DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

cv tsoft

cv tsoft
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aUip

Velikost PDF souboru:
240.57 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/Uip.pdf
Stažení: cv_tsoft.pdf» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu cv_tsoft.pdf:


,QIRUPDÿQt V\VWpP\ QD PtUX

T-SOFT a.s.

Základní údaje

v Datum narození: 22. 8. 1991

v Vk: 28

v Místo: Praha

Stav: Akciová spoleěnost

Vzdlání

v PŽevžnč vysokoškolské

Záliby

v Nadace T-SOFT ETERNITY,

držitel Známky kvality

Jiné dovednosti

v ISO 9001

v ISO 27000

v ISO 10006

v Provčrka na stupe “D”
PROFESNÍ IVOTOPISNejvýznamnčjím projektem tohoto roku je projekt informaě

ího systému pro
jednu významnou vládní agenturu.
K významným projektm tohoto roku patí optimalizaění analýza informaěního
systému pro pŽední leasingovou spoleěnost LeasePlan.
V roce 2015 jsme pro Ministerstvo kultury a Národní památkový ústav realizovali
projekt Klě k památkám. Dále jsme byli integrátorem p ojektu bezpeěnostního
monitoringu pro zákazníka v jihovýchodní Asii.

U Zásobní zahrady 2552/1a

130 00 Praha 3 – ižkov

info@tsoft.cz

+420 261 710 561

www.tsoft.cz

Naše prestiní

softwarové projekty

v Informaění systém CERTIS pro

realizaci státních maturit

v Informaění systém ARGIS pro

správu zdroj SSHR

v Informaění systém Národního

bezpeěnostního Žadu

v Systém správy dokument

Ministerstva zemčdčlství

v Systém Cross-compliance

Ministerstva zemčdčlství

v Systém PRACTIS pro ízení

rozsáhlých cviěení, napíklad
Blackout Praha 2014V roce 2014 jsme se podíleli na cviěení BLACKOUT 2014, které poádal Magistrát
hlavního mčsta Prahy, k ovŽení pŽipravenosti metropole na plošný výpadek
elektrické energie. Dále se nám podaŽilo zrealizovat projekt datového propojení mezi
zdravotní záchrannou službou a nemocnicemi v Brnč. Pro Magistrát mčsta Chomutov
jsme implementovali portálové Žešení a manažerský IS.
V roce 2013 jsme vytvoŽili specializovaný systém Heracleum, který pomáhá v likvidaci
bolševníku a dalích invazivních rostlin v Karlovarském kraji.
V roce 2012 jsme implementovali v nemocnici v Karlových Varech první instalaci
systému Dispeěink urgentních píjm (DUP), pro ízení nemocnice na vstupu.
V roce 2011 probčhlo zaělenční do portálu a komunikaěního prostŽedí MZe
informaěního systému Národních dotací, implementace elektronického podání
v rámci Portálu farmŽe, vytvoŽení nástroje aktivního ízení a kontroly vytžení
a odezvy aplikací atd.
1. ledna 2010 jsme založili Nadaci T-SOFT ETERNITY.
Od roku 2010 bylo realizováno mnoho dílích projekt, smč\036ujících k rozšiŽování
a vytvŽení aplikací v rámci portálu eAGRI. Bčhem let 2010 a 2011 probíhalo mnoho
rozvojových ěinností v rámci systému DMS a v roce 2011 bylo realizováno mimo jiné
i propojení se základním registrem MZe.

2009
1. ěervna 2009 se spoleěnost T-SOFT spol. s r. o. zmčnila na akciovou spoleěnost.
V roce 2009 se k nejvýznamnčjím projektm pŽidal syst\351m krizového ízení Slovenské
republiky a krizový systém Lotyšské republiky. V oblasti systémové integrace se daŽilo
budovat a rozvíjet rozsáhlé projekty Ministerstva zemčdčlství, a to zejména v oblasti
zajištční dotací z EU v rámci systému Cross-compliance, na kterých se pracovalo v následujících dvou letech. V oblasti školství jsme v rámci státních maturit uvedli do
provozu systém CERTIS.

Nkeré naše

projektové rekordy

v Nejvčtí jednorázový projekt –

Cross Compliance (MZe)

v Nejrychlejí projekt – systém

MONIS pro Y2K (doba realizace

3 týdny)

v Nejdelí projekt – ARGIS (SSHR)

– 20 let

2010

2011

2012

2013

2014

2016

2015

2017
Od roku 2004 jsme se podíleli na výzkumném projektu 1H-PK2/35 „Ovření modelu
íření a činků ohrožujících událostí\223 (SPREAD), který měl za cíl ovřit model
íření prachových ástic, resp. aerosolu, jako nosiů toxických, radioaktivních či
biologických informací.
Taktž jsme se podíleli na řešení výzkumného projektu 2A-1TP1/065 podpořeného
z programu MPO „Trvalá prosperita“, v rámci kterého byl realizován pilotní projekt
ochrany proti blackoutu RESPO.
Ještě před vstupem do Evropské unie se T-SOFT začal angažovat v mezinárodních
aktivitách, zamřených na krizové ízení a ochra

u kritické infrastruktury. Společně
s mezinárodním konsorciem se podařilo realizovat v 6. rámcov\351m programu 1ST
projekt informační podpory krizového ízení MEDSI.
Od roku 2000 se T-SOFT profiluje v oblasti velkých integračních projektů a vývoje
informačních systémů na zakázku. Mezi tyto projekty lze jednoznačně poítat IS
NBÚ, který svým charakterem patí mezi nejcitlivějš\355 informační systémy z hlediska
bezpečnosti informací.
V roce 1998 byl pro Správu státních hmotných rezerv (SSHR) vyvinut systém
ARGIS, nástroj pro informační podporu orgánů krizového řízení na všech
úrovních veřejné správy. V roce 1999, v souvislosti s problémem Y2K, vznikl
pro zabezpečení kontinuity přechodu státní infrastruktury na rok 2000
systém MONIS.
Zadavatelem dalího projektu PRAMIS (Pražský monitorovací a informační systém) byl
v roce 1994 Magistrát hl. m. Prahy. Cílem bylo zlepšení životního prostředí v Praze
propojením existujících zdrojů informací o životním prostředí do informačního
systému.
V polovině devadesátých let společnost T-SOFT do svého po tfolia zařadila služby
a produkty spojené se systémovým řešením bezpečnosti informačních systémů, od
analýzy rizik a vypracování bezpečnostní politiky podle norem a platné legislativy až
po realizaci jednotlivých bezpečnostních prvků, včetně zabezpečení pomocí čipových
karet. Společnost T-SOFT byla vždy velmi silná ve vývoji speciálních systémů na zakázku,
zejména pak tzv. systémů kritického nasazení (mission-critical).
V roce 1993 T-SOFT vyvinul a realizoval rozsáhlý projekt NORED, jehož cílem bylo
vybudování havarijně-ekologického centra v Severočeském regionu. Softwarové
řešení bylo založeno na systému MAPPER společnosti UNISYS a doplněno vazbou na
švédský modelovací systém Indic Airviro.
Společnost T-SOFT a.s., díve s.r.o., byla založena v roce 1991. Základ společnosti
tvořilo patnáct vývojových pracovníků IT divize tehdej\232ího Výzkumného ústavu
Tesla VÚST A. S. Popova v Praze. Na zaátku své existence společnost současně
spoluzakládala českou pobočku americké společnosti UNISYS.
Základními pilři obchodu se staly společné zakázky se společností UNISYS pro CSA
a bankovní domy (systém SWIFT). Hlavní rozvoj společnosti pak začal se zakázkami
pro Český Telecom, Armádu ČR a Ministerstvo financí. Řadu let byl T-SOFT
generálním dodavatelem Hlavního řadu civilní ochrany České republiky, kde
vytvořil stabilní systémový základ informačního systému krizového ízení.

Pracovní zkušenosti

v Databáze

n Oracle

n PostgresSQL

n Microsoft SQL Server

v Aplikace (Serverová ást)

n ASP

n ASP.Net WebForms

(Tsoft.Framework1)

n ASP.Net WebForms

(Tsoft.Framework2)

n ASP.Net WebApi

(Tsoft.Framework2)

n ASP.Net Core

(Tsoft.Framework3)

v Aplikace (Klientská ást)

n Html

n Css

n VBScript

n JavaScript

n JQuery

n Angular

v Mapy

n PostGIS

n OpenStreet API

n Google maps API

v Source control

n TFS

n Git

v Vývojové nástroje (aplikace)

n Visual Studio

n PL/SQL Developer

n PGAdmin

n PSPad

n Notaped++

n Fiddler

n SoapUI

Na čem si zakládáme

v Nízká fluktuace, stabilní tým

v Na prvním místě je spokojenost

zákazníka

v Se zákazníkem máme

dlouhodobé vztahy

v Sice máme I produkty, ale

máme za to, že zdržují pokrok

– na základě našeho know-how

vytvříme pro zákazníky řešení

na míru, aktuální, perspektivní

Jaké kolegyně a kolegy

hledáme

v Kreativní

v Mladé duchem, na fyzickém

věku nezáleí

v Kooperativní osobnosti
Co nabízíme?

v Prostředí střední firmy bez

nešvarů velkých korporací

v Prima kolegy

v Atraktivní projekty, na nž jsou

kladeny vysoké nároky

2004

2000

1998

1994

1993

1991


cv tsoft

PDF file: cv_tsoft.pdf© 2021 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz