DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

E15

E15
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/agO4

Velikost PDF souboru:
151.37 kB


Zdroj PDF:
Vse.cz
PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: https://fph.vse.cz/restrukturalizace-a-insolvence/wp-content/uploads/post/192/E15.pdf
Stažení: E15.pdf

Datum uložení souboru:
25. 10. 2018» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu E15.pdf:


Jií Liebreich

Propouštění zaměstnanců,

prodej majetku, nebo do-

konce krach celého podniku

při zanechání astronomic

kých dluhů. Katastrofický

scénř pro každou firmu,

jež není schopna financovat

své závazky – od vyplácení

zaměstnanců po splácení

dluhů. Podniky se přitom

mohou svému konci nebo

jeho nejtvrdí verzi vyhnout

a byznys zachovat, finanč

ní problémy ale musejí

řešit včas. Shodli se na tom

hosté diskuzního pořadu

Mikroskop, který poádal
deník E15.

ZKUŠENÝ PRŮVODCE

Tentokrát se odborná debata

týkala práce insolvenčních
správců. „Nevyuívají je pouze velké podniky, ale

i bžní lidé. Správce je prů

vodcem ízením, komuniku

je s vřiteli. Zjiťuje, komu

klient dluí a kolik. Pomáhá

dlužníkovi uklidit si na stole

dluhů, aby mohl dál férově

fungovat a podnik nastar-

tovat,“ uvedl na zaátku

diskuze insolvenční správce
Lukáš Zrůst.

Mezi společnostmi, jejichž

finanční problémy aktuálně

řeí, patí napíklad Vítko-

vice Heavy Machinery nebo

Vítkovice Mechanika. Spolu

s dalími diskutujícími se

shoduje, že potže většiny

podniků jdou na konto nedo-

statečné finanční gramot-

nosti jejich éfů. „U malých

a středních podniků není
finanční gramotnost velká.

Chybí finanční ízení, což

bývá jeden z hlavních dů

-vodů, proč se firma dostane

do insolvence. Nezjistí včas,

že nemá peníze – dokud
roste, nikomu to nevadí.

Majitel je sice většinou

odborník na hlavní výrobu,

na zvládnutí tžké situace

ale nemusí najmutí jedné

paní četní stačit,“ pozna

menal odborník na restruk-

turalizace ze společnosti
PwC Radim Škarpa.

ODMÍTÁNÍ REALITY

„Lidé často odmítají svoje

dluhy, nerozlepují obálky,

neřeí situaci včas a aktiv

ně. Hlavní je dluhy nenavy-

šovat a zahájit insolvenční

ízení včas. Není neobvyklé,

že je na jednom dlužníkovi

až deset exekutorů,“ upo

zornil Lee Louda, insol-

venční správce mimo jiné
tžební společnosti OKD.

Tu od dubna vlastní

znovu stát, za akcie zaplatil
témř 80 milionů korun.

Skončila tím reorganizace

podniku, který se v roce 2016
dostal doúpadku. Na rozdíl od společnosti OKD ale mnoho firem čeká se zahájením restrukturalizace

tak dlouho, že je nutný až

konkurz, podotkl Jií Tomola,

právník ve společnosti

Dentons Europe. „Insolvence

je stigma, kterému se

každý vyhýbá. Málo firem
řeí problémy aktivně –

reorganizací. Majitelé často

čekají do poslední chvíle,

kdy už připadá vúvahu

pouze konkurz,“ varoval

před krajní možností

Tomola. „Insolvenční
správce je přitom klčová osoba, prostředí se proti devadesátým letům zkultivovalo,“ doplnil.

NEPROPÁST ŠANCI NA ZÁCHRANU

Aby si firma zachovala

šanci na přežití a mohla

zaplatit vřitelům, musí

zahájit insolvenční ízení

včas, pokračoval v debatě

Ivo Janda, advokát a part-

ner ve společnosti White

& Case

. „Zároveň je ale pro

celý proces klčové včasné

přihlášení pohledávky ze

strany vřitelů – to je vstu

penka do soudem ízeného
procesu,“ dodal Janda.

Podle debatérů by práci

soudců mohlo urychlit

napíklad využití poradního

orgánu ekonomických spe

cialistů, kterým disponují
zčastněné strany sporu.

Česká legislativa si mže

vzít píklad od německé, ra

kouské či americké, upozor-

nil Zrůst. Zahranií se mže

naopak inspirovat odČeska

insolvenčním rejstíkem,
zakončil Louda.

O smrti firem rozhoduje čas

Foto archiv

www.E15.cz | 13 |www.E15.cz | 13 |

mikroskop

296409/15
CESTA Z KRIZE. Diskuzní pořad Mikroskop tentokrát řešil insolvence. Zčastnili se ho zleva: insolvenční správce se zvlštním povolením a partner společnosti
KONREO Lukš Zrůst, advokát a partner ve společnosti White & Case Ivo Janda, jako moderátor éfredaktor serveru Info.cz Michal Půr, partner ve společnosti Dentons
Europe Jií Tomola, insolvenční správce se zvlštním povolením a vedoucí a člen vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka Lee Louda
a restructuring senior advisor společnosti PwC Radim Škarpa.
n Insolvence je pro podnikatele stigma, finanč-
ní problémy řeí aktivně jen minimum firem.
Majitelé čekají do poslední chvíle, kdy už při
padá vúvahu pouze konkurz.
Práci soudců by mohlo urychlit napíklad využití poradního orgánu ekonomických specialistů, kterým disponují zčastněné strany sporu.


E15

PDF file: https://fph.vse.cz/restrukturalizace-a-insolvence/wp-content/uploads/post/192/E15.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz