DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

TZ 25.10.2018 k projektu EUROKLI´Cˇ v Libereckém kraji

TZ 25.10.2018 k projektu EUROKLI´Cˇ v Libereckém kraji
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aUiq

Velikost PDF souboru:
307.82 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/Uiq.pdf
Stažení: TZ 25.10.2018 k…kraji_.pdf

Datum uložení souboru:
25. 10. 2018» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu TZ 25.10.2018 k projektu EUROKLI´Cˇ v Libereckém kraji_.pdf:


NárodníradaosobsezdravotnímpostiženímČR,Partyzánská7,Praha7,17000email:nrzpcr@nrzp.cz,http:www.nrzp.cz,tel.:+420731410266IČO:70856478,DIČ:CZ70856478,čísloúčtu:0291778399/0800 TISKOVÁZPRÁVAkespolečnétiskovékonferenciLibereckéhokraje,NárodníradyosobsezdravotnímpostiženímČR,NárodníhopamátkovéhoústavuaStátníhozámkuSychrovkprojektuEUROKLÍČ.Večtvrtek25.října2018sevprostoráchstátníhozámkuSychrovuskutečnilaspolečnátiskovákonferencekmezinárodnímuprojektuEuroklíč,kterýjevČeskérepublicerealizovánNárodníradouosobsezdravotnímpostiženímČR.Projekt,jehožcílemjezajistitosobámsesníženouschopnostípohybuarodičůmdětídotříletrychlouadůstojnoudostupnostveřejnýchsociálníchatechnickýchkompenzačníchzařízení,jakojsounapříkladvýtahy,svisléaschodišťovéplošiny,jejižodroku2015realizovánzavýnamnépodporyLibereckéhokraje.KexistenciaúspěšnémufungováníprojektuEUROKLÍČ,kterýusnadňujekaždodenníživotnejenlidemsezdravotnímpostižením,aleiseniorůmarodinámsmalýmidětmi,jezapotřebíodpovědnýchpartnerů,kteřípodlepřísnýchnoremupravísvásociálnízařízenínabezbariérová,včetněinstalaceEurozámků.JednímztakovýchpartnerůjeiNárodnípamátkovýústav.„RealizacíprojektuEuroklíčnastátnímzámkuSychrovnavazujemenadlouhodobousnahuNárodníhopamátkovéhoústavuvyjítlidemsespeciálnímipotřebamivstřícvconejširšímmožnémrozsahu.Věřím,žetímtokrokempřispějemezájemcůmopamátkyzřadosobsesníženouschopnostípohybu,rodičůsmalýmidětmiaseniorůkezpříjemněnínávštěvy.Našímcílemnyníje,abypostupněbylyEurozámkyinstaloványinadalšíchobjektechvesprávěNPÚ,“uvedlahostitelkatiskovékonferenceIng.arch.NaaGoryczková,generálníředitelkaNárodníhopamátkovéhoústavu.PředsedaNárodníradyosobsezdravotnímpostiženímČR,Mgr.VáclavKrása,jevelmipotěšentoutospoluprácí.„UNárodníhopamátkovéhoústavuoceňuji,žeprolomilještějednubariéru,atotu,žetentoprocesnastartovaln ajedinečnémpamátkověchráněnémob jektustátn ímzámkuSychrov.ZpřístupňovánípamátekproosobysesníženouschopnostípohybuaorientacejesprávnýmkrokemaděkujizanějNárodní mupamátk ovémuústavu aIng.arch.NaděžděGoryczkové ,jehogenerálníředitelce“,řeklMgr.VáclavKrása,předsedaNRZPČR.RealizaceprojektuEuroklíčvLibereckémkrajibynebylamožnáanibezpodporyMinisterstvapromístnírozvojaLibereckéhokraje.„Jsemrád,žejsmemohlivLibereckémkrajidistribuovatjižstovkyEuroklíčůanainstalovat35Eurozámků.RádbychpoděkovalMgr.PavluSvobodovi,náměstkovihejtmanaproresortsociálníchvěcí,zavýznamnoupomocpřirealizaciprojektuEuroklíčvtomtoregionu.“sdělildáleMgr.VáclavKrása,předsedaNRZPČR.Libereckýkrajprojektpodporujeopakovanějižodroku2015částkou80.000Kč.„VLibereckémkrajižijemnohopotenciálníchdržitelůzřadosobsezdravotnímpostižením.Zároveňnáškrajnavštěvujístatisíceturistůastálemusímerozvíjetinfrastrukturuvčetnějejípřístupnostilidemsomezenouschopnostípohybu.ProjektEuroklíčsystémověřešíproblémpřístupnostiveřejnýchsociálníchzařízení.Protojsmeserozhodlijejkaždoročněpodporovat.Otovícmětěší,žejeprojektrealizováninatakvýznamnémpamátkovémobjektu,jakýmjezámekSychrov,“sdělilMgr.PavelSvoboda,náměstekhejtmanaproresortsociálníchvěcí.
NárodníradaosobsezdravotnímpostiženímČR,Partyzánská7,Praha7,17000email:nrzpcr@nrzp.cz,http:www.nrzp.cz,tel.:+420731410266IČO:70856478,DIČ:CZ70856478,čísloúčtu:0291778399/0800 EUROKLÍČmohouzdarmazískatdržiteléprůkazuTP,ZTP,ZTP/P,držiteléWCkarty,diabetici,stomici,onkologičtípacienti,lidétrpícíro ztroušenousklerózou,Parki nsonovouchoro bou,nespecifický mistřevnímizáněty(Crohnovouch orobouaulce rózníkolitidou),močovýmidysfunkcemiadal šímionemocněními.EuroklíčsimohouzapůjčitirodičedětídotříletprostřednictvímSítěprorodinu.Projektbyloceněntitulem:„Nejvýznamnějšípočinroku2007“vkategoriivybaveníčerpacíchstanicadalšíchveřejnýchobjektů.áštituprojektuposkytlyMinisterstvodopravyAsociacekrajůČR.Dne25.října2018ZaNRZPČR:Mgr.SabrinaPliskováTiskovámluvčíNRZPČR


TZ 25.10.2018 k projektu EUROKLI´Cˇ v Libereckém kraji

PDF file: TZ 25.10.2018 k projektu EUROKLI´Cˇ v Libereckém kraji_.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz