DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

letak CD

letak CD
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/ahdF

Velikost PDF souboru:
183.81 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/hdF.pdf
Stažení: letak_CD.pdf» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu letak_CD.pdf:


PŘÍLEŽITOSTPRACOVNÍHOUPLATNĚNÍNAPOLOVIČNÍÚVAZEKSMOŽNOSTÍPRÁCEZDOMOVAPROOSOBYSEZDRAVOTNÍMPOSTIŽENÍMDO30LET.MĚSÍČNÍMZDA11000KčProjekt„Nasedninaexpressměrpracovníkariéra“Registračníčíslo:CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009142Realizuje:NárodníradaosobsezdravotnímpostiženímČRDobatrváníúčastivprojektu:říjen2018–březen2019rojektjefinancovánzEvropskéhoOperačníhoProgramuZaměstnanostastátníhorozpočtuČRPopisprojektu: KurzodbornýreferentdopravyapřepravyVrámciprojektuabsolvujívybraníúčastníci15tidenníteoretickýodbornýkurzzaměřenýnavzděláníprobudoucíodbornéreferentydopravyapřepravy.KurzbudeprobíhatpouzevevšednídnyvPraze.Termínříjen2018.
raktickáčástpřípravynazaměstnáníProběhnevespoluprácisČeskýmidrahamivPraze.ÚčastnícibudoudocházetnajednotlivápracovištěČeskýchdrah(pokladna,callcentrumapod.)kdezískajípraktickédovednostipotřebnékvykonávánípracovnípozicetelefonickýreferentdopravy.Praktickáčástbudeprobíhattaképouzevevšednídny,4hodinydenně.Běhemprakticképřípravypobírajíúčastnícimzdovýpříspěvek11000Kčměsíčně.Termínlistopad–prosinec2018.UbytovánívPrazezajištěnoacestovnézadomístabydlištěpropláceno. ZaměstnánítéměřnaostroPoukončeníteoretickéaprakticképřípravydostanouúčastnícimožnostvykonávatpráciodbornéhotelefonníhoreferentazdomovanapoloviční úvazek. Technickévybavenízajištěno.DvakrátměsíčněbudenutnénavštívitcentráluČDvPraze.Běhemzaměstnánípobírajíúčastnícitakémzdovýpříspěvek11000Kčměsíčně.Termínleden–březen2019.Poukončeníúčastivprojektuzískajíabsolventi(vpřípadězájmu)možnosttrvaléhozaměstnáníuČeskýchdrahnapolovičníúvazeksmožnostívykonávatpracovníčinnostzdomovapřípadněvPraze.PlatovépodmínkydlemzdovýchtarifůČeskýchdrah.Poceloudobuúčastivprojektubudeúčastníkůmkdispozicipracovníporadce–koučzNárodníradyosobsezdravotnímpostiženímČR.Podmínkypropřijetídoprojektu: TrvalébydlištěkdekolivČRkroměPrahy Věkdo30let Statuszdravotněznevýhodněnéosobyneboosobysezdravotnímpostiženímzařazenév1až3stupnipobíráníinvalidníhodůchodu Chuťučitseněconovéhoapracovat dvahaosamostatněníseastanovenýčaspobývatvPraze Dobrékomunikačníschopnosti Vzdělánívyučenísmaturitou,středníškolasmaturitou,vyššíodbornévzdělánínebovysokoškolské SchopnostdojíždětdoPrahyapohybovatsepoPrazeMHDPokudmátezájemoúčastvprojektu,nebomátedoplňujícídotazy,neváhejtekontaktovatmanažerkuprojektuBc.BohumiluMiškovskoutel:77572365,mail:b.miskovska@nrzp.czTěšímesenaspolupráci


letak CD

PDF file: letak_CD.pdf© 2022 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz