DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Pán Ježiš Syn Boží

Pán Ježiš Syn Boží
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/arRd

Velikost PDF souboru:
180.5 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/rRd.pdf
Stažení: Pán Ježiš Syn B…n Boží.pdf

Datum uložení souboru:
26. 09. 2018» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Pán Ježiš Syn Boží.pdf:


Pán Ježiš - Syn Boží
Kto je vlastne Pán Ježiš? Je to Syn Boží? Alebo to je Otec, Syn a Duch Svätý v jednej osobe?
Pre niektoré náboženské spoloēenstvá je Pán Ježiš Otcom aj Synom v jednej osobe.
Tak ako to vlastne je?
Ea to nám presvedēivo dokáže odpovedať len odkaz živého Boha v Svätom Písme.
1.Jánov list 5.kap. 5.verš: ,, kto je víťazom nad svetom ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn.´´ Som si istý, že tento úžasný odkaz to hovorí celkom jasne:

Izaiáš ϰϯ.kap. ϭ
verš: ,, Predo mnou nebolo nijakého Boha ani po mne nebude.´´

Po preēítaní týchto dvoch odkazov zo Svätého písma mƀžeme celkom ľahko usúdiť, že Pán Ježiš nie je Boh.
Ev. podľa Jána ϭ.kap. ϯϰ.verš: ,,Vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn.´´
>ist Korinťanom ϭϭ.kap. ϯ.verš: ,,Hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy je muž, hlavou Krista je Boh.´´
Joel Ϯ.kap. Ϯϳ.verš: ,,že ja som Jahve, váš Boh a iného niet.´´
>ist &ilipanom Ϯ.kap. ϭϭ. verš: ,,Aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca, že Ježiš Kristus je Pán.´´
>ist Korinťanom ϴ.kap. ϲ.verš: ,,Ako je veľa bohov a veľa pánov, my máme iba jedného Boha Otca, od
ktorého je všetko a my sme preňho. A jedného Pána Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko a sme skrze
neho.´´ ϭ.>ist Timotejovi 2.kap. 5.verš : ,,Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi Syn Boží

Ježiš.´´
Ak sás ani tieto odkazy, ktorými vás požehnáva Sväté písmo, nepresvedēili, sú v ponuke ďalšie skvosty
z tejto vzácnej knihy.
Jánov >ist ϰ.kap. ϭϱ.verš: „Kto vyznáva, že Ježiš je Boží Syn, Boh prebýva v ňom a on v Bohu.“
almy ϭϴ.kap. ϯϮ.verš:
„Lebo kto je Bohom okrem Jahveho.“ Ev. podľa Matúša ϯ.kap. ϭϳ.verš: „A z neba zaznie hlas: Toto je môj milovaný Syn.“
idom ϯ. kap. ϰ.-ϲ.verš: „Ten kto postavil všetko, je Boh, ale Kristus ako jeho Syn je nad jeho domom.“
Ev. podľa Jána ϭ.kap. ϯϰ.verš: „A ja som videl a svedčil, že je to ten Syn Boží.“
Izaiáš ϰϱ.kap. Ϯϭ.verš: „Okrem mňa iného Boha niet.“
Ešte ste nepochopili? Eo tieto a ďalšie odkazy zo Svätého písma by vám mali koneēne otvoriť oēi:
ϭ.Jánov list ϱ.kap. ϭϬ.verš: „Kto verí v Božieho Syna, má toto svedectvo v sebe, kto neverí, Boha robí ho
luhárom, pretože neuveril svedectvu, ktoré vydal Boh o svojom Synovi.“

ϭ.Jánov list
ϱ.kap. ϭϯ.verš: „Vám čo veríte v meno Božieho Syna, aby ste vedeli, že má večný život.“ ložte si tie klapky z oēí a uverte, alebo mƀžete ďalej blúdiť a blúzniť.
Ev. podľa Jána ϭϮ.kap. ϰϵ-ϱϬ.verš: „Lebo ja som nehovoril sám od seba, ale Otec, ktorý ma poslal, ten mi
prikazuje, čo mám povedať a čo mám hovoriť. A viem, že jeho príkaz je veční život, čo teda hovorím,

hovorím, ako mi prikázal Otec.“

V týchto veľmi pekných a presvedēivých odkazoch poukazuje Pán Ježiš na hierarchiu.
Otec je prvý, až potom je Syn. Ev. podľa Jána ϭϰ.kap. Ϯϰ-Ϯϳ.verš: „A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma
poslal. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja.´´
Ak vám to nie je ešte stále jasné, veľký Boh Otec je jedno a Syn Boží nemƀže byť tá istá osoba. Sväté meno
Boha znie inak, ako meno Syna Božieho, Pána Ježiša.
Božie meno bolo zvestované Mojžišovi na hore Sinaj . O tom nás presvedčujú aj staré zvitky, ktoré boli

vpísané do Svätého p

ísma. A
to je to veľké a sväté meno: JAHVE, boh Abraháma, Izáka a Jakoba. To je moje
meno a tak ma budete vzývať z pokolenia na pokolenie.
Doklad o tom je v 1.Knihe Mojžišovej (Genezis) 3.kap. 15.verš Jeruzalemskej Biblií

Tak ako je možné, že vy sa pokúšate zmeniť Božie meno za meno Božieho Syna Ježiša Krista?
Otec je Otec a Syn je Syn. Každý má svoje sväté meno.
Ak staviate na odkaze, že Otec a Syn sú jedno, jeden z mála odkazov zo Svätého Písma to síce hovorí, ale vy
ste ho bohužiaľ nepochopili. Oni dvaja sú síce jedno ako manželia muž a

žena. Tí sú tiež jedno telo, ale
každý je iný a majú aj svoju hierarchiu. Muž je hlava, ale žena nie. Vieme, že sú rôzne náboženské
spoločenstvá. Aj tie, čo veria v Syna Božieho a majú ho aj za Otca aj za Syna. Je to zvrátené a nebiblické.
Dostávajú síce dary, vyháňajú zlých duchov, hovoria cudzími jazykmi, uzdravujú, a to všetko robia v mene
Pána Ježiša. Pýšia sa týmito veľkými darmi. No ale čo o nich hovorí Syn Boží, Pán Ježiš v čas posledného
súdu?
Evanjelium podľa Matúša 7.kap. 22.-23.verš:
„Či sme nevyháňali v tvojom mene zlých duchov a či sme neurobili v tvojom mene veľa zázrakov?‘ Vtedy im
vyhlásim: ‚Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa, vy, čo nezachovávate Božie zákony!‘

Bolo by na čase, no ale to záleží len na vás, aby ste konečne prosili veľkého Stvoriteľa, Otca nebeského, aby

vám otvoril zrak a
kajali sa zo svojich omylov.

Otče nebeský, veľké a sväté je tvoje meno, Jahve zástupov, odpusť týmto mojim bratom a sestrám a
požehnaj ich božou múdrosťou.
O to ťa prosím a ďakujem prostredníctvom tvojho láskavého Syna, Pána Ježiša Amen.

https://www.facebook.com/kniha.biblia/


Pán Ježiš Syn Boží

PDF file: Pán Ježiš Syn Boží.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz