DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Žádost zastupitelstvo

Žádost zastupitelstvo
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/apLI

Velikost PDF souboru:
373.89 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/pLI.pdf
Stažení: Žádost zastupit…elstvo.pdf

Datum uložení souboru:
15. 09. 2017» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Žádost zastupitelstvo.pdf:


Obec Stašov

k rukám zastupitelstva obce

Stašov 114

267 51 Zdice

Ve Stašově 9. 8. 2017

Vážení zastupitelé,
dne 7.7. 2017 jsem zaslal Obci Stašov žádost o souhlasné stanovisko správce komunikace ke změně
místní úpravy dopravního značení. Stanovisko jsem obdržel záporné, bez předchozího projednání
zastupitelstvem obce, což odporuje ustanovení Zákona o obcích § 84, odst.1 a § 35, odst. 1. Mimo
této skutečnosti jsou ve stanovisku uvedené argumenty, které nemohou být důvodem zamítnutí
navržené změny dopravního značení. Vysvětlení bude uvedeno níže.
Z tohoto důvodu se na Vás obracím se žádostí o dodatečné zařazení nového bodu programu
zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21. 8. 2017:

Návrh na zrušení „Stanoviska obce k návrhu změny dopravního značení č.j. 21/2017“, nové projednání
navržené změny zastupitelstvem obce a vystavení nového stanoviska obce dle výsledku hlasování.

Připomínky k důvodům, kterými má být podloženo záporné stanovisko:

a) příslib údržby této komunikací negarantuje občanům bezproblémovou sjízdnost. Důvody jsou
všeobecně známé a dochází k nim i na významnějších komunikacích v celé silniční síti České
republiky. Např. nedostatek techniky při kalamitních stavech, náhlé změny počasí, preference
údržby komunikací vyšší důležitosti atd.

porovnávání spádů třech komunikací vedoucích ze spodní části obce je nepochopením
situace. Při horší sjízdnosti je pro obyvatele větve C nejbezpečnější vjezd z komunikace od
obecního úřadu, zvýrazněno v příloze č. 1.

nesprávný výklad problematiky dopravního zatížení – vyšší provoz bude tam, kde se sbíhají
dvě komunikaci v jednu, tzn. kde budou všechny vozidla vyjíždět z lokality (příloha č. 2).

b) odkaz na požadavek Dopravního inspektorátu není aktuální, navržená změna místní úpravy
dopravního značení byla schválena Policií ČR č.j. KRPS-59286-11/č.j.-2015-010206. Schválení
bude předloženo na zasedání zastupitelstva.

zapuštěný obrubník (příloha č. 3) nemůže být důvodem zamítnutí žádosti. Jeho osazení není
v souladu s projektovou dokumentací stavby (příloha č. 4). Starosta obce byl na tuto
skutečnost upozorněn (příloha č. 5)

c) odkaz na projektování stavby „Rekonstrukce místních komunikací 3. etapa“ není
opodstatněný. Stavební řízení proběhlo a Rozhodnutí o stavební povolení bylo vydáno na
základě projektové dokumentace KOMUNIKACE a TERÉNNÍ ÚPRAVY, stavby Stašov – rodinná
zástavba „NADE VSÍ“ (příloha č. 6). Zodpovědného projektanta ing. Stanislava Janoše jsem
kontaktoval, dle jeho názoru by dopravní značení mělo odpovídat potřebám obyvatel lokality
a jeho změna je možná.

odbočování vlevo při jízdě do středu obce, příp. do větve C, se provádělo v minulosti a
provádí se i v současnosti. V dané oblasti nedochází k dopravním nehodám a doposud
nevznikla potřeba měnit ve spodní části obce stávající dopravní situaci. Neexistuje žádný
dopravní průzkum a ani žádný objektivní důvod, proč by měli být obyvatelé nemovitostí u
větve C z užívání této trasy vyloučeni.

původní řešení směru jízdy v nevýznamné místní komunikaci větev C nebude motivovat řidiče
k používání silnice III/1174. Trasa přes Bavoryni po silnici III/11710 je řidiči upřednostňována
z důvodu kratší vzdálenosti jízdy ze Zdic nebo D5 do Stašova (příloha č. 7).

žadatel a ostatní účastníci řízení se nemohli seznámit s projektovou dokumentací, protože jim
nebylo vedením obce Stašov doručeno veřejnou vyhláškou Oznámení zahájení stavebního
řízení č.j. MBE/68723/2016/DOPR-SoK a Rozhodnutí č.j. MBE/78385/2016/DOPR-SoK
způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ustanovení § 25 Správního řádu.

Dopravní inspektorát návrh změny dopravního značení schválil, odbor dopravy navržené řešení
předběžně odsouhlasil a odpovědný projektant s navrženým řešením také nemá problém.
Věřím, že při svém rozhodování budete přihlížet k naplnění potřeb občanů obce a že výše uvedené
argumenty jsou dostatečné pro vydání kladného stanoviska k podané žádosti.

S pozdravem

Miroslav Tichý

Stašov 28

Na vědomí: Městský úřad Beroun

Odbor dopravy a správních agendŽádost zastupitelstvo

PDF file: Žádost zastupitelstvo.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz