DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Strategická část Marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu TO Valašsko na období 2019 2022

Strategická část Marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu TO Valašsko na období 2019 2022
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aW0t

Velikost PDF souboru:
217.36 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/W0t.pdf
Stažení: Strategická čás…9-2022.pdf

Datum uložení souboru:
15. 11. 2018» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Strategická část Marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu TO Valašsko na období 2019-2022.pdf:


Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti
Valašsko na období let 2019 –

2022

Zpracováno Sdružením obcí Mikroregionu Vsetínsko v rámci činnosti Destinační společnosti Valašsko 1

Marketingová strategie
rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Valašsko

na období let 2019 – 2022

2. Strategická část

2.1 Úvod
Návrhová část Marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Valašsko na
období 2019 – 2022 byla zpracována na základě zpracované analytické části, analýzy SWOT
a jednání pracovních týmů sestávajících ze zástupců Pracovní a Strategické skupiny
Destinační společnosti Valašsko, ze zástupců informačních center na Valašsku a
poskytovatelů služeb v oblasti cestovního ruchu na Valašsku.

2.2 Klíčové faktory
Z analýzy SWOT byly vybrány klíčové faktory rozvoje turistické oblasti Valašsko jako základ
pro formulaci dlouhodobých cílů:
➢ Nedostatek personálu, jeho nekvalifikovanost, nezbytnost vzdělávání a přípravy.
(souvisí např. motivace žáků ve školách, motivace místních obyvatel = pochopení
významu CR v oblasti).
➢ Koncentrace turistů na jedno místo, zátěž pro obyvatele, přírodu.
➢ Spolupráce s velkými firmami (nabídka pro zaměstnance, partnery, jejich rodiny).
➢ Návaznost na infrastrukturu (půjčovny, servis, integrovaná doprava ve spolupráci
s dopravci apod.).
➢ Využití potenciálu místa – specifické jedinečné tradice, folklor, příroda, gastronomie.
➢ Spolupráce aktérů cestovního ruchu - společné akce, využití potenciálu tradičních a
navštěvovaných akcí v oblasti Valašsko (Valašská rallye, gastrofestivaly apod.).
➢ Spolupráce – společná nabídka, volba a využití efektivních nástrojů propagace a
komunikace, image, jednotná identita, prezentace, koordinace akcí.

2.3 Vize
Region s bohatou historií, malebnou přírodou a srdečnými lidmi, nabízející jedinečné turistické
příležitosti, živý folklór, tradiční valašskou kuchyni, celoroční atraktivní sportovní vyžití a
moderní infrastrukturu.

2.4 Formulace strategických cílů na období 2019 -

2022
Z uvedených klíčových faktorů a v návaznosti na VIZI bylo formulováno 7 strategických cílů.
Prioritou je posílení konkurenceschopnosti turistické oblasti Valašsko.
➢ Vytvořit společné produkty k využití potenciálu regionu Valašsko – příroda, folklor,
tradice, gastronomie.
➢ Vytvořit regionálně vyváženou udržitelnou celoroční nabídku turistických aktivit a
podpořit i méně známé cíle.
➢ Propojit poskytovatele doprovodných služeb cestovního ruchu v regionu Valašsko.
➢ Zahájit a rozvíjet spolupráci s firmami v regionu Valašsko.
➢ Zvýšit atraktivitu oborů cestovního ruchu, získat a stabilizovat motivované a vzdělané
pracovníky v provozech a ve službách v regionu Valašsko.
➢ Stabilizovat a rozvíjet spolupráci aktérů cestovního ruchu v regionu Valašsko.
➢ Vytvořit jednotný obraz (image) regionu Valašsko.

2.5 Návrh opatření pro jednotlivé strategické cíle
CÍL 1: Vytvořit společné produkty k využití potenciálu regionu Valašsko – příroda,
folklor, tradice, gastronomie.
Opatření:
- Vytvoření a nabídka atraktivních produktů v podobě „balíčků“ pro různé cílové
skupiny s využitím jedinečností regionu – propojení příroda, tradice, folklor, řemesla,
gastro, zážitkové aktivity. Aktérům doporučit nabízet pod značkou Valašsko tradiční
produkty (jedu na Valašsko, tady všude dostanu slivovici, kyselici, frgál) = to je ta
jistota a kouzlo Valašska.
CÍL 2: Vytvořit regionálně vyváženou udržitelnou celoroční nabídku aktivit a podpořit i
méně známé cíle.
Opatření:
- Společná koordinovaná příprava nabídky programů a cílů (propojení místních
méně známých míst a programů s atraktivními cíli a tradičními akcemi).

CÍL 3: Propojit poskytovatele doprovodných služeb cestovního ruchu regionu Valašsko.
Opatření:
- Zkvalitnění infrastruktury pro cestovní ruch: pasport poskytovatelů doprovodných
služeb CR, vytvoření databáze poskytovatelů CR, zveřejnění databáze na webu,
odkazy na webech aktérů (propagace a propojení nabídky infrastruktury).

- Zlepšení dostupnosti a zkvalitnění dopravní infrastruktury pro cestovní ruch
v regionu Valašsko - spolupráce s dopravci (jedu vlakem někam, tam dostanu slevu,
nebo prázdninová týdenní jízdenka po Valašsku (procestuj Valašsko vlakem bez
limitů) – ČD takto mají „jízdenku na léto“ po celé ČR za 790 Kč/týden,
1190/čtrnáctidenní).

- Sestavení a využívání motivačních nástrojů pro poskytovatele doprovodných
služeb (servis, půjčovny, parkování, doprava apod.).

CÍL 4: Zahájit a rozvíjet spolupráci s firmami v regionu Valašsko.
Opatření:
- Vytvoření systému spolupráce – vypracování seznamu firem = potenciálních
partnerů v regionu, vytipování nástrojů pro komunikaci a prezentaci nabídky, např.
vytvoření a distribuce společného letáku, videa o Valašsku, odkazu na webu.
Pravidelná komunikace, sledování dopadu, zpětné vazby. Vzájemné sdílení
zkušeností a inspirace aktérů CR.

CÍL 5: Zvýšit atraktivitu oborů cestovního ruchu, získat a stabilizovat motivované a
vzdělané pracovníky v provozech a ve službách v regionu Valašsko.
Opatření:
- Podpora lidských zdrojů. Průběžné, celoživotní vzdělávání pracovníků v oboru
s dopadem na kvalitu služeb.

- Pozitivní účinná reklama oborů cestovního ruchu. Zviditelnění příběhů kuchařů,
číšníků apod. Sociální aktivity, např. blogy kuchařů. Promo videa z kuchyní, provozů
apod. Spolupráce s kuchařskými celebritami. Propojení celebrit z oboru i jiných
oblastí (např. kuchař – sportovec). Využití akcí v regionu s velkou návštěvností, např.
gastrofestival (prezentace aktérů, nabídky služeb, povolání).

- Spolupráce se základními a středními školami – podpora zájmu žáků o studium
oborů cestovního ruchu. Nabídka zajímavých aktivit pro žáky, např. exkurze do
špičkových provozů, vč. zahraničních, tematické dny „staň se na den recepční,
pokojskou, číšníkem apod.

CÍL 6: Stabilizovat a rozvíjet spolupráci aktérů cestovního ruchu v regionu Valašsko.
Opatření:
- Koordinace akcí v regionu, např. sdílený kalendář na webu (využití velkých akcí pro
nabídku dalších cílů a aktivit v okolí, eliminace pořádání typově stejných akcí
v jednom termínu).

- Společná tvorba produktů CR. Podpora přípravy a organizace společných akcí
v regionu.

- Sběr dat, monitoring poskytovaných služeb (kvalita pod značkou Valašsko).

- Hodnocení spolupráce aktérů CR (zpětná vazba).

- Aktivní vyhledávání zdrojů.

CÍL 7: Vytvořit jednotný obraz (image) regionu Valašsko.
Opatření:
- Efektivní zhodnocení vytvořeného grafického manuálu, příp. jeho doplnění (např.
o piktogramy aktivit, cílových skupin apod.).

- Vypracování a naplňování komunikační strategie, volba nástrojů. Vytipování,
vytvoření a využívání efektivních nástrojů komunikace a propagace (využití osobností
VIP, průnik sportovec – gastro, spolupráce s Travel bloggery, influencery).

- Společná a koordinovaná propagace a prezentace aktérů CR v regionu, např.
jednotný společný stolní kalendář (dárky do firem, na úřady, do škol a organizací,
domovů pro seniory apod.), využít nástroje propagace jiných organizací, např.
kalendáře obcí, firem. Společný design předmětů, suvenýrů, ukazatelů apod.
Možnost jednotného zviditelnění cílů v obci, např. směrovníky s logem Valašsko.

- Volba, vytvoření a využívání nástrojů propagace. Inspirace dobrými příklady, např.
valašský pas, malý „deníček“ do kapsy Kam na Valašsku, město Rožnov, virtuální
prohlídka Valašsko – pro TIC a města na své webové stránky a pro dotykové
obrazovky v TIC. Zvážit slevovou kartu.

- Společná koordinovaná příprava nabídkových a prezentačních materiálů
(mapovat a analyzovat, co se tiskne, řešení obsahu – dostatek vhodných cílů,
propojení s atraktivními cíli a tradičními akcemi, grafiky, výběru fotografií, referencí,
jazykové mutace, distribuce atd.).

2.6 Tematické oblasti (priority)
Cíle a opatření jsou rozděleny do 3 tematických oblastí neboli priorit (oblasti zájmu
strategie):

Tematická oblast (priorita)

Tematická oblast (priorita)

Tematická oblast (priorita)

Atraktivní nabídka

cestovního ruchu

s využitím potenciálu

místa a zachováním

přírodního a kulturního
dědictví regionu Valašsko.

Efektivní a udržitelné

řízení destinace a

koordinace cestovního
ruchu v regionu Valašsko.

Marketingová a
komunikační strategie.

Zahrnuje:

- Co nabízíme

- Komu

- Péče o přírodní a

kulturní dědictví

- Prvky infrastruktury

- Zlepšení dostupnosti

dopravní

infrastruktury
Zahrnuje:

- destinační

společnost

- spolupráce

- organizační struktura

- podpora lidských

zdrojů

- zvyšování kvality

služeb

- finanční řízení,

vyhledávání zdrojů

- hodnocení, zpětná

vazba

- sběr dat, monitoring
Zahrnuje:

- tvorba produktů CR

- strategie značky

- budování image

- komunikační

strategie, volba

nástrojů

- spolupráce

s agenturou Czech

Tourism

2.7 Akční plán na období 2019 – 2020
Akční plán na období 2019 – 2020 bude dopracován po veřejném projednání strategie.
Příklad zpracování Akčního plánu:
Tematická oblast – priorita 1: Atraktivní nabídka cestovního ruchu s využitím potenciálu
místa a zachováním přírodního a kulturního dědictví regionu Valašsko
Strategické cíle:
2.1 Vytvořit společné produkty k využití potenciálu regionu Valašsko –
příroda, folklor, tradice, gastronomie
2.2 Vytvořit regionálně vyváženou udržitelnou celoroční nabídku aktivit a
podpořit i méně známé cíle.
2.3 Propojit poskytovatele doprovodných služeb cestovního ruchu v regionu
Valašsko.
Strategický cíl 2.1 Vytvořit společné produkty k využití potenciálu regionu Valašsko
– příroda, folklor, tradice, gastronomie.

Opatření 2.1.1

Nabídka atraktivních produktů CR

Zdůvodnění výběru na základě

provedené analýzy
V území byly identifikovány … (bude doplněno dle analýz)

Plánované aktivity a projektové

záměry vedoucí k naplnění cíle
- Společní setkání a plánování aktérů.
- Nabídka balíčků pro různé cílové skupiny.
- Regionální hra (propagace značky Valašsko,
příběhy, propojení aktérů, atd.).
- Komunikace s aktéry CR – doporučení a motivace
k nabídce tradičních produktů Valašska pod
značkou Valašsko.

Plánované aktivity jednotlivých

aktérů (prostor pro konkrétní

aktivity TIC, restaurací, hotelů

atd.)
- Zapojení TIC, restaurací, hotelů do společných
nabídek (slevy na ubytování, mapy zdarma apod.).

Plánované aktivity spolupráce - Regionální hra

- Sdílený kalendář akcí
- Propagace značky Valašsko v materiálech a
nabídkách provozovatelů služeb cestovního ruchu
a informačních center (dle zaslaného grafického
manuálu) – jednotná image produktů, materiálů,
zvýšení informovanosti návštěvníků (2019 – 2020)
- Prezentace na veletrzích cestovního ruchu (2019)
- Fotosoutěž návštěvníků regionu Valašsko (2019)

- Prezentace v médiích (2019)
- Vytvoření propagačního videa (2019-2020)
- Postupné naplňování požadavků pro podání žádosti

o certifikaci DMO (2019-2020)
Soubor indikátorů 1 společná nabídka „balíčku“

Strategický cíl 2.2 Vytvořit regionálně vyváženou udržitelnou celoroční nabídku
aktivit a podpořit méně známé cíle.

Opatření 2.2.1
Společná koordinovaná příprava nabídky programů a

cílů,
propojení místních méně známých míst a programů
s atraktivními cíli a tradičními akcemi.

Zdůvodnění výběru na základě

provedené analýzy
V území byly identifikovány … (bude doplněno dle analýz)

Plánované aktivity a projektové

záměry vedoucí k naplnění cíle
- Nabídka balíčků pro různé cílové skupiny.
- Regionální hra.
- Komunikace s aktéry CR – doporučení a motivace
k zapojení, cílená propagace méně známých míst
prostřednictvím TOP cílů.
- Síťování turistických cílů – konkrétní aktivity –
společné vstupné top aktivit a méně známých
aktivit, vzájemné odkazování prostřednictvím
informačních tabulí či propagačních materiálů.

Plánované aktivity jednotlivých

aktérů (prostor pro konkrétní

aktivity TIC, restaurací, hotelů

atd.)
- Tipy od pracovníků TIC, restaurací či hoteliérů na
zajímavá méně známá místa a akce v okolí.
Plánované aktivity spolupráce - Spolupráce s Centrálou CR.
- Sdílený kalendář akcí.
- Spolupráce s CCR VM na realizaci press tripů na
území Valašska (2019).
- Regionální hra (2019).
Soubor indikátorů 1 společná nabídka „balíčku“
počet produktů zapojených do síťování

Strategický cíl 2.3 Propojit poskytovatele doprovodných služeb cestovního ruchu
v regionu Valašsko.

Opatření 2.3.1
Zkvalitnění infrastruktury pro cestovní ruch

Zdůvodnění výběru na základě

provedené analýzy
V území byly identifikovány … (bude doplněno dle analýz)

Plánované aktivity a projektové

záměry vedoucí k naplnění cíle
- Pasport poskytovatelů doprovodných služeb CR.
- Vytvoření databáze poskytovatelů CR.
- Zveřejnění databáze na webu.
- Odkazy na databázi webech aktérů (propagace a
propojení nabídky infrastruktury).

- …

Plánované aktivity jednotlivých

aktérů (prostor pro konkrétní

aktivity TIC, restaurací, hotelů

atd.)
- Tipy od pracovníků TIC nebo restaurací či hoteliérů
na zajímavé méně známé místa a akce v jejich
okolí.

Plánované aktivity spolupráce - Spolupráce pracovníků TIC a zástupců hotelů a
poskytovatelů služeb na vytvoření databáze.
- Propagace značky Valašsko v materiálech a
nabídkách provozovatelů doprovodných služeb
cestovního ruchu (dle zaslaného grafického
manuálu) – jednotná image produktů, materiálů,
zvýšení informovanosti návštěvníků (2019 – 2020)
- Kompletní doplnění informací na webové stránky

visit-valassko.cz (2019)
Soubor indikátorů 1 vytvořená databáze poskytovatelů doprovodných

služebStrategická část Marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu TO Valašsko na období 2019 2022

PDF file: Strategická část Marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu TO Valašsko na období 2019-2022.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz