DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/adbW

Velikost PDF souboru:
259.08 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/dbW.pdf
Stažení: ORHZ-MA1-2019-0…09-001.pdf

Datum uložení souboru:
12. 06. 2019» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu ORHZ-MA1-2019-0000709-001.pdf:


Legionárska 882, 901 01 Malacky

______________________________________________________________
ORHZ-MA1-2019/0000709-001 11.06.2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súlade s § 21
písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o ochrane pred požiarmi“) a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)

v územnom obvode okresu Malacky

od 12. júna 2019, od 08:00 hod. do odvolania

V súlade s ustanoveniami § 4 písm. b) zákona o ochrane pred požiarmi je každá právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ a podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane pred požiarmi
je každá fyzická osoba povinná dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiaru.

V zmysle § 8 písm. a), b), c) zákona o
ochrane pred požiarmi sa právnickým osobám
a fyzickým osobám – podnikateľom a podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) c) zákona o ochrane pred
požiarmi sa fyzickým osobám na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazu
najmä :

 fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň
na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

 vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

 zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru a kde

hrozí nebezpečenstvo jeho šírenia,

 spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku
požiaru.

Vlastníci, správcovia, užívatelia alebo obhospodarovatelia lesných pozemkov v súvislosti
s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona o ochrane pred požiarmi a podľa § 10
vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii
v znení neskorších predpisov povinní najmä :

 zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť najmä v dňoch
pracovného pokoja a v mimopracovnom čase; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu
činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením
konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať;
zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,

 zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na dostupnom
mieste v závislosti od plošnej výmery lesných porastov,

 udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje
bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,

 prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na :
1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu, okrem stojacich živých

stromov, z blízkosti objektov,
2. vytváranie rozčleňovacích pásov a protipožiarnych rozčleňovacích priesekov
na rozdelenie plochy postihnutej živelnou pohromou,
3. vyčlenenie plôch, zbavených horľavých materiálov, na sústredenie zvyškov po ťažbe

určenej na ďalšie spracovanie,

 vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové
traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po
ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.

plk. Mgr. Juraj Slovinský

riaditeľČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

PDF file: ORHZ-MA1-2019-0000709-001.pdf

© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz