DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Stanovy spolku Mladé Srdce

Stanovy spolku Mladé Srdce
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/apX9
Popis:
První verze návrhu našich stanov je na světě!
Velikost PDF souboru:
70.56 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/pX9.pdf
Stažení: stanovy_spolku.pdf

Datum uložení souboru:
14. 10. 2018» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu stanovy_spolku.pdf:


Stanovy spolku Mladé Srdce, z. s.

Čl. 1

Název, forma a sídlo
Spolek Mladé Srdce, z. s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Je ustanoven na dobu neurčitou a
má sídlo v (doplnit adresu spolku Mladé Srdce, z. s.).

Čl. 2

Charakter spolku
Spolek je nevládním a neziskovým svazkem občanů, fungující výhradně na bázi dobrovolných
příspěvků dárců a sponzorů. Spolčili se v něm občané, podporující vizi udržitelného rozvoje
mladých lidí.
Posláním spolku je všeobecná podpora a popularizace této vize, dále vyvíjení aktivní činnosti
směřující k ochraně zájmů mladých lidí a poskytování obecně prospěšné činnosti v této oblasti.

Čl. 3

Základní účely spolku
Základním účelem spolku je přispívat vlastní aktivitou k dosahování obecného blaha v České
republice. Mezi základní úkoly spolku patří zejména:
a) iniciovat všestranný rozvoj schopností a dovedností mladých lidí,
b) vyvíjet a rozvíjet vlastní programy, směřující k naplňování různorodých potřeb mladých lidí a
obhajobě jejich zájmů ve společnosti,
c) vyhledávat, podporovat a pomáhat s dalším rozvojem drobných, soukromých iniciativ na

podporu mladých lidí,
d) usilovat o zkvalitnění výuky první pomoci na českých školách, přispívat k lepšímu povědomí
společnosti o moderních trendech v poskytování první pomoci, popularizovat tuto problematiku
a vlastní činností nepřímo přispívat k záchraně lidských životů,
e) prosazovat rovný přístup dívek a chlapců ke vzdělání na všech úrovních a důsledně odmítat
všechny diskriminační mechanismy, upozorňovat na konkrétní důsledky nerovného přístupu a
diskriminace části populace a prosazovat nápravu a prevenci v této oblasti,
f) pomáhat školám s péčí o aktivní a nadané studenty, spolupracovat se školami v této
problematice a chránit zájmy této skupiny studentů před školou a společností, pomáhat prosadit

specifické zájmy těchto studentů,
g) usilovat o to, aby peníze nevytvářely překážku na cestě ke vzdělání, pomáhat studentům
v přístupu ke špičkovému vzdělání,
h) podporovat jakékoliv další aktivity či vyvíjet jinou vlastní činnost, která je v souladu se
základním účelem spolku, tj. přispívat k dosahování obecného blaha v České republice.

Čl. 4

Formy činnosti spolku
Formami činnosti spolku jsou zejména:
a) pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře, konference, nesoutěžní setkání a jiné akce
rozvíjející potenciál mladých lidí),
b) organizování kampaní a petičních akcí na podporu zájmů a potřeb mladých lidí,
c) vytváření společenství aktivních mladých lidí se zájmem o rozvoj svého potenciálu,
d) pořádání kulturních a společenských akcí,
e) plánování a realizace vlastních projektů vedoucích k naplňování úkolů spolku uvedených v

čl. 3 těchto stanov,
f) popularizace vize udržitelného rozvoje mladých lidí a jakákoliv jiná činnost, která je v souladu
s těmito stanovami, zejména s posláním, úkoly a hlavním účelem spolku.

Čl. 5

Členství ve spolku
Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát jakákoliv právnická osoba či fyzická
osoba starší 15 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy
a státní příslušnosti.
Členství vzniká dnem, kdy představenstvo spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho
přihlášky v písemné nebo elektronické formě. Náležitosti přihlášky stanoví vlastní právní předpis.
Přihláška je v elektronické podobě k dispozici na webových stránkách spolku. Představenstvo o
přijetí nového člena rozhodne bez zbytečného odkladu.
Zakládajícím členem spolku je fyzická nebo právnická osoba, která se účastnila zakladatelského
právního jednání (účast na ustavující schůzi spolku).
Člen spolku má právo:
- účastnit se veškeré činnosti spolku, podávat návrhy na zkvalitnění činnosti spolku
- být volen do všech orgánů spolku s výjimkou dozorčí rady, toto pravidlo se nepoužije na
zakládající členy, kteří mohou být jmenováni členy dozorčí rady
- předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.
- způsobem uvedeným v těchto stanovách ze spolku vystoupit

Člen spolku je povinen zejména:
- dodržovat stanovy a veškeré interní předpisy a řády

- pečovat o dobré jméno spolku,

- respektovat nařízení
- sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.

Čl. 6

Zánik členství
Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím,
případně vyloučením člena pro hrubé porušování stanov, zejména pro poškozování dobrého
jména spolku.

Čl. 7

Orgány spolku
Nejvyšším orgánem spolku je valnou hromadou nevolená dozorčí rada, která zejména:

a) schvaluje případné změny stanov,
b) vytváří a schvaluje interní předpisy a řády spolku a veškeré jejich změny
c) volí a následně jmenuje na pětileté funkční období představenstvo (statutární
orgán spolku), případně odvolává jeho členy,
d) projednává a schvaluje zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za

předcházející období,
e) určuje koncepci činnosti spolku na další období,
f) schvaluje rozpočet spolku na příští období,

g) volí čestné členy spolku,
h) na návrh představenstva rozhoduje o vyloučení člena spolku,
i) rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně
2. Dozorčí rada vykonává pouze úkony explicitně uvedené v čl. 7 těchto stanov. Kromě toho
má dozorčí rada kontrolní pravomoci vůči statutárnímu orgánu spolku (představenstvo).
3. Dozorčí rada vykonává kontrolní činnost průběžně a pro výkon svých pravomocí se schází
dle potřeby. Další náležitosti ohledně činnosti dozorčí rady stanoví zvláštní právní předpis
spolku.
4. Počet členů dozorčí rady může být změněn na návrh představenstva změnou těchto
stanov. Nyní je individuálním orgánem, tj. tvořena jediným členem.
5. O své činnosti předkládá dozorčí rada pravidelně, nejméně však jedenkrát ročně, zápis o
své činnosti valné hromadě. Valná hromada je též písemnou formou vyrozuměna o
každém rozhodnutí dozorčí rady.
6. Činnost spolku řídí představenstvo, které si volí ze svého středu předsedu a pokladníka.
Představenstvo je voleno a jmenováno na dobu určitou dozorčí radou. Členové dozorčí
rady mohou být zároveň členy představenstva.
7. Představenstvo spolku se schází dle potřeby. Představenstvo může přijímat rozhodnutí,
pokud je přítomno více než 50 % členů a zároveň je přítomen předseda. Rozhodnutí je
schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.
8. Představenstvo je statutárním orgánem spolku. Spolek může zastupovat každý člen
představenstva, nejčastěji tak činí však předseda spolku.

Čl. 8

Hospodaření spolku
1. Spolek vynakládá prostředky výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku,
účelně a řádně podložené účetními doklady.
2. Spolek získává finanční prostředky na svůj provoz výhradně z:
a) vedlejší hospodářské činnosti
b) dobrovolných příspěvků dárců a sponzorů

c) grantů a dotací
3. Výsledky hospodaření spolku jsou zveřejňovány průběžně na webových stránkách spolku
v patřičné sekci a jsou veřejně přístupnou informací.
4. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické
osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. ochrana zájmů mladých lidí.

Čl. 9

Závěrečná ustanovení
1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy,
zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne (doplňte datum). Účinnosti nabývají dnem
zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v (doplňte sídlo).Stanovy spolku Mladé Srdce

PDF file: stanovy_spolku.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz