DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Občasník

Občasník
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aquj

Velikost PDF souboru:
468.76 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/quj.pdf
Stažení: Občasník.pdf

Datum uložení souboru:
19. 11. 2017» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Občasník.pdf:


ši

Ob asné Stránky * 4. vydání * 13. XI. 2017 str. 1

Po odmlcevám

e tvrté íslo

SUŠICKÝCH OB ASNÝCH

STRÁNEK (SOS), jak se

ot#,

ák# a t&ch, kte(í mají

p(ipomenutí:

í íslo vyšlo 8.4.2016,

t(etí

P(ejeme Vám inspirativní

tení a po p(e tení
p(edejte výtisk dále.
P IPRAVUJÍ A SPOLUPRACUJÍ : My ze Sušice, z.s. a další
#lánek … Vladimír ÍHA: „NEMOCNICE Sušice“ str. 1
#lánek … Martin LORENC : „Co jste o sušické nemocnici asi ješt% ne'etli“ str. 3
tá) … Karel JANDA: „KULOVÝ BLESK z)ejm% bez jiskry“ str. 4

prá

Op%t to SOLO“ str. 5

ahaareid+“ str. 6areporpro' jsme se odvolali“ str. 6

ám ry dalšího fungování nemocnice
p#edstaví její nový provozovatel, Penta Hospitals CZ, s. r. o.

d je v sušické nemocnici?

Jaká

budou
ji %eká pod novým provozovatelem?

ob%any Sušice a regionu léka#skou pé%i?

zky

ené

budm%ly zaznít
odpov%di na jednání zastupitelstva m%sta ve st)edu 22. listopadu 2017.

ím

TN. Z0STANE ZE SUŠICKÉ NEMOCNICE, A JESTLI V0BEC?

P ij#te si poslechnout pop . se zeptat

st edu 22. listopadu 2017 v 16 hodin

eda

p ízemí radnicer *ÍHA

še

m sta o zachování nemocnice v Sušici se snaží
p#esv d%it ob%any, že s nemocnicí je vše v po#ádku, že žádný kolaps nehrozí. Stejný cíl m l z#ejm i %lánek autora -tz- v SN 12/2017. Skute%nost však není tak nad jná, jak by si ob%ané m sta a celého regionu m li myslet, a nemocnici reáln hrozí zánik. V souvislosti s touto skute%ností se vyno#ují naléhavé otázky:
ka#' je stále nedostatek, provoz se omezuje nejen v odbornostech, ale i %asov – viz webstránky http://www.nemocnice-susice.cz.

KA*, NEMOCNICE OSLOVILA S NABÍDKOU ZAM.STNÁNÍ A KOLIK
KA*,, KTE*Í SE O MÍSTO ZAJÍMALI, ODMÍTLA?
V r. 1998 m sto Sušice p#evzalo nemocnici s v domím, že provoz nemocnice nemusí být bezztrátový, protože sledovalo p#edevším to, aby v regionu byly

on www.pdffactory.com

ši

Ob asné Stránky * 4. vydání * 13. XI. 2017 str. 2
poskytovány pot#ebné zdravotní služby. Dne 16.09.2015 zastupitelstvo

zm n zakládací listiny tak, že „obecn prosp šná spole%nost m'že svoje poslání rovn ž napl0ovat prost#ednictvím jiného provozovatele“. Téhož dne (!) pak m sto Sušice jako vlastník nemovitostí uzav#elo s firmou NEMOS SOKOLOV s.r.o.
ou%ást skupiny NEMOS GROUP, která je nyní vlastn na investi%ní skupinou Penta) jako nájemcem nájemní smlouvu na nemovitosti a Nemocnice Sušice o.p.s. (dále jen

vitý majetek

av#eny na dobu ur%itou do 30.09.2040. Jednou z podmínek je, že NEMOS bude provozovat nemocnici v nejmén p'vodním rozsahu služeb; smlouva dále také deklaruje, že má ekonomický ú%el!
CO BYLO PRO VEDENÍ M.STA D,VODEM PRO PRONÁJEM NEMOCNICE?

uv není v podstat žádná reáln ú%inná pojistka, aby nájemce provozoval nemocnici #ádn a nep#ivedl ji k zániku, pokud se mu to bude

K% pro subjekt, který se pohybuje ve stovkách milión', asi skute%n hrozivá není); výpov dní lh'ta výpov di podané nájemcem (NEMOS) p#itom %iní pouhý m síc.
PRO2 M.STO P*ISTOUPILO NA TAK NEROVNÉ PODMÍNKY?
Vedle smlouvy o nájmu nemovitostí, kterou lze najít na internetu, byla

av#ena také smlouva o nájmu v cí movitých. Ta však zve#ejn na NENÍ! Je to snad proto, že OPS zdánliv není ve#ejným subjektem? OPS zakládalo m sto Sušice a to ve#ejný subjekt je. Takže i OPS by se jako ve#ejný subjekt m la chovat.
JAKÝ JE D,VOD TUTO SMLOUVU O NÁJMU MOVITÉHO MAJETKU UTAJOVAT?
Sou%ástí smlouvy o nájmu movitého majetku má být i p#íloha %. 2, Ru%itelské prohlášení. Ru%itelské prohlášení je právním dokumentem, který má zaru%it, že p#ípadné nároky v #itele, tedy v podstat m sta Sušice jako zakladatele OPS, budou
ln uspokojeny. Je to tedy pom rn d'ležitá listina.
M,ŽE VEDENÍ M.STA PROKAZATELN. DOLOŽIT, ŽE ZASTUPITELSTVO BYLO SEZNÁMENO I
S TOUTO P*ÍLOHOU?in Nemocnice o.p.s. z r. 1998 m la správní rada (SR) %len' dev t; ve zm n né zakládací listin z 22.12.2016 je po%et %len' SR zredukován na t#i. Vzhledem k tomu, že SR rozhoduje nadpolovi%ní v tšinou %len' a rozhoduje i o zrušení OPS, m'že tedy nyní OPS být zrušena rozhodnutím pouhých dvou %len' SR. (2leny t#í%lenné správní rady byli rozhodnutím zastupitelstva z 15.02.2017 op tovn jmenováni Ing. Stanislav Karas, MUDr. Ji#í Choc a Bc. Petr Mottl.)
PRO2 M.STO ZREDUKOVALO PO2ET 2LEN, SR AŽ DO TÉM.* NICOTY? TO JE SR PRO

NEM
TE2N. TAK BEZVÝZNAMNÁ?

, že OPS m'že svoje poslání napl0ovat prost#ednictvím jiného provozovatele“, bylo využito také 30.11.2016, kdy byla uzav#ena p#íkazní smlouva, jíž OPS prakticky veškeré své povinnosti a %innosti p#edala firm NEMOS Sokolov s.r.o. s platností od 01.01.2017. Z OPS se tak v postat stala bezcenná prázdná sko#ápka.
PRO, TO VEDENÍ M.STA A SPRÁVNÍ RADA DOVOLILI?

on www.pdffactory.com

ši

Ob asné Stránky * 4. vydání * 13. XI. 2017 str. 3 Co jste o sušické nemocnici asi ješt$ ne&etli – Martin LORENC

m sících jsme mohli sledovat v Sušických novinách n kolik vyjád#ení z nemocnice. Velmi %asto se lišily zám ry – od zavedení nové

p#es uzav#ení l'žkové chirurgie z d'vodu oprav až po r'zné odchody a p#íchody #editel' (ano, skute%n jich bylo za poslední rok a p'l celkem 5 a dle všeho, toto %íslo není kone%né). Rád bych, aby pravda byla tím
m #ítkem, kterým m'žeme porovnávat skute%né výsledky, a tak se nyní poj*me podívat na skute%nou situaci v nemocnici, ne pouze o%ima jejího mluv%ího, který zdatn a pravideln skrze sušické noviny tvo#í pouze pozitivní obraz, ale o%ima ob%ana Suši%e, který m l možnost pracovat v nemocnici a sledovat d ní na vlastní o%i. P#íchod spole%nosti Nemos je dodnes velmi diskutován, nebo- do nemocnice jakožto provozovatel vstoupil ten nejmenší hrá%, který byl ve výb rovém #ízení, hrá%, který toho asi nejvíce slíbil a kterému, jak se zdá dle

sko%ili na špek. Sliby o rozvoji a udržitelnosti nemocnice se všemi odd leními, p#íchod nového silného investora, získání p#ístroje CT za n kolik desítek milion', stabilizace odd lení, to jsou jen n které sliby, které nebyly spln ny. Navíc z posledních informací, které se ší#í, vyplývá, že l'žkové odd lení chirurgie se neplánuje již otev#ít. Nemocnice, potažmo pozd ji i n kte#í zastupitelé opakovali, že je nedostatek léka#' a tato situace je do jisté míry pochopitelná. To ale vypadá nepravd podobn už jen z toho
d'vodu, že i p#es to, že o práci v sušické nemocnici v posledních m sících projevili zájem dle d'v rných informací 4 léka#i, nebyli vyslyšeni. Koncepce

ozo

m nily jako ro%ní období a- už z d'vodu absence strategie, nebo absolutní nekoncep%nosti. V pr'b hu roku bylo konstatováno, že chirurgie jako taková nevyd lává (zást rkou m l být fakt, že nejsou léka#i) a tak bude p#em n na na jednodenní chirurgii (ano, ta skute%n vyd lává více, stejn jako nap#. LDN). Tento fakt ale nebyl sd len m stu d#íve a m sto se onhdy zachovalo jako jeden muž a takovouto koncepci našt stí odmítlo.

ap#. dozv d t, že „… zdravotní
pé e bude zajišt#na v rozsahu, na jaký byli pacienti zvyklí…“ nebo „…otev%eme kožní ambulanci…“ anebo „…na l'žkovém odd#lení budou v letních m#sících probíhat drobné stavební úpravy“ i „…otev%eme psychiatrickou ambulanci…“ nebo „…na l'žkovém odd#lení sušické chirurgie se musí p%es léto provést nutné provozní úpravy, které jsou dlouhodob# plánovány…“. Vedení nemocnice, jak se

žd

v letních
m sících v nemocnici, žádné úpravy takového rázu, že by kv'li tomu nemohla

ev#ena l'žková chirurgie, neprob hly. Mladí léka#i z chirurgického
dd lení byli donuceni odejít, nebo- jim bylo sd leno, že s l'žkovým odd lením se nepo%ítá, taková je bohužel realita, nikoli nedostatek léka#'.

e %as od %asu objeví zpráva o nemocnici a jejím provozu. Nemohu se ubránit pocitu, že tyto %lánky slouží pouze jako reklama, nebo- nereflektují skute%nost, ale pouze využívají SN jako neplacenou inzerci ve prosp ch svého podnikání. Proto jsme se obrátili na SN, aby bylo vysv tleno, jak je možné, že SN jakožto jediné noviny pravideln vydávané m stem, pouze p#ebírají tiskové zprávy, ale již nekontrolují skute%nost. Odpov * byla krátká: „…tak to dostáváme z nemocnice a tak to tiskneme.“ Pro% v SN samo vedení
m sta neinformuje o vývoji sušické nemocnice anebo také nap#íklad i o nové lakovn , která má vzniknout za Tescem, která p#ivede navíc do Sušice n kolik stovek kamion' denn ? Vedení nemá zájem nebo nechce, aby se ob%ané dozvídali pravdu v%asn ?

gi%t jším vrcholem této frašky z'stává angažování Ing. Zde/ka K#íže do pozice #editele, jednoho z nejd'ležit jších postav d#ív jší STB, jehož praktiky zažili n kte#í léka#i na vlastní k'ži a jejichž výsledkem jsou dnes soudní p#e. Nemocnice je nyní, jak se m'že zdát, v rukou n koho, kdo si s ní neví rady,

št pravd podobn jší m'že být, že ani takovou nemocnici nikdy moc

on www.pdffactory.com

ši

Ob asné Stránky * 4. vydání * 13. XI. 2017 str. 4 necht l. Penta koupila Nemos, jehož hlavní podnikatelské aktivity tkví v Karlovarském kraji, a tak nemocnice v Sušici z'stává trochu stranou. Sliby

ob napl/ovány, rozvojem se z#ejm myslí nahrazení odd lení za odd lení. Naopak se sušická nemocnice, která p#ed rokem a p'l fungovala v plném rozsahu, scvrkává a p#estává napl/ovat sv'j ú%el.

abilizaci odd#lení jako pozitivní vliv, pak si musíme položit otázku, co znamená slovo stabilizace. Je to uzav%ení odd#lení? Je to personální zajišt#ní, pokud mluvíme o odchodu 8 léka%'? Je to vým#na dnes již 5 %editel'? Jsou to finance, pokud mluvíme o ztrát# %ádov# 30 milion' za rok, jak se hovo%í v kuloárech? Nemocnice nemá mít pro m sto primárn ekonomický význam, ale sociální, jinými slovy, má sloužit m stu, lidem. A práv sušická nemocnice s velkou spádovou oblastí nemá být oním vyd lávajícím typem za#ízení s velkoujr'zn jších odborností. Místní obyvatelé i návšt vníci Šumavy pot#ebují základní pomoc - pé%i, která jim byla poskytována po celé roky p#ed nástupem Nemosu, potažmo Penty, tedy p#edevším internu a
ii.
ohoto d'vodu apelujeme na zástupce m sta, aby zvážili možnost p#evzetí nemocnice zp t pod sebe. Bohužel je tu ale pravd podobn jeden zádrhel, který celou situaci brzdí. P#i podpisu smlouvy byla prý nastavena sankce, která je p#ipravena, pokud provozovatel nezajistí p'vodní rozsah pé%e. Tato sankce je z#ejm nevýznamná a tak, pokud provozovatel rozhodne, že odejde, m sto nebude mít šanci operativn jednat. Jak je toto možné? Kdo je fakticky zodpov dný za takovou smlouvu sepsanou mezi m stem, m stskou obecn prosp šnou spole%ností a provozovatelem? Bude m sto zastupovat ob%any nebo bude upravovat podmínky tak, aby byly výhodné pro soukromého provozovatele a jeho podnikání? A na jakých základech bude p#ípadn rozhodovat, když se n kte#í, co mohou rozhodnout, spoléhají na informace

ozo

v #í %arovnému sousloví „…nedostatek léka#'…“? Byla by škoda zapomenout, pro% se m sto rozhodlo hledat soukromého provozovatele. Byl to práv „nedostatek síly #ídit špitál“, jak p#iznal letos 22.b#ezna p#edstavitel m sta na stránkách MF DNES a také nedostatek léka#ského personálu, tedy ne úpln primárn ekonomická stabilizace. K té m l pomoci práv nový provozovatel.

z(ejm& bez jiskry – Karel JANDA
M sto Sušice na konci devadesátých let 20.století p#evzalo sušickou nemocnici, aby jí nezrušil ze své moci tehdejší Okresní ú#ad v Klatovech, nev #il snad nikdo v úsp ch akce, kterou jsme tehdy pojmenovali „Kulový blesk“. Poda#ilo se však postupn zreorganizovat jak zdravotnické, tak sociální služby, k %emuž pen žn i duševn p#isp l stát a hlavn místní zdroje. Pomineme-li fakt, že nemocni%ní monoblok mohl být #ešen lépe a bez zbyte%ností, že se nepoda#ilo dlohodob stabilizovat tehdejší a vychovávat a zajiš4ovat nový personál, a že do domova d'chodc' se za ta léta neefektivn sypalo až p#esp#íliš finan%ních prost#edk' na opravy novodobých omyl' a faul', mohli jsme donedávna konstatovat, že Kulový blesk p#ece jen jisk#í. Všichni si totiž uv domovali, že zdravotní a sociální pé%e Sušicka a podstatné %ásti Šumavy je n co tak významného a d'ležitého, že se nelze bavit jen o ekonomické bilanci v duchu desatera tržního hospodá#ství.

ro% m sto v dob , kdy p#estalo zvládat situaci, neud lalo práv z tématu „zdravotní pé%e v nehust osídleném, ale atraktivním a stále navšt vovan jším pohrani%í“ cílené celorepublikové politikum, zvlášt , když zde p#ežilo již tolik. A pro% celou situaci mnozí, volení, pov #ení a kompetentní p#ešli bez povšimnutí anebo naopak pouze a ryze s osobními ambicemi %i zájmy, t#eba jak dob#e vyd lat peníze. Anebo pro%, když Sušice žije %ím dál tím sportovn ji a volno%asov ji, se nevytvá#í k takovým aktivitám další, intenzivní, nadstavbová disciplína (pé%e o t lo i ducha), která by dokázala mnohé uživit v mnoha oborech.

št kavá v ta: „Hlavn , že zelená je tráva…“?

on www.pdffactory.com

ši

Ob asné Stránky * 4. vydání * 13. XI. 2017 str. 5
Op$t to SOLO - Roman BRUZL (podklady a informace p. Miroslav

URE(EK)

Doufáme, že kdo sleduje aktivity spolku My ze Sušice, v%)í, že nám jde o naše m%sto, jeho obyvatele a jeho budoucnost. Proto se snažíme medializovat n%která témata, která by m%la nás všechny zajímat a která by ob'an Sušice m%l znát. Jedním z nich je

v areálu bývalého podniku SOLO, který se rozkládá na ploše tak)ka dvaceti hektar+ a to uprost)ed m%sta. Co zde je a co zde vznikne výrazn% ovlivní podobu Sušice a i život ob'an+. N%kolik posledních let zde existoval zám%r na výstavbu nového obchodního centra v 'ele s Kauflandem. V tom jsme spat)ovali nejenom další nepot)ebné obchodní plochy, ohrožení místních podnikatel+ a vylidn%ní nám%stí, ale i vliv na životní prost)edí v m%st%. Našt%stí nový územní plán této výstavb% zabránil. Následn% se rozho)el boj o to, co se v areálu m+že zbourat a co by m%lo být zpamátn%no. #ást zpamátn%na byla, 'ást se zbourala a bourá, ale vše, co ješt% stojí, chátrá za vydatné

po'así a majitel+. Zástupci vedení m%sta jsou názoru, že jde o privátní firmu a je to jen jejich v%c. Skute'n%? Má nám být jedno, co se d%je na tak rozlehlých pozemcích ve m%st%? Nedaly by se použít ku obecnému prosp%chu a cílenému rozvoji? Kdesi jsem

ode

mk+ za 150 milion+ korun a také, že v rámcioup

ili

mili
on+ korun. Dobrý byznys. Možná, že by se dalo n%co „usmlouvat“ a sehnat peníze z n%jaké dotace a to bu2 'eské anebo evropské. Zatím to však pro naše p)edstavitele na radnici není téma na stole.
A aby toho ješt% s areálem SOLO nebylo dost, objevil se investi'ní zám%r firmy Accolade, s.r.o. na revitalizaci v podob% výstavby nové haly na drobnou nerušící výrobu a

ýc

tímt

ám%rem by se dalo zajásat: „Hurá, nová pracovní místa“. Podrobn%jším 'tením zám%ru však za'íná tuhnout krev v žilách. Nová hala o výšce p%ti patrového paneláku, 400 metr+ délce, 100 metr+ ší)ce a celkové rozloze 5 fotbalových
h)iš5 budí respekt. Nervozitu poté vzbuzuje to, co se v ní bude d%lat. Je toho uvedeno hodn%, od povrchové úpravy kov+, lakoven, strojírenské výroby, testovacích lavic turbín a reaktor+, stálých tratí pro závod%ní, výroby železni'ních za)ízení, až po tvá)ení výbuchem a skladování nebezpe'ných a vysoce toxických látek. Pokud i toto ješt% nechá 'tená)e v klidu, pak dodávám: dle zám%ru bude do areálu vjížd%t 620 osobních aut (z toho 154 v noci) a 98 nákladních aut ( z toho 8 v noci). To p)edstavuje jízdu vozidla každých 75
te)in ve dne. Když se k tomu p)idá dnešní provoz, tak „zablokovaná dálnice D1“ je proti tomu pustá komunikace. A co exhalace a hluk? Že to ješt% nesta'í? A co on%ch 600 pracovník+? Kde se naberou? Zde nejsou, neb ani dnešní firmy je neseženou. Takže se

bude

ednaagen

výc

hodu

“.

ude

po)ádná zm%na životního stylu v Sušici. P)epln%né ubytovny (pokud se n%jaké najdou), s hlukem a ur'itou mírou kriminality, odpadky a možná i ten n%jaký správní p)estupek. To není utopie, ale realita m%st, kde se již v%tší komunity „agenturních pracovník+“ vyskytují. Jsou toho plná média a radnice t%chto m%st si s tím neví rady. Pochybuji, že Sušice bude výjimkou.

vn% vzato, každý podnikatel má právo na sv+j „byznys plán“ a od toho jsou kompetentní ú)ady a místní samosprávy, aby tyto plány sledovaly a pop)ípad% 'inily. Osobn% mne p)ekvapilo rozhodnutí odboru životního prost)edí Krajského ú)adu, který zám%r odsouhlasil a to i p)es p)ipomínky dvou ob'anských sdružení ze Sušice (o.s. My ze Sušice a o.s. Ostružná). íkal jsem si: „Jsou daleko a nepochopili podstatu v%ci“. Velkým zklamáním však pro mne bylo rozhodnutí Rady m%sta, která s tímto obludným zám%rem PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ši

Ob asné Stránky * 4. vydání * 13. XI. 2017 str. 6
souhlasila. Napadla mne otázka: „Co by tam muselo vznikat, aby jim to vadilo?“. Rad%ji nechci domýšlet… A tak již zbývají jen oby'ejní obyvatelé m%sta, aby se za'ali zajímat o to, co nám zde cht%jí postavit a zda se nestaneme „vazaly“ soukromého podnikání. Není na co 'ekat, nebo5 p)ipomínky lze dát pouze p)i zve)ejn%ní zám%ru na ú)adní desce m%sta. Poté již nebude možno stavby p)ipomínkovat a ani rozporovat. Naše sdružení bude podávat odvolání a využije všech legitimních prost)edk+ k p)ipomínkování. Bez ve)ejné podpory se však neobejdeme. Každý jist% znáte n%koho z vedení m%sta.

Zep

ro' mu onen zám%r nevadí …

id# – Karel RENDL

sp l do volebního v ku a m l jsem tudíž možnost vyjád#it sv'j názor ve volbách, tak mn komunistická strana vysv tlila, že žádný názor nemám a bude mn zastupovat pan Václav David (nar. 29. 9. 1910 – 5. 1. 1996) a on bude rozhodovat, co si myslím a jak bude vypadat m sto, kde jsem se narodil a budu žít. Komunistická pohádka skon%ila díky mnoha state%ným lidem v roce 1989.

V 90. letech se objevili op t Davidové, tentokrát dva, otec se synem. Našt stí, již nerozhodují, co si myslím, ale bohužel rozhodují, jak bude vypadat naše m sto. Nep#išli sem jako noví Scheinostové, aby vyráb li, zam stnávali obyvatele a tím pádem pozvedli m sto. P#išli sem jako zlatokopové po válce do pohrani%í. Zlikvidovat, rozprodat a dostat z toho co

jví

z hlavních d'vod', pro% se Sušice p#i celostátním vyhlašování „M sto pro byznys“ probíhající již n kolik let, objevuje na posledních místech a mezi vít ze pat#í Klatovy a Horaž7ovice.

do%kám popisu v pr'vodcích pod heslem Sušice, že je nevýznamné nákupní a lakovací centrum mezi hradem Rabím a hradem

NÍ HA


ro% jsme se odvolali – Karel JANDA

Od 'ervna do )íjna t.r. probíhalo na místn% p)íslušném stavebním ú)adu tzv. územní )ízení o umíst%ní stavby „Sportovní hala Sušice“, kterou pro investora (M%sto Sušice) naprojekovala spole'nost APRIS 3MP s.r.o., Praha. A protože se okolo p)edm%tného územního )ízení vedou šuškandy, uvádím informace na pravou míru.

Sportovní

halu

Sušic

jist% zaslouží, ale… Nem+že být umíst%na v zásadním

rozporu

s urbanisticko

kostrou
m%sta, bez dalších vazeb na další služby a navíc i v rozporu
s platným územním plánem m%sta, což je mj. zákon vydaný m%stem, které by ani m%sto nem%lo porušit. Proto se náš spolek, po projednání celé záležitosti ve svých orgánech, rozhodl, že se proti vydanému územnímu rozhodnutí odvolá k nad)ízenému orgánu.

Takže,

prosím Vás, žádné ambice drát se na radnici. Žádné plány, jak zhatit n%jaký projekt. Žádná exhibice moci spolk+. Zastupitelé o našem postoji již dávno v%d%li a ani se ze své zásadní v%tšiny nesnažili dop)edu s nikým z nás, ani s n%jakými dalšími p)izvanými odborníky v oblasti urbanismu a územního plánování komunikovat…
Naše aktivity sledujte na našem facebooku nebo webu

www
P*IPRAVUJÍ A SPOLUPRACUJÍ: My ze Sušice, z. s., Spolek Ostružná Sušice, z.s., a další …

on www.pdffactory.com


Občasník

PDF file: Občasník.pdf

OBČASNÍK_4_20171113_FIN_WEB.doc© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz