DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

2017.12.29 vzor tlac priloh5

2017.12.29 vzor tlac priloh5
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aULM

Velikost PDF souboru:
36.36 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/ULM.pdf
Stažení: 2017.12.29_vzor…riloh5.pdf

Datum uložení souboru:
17. 01. 2018» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu 2017.12.29_vzor_tlac_priloh5.pdf:


O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI
na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby
podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

V2Pv17_P

FR SR

Adresa trvalého pobytu

09 - Obec

06 - Ulica10 - Štát

08 - PSČ

04 - Meno

03 - Priezvisko

07 -Súpisné/orientačné číslo

05 -Titulpred menom/za priezviskom
/Trvalý pobyt (fyzická osoba) alebo sídlo (právnická osoba)

19 - Obec

16 - Ulica

20 - Štát18 - PSČ

13 - Meno

12 - Priezvisko

17 -Súpisné/orientačné číslo

14 -Titulpred menom/za priezviskom

11 - Daňové identifikačné číslo
Fyzická osoba- Obchodné meno alebo názov15

Právnická osoba

Nárok na daňový bonus
(z r. 10 ročného zúčtovania preddavkov na daň)

Daň – podľa § 15 zákona
(z r. 06 ročného zúčtovania preddavkov na daň)

Daň znížená o daňový bonus

(r. 21 - r. 22 ) > 023

Daň na úhradu
(z r. 17 ročného zúčtovania preddavkov na daň)
Daň na úhradu (z r. 24 tohto potvrdenia), zrazená
zamestnancovi alebo zaplatená zamestnancom v lehote
do podania vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej
dane z príjmov fyzickej osoby v úhrnnej sume

Dňa
..Potvrdzujeme týmto, že údajeuvedené v potvrdení sú pravdivé.Podpis a odtlačok

pečiatky
zamestnávateľa, ktorýje platiteľom dane

Dátum

Potvrdenie vypracoval (a)POTVRDENIE

Potvrdenie

I. ODDIEL - ÚDAJE O ZAMESTNANCOVI
II. ODDIEL - ÚDAJE O ZAMESTNÁVATEĽOVI, KTORÝ JE PLATITEĽOM DANE, ktorý toto potvrdenie vydáva
III. ODDIEL - ÚDAJE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI-v eurách

Rok

vypĺňa sa, len ak ide

o zamestnanca, ktorý

nemá rodné číslo
Uvádza sazdaňovacieobdobie,za ktoré saplatí daň

- Dátum narodenia0201 - Rodné číslo


2017.12.29 vzor tlac priloh5

PDF file: 2017.12.29_vzor_tlac_priloh5.pdf

V2Pv17 v1.4© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz