DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Rádio Košice vyjadrenia

Rádio Košice vyjadrenia
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aOXw
Popis:
Odpovede na otázky kandidátov na starostu
mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce
Velikost PDF souboru:
314.91 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/OXw.pdf
Stažení: Rádio_Košice_vy…drenia.pdf

Datum uložení souboru:
21. 10. 2018» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Rádio_Košice_vyjadrenia.pdf:


JUDr. Roman Lengyel
nezávislý kandidát na starostu Mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce
roman.lengyel@centrum.sk facebook.com/roman.lengyel549 www.romanlengyel.sk

Jana Jánošíková

RÁDIO KOŠICE

Vaše metropolitné rádio

Vyjadrenia k zaslaným otázkam

1. Aké je podľa Vás najväčšie negatívum mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce? Ako by
ste ho chceli riešiť?

Chýba koncepcia dobudovania sídliska na harmonické zázemie príjemného bývania, sídliska
ústretového pre všetkých jeho obyvateľov, pre potreby obyvateľov aj životné prostredie.

Sídlisko je vybudované, paneláky sú postavené, máme základnú občiansku vybavenosť. Ako
obyvatelia sídliska môžeme povedať, že máme kde bývať. Ale my tu chceme aj žiť – a to
v celom spektre obsahu toho slova.

Obyvateľmi Sídliska Ťahanovce sú mladí ľudia s rodinami, seniori, žiaci, mládež,
podnikatelia, majitelia áut, majitelia psíkov, ľudia športujúci aj ľudia zdravotne postihnutí.
Tieto všetky skupiny obyvateľov majú svoje potreby, priority a predstavy. Mám za to, že je
treba vytvoriť stratégiu (program rozvoja), ako postupne komplexne a koncepčne dobudovať
zázemie Sídliska Ťahanovce tak, aby sa tu všetci cítili komfortne, našli tu zázemie pre svoje
aktivity, voľný čas a dokonca aj miesto na zaparkovanie vozidla. Ak by sa nám podarilo
vytvoriť takú stratégiu, vedeli by sme postupne a cielene hľadať aj finančné zdroje na
postupnú realizáciu stanovených zámerov.

2. Čo by ste za prvých 100 dní vo funkcii chceli dosiahnuť?

Prvých sto dní by som si rád urobil vlastný audit prebiehajúcich aktivít a investícií mestskej
časti aj systému práce úradu. Mojou ambíciou nie je revolučná zmena, práve naopak.
V kvalitných a dobrých projektoch budem pokračovať.
Čo najskôr mám záujem začať pripravovať platformu, časový rámec a podmienky na širokú
diskusiu o koncepcii dobudovania Sídliska Ťahanovce na harmonické zázemie príjemného
bývania. Do tejto diskusie chcem zapojiť čo najviac aktívnych obyvateľov sídliska, ale aj
ďalších odborníkov, aby koncepcia mala atribúty reálnosti, nadčasovosti a aby spĺňala
potreby čo najširšieho spektra samotných obyvateľov.
Prvých sto dní je určite aj priestor nájsť pre Sídlisko Ťahanovce partnerov v orgánoch mesta
Košice, aby som vedel posúvať a riešiť aj projekty a akcie, ktoré sú „nad rámec“ Sídliska
Ťahanovce.

JUDr. Roman Lengyel
nezávislý kandidát na starostu Mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce
roman.lengyel@centrum.sk facebook.com/roman.lengyel549 www.romanlengyel.sk
3. Čo je pre Vás z pohľadu najbližších štyroch rokov "top" investičnou prioritou, ktorú by
ste v mestskej časti chceli rozbehnúť?

Som zástancom koncepcie, nerád sa zúčastňujem pretekov „kto vymyslí atraktívnejší sľub
pre voličov“... „Top“ investícia by mala vzísť práve z návrhov a diskusie obyvateľov
k tvorbe koncepcie dobudovania zázemia Sídliska Ťahanovce. Ale ako obyvateľ mestskej
časti mám dvoch favoritov na „top“ investíciu: komplexný systém parkovania a vybudovanie
plavárne. Na konci dňa ale stále platí moja ambícia riadiť sa potrebami obyvateľov
a postupovať koncepčne, nie náhodilo.

4. Ako by ste zlepšili otázku parkovania v MČ? Koľko by malo stáť parkovanie v novom
parkovacom dome v MČ?

Aj otázka parkovania úzko a priamo súvisí s mojou snahou koncepčnosti a komplexnosti.
Možnosti sú viaceré a aj stacionárna doprava v modernom sídlisku môže spĺňať štandardy
ústretovosti k životnému prostrediu a kultúre bývania. Osobne som oslovoval obyvateľov
Sídliska Ťahanovce už pri uchádzaní sa o podpis na kandidátnu listinu. Mal som tak
možnosť vypočuť si veľmi veľa názorov aj na parkovanie. Pri tvorbe koncepcie parkovania
tak určite budem zohľadňovať „vox populi“, nakoľko ľudia majú často veľmi zaujímavé
a hlavne realizovateľné návrhy.
Čo sa týka ceny, určite teraz nepoviem číslo – bolo by to bez auditu možností a potrieb
z mojej strany veľmi nezodpovedné a nebol by som rád, keby sa cena za parkovanie stala
nekorektným nástrojom predvolebnej kampane.

5. Akým spôsobom sa chcete zamerať na riešenie problematiky neprispôsobivých obyvateľov
v MČ?

Za sociálne ohrozené skupiny na Sídlisku Ťahanovce nie je možné považovať len
„neprispôsobivých“ obyvateľov. Podstatne početnejšiu skupinu sociálne ohrozených
obyvateľov tvoria seniori a ľudia so zdravotným hendicapom. Môj záujem je aj tu koncepčný
a komplexný. Mám záujem prihliadať na ich potreby aj pri tvorbe spomenutej koncepcie,
lebo práve táto časť obyvateľov naliehavo potrebuje dobré a kvalitné zázemie sociálnej,
zdravotnej a rehabilitačnej starostlivosti v blízkosti svojho bydliska. Pri sociálnej práci
určite využijem všetky legislatívne dané nástroje vrátane spolupráce so špecialistami.

6. Vidíte potenciál na rozrastanie MČ? Akým spôsobom?

Rozrastanie MČ musí byť v súlade s územným plánom mesta Košice. Priestor tu určite je.
Mali by sme využiť všetky možnosti, ako zosúladiť predstavy obyvateľov mestskej časti
s mestským územným plánom a hlavne v kontexte riešenia nevysporiadaných pozemkov. Za
kľúčové považujem definovať priority MČ nie len z hľadiska ambícií rozrastania, ale hlavne
komplexnosti a koncepčnosti kvality zázemia potrieb obyvateľov v súlade s požiadavkami
a predstavami obyvateľov Sídliska Ťahanovce.

JUDr. Roman Lengyel
nezávislý kandidát na starostu Mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce
roman.lengyel@centrum.sk facebook.com/roman.lengyel549 www.romanlengyel.sk
7. Ako plánujete zlepšiť zelenú infraštruktúru MČ, ďalej oddychových a relaxačných zón?

Opäť je to o koncepcii a komplexnosti, aby sme veci neriešili len náhodne a krátkodobo. Aj
vnútorný medziblokový priestor sa dnes dá dotvoriť tak, aby sa skĺbila tvorba zelene s
potrebami parkovania, relaxácie aj oddychu. Všetko ale v minimalistickej rozlohe. Pridanou
hodnotou Sídliska Ťahanovce je blízkosť lesíka a ten je ako zázemie zelene určite
v štedrejšej rozlohe, ako medziblokové možnosti. V súlade s požiadavkami obyvateľov aj
ochranárov je toto určite príležitosť zatraktívniť nie len náučno-relaxačný chodník pre
voľnočasové aktivity, ale vytvoriť aj niekoľko oddychových zón s možnosťou celodenného
pobytu obyvateľov aj návštevníkov sídliska. Aby obyvatelia túto zelenú oázu vedeli pokojne
užívať, veľkou výzvou je riešiť (aj vyriešiť) bezpečnosť pobytu v lesíku! To považujem za
kľúčové.

8. Pomenujte tri najpálčivejšie oblasti mestskej časti, ktoré si podľa Vášho názoru vyžadujú
nutný zásah kompetentných. Akou formou by ste v prípade zvolenia chceli presadiť ich
riešenie?

Tri najpálčivejšie oblasti mestskej časti:
cestná infraštruktúra spájajúca Sídlisko Ťahanovce s mestom Košice a ďalšími mestskými

časťami,
cestná infraštruktúra spájajúca Sídlisko Ťahanovce s mestom Košice a ďalšími mestskými

časťami,
cestná infraštruktúra spájajúca Sídlisko Ťahanovce s mestom Košice a ďalšími mestskými

časťami,

Ako som uviedol vyššie, prvých sto dní budem venovať aj identifikácii partnerov
v štruktúrach mesta Košice a jeho orgánov pre riešenie projektov „nad rámec“ Sídliska
Ťahanovce. Cestná infraštruktúra a s tým spojená aj verejná doprava je presne ten „projekt“,
ktorý predpokladá úzku a konštruktívnu spoluprácu s mestom a jeho orgánmi. Začať riešiť
kvalitné prepojenie, respektíve viaceré prepojenia Sídliska Ťahanovce s mestom Košice
a hlavne hľadať zdroje financovania je témou dňa!

9. Evidujete v MČ problém nevysporiadaných pozemkov? Ako ho chcete riešiť?

Áno, evidujem problémy s nevysporiadanými pozemkami mestskej časti, nakoľko sú jednou
z prekážok jej rozvoja. Ak sú vlastnícke a nájomné vzťahy k nehnuteľnostiam
problematické, sú spravidla aj mimoriadne komplikované. K riešeniu akýchkoľvek
vlastníckych vzťahov je treba pristupovať citlivo a v súlade s platnou legislatívou. Bez
podrobného poznania všetkých vstupných informácií, vzťahov a bez podrobnej analýzy
aktuálneho stavu nepovažujem za korektné prejudikovať postup ich možného riešenia. Pre
rozvoj mestskej časti ale posun v riešení nevysporiadaných pozemkov, aj v spolupráci
s mestom (zámerne nepoužijem termín „vyriešenie“) považujem za kľúčové.

JUDr. Roman Lengyel
nezávislý kandidát na starostu Mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce
roman.lengyel@centrum.sk facebook.com/roman.lengyel549 www.romanlengyel.sk
10. Sú spoje MHD pre obyvateľov MČ podľa Vás dostatočné a vyhovujúce?

Absolútne nie! Spoliehať sa na hromadnú dopravu v istých, „najviac vyťažených“ časoch
dňa je lotériou, niekedy až hazardom, ak sa máte niekam dopraviť načas. V čase, keď
európsky trend tlačí na zvýšenie využívania verejnej dopravy vo väčších mestách a tým
minimalizáciu automobilovej dopravy je aktuálny stav verejnej dopravy v Košiciach
nedostatočný.
Riešenie verejnej dopravy síce nie je v kompetencii mestskej časti, ale je v záujme mestskej
časti postarať sa o to, aby cestovanie obyvateľov Sídliska Ťahanovce z našej mestskej časti
do centra mesta, ale aj do ďalších častí bolo pohodlné, bezpečné, kultúrne, rýchle
a spoľahlivé.
Určite verejná doprava je téma, ktorej sa mám záujem venovať podobne, ako aj téme cestnej
infraštruktúry zo sídliska do mesta Košice. Nie je to len otázka modernizácie, ale hlavne
rozšírenia verejnej dopravy. Potenciál vidím v rozširovaní električkovej dopravy. Budem
hľadať partnerov v štruktúrach mesta Košice, aby som dopomohol zabezpečiť komfort
cestovania pre obyvateľov Sídliska Ťahanovce.

11. Aký máte názor na aktuálny počet MČ? Aké zmeny si viete predstaviť v súčasnom
nastavení?

Aj keď teraz budem „proti sebe“, mám za to, že aktuálny stav 22 mestských častí
v Košiciach nie je dlhodobo udržateľný. Je treba prehodnotiť kompetencie mesta vo vzťahu
k mestským častiam. Nastavenie nových pravidiel vrátane novej legislatívnej úpravy – ak
bude vôľa aktuálny, takmer 30 ročný stav meniť – predpokladá precíznu prípravu,
zohľadnenie potrieb mesta a súčasných mestských častí v kontexte dlhoročných aplikačných
skúseností, súlad s nadväznými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Moja predstava
je, že do tejto diskusie sa konštruktívne zapoja súčasní, aj predošlí reprezentanti mesta,
mestských častí, akademická aj odborná verejnosť, ale aj aktivisti, ktorí chcú túto tému
pozitívne posunúť. Bola by z mojej strany neúcta k rozsahu tejto témy vyjadriť sa len tak „od
pása“ a v rozsahu pár riadkov.
Som realista a tak zmenu zákona o Košiciach nepovažujem za tému dňa. Legislatíva je u nás
silnou témou politických strán a silným nástrojom politiky. My, politicky nezávislí
reprezentanti vstúpime do tejto diskusie, ak bude návrh nového zákona o Košiciach „na
stole“.

12. Ktoré úseky miestnych komunikácií v MČ si podľa Vás vyžadujú nutné opravy? Ako to
chcete v prípade zvolenia zabezpečiť?

Možno to vyznie, že neviem ináč začať moju odpoveď, ale opäť je tu koncepčnosť
a komplexnosť. Ani opravu a úpravu komunikácií by som nerád realizoval náhodných
systémom „látania, plátania“. Rád by som identifikoval „hitparádu“ najhorších ciest
a postupne opravoval celé ulice, alebo celé úseky vrátane chodníkov, zelene medzi blokmi,
odstavných plôch, priestorov pre zber odpadu. Mám snahu presadiť aj pri opravách
a úpravách komunikácií komplexnosť. Ak už opravou a úpravou komunikácie na čas

JUDr. Roman Lengyel
nezávislý kandidát na starostu Mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce
roman.lengyel@centrum.sk facebook.com/roman.lengyel549 www.romanlengyel.sk
obmedzíme obyvateľov, aby toto obmedzenie malo svoj výsledný a hlavne dlhotrvajúci
efekt.

13. Je verejné osvetlenie v MČ vyhovujúce? V prípade, že nie ako by ste to chceli vyriešiť?

Ak zoberieme hľadisko súčasných technologických možností a ústretovosti k životnému
prostrediu, určite verejné osvetlenie na Sídlisku Ťahanovce nie je nadštandardné. Aj tu by
som zvážil komplexnosť a začal by som auditom dostatočnosti osvetlenia všetkých ulíc,
časového manažmentu osvetlenia, technických, ekologických a ekonomických parametrov
v kontexte potrieb a spokojnosti obyvateľov Sídliska Ťahanovce. Komplexnosť v rámci
modernizácie verejného osvetlenia vnímam ako príležitosť rozumne skĺbiť najnovšie
technické a technologické poznatky, ekologické hľadisko a ekonomické možnosti.

Záverom
sa chcem poďakovať Rádiu Košice za záujem sprostredkovať obyvateľom Košíc, okolia
Košíc a hlavne obyvateľom Sídliska Ťahanovce predstavy a ambície kandidátov na starostu
mestskej časti. Z otázok je vidieť, že Rádio Košice nepodcenilo ich výber a koncipovanie!
Zvažoval som, či svoje odpovede budem formulovať stručne, alebo obšírne. Nie na všetky
otázky sa dá odpovedať krátko, viaceré otázky si zaslúžia väčší priestor a hlbšiu analýzu.
Snažil som sa odpovedať triezvo, výstižne a hlavne tak, aby som rozsahom svojich odpovedí
neodrádzal poslucháčov Rádia Košice vypočuť si celú odpoveď. Uchádzam sa o dôveru
obyvateľov Sídliska Ťahanovce s ambíciou vytvoriť koncepciu postupného dobudovania
kvalitného zázemia sídliska ako výsledok solídnej a konštruktívnej diskusie a začať túto
koncepciu aj realizovať. Zámerne som sa vyhol odpovediam formulovaným ako príjemné
prísľuby typu „sľúbim ľuďom, čo chcú počuť“.

JUDr. Roman Lengyel

Košice 11. 10. 2018


Rádio Košice vyjadrenia

PDF file: Rádio_Košice_vyjadrenia.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz