DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Rozhodnutie o NFP

Rozhodnutie o NFP
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/apUA

Velikost PDF souboru:
683.26 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/pUA.pdf
Stažení: Rozhodnutie-o-NFP.pdf» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Rozhodnutie-o-NFP.pdf:


SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA AKO
SPROSTREDKOVATEĽSKÝ ORGÁN PRE OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA

ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ROZHODNUTIE
O SCHVÁLENÍ ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

Sprostredkovateľský orgán Slovenská inovačná a energetická agentúra konajúci v mene a na účet
riadiaceho orgánu Ministerstva životného prostredia v medziach splnomocnenia obsiahnutého v
Zmluve o výkone časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 21. apríla 2015,
v procese konania o žiadosti o nenávratný finančný príspevok
2018/EŠIF/23846-7 Identifikácia žiadateľa (ďalej len ,,žiadateľ“)

Obec Šrobárová

Školská 45

946 32 Šrobárová
IČO:

00306673 Kód žiadosti o
finančného príspevku (ďalej len ,,žiadosť“)

NFP310040I011
Kód výzvy na predkladanie žiadostí (ďalej len ,,výzva“)

OPKZP-PO4-SC431-2017-19
rozhodol tak, že v súlade s § 19 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

ž i a d o s ť s c h v a ľ u j e

s výškou nenávratného finančného príspevku maximálne 318 187,45 EUR (slovom:
tristoosemnásťtisícstoosemdesiatsedem eur a štyridsaťpäť centov), pričom celkové oprávnené
výdavky projektu boli schválené vo výške 334 934,16 EUR (slovom:
tristotridsaťštyritisícdeväťstotridsaťštyri eur a šestnásť centov).

Odôvodnenie: Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre
Operačný program Kvalita životného prostredia v rámci konania o žiadosti overil splnenie podmienok
poskytnutia príspevku a dospel k záveru, že žiadosť splnila podmienky poskytnutia príspevku tak, ako
boli stanovené vo výzve, na základe čoho žiadosť schválil.

Výška schváleného nenávratného finančného príspevku je maximálna a v priebehu realizácie nesmie
byť prekročená. V konaní o žiadosti bolo zistené, že v rámci žiadateľom predložených a požadovaných
výdavkov boli identifikované také, ktoré nespĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov definované vo
výzve, v dôsledku čoho bola výška žiadaných celkových oprávnených výdavkov znížená o 2 324,21
EUR (slovom: dvetisíctristodvadsaťštyri eur a dvadsaťjeden centov). Zníženie požadovanej výšky
celkových oprávnených výdavkov bolo vykonané nasledovne:

Z dôvodu identifikácie nedodržania finančných limitov v rámci nepriamych výdavkov na ktoré sa
vzťahujú limity definované výzvou bolo hodnotiteľmi identifikované prekročenie limitu na nepriamy
výdavok projektový manažér – externé riadenie o 904,21 EUR v zmysle Prílohy č. 4 výzvy Osobitné
podmienky oprávnenosti výdavkov.

Výdavky na obstaranie dočasného pútača v sume 920,00 EUR a stálej tabule v sume 500,00 EUR pre
projekty s výškou NFP do 500 000 EUR sú považované za neúčelne vynaložené. Z tohto dôvodu sú
predmetné výdavky považované za neoprávnené v zmysle Príručky k oprávnenosti výdavkov pre
dopytovo orientované projekty OP KŽP - Prílohy č.2 Finančné a percentuálne limity, verzia 1.8.

V súlade s ustanovením § 25 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF právny nárok na poskytnutie príspevku
vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy podľa tohto zákona. Poskytnutie príspevku na základe zmluvy
je viazané na splnenie podmienok dohodnutých v zmluve.

Poučenie o opravnom prostriedku: Proti tomuto rozhodnutiu je v súlade s § 22 zákona o príspevku z
EŠIF možné podať odvolanie. Žiadateľ môže do 10 pracovných dní odo dňa doručenia tohto
rozhodnutia podať odvolanie:

• písomne na adresu:

Slovenská inovačná a energetická agentúra

sekcia implementácie EŠIF

Bajkalská 27

827 99 Bratislava 27

alebo

• elektronicky do elektronickej schránky SIEA.

Odvolanie musí okrem identifikačných náležitostí (§ 22 ods. 5, písm. a) a b) zákona o príspevku z EŠIF
obsahovať nasledovné údaje:

- označenie rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje,
- akej veci sa odvolanie týka a dôvody podania odvolania,

- čo odvolaním žiadateľ navrhuje a
- dátum podania a podpis osoby podávajúcej odvolanie.
Žiadateľ je oprávnený podať podnet na preskúmanie právoplatného rozhodnutia mimo odvolacieho
konania v súlade s podmienkami uvedenými v § 24 zákona o príspevku z EŠIF.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
Žiadateľ je oprávnený najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia o schválení
žiadosti v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre vyzdvihnúť kópiu žiadosti. Kópiu žiadosti si
žiadateľ môže osobne prevziať po dohode termínu so zamestnancami Oddelenia posudzovania
projektov. V prípade, ak kópiu žiadosti neprevezme osobne štatutárny orgán žiadateľa, osoba
poverená prevzatím predmetnej kópie sa musí preukázať písomným poverením štatutárneho
zástupcu žiadateľa. Kópiu žiadosti, ktorú si žiadateľ v stanovenej lehote nevyzdvihne, bude vyradená
z dokumentácie v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V Bratislave, dňa 26.10.2018

..............................................

Ing. Michal Fiala

riaditeľ odboru riadenia OP

Prílohy:
Zoznam schválených merateľných ukazovateľov
Podrobný položkovitý rozpis výdavkov rozpočtu projektu


Rozhodnutie o NFP

PDF file: Rozhodnutie-o-NFP.pdf© 2022 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz