DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Spolek pro ochranu žen a úřady práce

Spolek pro ochranu žen a úřady práce
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aS3k

Velikost PDF souboru:
267.46 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/S3k.pdf
Stažení: Spolek pro ochr… práce.pdf

Datum uložení souboru:
18. 05. 2018» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Spolek pro ochranu žen a úřady práce.pdf:


Překážky evidence žen pracujících v prostituci na úřadech práce a jejich řešení ve

spolupráci se Spolkem pro ochranu žen

1. překážka: po ztrátě zaměstnání mají první kroky nezaměstaného vést na úřad práce
- ženy pracující v prostituci se ve většině případů zpočátku snaží řešit svou nezaměstnanost
vlastními silami, nechtějí čekat, až se uvolní pracovní pozice, než projdou výběrovým řízením,
chybí jim úspory v případech, kdy nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti
- proto se snaží řešit situaci okamžitým výdělkem v prostituci
- pokud by uplynula delší doba mezi ztrátou práce a zaevidováním se na úřadu práce, mají obavy z
otázek pracovníků úřadu práce, nevědí si rady, jak prodlevu vysvětlit, bojí se negativní reakce,
chybí jim zápočtové listy a další dokumenty
řešení: pracovník Spolku pro ochranu žen bude přítomen u každé návštěvy ženy pracující v
prostituci na úřadu práce a dohlédne na citlivý přístup k ní

2. překážka: není možné požadovat evidenci uchazečů o zaměstnání jen proto, aby člověk
splnil podmínku pro poskytnutí sociální dávky nebo z důvodu platby zdravotního

pojištění
- některé ženy se nacházejí v přechodné fázi, kdy si uvědomují, že by v budoucnu chtěly opustit
práci v prostituci, chtějí si zajistit hrazení zdravotního pojištění, případně sociální dávky, a v další

fázi opustit práci v prostituci
- vzhledem k rostoucí konkurenci a nedostatku "solventních" klientů v některých regionech některé
ženy pracující v prostituci mají nižší měsíční příjem, než je minimální mzda v ČR, platit si
pravidelně zdravotní pojištění ze svých prostředků je pro tuto skupinu žen často problematické
- nutnost plnit i jiné podmínky evidence tyto ženy odrazuje od využití úřadu práce
řešení: Spolek pro ochranu žen přizpůsobí rekvalifikační programy a podmínky evidence v
maximální možné míře tak, aby odpovídaly potřebám žen pracujících v prostituci, nabídne
pomoc psychologa, kurzy sebepojetí, upraví podmínky tak, aby se ženy během rekvalifikace
mohly věnovat prostituci jako výdělečné činnosti (vzhledem k absenci finanční podpory žen ze
strany úřadu práce během rekvalifikací)

3. překážka: podmínkou pro setrvání v evidenci úřadu práce je spolupracovat s úřadem
práce, docházet na konzultace ve stanovených termínech
- zejména pokud žena pracující v prostituci pracuje v klubu, na privátě nebo v eskortní agentuře,
není v zájmu jejího "zaměstnavatele" umožnit jí docházet pravidelně na úřad práce, plnit všechny
dohodnuté podmínky včetně rekvalifikací
- z toho vyplývají problémy žen pracujících v prostituci s dodržováním všech podmínek potřebných
pro setrvání v evidenci úřadu práce
- ženy, které se delší dobu věnují prostituci, mohou mít problémy s plánováním do budoucna,
ztrácejí schopnost dodržovat stanovená pravidla
- v současné době úřady práce nemají k dispozici metodiku, jak motivovat ženy pracující v

prostituci k úspěchu
řešení: zprostředkovatel Spolku pro ochranu žen pomůže nastavit podmínky rekvalfikací tak,
aby odpovídaly specifickým potřebám žen pracujících v prostituci, aby měly možnost se
věnovat prostituci jako zdroji příjmů a zároveň docházet na konzultace a absolvovat
rekvalifikace (bude možnost například ve dne absolvovat rekvalifikaci a večer se věnovat
prostituci, využití "zvolených rekvalifikací", průběžného poradenství atd.), nabídne
informační materiály a metodiky pro úřady práce

4. překážka: důvodem k vyřazení uchazečky z evidence úřadu práce je, to že nelegálně

pracuje
- to je v přímém rozporu s potřebami žen pracujících v prostituci, aby byly schopny vracet se zpět
na legální trh práce, když předpokládáme, že vzhledem k delší "mezeře v životopisu" nebudou mít
nárok na podporu v nezaměstnanosti a z evidence na úřadu práce jim budou vyplývat především

povinnosti
- žena pracující v prostituci nemá v současnosti legální možnost věnovat se prostituci jako
výdělečné činnosti během evidence, vystavuje se tím riziku vyřazení
řešení: Spolek pro ochranu žen se bude věnovat osvětě v této oblasti, aby úřady práce
respektovaly fakt, že žena pracující v prostituci potřebuje zdroj příjmů k tomu, aby mohla
být v evidenci úřadu práce bez nároku na podporu v zaměstnanosti a měla možnost v
budoucnu vystoupit z prostituce (prostřednictvím rekvalifikací a nabídky vhodných

pracovních míst)

5. překážka: pro zařazení do rekvalifikačního programu musí uchazečka o zaměstnání
být v evidenci úřadu práce, úřad práce může odmítnout uhradit kurzovné a další
náklady na rekvalifikace, pokud uchazečka na dohodnou rekvalifikaci nenastoupí nebo

ji předčasně ukončí
- ženy pracující v prostituci potřebují individuální přístup a zvýšenou péči k tomu, aby byly
motivovány dokončit rekvalifikaci a vyhnout se problemům spojeným s tím, pokud by na
rekvalifikaci nenastoupily nebo ji předčasně ukončily
řešení: Spolek pro ochranu žen ve spolupráci s partnerskými neziskovými organizacemi
vybere spolehlivé, motivované klientky a bude jim poskytovat zvýšenou péči, bude je provázet
celým obdobím evidence na úřadu práce a celým průběhem rekvalifikace až k jejímu
úspěšnému absolvování.
Spolek pro ochranu žen bude pro ženy pracující v prostituci upřednostňovat tzv. "zvolené
rekvalifikace", kde je možné nabízet i ty rekvalifikační kurzy, které v současné době
nezabezpečují úřady práce. Výhodou zvolené rekvalifikace je časová flexibilita, žena se může
ve dne rekvalifikovat, večer věnovat prostituci jako výdělečné činnosti. Je nutný osvícený
přístup úřadů práce, respekt ke skutečnosti, že při zvolené rekvalifikaci není nárok na
vyplácení "podpory při rekvalifikaci" a že pro ženu je nutností se věnovat prostituci jako
výdělečné činnosti do doby, než po absolvování rekvalifikace nastoupí do legálního
zaměstnání.

Další výhody rekvalifikací realizovaných ve spolupráci se Spolkem pro ochranu žen:
- Spolek pro ochranu žen bude klást větší důraz na psychologickou pomoc s ohledem na
specifické potřeby žen činných v prostituci (ženy potřebují získat zpět pocit, že jsou schopny
uspět, uvědomit si své kvality, získat seběvědomí, potřebují průběžnou psychologickou podporu
během evidence na úřadu práce, aby se úspěšně vrátily na legální trh práce)
- vytvoří ve spolupráci s úřady práce specifický druh rekvalifikace, kdy žena projde
zaškolením v původním oboru, který vystudovala (seznámí se s novinkami v původně
vystudovaném oboru, absolvuje praxi, bude schopna se vrátit do svého původně vystudovaného

oboru)
- pomůže zavést a nabízet nové pracovní pozice nebo nové využití stávajících pracovních pozic
(například rekvalifikace žen pracujících v prostituci na asistentky v soukromých firmách, asistentky
prevence kriminality nebo pracovnice v sociálních službách)
- bude klást zvýšený důraz na nabízení kurzů cizích jazyků, kurzů administrativy a práce s
počítačem, zejména z důvodu snadnějšího návratu na legální trh práce u žen, které se věnovaly

prostituci dlouhodoběSpolek pro ochranu žen a úřady práce

PDF file: Spolek pro ochranu žen a úřady práce.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz