzvu vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Typy podporovaných projektů: deinstitucionalizace sociálních
služeb za účelem sociálního začleňování, infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby, komunitní
centra a sociální bydlení. Žadatelem mohou být také nestátní neziskové organizace. Projekty mohou být
realizovány na území Brněnské a Plzeňské metropolitní oblasti a Ústecko-chomutovské aglomerace.

Více informací: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-60-Socialni-infrastruktura-integrovane-

projekty-ITI
Termín pro předkládání žádostí: od 29. listopadu 2016 do 31. října 2022

• Projekt EU - výzva č. 61 Sociální infrastruktura - integrované projekty IPRÚ - Integrovaný regionální operační

program

Výzvu vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Typy podporovaných projektů: deinstitucionalizace sociálních
služeb za účelem sociálního začleňování, infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby, komunitní
centra a sociální bydlení. Žadatelem mohou být také nestátní neziskové organizace. Projekty mohou být
realizovány na území Liberce – Jablonce nad Nisou, Karlových Varů, Mladé Boleslavi, Jihlavy a Zlína.

Více informací: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-61-Socialni-infrastruktura-integrovane-

projekty-IPRU
Termín pro předkládání žádostí: od 29. listopadu 2016 do 31. října 2022

• Projekt EU - výzva č. 62 Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD - Integrovaný regionální operační

program

Výzvu vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Typy podporovaných projektů: deinstitucionalizace sociálních
služeb za účelem sociálního začleňování, infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby, komunitní
centra a sociální bydlení. Žadatelem mohou být také nestátní neziskové organizace. Projekty mohou být
realizovány na území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD.

Více informací: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-

projekty-CLLD
Termín pro předkládání žádostí: od 29. listopadu 2016 do 31. října 2022

• NROS - Program Pomozte dětem – Individuální projekty

Program Pomozte dětem je dlouhodobý charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou, který přináší
přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku v celé České republice. Žádost
podává nezisková organizace ve prospěch konkrétního dítěte (dětí) v jedné domácnosti.

Více informací: http://www.pomoztedetem.cz/pomoc/individualni-zadatel/
Termín pro předkládání žádostí: 3x ročně, nyní do 15. února 2018 do 16 hod.

• Nadace Dětský mozek

Nadace podporuje děti i dospělé s postižením centrální nervové soustavy, seniory, autisty. Pomoc
prostřednictvím finančních příspěvků je poskytována fyzickým i právnickým osobám a je určena na respitní a
domácí péči, asistenční službu, vzdělání, pořízení rehabilitačních pomůcek.

Více informací: http://www.detskymozek.cz/o-nas
Termín pro předkládání žádostí: průběžně (nyní do 31. října 2017)

• Nadace Zdraví pro Moravu

Nadace vyhlašuje grantové řízení pro neziskové organizace, rozpočtové a příspěvkové organizace, občanská
sdružení, účelová zařízení církví a ostatní nestátní organizace, registrované v České republice a pracující v oblasti
prevence a podpory zdraví. Finanční prostředky mohou být poskytnuty na přímé hrazení projektu. Od roku 2006
jsou vypisovány granty i pro jednotlivce (ovšem o podporu se žádá prostřednictvím organizací, které pro žadatele
formou podaného projektu požádají o podporu a mohou žádost doložit).

Více informací: http://www.nadacezdravi.cz/
Termín pro předkládání žádostí: každý rok ve dvou kolech – k 31. březnu a k 31. srpnu daného roku

• Citibank – zaměstnanecký charitativní fond

Fond se zaměřuje na podporu neziskových organizací v následujících oblastech: ohrožené děti nebo podpora
aktivit zaměřených na děti žijící v sociálně nestandardních podmínkách; ohrožené ženy nebo podpora programů
určených ženám žijících v sociálně nestandardních podmínkách; zdravotně postižení; senioři; ekologické projekty.

Více informací: http://www.citibank.cz/czech/gcb/corporate_banking/czech/footer/spolecenska-odpovednost.htm
Termín pro předkládání žádostí: do 30. dubna nebo do 31. října daného roku

• Siemens Fond pomoci - Regionální podpora

Siemens Fond pomoci má kromě celostátního programu navíc i regionální kola, a to v regionech Frenštát, Brno,
Trutnov a Mohelnice (tam, kde se nacházejí odštěpné závody Siemens). Regionální kola jsou otevřená všem
neziskovým organizacím, která mají své sídlo v blízkosti našich odštěpných závodů. Podpora je určena na
pomoc slabším a potřebným, kteří se ne vlastní vinou dostali do obtížné situace a nemohou si pomoci sami.
Fond podporuje instituce, které pomáhají dětem a lidem se zdravotním postižením či sociálními problémy. Pro
regionální kola platí stejná pravidla jako pro celostátní kolo. Pokud s projektem neuspějete v regionálním kole, nelze
stejný projekt přihlásit do kola celostátního.

Více informací:
https://www.cee.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/o_nas/spol_odpovednost/firemni_filantropie/fond_po

moci/Pages/regionalni-podpora.aspx
Termín pro předkládání žádostí: dvakrát do roka, vždy do 15. května nebo do 15. listopadu daného roku

• Nadace AGROFERT – Obecné individuální žádosti

Podpora je určena především těm, kteří navzdory svému jasnému hendikepu (fyzickému, mentálnímu či
sociálnímu) bojují a snaží se vést plnohodnotný život. I přesto se ocitli v situaci, ve které potřebují pomoc.
Poskytují se příspěvky na zdravotní a edukační pomůcky, na hippoterapii a canisterapii, na odlehčovací a
asistenční služby, na vzdělávání dětí/lidí, kteří studují/chtějí studovat i navzdory svému hendikepu..

Více informací: http://www.nadace-agrofert.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně, vždy k poslednímu dni v měsíci

• Nadace Jakuba Voráčka

Hokejista Jakub Voráček společně se svou sestrou Petrou Klausovou založili Nadaci Jakuba Voráčka, jejímž cílem je
především zlepšit situaci pacientů s roztroušenou sklerózou. Podpora Nadace Jakuba Voráčka v České
republice směřuje do tří oblastí: 1) podpora výzkumu a rozvoje registru pacientů s roztroušenou sklerózou, 2)
podpora činnosti a rozvoje MS center v České republice, 3) podpora individuálních pacientů s roztroušenou
sklerózou v tíživé situaci.
Více informací: http://nadacejakubavoracka.cz/
Termín pro předkládání žádostí: několikrát ročně

• Nadační fond Propojeni

Oblast projektů realizovaných NF Propojeni není striktně vymezena. Prostředky jsou směřovány zejména na pomoc
handicapovaným pro jejich snadnější začlenění do společnosti, na nákup nenárokovatelných zdravotních
pomůcek vedoucích ke zkvalitnění života nemocných a postižených, příspěvky a dary dětským a seniorským
domovům apod.

Více informací: http://www.nfpropojeni.cz/cs/kohobrpodporujeme/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadační fond KlaPeto

Nadační fond se věnuje přispívání ke zlepšení postavení zdravotně postižených osob v České republice,
odstraňování mentálních a legislativních bariér pro zařazení sociálně a zdravotně znevýhodněných do života,
podpoře aktivit a sportu handicapovaných, podpoře poradenských služeb zdravotně postiženým osobám.
Nadační fond poskytuje příspěvky a) fyzickým osobám se zdravotním postižením, b) právnickým osobám
podporujícím zájmy zdravotně postižených. Základní cílovou skupinou činností nadačního fondu jsou osoby na
vozíčku či po amputaci končetiny.

Více informací: http://www.klapeto.eu/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Fond rodiny Sýkorovy

Výnosy z dárcovského fondu Sýkorových zřízeného v Nadaci Via podporují řadu projektů v Česku i v zahraničí.
Prostřednictvím svého rodinného dárcovského fondu chtějí Sýkorovi vést k filantropii své děti.

Více informací: http://www.nadacevia.cz/fond-rodiny-sykorovy/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Fond Tři sestry pomáhají

Hudební skupina Tři sestry si u Nadace Via založila svůj vlastní dárcovský fond na konci roku 2011. Posláním
fondu je podporovat zejména programy pro děti a mládež, osoby sociálně slabé v situacích, kdy jsou odkázány
na pomoc druhých, či ty, které se nečekaně ocitnou v těžké životní situaci vinou nehody, nemoci či jiné
osobní tragédie.

Více informací: http://www.nadacevia.cz/fond-tri-sestry-pomahaji/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Fond Rachůnek

Marek Herman založil dárcovský fond ve spolupráci s Nadací Via v roce 2006. Výnosy fondu jsou určeny k
financování projektů zaměřených na vzdělávací a rozvojové programy na podporu maminek a tatínků pečujících
o děti do šesti let.

Více informací: http://www.nadacevia.cz/fond-rachunek/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadační fond Bělobrádek

Posláním a účelem nadačního fondu je především podpora zdravotně postižených, nemocných a
znevýhodněných osob, zejména v oblasti jejich integrace do společnosti, zajišťování plnohodnotného života
a dosahování profesního úspěchu, či podpora právnických a fyzických osob, které se zabývají pomocí
handicapovaným a dále podpora kulturních a volnočasových aktivit a činností fyzických a právnických osob,
které těmito aktivitami rozvíjejí kvalitu společenského života.

Více informací: http://www.pavelbelobradek.cz/clanky/nadacni-fond-belobradek/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadační fond Šance onkoláčkům

Nadační fond materiálně a finančně pomáhá dětem s vrozenými vadami, s onkologickým nebo jiným
závažným onemocněním a 2 roky po jejím ukončení. Žádosti mohou podávat jednotlivci.

Více informací: http://www.nfsanceonkolackum.cz/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Projekt HUGS

HUGS Club sdružuje členy klubu, kteří platí pravidelný měsíční členský příspěvek a tím se podílejí na realizaci
příběhů pomoci. Žádat o podporu mohou jednotlivci i neziskové organizace. Průběh darování probíhá vypsáním a
zveřejněním příběhu na stránkách https://www.hugseurope.eu. Následně se v rámci projektu vybírají příspěvky na
úhradu potřebných nákladů. Je možné zakoupit, uhradit věc, službu spojenou se zdravím, rehabilitací, náklady
na léčbu. Není možné poskytnout přímo finanční částku.

Více informací: https://www.hugseurope.eu
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace Preciosa - Fond sociální a humanitární

Významnou součástí práce tohoto fondu je i pomoc individuálním žadatelům, kteří se ocitnou v kritické životní
situaci. V oblasti sociálních a humanitárních činností působí Nadace i mimo domovský region.

Více informací: http://www.preciosa.com/cs/firma/nadace-preciosa/nadacni-fondy/fond-socialni-a-humanitarni.html
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadační fond Šestý smysl

NF byl zřízen za účelem podpory dlouhodobého rozvoje Prahy 6 a jejích občanů, a to zejména podpory v sociální
oblasti a v oblasti kultury, vědy, vzdělávání, zdravotnictví, tělovýchovy a sportu. Hlavním cílem je podporovat
sociálně slabé spoluobčany, rodiny s handicapovanými dětmi, děti z dětských domovů, začínající sportovce,
umělce atp. Nadační příspěvek může být poskytnut kterékoliv právnické nebo fyzické osobě, jejíž činnost je v
souladu s účelem nadačního fondu a má trvalé bydliště, sídlo či provozovnu v územním obvodu Městské části
Prahy 6.

Více informací: http://nfsestysmysl.cz/hledam-pomoc
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadace Agel

Základním cílem nadace je podpora humanitárních aktivit s návazností na sféru zdravotnictví. Nadace
podporuje aktivity právnických a fyzických osob, sledujících obecně prospěšné cíle, zejména se zaměřením na
podporu projektů a aktivit zdravotního a sociálního charakteru a projektů a aktivit v oblasti vzdělávání ve
zdravotnictví.

Více informací: http://nadace.agel.cz/index.html
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadace Karla Janečka

Žádat lze na aktivity a projekty, které jsou v souladu s účelem nadace, jímž je především podpora vzniku a rozvoje
aktivní občanské společnosti, podpora vzdělávání a zdravěji fungujícího státu. Tyto projekty mají prioritu před
doplňkovým účelem nadace, kterým je podpora jiných obecně prospěšných aktivit, zvláště podpora zdraví,
přírody, výzkumu, kultury a sportu, sociálních projektů, jakož i další podpora jednotlivců včetně osob zakladateli
blízkých a organizací. Nadace preferuje koncepční projekty spouštějící řetězce návazných aktivit, projekty s
celorepublikovým dopadem nebo regionální pozitivní příklady, které lze šířit jako příklady dobré praxe. Dále projekty,
které jsou inovativní a svou povahou unikátní, s udržitelností projektu po skončení daru, projekty propojené s jinými
projekty a organizacemi.

Více informací: http://www.nadacekj.cz/cs-CZ/zadost-o-podporu
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadace SYNER

Účelem nadace je podpora handicapovaných občanů bez ohledu na věk, podpora dětských domovů a jejich
klientů, stejně tak pomoc obyvatelům domovů důchodců, podpora pěstounských rodin, pomoc jednotlivcům při
pořizování rehabilitačních pomůcek i pomoc zdravotním stacionářům, podpora jednotlivců a kolektivů při
speciálních kulturních a sportovních aktivitách, podpora všech typů škol, a to vše s maximálním důrazem na
sídlo žadatelů v Libereckém kraji. V případech hodných zvláštního zřetele nadace směřuje pomoc i do vybraných
zdravotních a rehabilitačních zařízení v rámci České republiky a přispívá na vybrané projekty s celorepublikovým
dosahem. O nadační příspěvky není možné žádat v souvislosti s nákupem osobních automobilů, výpočetní techniky a
osobní asistence.

Více informací: http://www.nadacesyner.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace ČEZ - grantové řízení Podpora regionů

Toto grantové řízení je zaměřené na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat
podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či
životního prostředí. Žádosti mohou podávat pouze organizace (právnické osoby).

Více informací: http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace Jedličkova ústavu – Nadační příspěvky a Ostatní granty

Nadace v současné době všestranně pomáhá v integraci mladých handicapovaných lidí do společnosti s cílem
zamezení sociální a společenské izolace a podpora komplexní rehabilitační a výchovně vzdělávací péče. Pomoc je
směřována ke klientům a absolventům Jedličkova ústavu a škol, k rozvoji Jedličkova ústavu a škol a také k
neziskovým organizacím v celé ČR, které mají podobné poslání jako nadace. Nadační granty budou
poskytovány zejména v oblasti podpory a integrace osob s postižením do společnosti a podpory komplexní a
vyvážené péče o osoby s postižením. Žádosti o individuální nadační příspěvek i v kategorii ostatní granty lze podat
kdykoli během roku.

Více informací: http://www.nadaceju.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace Komerční banky Jistota

Nadace Jistota je otevřena pro žadatele ze sociální, zdravotní a vzdělávací oblasti, v případě tělesně postižených
rovněž z oblasti zaměstnanosti. Žadatelem mohou být jednotlivci i organizace. Nemalé prostředky z rozpočtu
nadace plynou také na podporu osob v tíživé životní situaci a zdravotně postiženým spoluobčanům. Žádosti o
podporu je možné podávat průběžně.

Více informací: http://www.nadacejistota.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace Naše dítě – Individuální žádosti

Hlavním posláním nadace je pomoc dětem z problémových rodin a dětem v ústavní výchově, dětem zneužívaným a
týraným, dětem mentálně a fyzicky handicapovaným. Nejčastěji nadace vyřizuje žádosti týkající se příspěvků na
zakoupení rehabilitačních pomůcek, na osobní asistenci, podporu dětí z rodin v mimořádné sociální nouzi, na
podporu opuštěných dětí a další.

Více informací: http://www.nasedite.cz/individualnipomoc.html
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadace VIA - program Techsoup

V rámci dárcovského programu Techsoup Česká republika lze žádat o počítačové programové vybavení.
Neziskové organizace mohou získat pouze za administrativní poplatek, který je zlomkem běžné tržní ceny, širokou
škálu nabízeného softwaru, hardwaru či IT služeb. Žádat mohou charitativní organizace a zařízení zřízená
církvemi, nadace, nadační fondy, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a veřejné knihovny. Nejprve je
třeba se do programu zaregistrovat.

Více informací: https://www.techsoup.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadační fond Českého rozhlasu - Sbírka Světluška – žádosti jednotlivců

Sbírka Světluška je otevřená všem těžce zrakově postiženým lidem v České republice. O nadační příspěvek může
požádat jakýkoli jednotlivec s těžkou ztrátou zraku. Sbírka Světluška podporuje např. osobní asistenci pro
nevidomé a kombinovaně postižené děti integrované do běžných škol, pořízení speciálních pomůcek, pořízení
vodících psů, průvodcovské a asistenční služby, apod.

Více informací: http://www.rozhlas.cz/svetluska/potrebujipomoc/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadační fond Pečovatel

Posláním Nadačního fondu Pečovatel je podporovat seniory a osoby se zdravotním postižením nebo
chronickým onemocněním, kteří potřebují osobní asistenci. Nadační fond přispívá k tomu, aby tito lidé, závislí na
pomoci ostatních, mohli díky asistenční péči zůstávat v pohodlí domova a vést plnohodnotný život mimo zdi
zdravotnických a pečovatelských zařízení. Získáváním finančních prostředků na asistenční péči jim umožňuje i
přes zdravotní omezení důstojně setrvat v domácím prostředí. Žadatelem jsou jednotlivci.

Více informací: https://pecovatel.cz/pro-zadatele
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• WEIL, GOTSHAL - nadační fond

O příspěvky nadačního fondu mohou žádat fyzické i právnické osoby. Fond podporuje zejména jednotlivé lidi se
zdravotním postižením a dále projekty sociální pomoci. Nadační fond uskutečňuje zejména činnost směřující např. k
podpoře lidí, kteří jsou ve společnosti znevýhodněni pro svůj zdravotní nebo sociální stav, nebo k podpoře
obecně prospěšných a potřebných aktivit.

Více informací: http://www.weil-nadacni-fond.cz/nadacni-prispevky/zadost-o-nadacni-prispevek
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Elektrárny Opatovice

Firma pomáhá především v regionu, ve kterém působí, tj. v oblasti Královéhradecka, Pardubicka a Chrudimska.
Zaměřuje se na oblast zdravotnictví, vzdělávání, na charitativní a sociální projekty a kulturu. Podporuje také obce v
okolí elektrárny.

Více informací: http://www.eop.cz/firemni-darcovstvi
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Fond na podporu matek-samoživitelek v nouzi

Nadace AGROFERT realizuje speciální program „Fond na podporu matek-samoživitelek v nouzi“. Je určen
osamělých rodičům - samoživitelům vychovávajícím jedno či více dětí do věku 18 let, a to děti biologické,
adoptivní či v pěstounské péči. Podporuje matky a otce (případně prarodiče), kteří se bez svého výrazného
zavinění dostali do tíživé životní situace, a nyní se aktivně snaží tuto situaci řešit. Žádost lze podat pouze ve
spolupráci se sociálním pracovníkem OSPOD nebo neziskovou organizací s registrovanou sociální službou.
Výjimku představují rodiče dětí s průkazem ZTP nad 18 let, ti mohou podat žádost samostatně. Záměrem Fondu
je podpořit osamělé rodiče v nouzi, a to formou jednorázového příspěvku či příspěvku krátkodobého až
střednědobého. Maximální délka pomoci je 12 měsíců.
Více informací: http://www.nadace-agrofert.cz/projekty/fond-pro-samozivitele
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Konto Bariéry - Projekt Sport bez bariér

Projekt Sport bez bariér je určen pro jednotlivce se zdravotním handicapem nebo neziskové organizace (činné
nejméně rok) zajišťující lidem s handicapem sportovní aktivity. Projekt přispívá na: pořízení sportovních potřeb
(například speciální sportovní vozík, handbike, monoski, závěsné vozíky za kolo nebo pálky na stolní tenis apod.),
zajištění účasti na sportovních akcí (cestovné, osobní asistent, zápisné apod.), organizaci sportovních akcí pro
lidi s postižením, školení profesionálů v dané oblasti.

Více informací: http://www.kontobariery.cz/Projekty/Sport-bez-barier.aspx
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Povodně - NRZP nabízí pomoc při zajištění náhradních kompenzačních pomůcek

NRZP ČR organizuje pomoc osobám se zdravotním postižením, které byly postiženy povodněmi. Možnosti NRZP
jsou především v pomoci při zajištění náhradních kompenzačních pomůcek, pokud by byly při povodni
poškozeny nebo zničeny. NRZP je schopna zajistit zapůjčení nezbytných kompenzačních pomůcek, pomoci při
urychlení administrativy při pořízení nových, v omezené míře je NRZP ČR schopna přispět na nákup nezbytné
pomůcky. Občané mohou kontaktovat centrálu NRZP ČR na tel. č. 266 753 421, nebo na adrese nrzpcr@nrzp.cz.

Více informací: http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1031-informace-c-50-2013.html
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Povodňová výzva Konta BARIÉRY

Konto BARIÉRY je připraveno pomoci všem lidem se zdravotním postižením, do jejichž života nepříznivě zasáhly
současné povodně. Jde zejména o případnou náhradu zničených pomůcek, vozíků, plošin a dalších zařízení.
Zároveň je Konto Bariíry připraveno přispět na úhradu dočasného ubytování, práce asistentů apod. Ozvěte se na
bozena.jirku@bariery.cz, kristina.jakubcova@bariery.cz nebo telefon 224 214 452. Podle vývoje situace bude
specifikována další pomoc.

Více informací: http://www.kontobariery.cz/Projekty/Konto-Bariery.aspx
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadační fond Kolowrátek

Hlavní prioritou Nadačního fondu Kolowrátek je podpora nadaných dětí a mladistvých. Ovšem v návaznosti na
historickou tradici rodu směřují aktivity fondu i do oblasti podpory osob v tíživé sociální či zdravotní situaci, do
podpory v oblasti kultury, vzdělání a lidských práv a v neposlední řadě také do podpory poskytování
sociálních a zdravotně-sociálních služeb. Nadační fond Kolowrátek každoročně pomáhá lidem, kteří se ocitli v
těžké životní situaci.

Více informací: http://www.kolowrat.cz/cs/kolowratek
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadační fond LUMIUS

Fond byl založen ve spolupráci s Nadací Charty 77. Účelem fondu je podpořit řešení obtížné sociální a ekonomické
situace osob se zdravotním postižením a seniorů. V roce 2017 nadační fond podpořil: rehabilitační a
kompenzační pomůcky, vzdělávací programy pro seniory a držitele průkazů ZTP/P, léčebné a rehabilitační
pobyty. Žádat mohou jednotlivci i organizace.

Více informací: http://www.nadacelumius.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně, ale nadační fond přijímá žádosti jen do vyčerpání finanční částky

určené pro daný rok

• Nadace Agrofert

Účelem nadace je mimo jiné podpora vzdělávání a zvyšování úrovně vzdělanosti, podpora rozvoje sociální a
zdravotní péče a ochrana lidského zdraví, poskytování humanitární, sociální a jiné pomoci. Nadace přispívá
především nekomerčním právnickým osobám na zlepšení jejich materiálně-technického vybavení a podmínek
činnosti. Žádat mohou organizace i jednotlivci.

Více informací: http://www.nadace-agrofert.cz/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Projekt Dobrý Anděl

Rodiny s dětmi v tíživé situaci, kde otec, matka nebo dítě jsou onkologicky nemocní nebo dítě trpí jiným
závažným a dlouhodobým onemocněním, mohou požádat o pravidelnou finanční pomoc u některého ze
spolupracujících odborných lékařů. Každá žádost je posuzována individuálně, na pomoc není právní nárok.


granty a dotace 1.11.2017

PDF file: granty a dotace 1.11.2017.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz