DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Zápis výboru duben 2017

Zápis výboru duben 2017
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aaxY

Velikost PDF souboru:
188.91 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/axY.pdf
Stažení: Zápis výboru du…n 2017.pdf» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Zápis výboru duben 2017.pdf:


Z Á P I S NÁVRH
z březnové schůze výboru MO ČRS v Kostelci nad Labem,

konané dne 3. dubna 2017
Přítomni:
Členové výboru MO ČRS v Kostelci n. Labem: František Doležal, Ladislav Kec, Stanislav
Kroužel ml., Roman Reichstädter, Václav Růžička, Jaroslav Šulc, Václav Truhlařík, Václav

Vránek

Omluven: Vladimír Petržílka
Hosté: za komise Ing. Bohumil Chalupa, Miroslav Nosil a Josef Vnouček, za RS Václav
Dohnal, St. Doležal, Jiří Kokšál a Václav Krupka

Program jednání schůze
1.Kontrola správnosti textu v zápisu březového jednání výboru a plnění zde uložených

úkolů
2.Vyjádření k projektu vybudování rybího přechodu na Labi
3.Odklad v plnění usnesení VČS ohledně převodu pstruhového revíru Labe 17P 413 016
bude od sezony 2018 do režimu mimopstruhové vody
4.Data a komentář k analýze účinnosti dosavadních dvou úprav rybářského řádu (v
letech 2005 až 2011 a 2012 až dosud) ve srovnání s obdobím před rokem 2005 a návrhy

alternativ na další postup
5.Zajištění efektivity Rybářské stráže

6.Různé
Ad 1. Kontrola správnosti textu v zápisu březnového jednání výboru a plnění zde

uložených úkolů
Zápis byl schválen a nebude znovu rozesílán.
Pokud jde o úkoly, stav je následující:
a) Na již spuštěné internetové stránce www.rybari-kostelec.cz nejsou aktualizovaná

data, a sice
* chybí zápis/usnesení z poslední výročky (2017)
* na home page jsou rok stará data o členstvu
* v aktualitách není informace o obnově rybaření na Lhotě
* v rubrice NÁŠ REVÍR nejsou aktuální DODATKY schválené 17.2.2017

* chybí výborové zápisy z roku 2017
* u rybářské stráže jsou nepřesně vymezeny revíry
* v seznamu členů výboru chybí L.Kec, nejsou tam kompletní jména členů komisí atd.
Výbor ukládá: zajistit trvalou aktualizaci údajů

Odpovídá: hospodář
Termín: bez zbytečného odkladu doplnit chybějící informace a poté stránku aktualizovat

nejméně každý měsíc
*Stará stránka bude zrušena. Bude hledán způsob, jak na stránku zajistit přístup přes
Facebook (prolinkem), zajištěna aktualizace apod.
Výbor ukládá: zajistit přístup přes Facebook a trvale aktualizovat údaje

Odpovídá: jednatel

Termín: bez zbytečného odkladu
* na internetu i v terénu bude umístěna informace o místě vyčleněném pro držitele
průkazu TP/TTP (na vápně, malém rybníku apod.) s upozorněním, že jde o záměrné
vymezení místa k lovu jen pro handicapované osoby. Pokud již na místě bude lovit rybář
bez průkazu TP/TTP, je povinen toto místo v případě, že dorazí držitel průkazu TP/TTP,
neprodleně uvolnit (pokud se nedohodnou jinak)

Odpovídá: hospodář
Termín: bez zbytečného odkladu cedule zarámovat a vyvěsit
b) zaplacení všech daní a poplatků za rok 2016

Odpovídá: ekonom spolu s hospodářem

Termín: do konce května 2017

c) dodatečný soudní odhad hodnoty nemovitosti – Jezera Lhota – nabyvatelem a zaplatit
daň z nabytého pozemkuu– ÚKOL SPLNĚN
d) po podpisu dohody o společném užívání lhoteckého jezera, chválena jak naší VČS, tak
valnou hromadou JEZERA Lhota, s.r.o., v této souvislosti hospodář
odomluvil s Karlem Roubíčkem (602 286 212) otevření závory kvůli násadě
ozkontroloval přelepení ZÁKAZU RYBOLOVU

ovyvěsil tabule s označení revíru
opředal mu cca 10 x seznam členů rybářské stráže s platnými kontakty – doplnit

o Václava Dohnala)
opředal mu cca 10 x vzorů povolenek (krajská, celosvazová a ministerské) pro

pokladní – ÚKOLY SPLNĚNY
Jako nedořešená záležitost zůstala otázka parkování Rybářské stráže, protože při spuštěné
závoře auto před závorou fakticky brání traktorům ve vjezdu na pole.
Výbor ukládá: zajistit parkování vozu Rybářské stráže při výkonu kontroly na Lhotě

Odpovídá: hospodář + předseda

Termín: bez zbytečného odkladu
e) žádosti o výjimku z vyhlášky ohledně denní doby lovu a znění propozic na závody na
Labi ve dnech 4. až 8. května byly MZe schváleny. Sponzorský dar byl obratem zaslán
na účet organizace.
Výbor ukládá: přestože pořadatel závodů R. Samek zajišťuje kontrolu dodržování
vyhlášky, nechává se na zvážení Rybářské stráže výkon kontroly po dobu závodů jak na
pravém břehu, kde se závody konají, tak na břehu levém, kde výjimka pro non stop v tu

dobu neplatí
Odpovídá: vedoucí RS Václav Truhlařík
Ad 2. Vyjádření k projektu vybudování rybího přechodu na Labi
Výbor po diskuzi uděluje souhlas s projektem vybudování rybího přechodu na kosteleckém
jezu a pověřuje předsedu tuto informaci předat projektantovi Aquatis a.s., Brno.

Odpovídá: předseda

Termín: bez zbytečného odkladu
Ad 3. Odklad v plnění usnesení VČS ohledně převodu pstruhového revíru Labe 17P
413 016 bude od sezony 2018 do režimu mimopstruhové vody
Výbor po diskuzi soudí, že plnění usnesení, podle kterého se pstruhový revír Labe 17P
413 016 od sezony 2018 převede do režimu mimopstruhové vody, se odloží minimálně o rok,
protože jsou důvody se domnívat, že úlovky v roce 2016 byly zkreslené nestandardním
místem vysazení ryb a že vyčkáme úlovků v sezoně 2017. V této souvislosti výbor bere na
vědomí informaci o možnosti zahájení jednání s Povodí Labe o úpravě toku mezi Hlubokou
tůní a výtokem do Staráku, jakož i požadavek hospodáře na zasíťování spojnice do nově
hloubených pískoven ještě před nasazením ryb.
Odpovídá: předseda za sdělení této informace na SÚS ČRS a hospodář za zasíťování
spojnice do nově hloubených pískoven ještě před nasazením ryb

Termín: bez zbytečného odkladu
Ad 4 Data a komentář k analýze účinnosti dosavadních dvou úprav rybářského řádu (v
letech 2005 až 2011 a 2012 až dosud) ve srovnání s obdobím před rokem 2005 a návrhy

alternativ na další postup
Výbor si je vědom toho, že jednou z jeho základních povinností je vytvářet trvale podmínky
pro to, aby se co největšímu počtu aktivních držitelů povolenek na RMV (ale i na jiných
částech svěřených revírů) dlouhodobě umožnil co možná nejlepší výkon rybářského práva,
a to pokud možno po celou sezonu, to znamená po celou dobu platnosti povolenky. V této
souvislosti předseda výboru předložil analýzu pracující s informací o úlovcích celkem více
než 40 tisíc kaprů (v každém vyhodnoceném roce po jednotlivých dnech) mezi jarním a
podzimním vysazením a cca 60 tisících kaprů ulovených celkem za dobu sledování za
posledních cca 25 let.
Přestože je pravděpodobné, že ne vždy a ne všichni rybáři poctivě a přesně zapisují všechny
ulovené ryby atd., tak asi bude shoda na tom, že míra zkreslení (úmyslného či neúmyslného)
v zápisech o úlovcích nejenže nebude nijak závratná, ale současně že bude v čase – mezi roky
1992 až 2016 – zhruba stejná. Proto závěry analýzy učiněné na základě těchto dat nebudou
nijak výrazně zkresleny, respektive skutečné úlovky mohou být vždy ještě o něco málo vyšší,
než je papírově vykázáno a tím i varovnější pak získané poznatky jsou.
Výbor – s cílem dále zlepšit podmínky k rybolovu na RMV – navrhuje předložit členské
základně k diskuzi varianty případných změn v současnosti platných DODATKŮ k rybolovu
na RMV co se týče tří oblastí regulací:
a)Časově omezeného maximálního týdenního limitu úlovků kapra po vysazení
Analýza ukázala, že za posledních patnáct let (ale pravděpodobně i dříve), se za první tři
týdny po dubnovém vysazení ze Starého Labe a Ovčár odnáší 29 až 31 % násady, za další
týden, tj. do půlky května, další desetina z násady, takže z vody je nevratně pryč asi 40 %
násady. A to bez ohledu na to, zda tu byl původní limit na dva kapry denně (a 14 týdně),
či 4 kapry týdně. Nutným důsledkem je, že na zbývajících pět měsíců (od půlky května až
do říjnového nasazování), ve vodě zbývá již jen asi 60 % násady. Proto jsou v prvních
jarních čtyřech týdnech úlovky dlouhodobě 3,6 krát častější/vyšší, než v dalších letních a
podzimních měsících. To je důvodem nejdříve chvály brzy po nasazení, ale poté
dlouhotrvající a nespravedlivé kritiky výboru za nedostatečné zarybnění během
sezony. Důvodů ke snižování úlovků v čase po vysazení je jistě více (nejdříve vysoká
žravost čerstvě nasazené hladové ryby po zimním půstu, časem pak překrmení revíru
spolu s oteplením vody, kdy je v ní spousta přirozené potravy, dále růst stulíků, přechodný
nezájem kapra o nástrahu v době tření atd.), ale zcela rozhodujícím (a regulací
ovlivnitelným) faktorem jsou právě extrémně vysoké úlovky v prvních 4 – 6 týdnech
po vysazení. Ryba, které je z revíru jednou odnesena, už nebude znovu ulovena.
Protože jsou známy počty rybářů, kteří využívají maximálního limitu úlovků až 4 kaprů
týdně, je snadné odhadnout, co by pro revír znamenalo, kdy by se zkraje po nasazení –
třeba do půlky dubna do konce května, tedy za prvních šest týdnů – počet úlovků kapra
snížil z dnešních 4 kusů kaprů buď na tři kapry či jen na nejvýše na dva kapry za týden.
V případě limitu 2 kusů kapra týdně by se jednalo o přesun úlovků až cca 450 kusů kapra
z dubna a května do dalších měsíců, u limitu 3 kusů týdně by byl efekt přesunu cca 150
kusů. Předpokládejme, že by úspěšnost rybářů v jednotlivých dnech po nasazení zůstala
na úrovni z posledních čtyř let a ukažme si, jak by se případný přesun 150 až 450 kaprů
projevil v denních úlovcích – viz následující součtový graf, vytvořený z postupně
nasčítaných denních úlovků (v %).
Na vodorovné základně (ose x) je 180 dnů (zhruba počet dnů mezi dubnovým a říjnovým
nasazováním), na svislé ose y je přepočet součtu počtu úlovků kapra, kteří šli z vody
postupně první, druhý, třetí atd. až 180 den po nasazení v poměru k celkovým úlovkům za
všech 180 dnů. Součet dílčích denních úlovků bude vždy 100 % za 180 dnů. Teoreticky
by na jeden (kterýkoliv) den připadalo 0,55 % z celkových úlovků, na dva dny pak 1,11 %
atd.
Víme z minula za posledních cca 25 let, že ve skutečnosti se první den po nasazení uloví
nikoliv 0,55 %, ale šesti až osminásobek celoročního průměru (asi tři až pět) procent
z celkového úlovku za 180 dnů, druhý den již většinou o něco méně (okolo 2 %), v součtu
za první a druhý den dlouhodobě asi 5 až 5,7 %. Pak se počet denních úlovků dál vcelku
plynule snižuje, a to tak, že:
* za první tři dny šlo dosud z vody vždy celkem 6,8 až 8,2 % z celkových úlovků,

* za první týden 12,3 až 13,5 %,

* za první dva týdny 20 až 22 %,
* za prvních šest týdnů 48 až 55 % a tak dále, až v posledním týdnu zkraje října už byl
revír skoro vylovený, resp. týdenní úlovky činily jen 1,3 až 2,3 % z celkového počtu
úlovků mezi dubnem a říjnem. Jinými slovy – v porovnání s prvním týdnem byly
v posledním týdnu úlovky kapra asi 5 až 10 krát nižší.
To je v grafu znázorněno černou čarou, která označuje současný stav, resp. průměrný
denní postup v odlovování jarní násady kapra v letech 2012 až 2016 s trvalým limitem
nejvýše 4 úlovků kapra za týden.
Tento limit 4 úlovků kapra za týden se po převážnou část sezony vcelku zatím osvědčuje
a není zatím důvod ho měnit. Problémem jsou – při velkém počtu lovících rybářů – jen
nadměrné celkové úlovky dosahované prvních pět až osm týdnů po dubnovém nasazení
ryb. Proto jen tam směřují úvahy o změně regulace s jediným cílem – přesunem části
úlovků v čase.
Modrou čarou je znázorněn odhad průměrného denní postup v odlovování jarní násady
kapra v případě, že by se týdenní limit pro prvních šest týdnů (zhruba do konce května)
snížil na nejvýše 3 kusy kapra týdně a od června až do října by limit zůstal stejný, jako je
tomu nyní (tj. nejvýše 4 kusy kapra týdně). V praxi by se jednalo odhadem o přesun asi
150 kusů neulovených kaprů z prvních jarních šesti týdnů do cca zbývajících cca 20 týdnů
(léta a podzimu), takže celkový počet úlovků za cca 26 týdnů by přirozeně zůstal stejný,
jen by se rovnoměrněji rozložil v čase.
Červenou čarou je znázorněn odhad účinku maximální regulační varianty, kdy by si
v prvních šesti týdnech mohl rybář týdně odnést z RMV nejvýše 2 kapry, když od června
až do října by limit zůstal zase stejný, jako je tomu nyní (tj. nejvýše 4 kusy kapra týdně).
Jednalo by se o přesun úlovků asi až 450 kusů kapra z jara do léta a podzimu.
V absolutních číslech úlovků lze obě varianty za předpokladu, že by se úspěšnost
v úlovcích v jednotlivých dnech po vysazení nijak nelišila od té dosavadní, vyjádřit takto:
Víme, že v posledních pěti letech si z RMV za prvních šest týdnů odnášíme v průměru asi
1320 kaprů. Při snížení limitu na tři kusy po prvních šest týdnů by se přesun úlovků týkal
asi 150 kaprů, to znamená, že na jaře by se ulovilo asi 1170 kaprů (o 11,4 % méně, než
nyní), kdežto při snížení limitu na dva kusy týdně po dobu do konce května by šlo z vody
cca 870 kaprů (proti dnešku asi o 34,1 % méně). Samozřejmě přesně o stejných 150 resp.
450 kusů kaprů by se posílil počet úlovků počínaje červnem až do půlky října, takže
součet počtu ryb zůstává stejný.
Pokud bychom odešli od počtu kusů kaprů k váze každé konkrétní ulovené ryby, je
zřejmé, že při dobré úživnosti revíru bychom měli počítat s nezanedbatelným délkovým a
váhovým přírůstkem ryby ulovené v létě a na podzim oproti jaru, o lepší kondici ryby ani
nemluvě, což je další argument pro změnu regulace – při stejném počtu úlovků nabízíme
rybářům vyšší hmotnost v sezoně později ulovených ryb.

Na základě těchto argumentů výbor dává do veřejné diskuze členské základně úvahu o
případné změně regulace úlovků kapra v těchto dvou variantách:
Od nasazení asi 6 týdnůPo zbytek sezony
První variantaNejvýše 3 kapři týdněJako nyní až 4 kapři
Druhá variantaNejvýše 2 kapři týdněJako nyní až 4 kapři
Jen pro úplnost dodejme, že případné snížení limitu úlovků na šest týdnů je věcí dohody
většiny přítomných rybářů na členské schůzi: Klidně to může být jiný počet týdnů
(teoreticky 4 až 8), podle toho by se změnily i odhadu přesunu počtu úlovků z jara do léta.
b)Limit celoročního maxima počtu úlovků
V současnosti máme limit celoročního maxima počtu úlovků všech ušlechtilých ryb
stanoven na 40 kusů. Je na rybáři, aby si sám rozhodl, v jakém poměru to budou kaprovité
ryby a dravci. Z úlovkových lístků plyne, že je jen nepatrný počet rybářů vyčerpá celý
roční limit. Konkrétně u kapra za poslední dva roky jen 3 a 4 osoby měly úlovky mezi 31
až 40 kapry.
Na základě těchto argumentů výbor dává do veřejné diskuze členské základně úvahu o
případné změně regulace celoročního maxima počtu úlovků ušlechtilých ryb, a to
například:

První variantaNejvýše 30 až 35 ušlechtilých ryb ročně, aniž se přihlíží k tomu, zda jde o kaprovité

ryby či dravce
Druhá variantaRozlišit ušlechtilé ryby na kaprovité ryby či dravce a stanovit oddělené limity,
například nejvýše 30 kaprovitých ryb a nejvýše 10 dravců (mimo okouna), či poměr
20 ku 20 atd.
Třetí variantaRozlišit ušlechtilé ryby na kaprovité ryby či dravce a stanovit oddělené limity jiné,
než ve druhé variantě (například 25 + 15 apod.)
c)Stanovit jiné než současné rozpětí u minimální a maximální míry kapra
Víme, že v obsádce na RMV již zesiluje podíl ryb mezi 65 a 70 cm, a nejsou výjimky i
úlovky kapra okolo 80 cm (zvl. na Ovčárech). Přesto, že kapr nad 65 cm obvykle ztrácí
kvalitu masa, jsme často u „polotrofejních“ ryb svědky dodatečného přepisování zápisů,
kdy ryba měřící třeba 67 cm se v zápisu zkrátí třeba na 64 cm aby mohla být od vody
„legálně“ odnesena.
Dále je v revíru hojná obsádka kapra mezi 40 a 45 cm a jejich opakované chytání a
pouštění vede často k jejich poškození a nežádoucímu úhynu. Konečně je to i otázka
ekonomická/cenová při nákupu násady.
Na základě těchto argumentů výbor dává do veřejné diskuze členské základně úvahu o
případné změně regulace současného rozpětí u minimální a maximální míry kapra, a to
například na sjednocení horní míry kapra s limitem na krajské vodě, tj. posunem na 70
cm a dále s vrácením spodní míry z dnešních 45 cm na dřívějších 40 cm.
d)Vyhlásit některou část RMV s režimem „Chyť a pusť!“
V posledních čtyřech letech zhruba čtvrtina držitelů povolenek nevykazuje žádné úlovky.
Ne vždy to musí být neumění rybařit, ale osobní přístup k rybolovu, a to je třeba ocenit.
Na základě tohoto argumentu výbor dává do veřejné diskuze členské základně úvahu o
vyčlenění některé části RMV do režimu „Chyť a pusť!“
Závěr: Výbor má dlouhodobý cíl – dále zlepšit podmínky k rybolovu na RMV. Výše
uvedené náměty, vzniklé z dlouhodobé analýzy úlovků na RMV, výbor začal seriózně
diskutovat i na základě nových dat za rok 2016. O žádné z nyní diskutovaných variant
však nehlasoval, protože varianty jednak nepovažoval za dostatečně vyargumentované, a
jednak ani za nezbytné s ohledem na Stanovy a Jednací řád ČRS. Protože o tak zásadních
změnách, jaké výše uvedené náměty (a časem se mohou objevit další) představují, může
koneckonců rozhodovat jen výroční členská schůze, a to vždy jen většinou hlasů
přítomných členů.
Proto se rozhodl předložit členské základně k cca 10 měsíců trvající veřejné diskuzi
případné změny v současnosti platných DODATCÍCH k rybolovu na RMV ve všech
čtyřech oblastech regulací (zatím), a sice:
a)Časově omezeného maximálního týdenního limitu úlovků kapra po vysazení
b)Limitu celoročního maxima počtu úlovků
c)Stanovení jiného než současného rozpětí u minimální a maximální míry

kapra
e)Vyhlásit některou část RMV s režimem „Chyť a pusť!“
Výbor ukládá:
a) zveřejnit výsledky analýzy účinnosti dosavadních dvou úprav rybářského řádu (v letech
2005 až 2011 a 2012 až dosud) ve srovnání s obdobím před rokem 2005 a návrhy alternativ

na další postup
b) členům výboru, členům Rybářské stráže a volených komisí v případě zájmu členů naší MO
ČRS jim jednotlivé návrhy objasňovat
c) získané poznatky tlumočit na nejbližší schůzi výboru
Odpovídají: všichni členové výboru, členové Rybářské stráže a volených komisí, za
sumarizaci námětů a doporučení pak předseda
Termín: bez zbytečného odkladu a při běžném kontaktu s našimi členy
Ad 5 Zajištění efektivity Rybářské stráže
Na poradě s porybnými, kterou před jednáním výboru zahájil a řídil V. Truhlařík, byly
členům uloženy následující úkoly:
zvýšit aktivitu kontrol celoročně a zejména v týdnech po nasazení ryb
zúčastnit se jako rozhodčí rybářských závodů dospělých či dětí
být připraveni na aspoň dvě noční kontroly v letním období
u rybářů, kteří opakovaně chybně vyplňují povolenky, provést instruktáž na místě a

učinit o tom zápis do povolenky
záznamy o kontrole provádět čitelně, protože se zásadně rozcházejí informace o jejich

počtu z centrálního systému
protože MO ČRS fasuje jen 17 krajských povolenek, ty budou přidělované jen těm
členům RS, kteří se v součtu počtu kontrol na krajské vodě vždy za poslední dva roky

umístí na prvních 17 pozicích
zasílat V. Truhlaříkovi v dohodnutých termínech informaci o provedených kontrolách,
který bude průběžně informovat výbor

Výbor ukládá: ověřit správnost údajů o počtu kontrol zaslaných z SÚS ČRS

Odpovídá: hospodář

Termín: bez zbytečného odkladu

Ad 6 Různé
6.1 Předložit výboru kalkulaci na holdr
Odpovídá: hospodář + brigádní referent

Termín: bez zbytečného odkladu
6.2 Mění se podmínky pro odstřel kormorána
Zaslanou informaci předat myslivcům s žádostí o spolupráci

Odpovídá: hospodář

Termín: bez zbytečného odkladu
6.3 Přišly formuláře na žádost o dotaci K2017 – zajistit včasné podání

Odpovídá: jednatel + předseda

Termín: bez zbytečného odkladu
6.4 Kontaktovat dr. Žáru z Lesního závodu Mělník

Odpovídá: předseda

Termín: bez zbytečného odkladu
6.5 Předseda revizní komise Josef Vnouček provedl pravidelnou čtvrtletní kontrolu
pokladny.
Podle jeho zjištění k počátečnímu stavu k 1.1.2017 ve výši 270,- Kč přibyly do 31.3.2017
příjmy 30 000,- Kč, a za stejné období byly proplaceny výdaje ve výši 23 361,- Kč. Stav
pokladny je účetně i fyzicky 6 909,- Kč.
Výbor bere průběžnou zprávu na vědomí
6.6 Pro násadu pojede ve středu 6. dubna Josef Vnouček spolu s Mirkem Nosilem
6.7 Zákaz vjezdu všech vozidel do prostoru malých rybníků
Vzhledem ke špatným zkušenostem s nekázní jak některých cyklistů, tak řidičů motocyklů se
výbor rozhodl požádat Policii ČR o řešení – vyhlásit v těchto místech absolutní zákaz vjezdu,
aniž by byla možnost příjezdu držitelů průkazu TP/TTP na pro ně vyčleněná místa.

Odpovídá: hospodář + předseda

Termín: bez zbytečného odkladu
6.8 Pravidelné rybářské závody na Starém Labi
Ředitel závodů Václav Vránek seznámil výbor se stavem příprav jak na závody dospělých
(22. 4. od 6 hodin, tak dětí 29.4. od 7 hodin).
Výbor bere průběžnou zprávu na vědomí
6.9 Případný prodej povolenek na RMV v prodejně rybářských potřeb
Výbor nesouhlasí, aby byly povolenky na RMV vydávány paralelně.

6.10 Ukončení hájení malého rybníka na Starém Labi
Výbor se vrátil k vyhodnocení kontrolního odlovu na dosud hájeném malém rybník na Starém
Labi z 28. 10. 2016, kdy bylo odloveno několik štik a jeden candát. Většinou hlasů rozhodl o
následující úpravě DODATKŮ:
Bod 9, který zní: „Zakazuje se (do odvolání) lovů dravců na malém rybníku kvůli
násadě candáta.“, zůstává v platnosti až do čtvrtka 31. srpna 2017 do 24 hodin, když
od 1. září 2017 se nahrazuje následujícím textem bodu 9:
Lov dravců na malém rybníku na Starém Labi je od pátku 1. září 2017 povolen
za těchto podmínek:
oJe možno použít všech v rybářském řádu povolených způsobu lovu
oPři lovu na živou či mrtvou nástražní rybku musí mít tato nejméně 15 cm

(pokud nemá delší zákonnou míru)
oNástražní rybku či rousnici apod. lze nastražit pouze na jeden
jednoháček s odstraněným protihrotem
oTotéž platí při lovu vláčením – wobler či třpytka apod. mohou být
osazeny nejvýše jedním trojháčkem, ale i ten musí mít odstraněné

protihroty
oV případě, že rybář loví metodou „Chyť a pusť!“, a uloví mírového
candáta, vrátí ho zpět do malého rybníka, kdežto všechny ostatní dravce
vrátí tam, kde to bude mít nejblíže – buď do velkého rybníka, či do

hlavního toku Starého Labe
oV případě, že se rybář rozhodne si mírovou dravou rybu ponechat,
v zápisu do povolenky jasně vyznačí, že byla ulovena právě na malém

rybníce (např. zkratkou MR)
6.11 Příští schůze výboru se koná mimořádně v úterý 2. května 2017.

Zapsal: J. Šulc


Zápis výboru duben 2017

PDF file: Zápis výboru duben 2017.pdf

Z Á P I S - NÁVRH© 2022 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz