DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

a1 2 podpora jednorazova financni pro registrovane

a1 2 podpora jednorazova financni pro registrovane
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/apnF

Velikost PDF souboru:
54.74 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/pnF.pdf
Stažení: a1-2-podpora-je…rovane.pdf» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu a1-2-podpora-jednorazova-financni-pro-registrovane.pdf:


Záměrpodpory:Podporasportovníhorozvojeaaktivníhotrávenívolnéhočasusociálněa/i/nebozdravotněznevýhodněnýchGrantovýokruh:A1.2.Jednorázováfinančnípodporafyzickýchosob,jižregistrovanýchsportovcůzesociálněznevýhodněnýchskupinnebo/a/handicapovanýcha/nebo/sportovcůpoúrazuMaximálnívýšedotacevjednotlivémpřípadě:20.000,KčOkruhzpůsobilýchžadatelů:fyzickéosobysociálněznevýhodněnéa/nebo/ihandicapovaníregistrovanísportovciLhůtapropodánížádostí:vždykposlednímudnikalendářníhoměsíceKritériaprohodnocenížádosti:• obsahovýsouladspodmínkamivyhlášenéhograntovéhookruhu• vyplněnívšechpožadovanýchúdajůvžádostivčetněpřílohnapředepsanýchformulářích• reálnostuskutečněnípodporyzhlediskačasového,organizačníhoaekonomického• dodrženílhůtypropodánížádosti• správnéoznačeníobálkysežádostí• řádnévyúčtovánífinančníchprostředkůjiždříveposkytnutýchÚčelapodmínkyproposkytnutídotace:• zpř idělenédotacemohoubýthrazen yzejménanákladynazakoupenísportovníhonáčiníavybavení,členskýpříspěvek,startovné,cestovnínáklady,nákladynaubytovánínebostravování(např.nasoustředě ní),proha ndicapovanépříspěveknapomůcky umožňují cízačleněnídosportovníchoddílů• žadatelžádajícíopodporuveskupiněA1.2.jepovinendoložitpotvrzeníočerpánísociálnípodpory,průkazZTPneborozhodnutíoumístěnídítětedodětskéhodomova• žadateljedálepovin nenpředl ožitprůkazreg istrovanéhosportovce nebopotvrzenízesportovníhoklubu• závěrečnouzprávuafinančnívypořádánídotacejepříjemcedotacepovinenodevzdatnejpozdějidojednohoměsícepoukončeníposkytnutípodporynapředepsanémformuláři,kterýtvořípřílohusmlouvyoposkytnutídotace• souhlassvyužitímosobníchúdajůproúčelymediálníkomunikaceCHSPSLhůtaprorozhodnutíožádosti:do10.dnenásledujícíhoměsícepolhůtětermínupropodánížádostí.Vevýjimečnýchpřípadechsemůžekomisesejítoperativně.Termínfinančníhovypořádánídotace:dojednohoměsícepoukončeníposkytnutípodpory
SPECIFIKACEÚAJŮVŽÁDOSTIŽádostodotacijetřebapodatnapředtištěnémformuláři,vyplnitvpožadovanýchbodechvčetněvšechpřílohavsouladusObecnýmipravidly.FormulářežádostíaObecnápravidlajsoukdispozicinawebovýchstránkáchwww.sportacek.czŽádostidoručenépoup lynutílhůtypropod ánížádosti ,žádostiřádněneoznačenéažádost inesplňujícípodmínkystanovenévevyhlášenémgrantovémokruhuavObecnýchpravidlechnebudouposuzoványabudouvyřazenyzhodnocení.Naposkytnutídotaceneníprávnínárok.otacenemusíbýtpřidělenavpožadovanévýšialzejičerpatpouzevsouladuseschválenýmúčelemdotaceuvedenýmvgrantovémokruhuavesmlouvěoposkytnutídotace.MÍSTOAZPŮSOBPOÁNÍŽÁDOSTIVyplněnéžádostiodotacivčetněpožadovanýchpřílohsepodávajívestanovenémtermínuosobněnaadreseKineticEvents,Praha4,NadZemankou892/7,PSČ14700nebopoštou,zaslánímnastejnouadresu.Žádostmusíbýtdoručenavzalepenéobálceoznačenénázvemgrantovéhookruhu,názvem(jménemapříjmením)žadateleapoznámkou„neotevírat“.Žádostilzezasílattakéemailem,vjehožpředmětuje nutnéuvéstnázevgrantov éhook ruhu.Žádostimusíb ýtpodánytakovýmzpůsobem,abybylydoručenynejpozdějiposlednídenlhůtypropodánížádostí.


a1 2 podpora jednorazova financni pro registrovane

PDF file: a1-2-podpora-jednorazova-financni-pro-registrovane.pdf© 2019 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czoriginální samolepky na stěnuplastikové modely