DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

obchodní podmínky

obchodní podmínky
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/alIl

Velikost PDF souboru:
452.35 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/lIl.pdf
Stažení: obchodní podmínky.pdf

Datum uložení souboru:
29. 09. 2021» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu obchodní podmínky.pdf:


Obchodní podmínky
=DNRXSHQtP QDãHKR ]ERåt SRWYU]XMHWH SĜHþWHQt REFKRGQtFK SRGPtQHN
D ]DYD]XMHWH VH N QtåH XYHGHQêP SRGPtQNiP NWHUp MVRX SODWQp RG

=GH XYHGHQp REFKRGQt SRGPtQN\ SĜHGVWDYXMt XMHGQiQt PH]L

NXSXMtFtP D SURGiYDMtFtP

3URGiYDMtFt
:RUOG7HFK VUR 1D 9UãtFK    -DURPČĜ ,ý2 

',ý &=
Zapsán u K.S. v +radci Králové, oddíl C, vložka 1652

9\VWXSXMtFt SRG ]QDþNRX E\:RX

.XSXMtFt REMHGQiYNRX VWYU]XMH åH VRXKODVt V QtåH XYHGHQêPL
REFKRGQtPL SRGPtQNDPL D ]HMPpQD åH E\O SRXþHQ R PRåQRVWHFK
RGVWRXSHQt RG VPORXY\ YH OKĤWČ  GQĤ RG SĜHY]HWt ]ERåt

8zavření kupní smlouvy
1. .XSQt VPORXYD Y]QLNi Y RNDPåLNX SRWYU]HQt REMHGQiYN\

NXSXMtFtPX
2. .XSXMtFt MH R SRWYU]HQt LQIRUPRYiQ NRPXQLNDFt SĜHV PHVVHQJHU
QHER WHOHIRQLFN\ QD WHOHIRQX    2 RGHVOiQt ]ERåt MH

NXSXMtFt LQIRUPRYiQ VWHMQêP ]SĤVREHP
3. 9]QLNORX VPORXYX YþHWQČ GRKRGQXWp FHQ\ O]H PČQLW QHER
UXãLW SRX]H QD ]iNODGČ GRKRG\ VWUDQ QHER QD ]iNODGČ
]iNRQQêFK GĤYRGĤ 3ĜHG ]DVOiQtP REMHGQiYN\ SURG

Dodací podmínky
1. 3ODWEX ]D ]ERåt KUDGt NXSXMtFt SĜHGHP QD EDQNRYQt ~þHW

SURGiYDMtFtKR
2. 3URGiYDMtFt RGHãOH NXSXMtFtPX ]ERåt YH VMHGQDQp ]SUDYLGOD X
]ERåt NWHUp MH VNODGHP GR  GQt RG SĜLMHWt SODWE\ QD ~þHW X
zboží, které není skladem a je vyráběno na přání kupujícího do
5 týdnů od přijetí platby na účet.

2GVWRXSHQt RG VPORXY\ D YUiFHQt ]ERåt
1. Kupující má právo do 14 dnů od doručení zboží od smlouvy
odstoupit a zboží vrátit (a to i bez udání důvodu). Neplatí pro
výrobu zboží na přání a dle požadavků kupujícího.
2. Zákazník má právo požadovat vrácení peněz či jinou formu
kompenzace (na základě dohody), jestliže zboží je evidentně
kazové a tato vada nebyla způsobena nevhodným zacházením
se zbožím. Možnost odstoupení od smlouvy do 14 dní při
nákupu přes internet se na metráž nevztahuje.

3. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, pokud bylo zboží
na jeho přání vyrobeno (na přání je vyrobeno vždy, pokud není
skladem), nebo upraveno (zakázková výroba).
4. Kupující je povinen před vrácením zboží o tomto prodejce
písemně informovat.
5. Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez vad způsobených
užíváním a bezpečně zabalené, aby nedošlo k jeho poškození
při přepravě. Prodejce má právo nedostatečně zabalený či při
přepravě poškozený balík nepřevzít.
6. Při vrácení zboží zpět prodejci, není možné ho zasílat na
dobírku.
7. Částka za zakoupené zboží bude kupujícímu vrácena
neprodleně ihned po doručení zboží prodávajícímu.
8. Náklady spojené s dopravou vráceného zboží hradí kupující.

5HNODPDFH
V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené,
postupujte dle reklamačního řádu:

5HNODPDþQt ĜiG
V případě reklamace nám zašlete výrobek či zboží zpět na naši
adresu. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství) a ve stavu,
v jakém jste jej převzali při dodávce. Neposílejte zboží na dobírku, v
takovém případě nebude zboží převzato. Ihned po obdržení zboží
obdržíte informaci o jeho přijetí. Zboží musí být pro přepravu řádně
zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena
kupní cena. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které
nakupující se zbožím obdržel.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu
produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání
produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a
chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani

poskytnutá záruka
O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem

'RSUDYD ]ERåt
Balíčky odesíláme výhradně přes zásilkovnu. Při doručení na výdejní
místo je doprava 80,-, při doručování na adresu je dopravné 120,-

2FKUDQD RVREQtFK ~GDMĤ
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je
poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů:
jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové
identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to
pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět
správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu
informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit
třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží
nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu
kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje
budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným
způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl
poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo
zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v
rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v
rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s
ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat prodávajícího
nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby prodávající nebo
zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je
mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo
za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou
úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

V Jaroměři dne 1.1.2021obchodní podmínky

PDF file: obchodní podmínky.pdf

Microsoft Word - obchodn© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz