DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Genetika lokálnej adaptácie

Genetika lokálnej adaptácie
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aSfS

Velikost PDF souboru:
140.1 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/SfS.pdf
Stažení: anotacia_6.Jun.pdf

Datum uložení souboru:
20. 06. 2024» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu anotacia_6.Jun.pdf:


Genetika lokalní adaptace: praktický průvodce pro začátečníky a mírně pokročilé

6. - 7. září 2024, Bratislava

Organizátoři
Magdalena Bohutínská (Institute of Ecology and Evolution, University of Bern)
Jozef Šibík (Plant Science and Biodiversity Centre SAS)

Popis kurzu
Výzkum adaptace je zajímavý z evolučně biologického hlediska, má ale uplatnění i v mnoha dalších
odvětvích, jako jsou ekologie, ochrana přírody nebo zemědělství. Cílem kurzu je představit několik
přístupů, jak lokální adaptaci zkoumat z genetického pohledu. Za pomoci reálných dat
prodiskutujeme možnosti, jak takový výzkum designovat, jaká data z něj lze získat a jak je
analyzovat. Kurz bude maximálně praktický a pracovat budeme s volně dostupnými programy.

Predběžný program
1. den: seznámení se s účastníky a jejich projekty, úvod do přístupů forward a reverse genetiky,

detekce signálů adaptace v genomu
2. den: genetické mapování adaptivních znaků, asociace genotypů s podmínkami prostředí,

interpretace vysledků a shrnutí
Co si z kurzu odnesete?
- Schopnost analyzovat genetická a genomická data pomocí různých nástrojů a přístupů
- R skripty, které k tomu mohou být užitečné
- Vhled to možností, jak takové přístupy využít ve vlastním výzkumu

Praktické informace
- Kurz je možné vést v českém nebo anglickém jazyce
- Idelání počet účestníků: 3 – 15
- Kurz bude na 2 dny, účast je důležitá po oba dny
- Během kurzu bude zajištěno občerstvení
Kurz je ZDARMA díky financování od Diversity and global connections grants, University of Bern
Přihlašování do 16. 8. 2024 zde: https://forms.gle/yE6itzrVQkDqaCHs8
Local Adaptation Genetics: A Practical Guide for Beginners and Intermediates

September 6-7, 2024, Bratislava
Organizers:
Magdalena Bohutínská (Institute of Ecology and Evolution, University of Bern)
Jozef Šibík (Plant Science and Biodiversity Centre SAS)

)ourse Description
Adaptation research is fascinating from an evolutionary biology perspective, but it also has
applications in many other fields, such as ecology, conservation, and agriculture. The aim of this
course is to introduce several approaches to studying local adaptation from a genetic perspective.
With the help of real data, we will discuss the possibilities of designing such research, what data can
be obtained from it, and how to analyze it. The course will be as practical as possible and we will
work with freely available programs.

Preliminary Program
Day 1: Introduction to participants and their projects, introduction to forward and reverse genetics
approaches, detection of adaptation signals in the genome
Day 2: Genetic mapping of adaptive traits, association of genotypes with environmental conditions,

interpretation of results and summary

What you will take away from the course
Ability to analyze genetic and genomic data using different tools and approaches

R scripts that can be useful for this
Insight into the possibilities of using such approaches in your own research

Practical information
- The course can be conducted in Czech or English

- Ideal number of participants: 3-15
- The course will be for 2 days, attendance is important on both days
- Refreshments will be provided during the course
The course is FREE thanks to funding from the Diversity and Global Connections Grants,

University of Bern
Registration by August 16, 2024 here: https://forms.gle/yE6itzrVQkDqaCHs8


Genetika lokálnej adaptácie

PDF file: anotacia_6.Jun.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz