DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Informační leták DPC 2017

Informační leták DPC 2017
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/akPY

Velikost PDF souboru:
327.52 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/kPY.pdf
Stažení: Informační letá…C 2017.pdf» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Informační leták DPC 2017.pdf:


„Život není náhoda, ale volba. Nejdůležitější není, co se děje, ale jak si s tím poradíme.“ – Hal Urban

Co je naším cílem a komu jsou služby určeny
Cílem DPC je v širším smyslu pomáhat a podporovat mladé lidi do 26 let věku, kteří po dosaţení
zletilosti opouštějí dětské domovy, výchovná zařízení, ochranou léčbu nebo jsou po výkonu trestu
odnětí svobody.

Principy práce
- Respektování individuálních potřeb a svobodné volby klienta

- Diskrétnost a ochrana práv klienta
- Dostupnost komplexní sociálně-terapeutické podpory cílové skupině při

začlenění do společnosti

Co nabízíme ?

 poskytnutí ubytování,

 sociálně terapeutické činnosti,
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání
osobních záleţitostí.
Kdy využít Domu na půl cesty ?

KDYŢ CHCI ZÍSKAT ČAS PRO SEBE
Proč využít Dům na půl cesty ?
V dnešní době, kdy nic není jisté, nabízíme jistotu - VYPLATÍ SE MÍT

ZÁZEMÍ
Díky zázemí můţeš ZÍSKAT MOŢNOST NAJÍT SI PRÁCI – motivace k
plnění pracovních závazků, aktivní hledání zaměstnání a následné jeho

plnění

Díky práci budeš MÍT PENÍZE
Díky penězům ZÍSKÁŠ MOŢNOST SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ
Co mne vede k rozhodnutí ?
VÍM, ŢE SI ZASLOUŢÍM ŢÍT ŠŤASTNĚJŠÍ A SPOKOJENĚJŠÍ

ŢIVOT

VĚŘÍM, ŢE TO DOKÁŢU
Co mne tam čeká ?
PODPORA PŘI USILOVNÉ PRÁCI NA ZLEPŠENÍ
DOSAVADNÍHO ŢIVOTA – podpora v komunikaci s úřady a
nestátními institucemi (ÚP, zdravotní pojišťovna, řešení dluhů a exekucí,
pomoc při vyřizování splátkových kalendářů)

Co je naším posláním
DPC slouţí především k podpoře při osvojování
sociálních, osobních a pracovních dovedností
pomocí poskytování ubytování, po dobu
zpravidla 12 měsíců.
Splňuji podmínky přijetí ?
 Je mi 18 – 26 let a mám za sebou:
 dětský domov nebo výchovné zařízení,

 ochrannou léčbu nebo
 výkon trestu odnětí svobody?

Vstup do služby
 K přijetí stačí zaslat přihlášku do

programu Domu na půl cesty včetně

příloh (ţádost, ţivotopis)

 viz. www.mostknadeji.eu

 email: dpc@mostknadeji.cz

vedouci.dpc@mostknadeji.cz

 tel: 725 128 620, 724 827 986

 adresa: Dům na půl cesty

Pastýřská 645/7

460 01 Liberec

Komu služby nemůžeme poskytnout
 Osobám vyţadujícím bezbariérový přístup

(bariérová budova)
 Osobám vyţadujícím alternativní způsob

komunikace
 Osobám mluvícím jiným neţ českým nebo

slovenským jazykem


Informační leták DPC 2017

PDF file: Informační leták DPC 2017.pdf© 2023 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz