DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Božia vôľa

Božia vôľa
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aPw8

Velikost PDF souboru:
180.58 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/Pw8.pdf
Stažení: Božia vôľa.pdf

Datum uložení souboru:
09. 12. 2019» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Božia vôľa.pdf:


Božia vôľa
&Hst\ %oåiH s~ þloYHNX sNr\tp a þasto Nrit nHY\sS\tatHĐnp niNto ] nis nHm{åH GoNonalH So]nať %oåiH
zámery, SrHtoåH m\slHniH þloYHNa MH þastoNrit nedokonalé a podlieha pozemskému životu a svetským
starostiam, ktoré nás trápia a odvracajú našu po]ornosť od nášho Nebeského Ocka a prvotného zámeru
pre ktorý sme boli stvorený „GosiaKnXť YHþnê åiYot a ~þasť Y NriĐoYstYH 1HEHsNom³ Starosti dnešného sveta, trápenia, telesné potreby a žiadosti spôsobujú, že þasto zabúdame na plnenie
Božej vôle, ktorá je YHĐmi G{lHåiti. Ale kto z nis So]ni %oåiX Y{ĐX" Ako to píše Pavol v liste Rimanom 2:
-13 „Lebo tí, čo hrešili bez zákona, bez zákona aj zahynú. Ale tí,
čo hrešili, majúc zákon, skrze zákon bu
dú súdení.

Lebo nie tí sú spravodliví pred Bohom, ktorí zákon
počúvajú, ale tí budú ospravedlnení, ktorí ho plnia.


1.Telesalonickým 4:3-9 Lebo toto je Božia vôľa: vaše posvätenie; aby ste sa zdržiavali smilstva,4aby
každý z vás vedel používať telo, ktoré

mu náleží, sväto a

úctivo, nie v náruživej žiadostivosti ako pohania, ktorí nepoznajú Boha; nech nik v tejto veci nevybočí z medzí a nepodvádza svojho brata, lebo Pán sa za
to všetko pomstí, ako sme vám už povedali a dosvedčili.

Veď Boh nás nepovolal k nečistote, ale k
posväteniu.

Preto, kto pohŕda týmito zásadami, nepohŕda človekom, ale Bohom, ktorý vám dáva svojho
Svätého Ducha.

O bratskej láske vám netreba písať, veď vás sám Boh poučil, že sa máte milovať
navzájom.
1.Petrov 2:15-17 Lebo to je Božia vôľa,

aby ste robili dobre, a tak umlčali nevedomosť nerozumných ľudí. Konajte ako slobodní ľudia, ale nie ako takí, čo majú slobodu za prikrývku zloby, ale ako Boží
sluhovia. Všetkých si ctite, bratov milujte, Boha sa bojte, kráľa si vážte.
Ján 6:28-29 Oni mu povedali: „Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky?“ Ježiš im odpovedal:
„Toto je Boží skutok, aby ste verili v toho, ktorého on poslal.“
1.Petrov 3:15-17 ale uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach. Buďte pripravení vždy obhájiť svoju nádej pred tými, ktorí vás o to žiadajú. Robte to však jemne, úctivo a s dobrým svedomím, aby tí, čo
tupia vaše dobré správanie v Kristovi, zahanbili sa práve v tom, z čoho vás osočujú.

Je lepšie trpieť za
dobré skutky, ak je to Božia vôľa, ako za zlé.

1.Petro
v 4:16-19 Kto však trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha týmto menom.
Lebo prišiel čas, aby sa začal súd od Božieho domu. Ale ak sa začne od nás, aký bude koniec tých, čo
nechcú veriť Božiemu evanjeliu?

Ak sa spravodlivý ťažko zachráni, kam sa podeje bezbožný a hriešny? Preto aj tí, čo trpia podľa Božej vôle, nech dobrými skutkami odporúčajú svoje duše vernému
Stvoriteľovi.

Pán Ježiš je z vôle Božej, SrH naãX ]iFKranX na YHþnê åiYot .
Galanťanom 1:4-5 milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista, ktorý seba samého
vydal za naše hriechy, aby nás vyslobodil z terajšieho zlého veku podľa

vôle Boha a nášho Otca, jemu
sláva na veky vekov. Amen. List Židom 10: 6-10 Nepáčili sa ti zápalné obety ani obety za hriech. 7 Vtedy som povedal: Hľa,
prichádzam, vo zvitku knihy je napísané o mne, že mám plniť tvoju vôľu, Bože.

Potom pridáva: Hľa,
prichádzam plniť tvoju vôľu. Tak ruší prvé, aby ustanovil druhé. A práve touto vôľou sme boli posvätení
obetou tela Krista Ježiša raz navždy.

1iã 3in -Håiã KristXs NtorpmX mimH sl~åiť on sim Slnil 2tFoYX Y{ĐX.

Žalm 40:8-10 preto som ti odpovedal: "Hľa, prichádzam." Vo zvitku knihy je o mne napísané, že mám plniť tvoju vôľu, a to chcem, Bože môj, tvoj zákon nosím vo svojom srdci. Na veľkom zhromaždení ľudu
som rozprával o tvojej spravodlivosti a nič som nezamlčal, Jahve, ty to vieš.

Ján 4:34 Ježiš im povedal: "Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, kto ma poslal, a dokončiť jeho dielo.
Ján 6:38-40 veď som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. A vôľa
toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil n
ič z toho, čo mi dal, ale aby som ho vzkriesil v posledný
deň.

Lebo vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život; a ja ho vzkriesim v
posledný deň.
Lukáš 22:42 "Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!"
Ján7:16-18 Ježiš im odpovedal: "Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal. Kto chce plniť
Božiu vôľu, pozná, či to učenie je z Boha, alebo či hovorím len sám od seba.

Kto hovorí sám od seba,
hľadá vlastnú slávu. Ale kto hľadá slávu toho, ktorý ho poslal, ten je pravdivý a niet v ňom klamstva.
Marek 3:35 Lebo každý, kto plní Božiu vôľu, je môj brat, sestra a matka.“

Matúš 5:20 Hovorím vám, že nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva, ak vaša spravodlivosť nebude
oveľa väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov.
Matúš 18:1-3 V tú hodinu prišli učeníci k Ježišovi s otázkou: „Kto je najväčší v nebeskom kráľovstve?“
On si zavolal dieťa, postavil ho medzi nich

a povedal: „Amen, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete
ako deti, nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva.

Jakub 1
:19-27 Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý

do reči a pomalý do hnevu,
lebo hnev človeka nekoná, čo je Božia spravodlivosť. Preto odložte všetku
nečistotu a akúkoľvek zlobu a vnímavo prijmite Slovo, ktoré bolo zasiate do vás a má moc spasiť vaše
duše.

Pretože ak je niekto iba poslucháč slova a neuskutočňuje ho, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle
prezerá svoju prirodzenú tvár. Pozrie na seba, odíde a hneď zabudne, ako vyzerá. Kto sa však zahľadí do
dokonalého zákona slobody a vytrvá nie ako zábudlivý poslucháč, ale ako uskutočňovateľ skutku, ten
bude blahoslavený pre svoje skutky. Ak si niekto myslí, že je nábožný, ale nedrží si jazyk na uzde, ten

klame sv
oje srdce, toho nábožnosť je márna. Nábožnosť čistá a nepoškvrnená pred Bohom, naším
Otcom, je: navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a chrániť sa pred poškvrnením sveta.
Matúš 6:9-10 Vy sa teda modlite takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje
kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi.
Matúš 7: 17-27 Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, zatiaľ čo zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý
strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie.

Každý strom, ktorý neprináša
dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa.

Teda po ich ovocí ich poznáte.

Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane,
Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.

Mnohí mi v onen deň povedia: ‚Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Či sme nevyháňali v
tvojom mene zlých duchov a či sme neurobili v tvojom mene veľa zázrakov?‘ Vtedy im vyhlásim: ‚Nikdy
som vás nepoznal; odíďte odo mňa, vy, čo nezachovávate Božie zákony!‘ Každý, kto počúva tieto moje
slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu človekovi, ktorý si postavil dom na skale.

Spustil sa dážď,
privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale nezrútil sa, lebo mal základy na skale.

každý, kto tieto moje slová počúva, ale nekoná ich, podobá sa hlúpemu človekovi, ktorý si postavil dom
na piesku.
Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil;
zostalo z neho veľké rumovisko."
Matúš 6:24 Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo
jedného sa bude pridŕžať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone.

Matúš 22:36
-40 „Učiteľ, ktoré je najväčšie prikázanie v Zákone?“ A on mu odpovedal: „Milovať budeš
Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je veľké a prvé
prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch
prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“

List Efezanom 5:6-27 Nech vás nik nezvedie prázdnymi rečami, lebo pre tieto veci prichádza Boží hnev
na neposlušných synov. Preto nemajte s nimi nič spoločné. Kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v
Pánovi. Žite ako deti svetla! Lebo ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde. Skúmajte,

čo sa páči Pánovi,

a nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, ale ich skôr verejne odhaľujte! Veď je
hanba čo len hovoriť o tom, čo títo ľudia páchajú v skrytosti. Ale keď sa všetko toto odhalí, vidí sa v
pravom svetle. A všetko, čo sa vidí, je svetlo. Preto sa hovorí: Zobuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a
Kristus ťa osvieti. Dávajte si veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas,
lebo dni sú zlé.

Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa.

Neopíjajte sa

vínom, veď v
ňom je samopaš, ale dávajte sa naplniť Ducho
m a hovorte medzi sebou žalmy, hymny a duchovné piesne;
spievajte a oslavujte Pána z celého svojho srdca.

Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu Otcovi v
mene nášho Pána Ježiša Krista.

Podriaďujte
sa navzájom v bázni pred Kristom.

Ženy nech sú
podriadené svojim mužom, ako keby to bol sám Pán: lebo muž je hlavou ženy, ako je Kristus Hlavou
Cirkvi, on, Spasiteľ jej Tela.

Ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy svojim mužom vo
všetkom. Muži, milujte svoje manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju
posvätil očistným kúpeľom vody, sprevádzaným slovom,

lebo chcel, aby si ju sám sebe predstavil
skvejúcu sa, bez škvrny a vrásky a ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená.
List Efezanom 6:5-18 Otroci, poslúchajte pozemských pánov s bázňou a chvením, s úprimným srdcom
ako Krista. Neslúžte iba naoko, ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale ako otroci Kristovi, ktorí z tej duše
plnia Božiu vôľu.
Slúžte ochotne ako Pánovi, a nie ako ľuďom. Veď viete, že každý, aj otrok, aj slobodný,
dostane od Pána odmenu za všetko dobré, čo urobí.

A vy, páni, správajte sa k nim tak isto a prestaňte sa
vyhrážať, veď viete, že aj ich, aj váš Pán je v nebi a on nenadŕža nikomu.

Napokon, naberte si sily v
Pánovi a v sile jeho moci.
Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Lebo
nemáme bojovať s bytosťami z krvi a tela, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného

sveta, s duchmi zla, ktorí býv
ajú v nebeských sférach. Preto si vezmite a oblečte Božiu výzbroj, aby ste
mohli v zlý deň odolať, všetko prekonať a obstáť.

Stojte teda: opášte si bedrá pravdou, oblečte si pancier
spravodlivosti a na nohy si obujte horlivosť šíriť evanjelium pokoja. Majte vždy v ruke štít viery, ktorým
môžete uhasiť všetky ohnivé šípy Zlého.

A vezmite si prilbu spásy a meč Ducha, to je Božie slovo.

Modlite
sa a proste, modlite sa bez prestania v Duchu a v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých;
1.List Jánov 3:15-18 Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah; a viete, že ani jeden vrah nemá v sebe
večný život. Lásku sme poznali podľa toho, že on položil svoj život za nás; aj my máme klásť život za
bratov.

Ak však má niekto pozemský majetok a vidí svojho brata v núdzi, a zatvorí si pred ním srdce, ako
v ňom môže byť Božia láska?

Deti, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom, opravdivo.

1.List Jánov
2:1-6 Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale keby niekto zhrešil, máme u Otca
obhajcu: Ježiša Krista, Spravodlivého. On je zmiernou obetou za naše hriechy, a nielen za naše, ale aj za
hriechy celého sveta. Podľa toho vieme, že ho poznáme: ak zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí:
"Poznám ho" a jeho prikázania nezachováva, je luhár a niet v ňom pravdy.

Ale

kto zachováva jeho slovo,
v ňom naozaj Božia láska dosiahla dokonalosť. Podľa toho vieme, že sme v ňom.

Kto hovorí: "Prebývam
v Bohu," musí aj sám žiť, ako žil on.
1.List Jánov 4:14-21 A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna ako Spasiteľa sveta. Kto vyznáva,
že Ježiš je Boží Syn, Boh prebýva v ňom a on v Bohu.

A my sme poznali lásku, ktorú má Boh k nám, a
uverili sme v ňu. Boh je Láska a kto ostáva v láske, prebýva v Bohu a Boh prebýva v ňom.

V tom láska
dosiahla v nás dokonalosť, že máme dôveru v deň súdu, lebo ak je on, tak sme aj my na tomto svete. V
láske niet strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach predpokladá trest, a kto sa bojí,
nedosiahol dokonalú láska. My milujeme, pretože on nás miloval prvý. Ak niekto povie: "Milujem Boha"
a svojho brata nenávidí, je luhár: lebo kto nemiluje svojho brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha,
ktorého nevidí.

A toto prikázanie máme od neho: Kto miluje Boha, nech miluje aj svojho brata.
1.List Jánov 5: 14-15 Na Boha sa obraciame s dôverou, že nás vypočuje, keď o niečo prosíme podľa
jeho vôle.

Ak vieme, že nás vypočuje vo všetkom, o čo ho prosíme, vieme, že už máme, o čo sme ho
prosili.
Kniha múdrosti 9:13-18 Naozaj, ktorý človek môže poznať Božie zámery? Kto môže chápať Božiu
vôľu?

Rozmýšľanie smrteľníkov je slabé a naše plány môžu zlyhať. Lebo porušiteľné telo zaťažuje dušu,
toto telo z hliny utláča ducha plného myšlienok.
My ledva hádame, čo je tu na zemi. Len ťažko
nachádzame, čo je na dosah ruky. Kto by teda vyskúmal, čo je na nebi?

A kto by poznal tvoju vôľu, keby
si sám nebol dal múdrosť a nebol poslal zhora svojho svätého Ducha? Len takto sa narovnali cesty ľudí
na zemi a takto sa ľudia dozvedeli, čo sa ti páči. Teda tvoja múdrosť ich zachránila."

List
Rimanom 12:1-2 Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás povzbudzujem, aby ste svoje telá prinášali ako
obetu živú, svätú, milú Bohu: to je vaša duchovná bohoslužba.

Nepripodobňujte sa zmýšľaniu tohto
sveta, ale nechajte sa premeniť Bohom úplnou obnovou vášho zmýšľania. Tak budete môcť chápať, čo

Božia vôľa, totiž, čo je potrebné, jemu milé a dokonalé.

Prvý list Tesalonickým 5:14-18 Vyzývame vás, bratia, napomínajte neporiadnych, posmeľujte
bojazlivých, ujímajte sa slabých, ku všetkým buďte zhovievaví! Dajte si pozor, aby sa nik nikomu
neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým! Ustavične sa
radujte! Bez prestania sa modlite! V každej okolnosti vzdávajte vďaky. Lebo to je Božia vôľa pre vás v
Kristovi Ježišovi. 25 Bratia, modlite sa aj za nás .

1.List
Jánov 2:15-17 Nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, Otcova láska nie je v
ňom.

Veď nič z toho, čo je vo svete: ani žiadostivosť tela, ani žiadostivosť očí a pýcha bohatstva nie je z
Otca, ale zo sveta.

A svet sa pominie so svojimi žiadostivosťami, ale kto plní Božiu vôľu, ostáva naveky.
List Galanťanom 6:7-9 Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať, lebo čo človek rozsieva, bude aj žať
Pretože kto rozsieva pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto rozsieva pre Ducha, z Ducha bude
žať večný život. Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, v určenom čase budeme žať.
List židom 10:35-39 Preto netraťte dôveru, lebo ju čaká veľká odmena. Potrebujete vytrvalosť, aby ste
plnením Božej vôle získali prisľúbenie.

Lebo ešte chvíľku, celkom krátku, a ten, ktorý má prísť, príde,
nebude meškať. Môj spravodlivý bude žiť z viery, ale keby cúvol, moja duša nebude mať v ňom
zaľúbenie.
My však nepatríme k tým, čo cúvajú na záhubu, ale k tým, čo veria, aby získali život.
Izaiáš 64:3-8 Nikdy to nepočuli, nikdy to uši neslýchali, ani oči nevideli, aby Boh, okrem teba, konal
niečo také v prospech tých, čo dúfajú v neho.

Ideš v ústrety každému, kto s radosťou žije spravodlivo, kto
pamätá na teba a kráča po tvojich cestách. Hej, hoci si sa hneval, my sme hrešili a búrili sme sa proti
tebe dlhý čas.

My všetci sme poškvrnení, všetky naše dobré skutky sú ako špinavá bielizeň; všetci sme
odpadli ako zvädnuté lístie a naša zloba nás odnáša ako vietor. Nikto už nevzýva tvoje meno, nikto sa
neprebudí, aby sa chopil teba; lebo si nám ukryl svoju tvár, nechal si nás napospas našej zlobe. Predsa
však, Jahve, ty si náš otec, my sme len hlina, ty si náš hrnčiar, my všetci sme dielo tvojich rúk.

Jahve,
nehnevaj sa tak hrozne, nespomínaj si na hriechy bez prestania. Pozri, veď my všetci sme tvoj ľud!

Izaiáš 42:8

Ja som Jahve, to je moje meno. Svoju slávu inému nedáme, ani svoju úctu neprepustím
modlám.

Druhý list Timotejovi 3:16-17

Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a

výchovu v spravodlivosti,

aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo
2.Korinťanom 7: 11 Pozrite, čo vo vás tento zármutok podľa Božej vôle spôsobil: aký záujem, akú
dychtivosť po obrane, aké rozhorčenie, aký strach, akú túžbu, akú horlivosť, aký trest! Tým všetkým ste
dokázali, že ste v tejto veci čistí!
Ján19:31 Vieme, že Boh hriešnikov nevypočuje, ale vypočuje toho, kto je bohabojný a plní jeho vôľu.
Žalm 103:22 Oslavujte Jahveho, všetky stvorenia vo všetkých končinách jeho ríše! Zvelebuj, duša moja,
Jahveho!

Žalm 143:10 Nauč ma plniť tvoju vôľu, lebo ty si môj Boh!
Zjavenie Jána 4:11 "Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť a moc, lebo ty si stvoril všetky veci: z
tvojej vôle boli a sú stvorené."

Žalm103
:22 Oslavujte Jahveho, všetky stvorenia vo všetkých končinách jeho ríše! Zvelebuj, duša moja,
Jahveho!
Žalm143:10 Nauč ma plniť tvoju vôľu, lebo ty si môj Boh!
Žalm 119:64 Celá zem je plná tvojej lásky, Jahve, vyjav mi svoju vôľu!

Jakub 2:10

Veď keby niekto zachoval celý Zákon, ale prestúpil by ho v jednom prikázaní, previnil by sa
proti všetkým.

Marek 16:16

Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený.

Lukáš 18:8 Hovorím vám: Hneď sa ich zastane. Ale či Syn človeka nájde vieru na zemi, keď príde?“
Marek 3:28-29 Amen, hovorím vám, že všetko bude ľudským synom odpustené, hriechy i rúhania,
akokoľvek by sa rúhali.

Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu nebude odpustené naveky, ale je

vinný večným hriechom.“
Židom 13:20-21 Nech Boh pokoja, ktorý vyviedol z mŕtvych toho, ktorý sa krvou večnej zmluvy stal
veľkým Pastierom oviec, nášho Pána Ježiša,
vás utvrdí v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu; a nech v
nás vykoná, čo sa jemu páči, skrze Ježiša Krista. Jemu nech je sláva na veky vekov. Amen.

https://www.facebook.com/kniha.biblia/ 0915617858

Biblia- kniha inšpirovaná Bohom


Božia vôľa

PDF file: Božia vôľa.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz