DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Tlačová správa 1.1.2018

Tlačová správa 1.1.2018
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/ah1p

Velikost PDF souboru:
447.63 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/h1p.pdf
Stažení: Tlačová správa.pdf

Datum uložení souboru:
02. 10. 2018» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Tlačová správa.pdf:


Tlačová správa 1.10.2018

Ukončenie
petície proti Zmene č. 64 návrhu Zmien a doplnkov č. 6 územného plánu mesta Nitra:
Vymedzenie trasy a koridoru pre lanovku Nitra – Zobor

Dňa 13.9.2018 na 43. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre bol v rámci
bodu Návrh územnoplánovacej dokumentácie: ,,Zmeny a doplnky č. 6 územného plánu mesta
Nitra“ prerokovaný bod č. 64: ,,Vymedzenie trasy a koridoru pre lanovku Nitra – Zobor“.
Naša požiadavka týkajúca sa tohto bodu znela :
Žiadame zastavenie konania na zmenu územného plánu mesta Nitra v súvislosti
s vymedzením trasy a koridoru pre lanovku (Zmena 64) až do času, kým nebude proces
EIA ukončený.
Našu požiadavku podporila poslankyňa Mgr. Renáta Kolenčíková, k problematike
bolo umožnené vystúpiť aj zástupcovi petičného výboru doc. Petrovi Mederlymu, ktorý
objasnil širšie súvislosti a ciele petície. Po diskusii navrhovaný bod číslo č. 64 nebol schválený
– znamená to, že zmena územného plánu nebola odsúhlasená.
I napriek tomu, že so získavaním podpisov sme začali dňa 11.9.2018 a 13.9.2018 a ciele
boli petície splnené, rozhodli sme sa pokračovať v ich zhromažďovaní. Petíciu sme ukončili dňa
25.9.2018, teda po 14 dňoch. Zamerali sme sa na mestskú časť Zobor, na lokalitu okolo
Klinčekovej ulice, ktorá by bola najviac dotknutá výstavbou nástupnej stanice lanovky,
parkoviska, bežeckých dráh, servisu až po výrub lesa.
Celkom sme zozbierali 749 podpisov

Sme radi, že za taký krátky čas množstvo obyvateľov Nitry (hlavne Zobora) podporilo
našu petíciu. Naďalej však budeme podrobne sledovať dianie v lokalite Zobora a Pyramídy,
aby sme zachránili jedinečné prírodné prostredie tohto malého, ale veľmi cenného územia.
Potvrdzujú sa totiž naše predpoklady, že s výstavbou lanovky sa ruka v ruke vynárajú aj iné
zámery - výstavba vysokej vyhliadkovej veže, spevnenej cesty na Pyramídu, ubytovacieho
zariadenia a príslušnej technickej infraštruktúry.
Nedopustíme, aby sa Zobor stal miestom masového turizmu a komercie, ako to žiaľ,
môžeme vidieť v iných územiach na Slovensku. Naším cieľom je zachovať prírodný charakter
Zobora nielen pre súčasných obyvateľov mesta a turistov zo širokého okolia, ale aj pre
budúce generácie.

MUDr. Jozef Matta

Nitrianske fórum

predseda

Prosím Vás, aby ste sa s otázkami a žiadosťami o vyjadrenie obracali na hovorcu
organizátorov petície: Doc. RNDr. Peter Mederly, PhD. 0905 626 151

pmederly@gmail.comTlačová správa 1.1.2018

PDF file: Tlačová správa.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz