DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aPg6
Popis:
Všeobecné obchodní podmínky
Velikost PDF souboru:
91.04 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/Pg6.pdf
Stažení: medoosa_vop (2).pdf

Datum uložení souboru:
02. 09. 2021» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu medoosa_vop (2).pdf:


Všeobecné obchodní podmínky
Zakoupením našeho zboží potvrzujete přečtení obchodních podmínek a
zavazujete se k níže uvedeným podmínkám, které jsou platné od 23.8.2021

O prodejci

Ing. Lucie Nalepová
se sídlem Srbská 269/19, 700 30 Ostrava Výškovice
identifikační číslo: 11758015 zapsané v živnostenském rejstříku vedeném v
Ostravě pro prodej zboží prostřednictvím sociální sítě Facebook umístěného
na internetové adrese https://www.facebook.com/medoosafashion
kontakt: email: medoosa.design@seznam.cz
Číslo účtu pro platby v měně CZK: 2602032658/2010 vedený u FIO banka
a.s.

Ceny
Ceny nejsou uvedené v prezentaci na sociální síti Facebook, liší se dle
materiálu, velikosti, náročnosti zpracování a dostupnosti materiálu pro každý
model, jsou sděleny ve zprávě na dotaz pro každý model zvlášť. Ceny jsou
konečné, včetně DPH, případně všech daní a poplatků (včetně celních), které
musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit.

Kupní smlouva
Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je zaslání faktury kupujícímu,
kupní smlouva vzniká odesláním zálohy kupujícím a přijetím objednávky
prodejcem (dodavatelem). Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze
měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných
důvodů.
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno
zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s
ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při
zadávání dat do objednávky.
Uzavřením kupní smlouvy a zaplacením faktury kupující stvrzuje, že se
seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu a že s
nimi souhlasí.

Zboží na objednání nebo na míru
Při objednávce zboží objednávaného u výrobce = prodávajícího (tj. "přímá
objednávka u výrobce-zakázkové šití") prodejce požaduje zálohu v plné výši
konečné ceny výrobku předem, bez které se zboží nemůže jinak začít
vyrábět.
Pokud dojde ke stornování objednávky ze strany kupujícího z jakéhokoliv
důvodu po tom, co objednávka byla již zaplacena a zboží se začalo vyrábět -
je povinen kupující uhradit prodávajícímu škodu , což znamená, že veškerá
zaplacená částka propadne prodávajícímu na úhradu za výrobu.
Doba dodání zboží k zákazníkovi začíná plynout dnem připsání zálohy na
bankovní účet prodejce a uvedení všech náležitostí, které jsou potřeba k ušití
a dodání zboží (specifikace modelu, míry, materiál, atd.).
Pokud se v mezidobí od vystavení faktury po zaplacení zálohy tato dodací
lhůta prodlouží, kupující bude neprodleně informován. Pokud kupující nebude
s touto lhůtou souhlasit, bude mu vrácena záloha zpět na účet, ze kterého
byla zaslána.
Zboží není šité se zkouškami kupujícího, vše probíhá na dálku dle předem
domluvených náležitostí a kupující dodává míry dle svépomocí provedeného
měření podle instrukcí. Nesprávně dodané míry ze strany
kupujícího NEJSOU důvodem k reklamaci zboží. Dohoda úpravy je
možná, bude ovšem zpoplatněna dle předem domluvených podmínek obou
stran.

Práva z vadného plnění
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí
příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až
1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku).
Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména
prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,
• má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové
vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující
očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
• se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému
se věc tohoto druhu obvykle používá,
• věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo

předlohy,
• je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje
požadavkům právních předpisů.
Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání
nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale
pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen
výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však
vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez
zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě
odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt
vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i
právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové
věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat
přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že
mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo
věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené
době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím
věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající
neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží,
jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů
od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena
až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv
práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a
veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Platební podmínky

a) Způsoby platby
Celkovou cenu je možné uhradit převodem na bankovní účet ve vystavené
faktuře. Jiná úhrada zboží není možná, a to ani hotově.

b) Doba pro zaplacení
Záloha za zboží je nutná zaplatit do 7 dnů.

Dodací podmínky

a) Způsoby dodání
Zboží je dodáno zákazníkovi prostřednictvím vzájemně domluvených
poštovních služeb, či osobně dle domluvy obou stran.

b) Omezení dodávání zboží
Pokud nastane nějaké omezení na jakékoliv straně a to ať už u výrobce,
dodavatele nebo prodejce a prodávající nebude moci dodat zboží, které se již
začalo vyrábět včas, a to z neovlivnitelných důvodů (pandemie, uzavření
hranic, dočasné uzavření výrobny apod.) v takovém případě prodejce
automaticky prodlouží dobu dodání a objednané zboží dodá, jakmile to bude
možné, ale není možné objednávku zrušit nebo si zažádat o odstoupení od
smlouvy nebo navrácení platby.

c) Nabytí vlastnického práva
Vlastníkem zboží, se stanete převzetím zboží, ne však dříve, než úplně
zaplatíte celkovou cenu.
d) Doba pro dodání.
Objednané zboží bude dodáno v předem dohodnuté lhůtě, nejpozději však do
3 měsíců od zaplacení. Ujednaná doba pro dodání zboží běží od přijetí
celkové platby prodávajícím od kupujícího. Zboží bude v této době dodáno na
místo určení.

Převzetí zboží
Zboží jste povinni převzít v ujednané době a na ujednaném místě v závislosti
na způsobu dodání. Pokud má být zboží dodáno pomocí přepravce, jste
povinni jej převzít při dodání do místa určení. Pokud zboží nepřevezmete,
vznikne nám právo od smlouvy odstoupit, právo na zaplacení nákladů
spojených s dodáním zboží, pokud nebyly uhrazeny před dodáním zboží, a
právo zaplacení odměny za uskladnění za dobu uskladnění zboží, která končí
v okamžiku, kdy zboží převezmete, odstoupíte od smlouvy nebo od smlouvy
odstoupíme my. Odměna za uskladnění činí 50 Kč za den, její celková výše
však nesmí převyšovat cenu uskladněného zboží. Pokud vám zboží budeme
poté, co jej nepřevezmete, dodávat opakovaně, máme právo na úhradu
nákladů spojených s opakovaným dodáváním.
Škoda na zboží při přepravě spotřebiteli.
Pokud jste spotřebitelem, přechází na vás nebezpečí škody na zboží
převzetím zboží. V případě, že vám zboží bude dodáno poškozené, jste
povinni nás o škodě neprodleně informovat a to nejlépe:1/ emailem na naší e-

mailové adrese 2/ zprávou na stránce
https://www.facebook.com/medoosafashion.V případě, že poškození zásilky
zjistíte již při přebírání zboží, jste povinni o poškození informovat nejen nás,
ale i přepravce při přebírání zboží. O rozbalení poškozené zásilky před jejím
převzetím můžete požádat přepravce a v případě, že zjistíte, že zboží bylo
poškozeno, nejste povinni jej od přepravce převzít.
Škoda na zboží při přepravě podnikateli. Pokud jste podnikatelem a zboží má
být dodáno pomocí přepravce, přechází na vás nebezpečí škody na zboží
předáním zboží přepravci. Pokud dojde ke škodě na zboží po přechodu
nebezpečí škody, neodpovídáme za ni a škoda na zboží nemá vliv na vaši
povinnost uhradit celkovou cenu a povinnost zboží převzít. V případě, že vám
zboží bude dodáno poškozené, jste povinni neprodleně reklamovat
poškození zboží u přepravce.
Balení zboží.
Pokud nebude ujednáno jinak, bude zboží zabaleno způsobem vhodným pro
jeho uchování a ochranu.
Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy
Zboží je vyráběno na zakázku, proto nelze od kupní smlouvy odstoupit ani ve
lhůtě 14 dnů v souladu s § 1829 odst. 1 ob anského zákoníku č(právo bez
udání duvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od p evzetí zbožíř)Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání
kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních
prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na
internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Nepřevzetí zásilky
Pokud nedojde ke zrušení objednávky ze strany zákazníka před odesláním
zásilky a zákazník následně zboží nepřevezme, jsme oprávněni účtovat
zákazníkovi skutečně vzniklé náklady na odeslání zboží. Náklady budou
vymáhány nejprve upomínkou (ve formě zprávy, případně emailu či SMS,
pokud má prodávající tyto údaje k dispozici). Pokud pohledávka nebude
uhrazena, zboží jde do volného prodeje a veškeré dosavadní částky
uhrazené kupujícím jsou nevratné, propadají ve prospěch prodávajícího.
Upozorňujeme, že dlužníci u nás již nebudou moci nakupovat a budou přidáni
na černou listinu.

Závěrečná ustanovení
Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím
elektronické adresy medoosa.design@seznam.cz Informaci o vyřízení
stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského
oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný
živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad
pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve
vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách
prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po
svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím
archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný
kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných
jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem
zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.
Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci.
Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení
obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, včetně
ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v
konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Informace o zpracování os. údajů

Obecná ustanovení
Tyto zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na distribuční platformy
https://www.facebook.com/medoosafashion.
Vaše soukromí bereme velice vážně. Vaše osobní údaje neprodáme ani
nepostoupíme za úplatu třetí straně. Všechny údaje budeme shromažďovat,
chránit a spravovat na základě ustanovení Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, jiných
právních předpisů a nepostoupíme je žádným třetím osobám, s výjimkou
případů, kdy povinnost k tomu vzniká na základě právních předpisů, anebo
by to bylo nezbytné za účelem poskytování našich služeb anebo by tyto údaje
byly postoupeny na základě vašeho souhlasu.
Za výjimečných okolností také máte právo odmítnout zákonné spravování
vašich údajů. Když jsou vaše údaje spravovány za účelem přímého
marketingu, můžete být proti takovému spravování (právo odmítnout).
Máte rovněž právo kdykoli odvolat jakýkoliv souhlas, který jste dali při
přihlášení se nebo užívání našich služeb. Takové odmítnutí neovlivní
oprávněnost spravování údajů provedené do odmítnutí a založené na
poskytnutém souhlasu. Pokud se jedná o používání cookies, můžete využít
mechanismy odhlášení a deaktivace vytvořených na rozdílné služby. Ve
vašem webovém prohlížeči také budou umístěny deaktivační cookies
poukazující na to, jaké údaje z vašeho prohlížeče nebudou zaznamenávány.
Dovolujeme si vás upozornit na to, že jestliže ze svého prohlížeče vymažete
všechna cookies, dojde rovněž k vymazání deaktivačních cookies. Výše
popsaný proces budete muset provést opakovaně, jestliže použijete naši
platformu v jiném zařízení nebo v jiném prohlížeči.

V Ostravě dne 23.8.2021


Všeobecné obchodní podmínky

PDF file: medoosa_vop (2).pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz