DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

IONIMAX PA

 IONIMAX PA
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/albA

Velikost PDF souboru:
559.27 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/lbA.pdf
Stažení: Produktový letá…cz (2).pdf

Datum uložení souboru:
02. 09. 2017» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Produktový leták IONIMAX PA - AgroAquaPro s web IONIX.cz (2).pdf:


UŽ ŽÁDNÝ VODNÍ KÁMEN A TVRDÁ VODA
www.agroaquapro.czwww.ionix.czIONIMAX PA – ionizace a polarizace vodyIonizační polarizační produkt – IONIMAX PA – disponuje
patentovanou inovativní technologií úpravy vody, která
zabraňuje tvorbě vodního kamene, pomáhá při jeho od-
straňování, výrazně navyšuje energii vody a její pH, likvi-
duje viry a bakterie.
IONIMAX PA se skládá z průtokového tělesa, které má
vstupní a výstupní otvor. V tomto tělese jsou umístěné
speciální sestavy elektrod. Tyto elektrody jsou z různé-
ho elektricky vodivého materiálu. Protékající voda vytváří
s těmito elektrodami elektrický náboj – galvanický mokrý
článek. Elektrické napětí tohoto článku stačí na to, aby
se molekuly protékající vody zpolarizovaly.
Velikost tohoto napětí je v rozmezí 0,6–0,8 V. Toto napětí
je závislé od elektrické vodivosti vody. Tento jev je možné
využívat při vodách o vodivosti 50 až 2 000 μS/cm, čili
při běžných vodách, u kterých je obsah soli od 50 do
2000 mg/l.Prouděním vody mezi těmito elektrodami dochází k jevu,
kdy soli vápníku (Ca2*), hořčíku (Mg*), železa (Fe2*, 3*),
které se ve vodě nacházejí jako uhličitany, sírany a chlori-
dy, se rozkládají na hydroxidy. Důsledkem je, že takovéto
částice ztrácejí svojí schopnost vytvářet krystalické ná-
nosy v potrubí, boilerech, výměnících tepla atd.
Podstatou fyzikální úpravy vody je „přenos“ nebo „ulo-
žení“ volného elektrického náboje na jednotlivé molekuly
vody, které se v důsledku toho zpolarizují (jednotně se
orientují). Tento efekt má za následek změnu tvaru roz-
pustných pevných látek ve vodě tak, že už nevytváří
krystalickou mřížku, protože mají různý tvar a velikost.
Tyto uhličitany se sice vytvářejí dále, ale už jen v podo-
bě měkkých částic – neškodného, lehce odstranitelného
kalu, místo pevných krystalických usazenin.
Usazování se zastaví, vodní kámen postupně mizí a nový
se už nevytváří.
Certifi káty a osvědčení:
• Posudek Ministerstva zdravotnictví – hlavního hygie-
nika Slovenské republiky osvědčující tento produkt na
úpravu pitné vody.
• Certifi kát vydaný Technickým zkušebním ústavem
Piešť any, š.p. potvrzující bezpečnost produktu.
• Prohlášení o shodě ionizačních polarizačních přístrojů
• Slovenská technická norma STN 133060-2:1978
• ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ SLOVENSKÉ
REPUBLIKY. PP 50078-2016Standardní zapojení na přívod vody (např. průmyslová úprava vody, úprava vody v budovách, teplárnách, bazénech atd.)
Schéma umístění v budově:
1 – vodoměr, 2 – ventil, 3 – odkalovač, 4 – IONIMAX PA

Dimenze potrubí
(vnitřní průměr v mm):

DN 40, 50, 65, 80, 100,

125, 150
Poloha:
IONIMAX PA může být nainstalovaný v jakékoliv poloze. Ne-
záleží na tom, kterým koncem je napřed.
Umístění:
Nejvhodnější je umístit IONIMAX PA na hlavní přívod vody za
vodoměrem do objektu, aby byl chráněn celý rozvod a tech-
nologie v objektu.
Montáž:
V místě montáže se potrubí přeruší a vyřeže se potřebná část
odpovídající velikosti IONIMAXU PA. Na oba konce potrubí
se namontují příslušné závitové hlavice potřebného rozměru
s převlečnou maticí nebo u průmyslového provedení příruby.
Po provedení montáže se zkontroluje těsnost spojů. Montáž
by měla být realizována kvalifi kovaným pracovníkem, ideálně
autorizovaným servisem. Výrobce ani distributor neručí za
škody vzniknuté neodbornou manipulací.
Kombinace s vodním fi ltrem:
V případě, že uvažujete o fi ltraci na Váš vodovodní systém,
IONIMAX PA by měl být posledním zařízením v tomto sys-
tému, aby se předešlo případně zbytečné neúčinnosti jeho
funkce.
Podmínky správného použití výrobku:
U IONIMAXU PA nesmí být žádné elektrické napětí mi-
nimálně ve vzdálenosti 50 cm. V systému nesmí být za-
budovaný iontoměnič, elektromagnetický systém nebo
systém s přívodem cizího napětí. V takovémto případě
IONIMAX PA nebude účinný v očekávané míře.Nedoporučujeme IONIMAX PA instalovat před zařízení se sla-
nou vodou nebo s využíváním solného roztoku, který by ioni-
zační polarizaci negoval. V takovémto případě IONIMAX PA
nebude účinný v očekávané míře.
Produkty IONIMAX PA montujte pro vodu s běžnou vo-
divostí od 50 do 2000 μS/cm. Pro vodu s vyšší vodivostí
IONIMAX PA částečně snižuje účinnost, rychleji se bude za-
nášet a zkrátí se jeho životnost.
Používejte pro teploty vody 1–90 °C. Není určený na úpravu
páry v uzavřeném potrubí, hrozí poškození zařízení.
Maximální rychlost proudění vody přes přístroj je 4 m/s (při
výběru typu přístroje hledíme na tento údaj a i na maximální
přítok a ne jen na údaj o světlosti potrubí). V případě vyšší
rychlosti proudění vody negarantujeme účinnost v očekáva-
né míře.
Produkt IONIMAX PA je dimenzovaný na tlak do 8 bar. Při
větším tlaku může dojít k poškození produktu IONIMAX PA.
Doporučená opatření:
Montáž by měla být provedena kvalifi kovaným servisním
pracovníkem, ideálně autorizovaným servisem distributora.
Výrobce neručí za škody vzniklé neodbornou manipulací.
Doklad o montáži si uchovejte pro Vaši potřebu.
Při delší odstávce vody ve Vašem vodovodním systému (do-
volená, oprava potrubí a podobně), nechejte vodu nejdříve
odtéct nebo ji využijte jako užitkovou.
Skladujte běžným způsobem. Výrobek je vodotěsný.
Při běžném používání IONIMAXU PA je záruka 5 let, život-
nost doporučená výrobcem 10 let. Ve zvláště mineralizova-
ném prostředí s vodou s vyšším obsahem pevných částic
a podobně, doporučujeme následovnou údržbu zařízení:
podle potřeby propláchnout horkým octem.
Po skončení životnosti produkt zlikvidovat jako stavební od-
pad. Obalový materiál výrobku patří do běžného komunál-
ního odpadu.
Váš poradce:
AGRO AQUA PRO s.r.o.
Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
kancelář:

Vesecká 97, 460 06 Liberec 6

Tel.: 483 704 746

e-mail: obchod@agroaquapro.cz

www.agroaquapro.cz | www.ionix.cz
UŽ ŽÁDNÝ VODNÍ KÁMEN A TVRDÁ VODA
IONIMAX PA – ionizace a polarizace vody


IONIMAX PA

PDF file: Produktový leták IONIMAX PA - AgroAquaPro s web IONIX.cz (2).pdf

1703-00018_Letak-Ionimax-PA_A4.indd© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz