DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

vyhlas 2017vypisane

vyhlas 2017vypisane
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/agmc

Velikost PDF souboru:
257.78 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/gmc.pdf
Stažení: vyhlas 2017vypisane.pdf

Datum uložení souboru:
17. 01. 2018» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu vyhlas 2017vypisane.pdf:


V Y H L Á S E N I E
o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona
č.

595/2003 Z. z. o dani z

príjmov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),
ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň
príjmov zo závislej činnosti Rok :
Uvádza sa zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň

Rodné číslo Dátum narodenia (ak ide o daňovníka, ktorý nemá rodné číslo) 01 / 02 . .

I. ODDIEL -

ÚDAJE O

DAŇOVNÍKOVI
Priezvisko Meno Titul pred menom / za priezviskom 03 04 05 /

Adresa

trvalého pobytu
Ulica Súpisné /orientačné číslo 06 07

PSČ
Obec Štát 08 09 10

Telefónne číslo 11

Suma do výšky
2 % resp. 3 %1) zaplatenej dane Zaplatená daň, z ktorej sa vypočíta suma do výšky 2 % resp. 3 %1) zaplatenej dane
Suma do výšky 2 % resp. 3 %1) zo zaplatenej dane z r. 12 (minimálne 3 eurá) 12

1)podiel do výšky 3 % zaplatenej dane možno prijímateľovi poukázať, ak fyzická osoba v zdaňovacom období vykonávala
dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré
je prílohou tohto vyhlásenia.
Na r. 12 sa uvádza daňová povinnosť daňovníka, znížená o daňový bonus, vypočítaná v roku (nie daň na úhradu), v ktorom
sa podáva toto vyhlásenie; uvádza sa riadok 03 z potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou tohto vyhlásenia.
Na r. 13 sa uvádza suma zaokrúhlená na eurocenty nadol, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3 eurá.

Dátum zaplatenia dane 14 . .

Z riadku 05 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou vyhlásenia. V prípade daňového preplatku z ročného zúčtovania
preddavkov na daň sa uvedie dátum 31. marec zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva.

II. ODDIEL -

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

IČO/SID Právna forma 15 / 16

Obchodné meno (názov) 17

Sídlo
- Ulica Súpisné /orientačné číslo 18 19
PSČ Obec 20 21

Súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi
podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele podľa § 50 ods. 8 zákona. (vyznačí sa „x“)

Vyhlasujem, že uvedené údaje v tomto vyhlásení sú pravdivé.

V......................................................

dňa
.................................. .........................................................

Podpis daňovníka

MF/021447/2015-721


vyhlas 2017vypisane

PDF file: vyhlas 2017vypisane.pdf

Vyhl© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz