DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

granty a dotace 19.2.2019 (1)

granty a dotace 19.2.2019 (1)
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aO4y

Velikost PDF souboru:
338.18 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/O4y.pdf
Stažení: granty a dotace…19 (1).pdf» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu granty a dotace 19.2.2019 (1).pdf:


• Granty Nadace Agrofert - Program „Podpora dětí hendikepovaných mentálně, fyzicky či prostředím, ve

kterém vyrůstají“

Důraz je kladen zejména na podporu rozvoje dítěte, na podporu rodiny dítěte a na práci s rodinou.
Upřednostňovány jsou dlouhodobé aktivity zaměřené na koncepční práci s cílovou skupinou. Jaký typ aktivit
Nadace podporuje: odlehčovací služby, terénní a asistenční služby, odborné služby, stacionáře a pobytová
zařízení pro děti/rodiny, pokud je i nadále zachován princip práce s rodinou. Cílové skupiny: děti a mládež do
věku 18 let, u mentálně postižených klientů a klientů s těžkým kombinovaným postižením do 26 let, osoby o děti
pečující. Žadatelem může být nestátní nezisková organizace.

Více informací: https://www.nadace-agrofert.cz/projekty/podpora-deti-hendikepovanych-mentalne-fyzicky-ci-

prostredim-ve-kterem-vyrustaji-rok-2019
Termín pro předkládání žádostí: do 8. března 2019 do 16:00 hod.

• Region bez bariér

Grantový program společnosti Škoda Auto má za cíl zkvalitnit život hendikepovaných občanů, odstraňovat
bariéry. Podporované projekty: stavební úpravy a úpravy značení v dopravě, zlepšení dostupnosti
především veřejných institucí pro hendikepované, podpora zřizování a rozvoje chráněných
dílen/pracovních míst na chráněném/otevřeném trhu práce pro hendikepované, zpřístupňování kulturních,
sportovních a společenských akcí osobám se zdravotním postižením, organizace charitativních akcí pro
hendikepované, spoluúčast na projektech financovaných neziskovými organizacemi či evropskými fondy.
Oprávnění žadatelé: především obce, neziskové organizace, občanská a zájmová sdružení, příspěvkové
organizace. Podporované regiony: především okresy Mladá Boleslav, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov a dále
k nim přiléhající okresy.

Více informací: http://www.skoda-auto.cz/o-nas/grant-region-bez-barier
Termín pro předkládání žádostí: do 31. března 2019 do 16:00 hod.

• Dotace Libereckého kraje - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené

občany 2019

Liberecký kraj poskytne granty na podporu ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně
postižené občany Libereckého kraje. Žádat mohou také nestátní neziskové organizace, např. spolky.

Více informací: https://dotace.kraj-lbc.cz/9-1-Podpora-ozdravnych-a-rekondicnich-pobytu-pro-zdravotne-telesne-

postizene-obcany-r673231.htm
Termín pro předkládání žádostí: od 1. března do 29. března 2019

• Fond Ústeckého kraje - Individuální dotace

O poskytnutí podpory z Fondu může zažádat jakákoliv právnická i fyzická osoba, která splňuje podmínky
stanovené Zásadami. Hlavní oblasti, které lze podpořit, je možné shrnout do následujícího přehledu: podpora akcí
regionálního významu, podpora činnosti neziskových organizací, podpora revitalizace a resocializace území
dotčeného těžbou hnědého uhlí, týkající se okresů Ústí nad Labem, Teplice, Most a Chomutov, finanční dary v
případě mimořádných nebo významných událostí. Od 1. 1. 2019 se přijímají žádosti pouze přes elektronický
formulář. Dne 10. 1. 2019 od 10:00 hod. se koná Seminář pro žadatele (podání elektronické žádosti).

Více informací: https://www.kr-ustecky.cz/fond%2Dusteckeho%2Dkraje/d-1687122/p1=204744
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Fond vzdělání VDV

O příspěvek na studium dětí a mladých lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním mohou žádat
studenti, kteří splňují následující kritéria: věk do 26 let (v odůvodněných případech do 30 let - např. u žadatelů v
doktorském programu), studium na střední, vyšší odborné či vysoké škole v ČR, studijní průměr do 2.0, sociální
a/nebo zdravotní handicap, úspěšné absolvování přijímacího pohovoru ve Výboru dobré vůle. Fond vzdělání byl
založen Československou obchodní bankou, a. s., a Výborem dobré vůle - Nadací Olgy Havlové.

Více informací: http://www.vdv.cz/programy/fond-vzdelani/
Termín pro předkládání žádostí: do 25. února 2019

• Národní rozvojový program mobility pro všechny

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany ve spolupráci s Řídícím výborem Národního rozvojového
programu mobility pro všechny vyhlašuje I. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a
obcích pro rok 2020. Cílem výzvy je podpořit realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích.
Základními dvěma oblastmi, na které je v rámci programu přispíváno, je odstraňování bariér v budovách
státních a veřejných institucí a odstraňování bariér v dopravě.

Více informací: http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/program-mobility/program-mobility-79350/
Termín pro předkládání žádostí: do 30. dubna 2019

• Fond Vysočiny - Celoroční aktivity handicapovaných

Kraj Vysočina vyhlásil program Celoroční aktivity handicapovaných 2019. Jedná se o program na podporu
sportovních a volnočasových aktivit handicapovaných dětí, mládeže a dospělých z Kraje Vysočina.
Důvodem podpory je dlouhodobý rozvoj a zkvalitňování péče o handicapované děti, mládež a dospělé v Kraji
Vysočina. K naplňování účelu programu je podporována pravidelná, dlouhodobá činnost, na kterou mohou
navazovat aktivity jednorázového charakteru.

Více informací: http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/dotace/zadosti/FV02708?kat=4
Termín pro předkládání žádostí: od 14. ledna do 28. února 2019

• Bezbariérové obce – program MMR

V programu Ministerstva pro místní rozvoj lze získat dotaci na odstraňování bariér v budovách domů
s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů, nebo na distribuci euroklíčů. Podpora
je určena na odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z nich, odstraňování bariér uvnitř budov,
bezbariérové úpravy sociálních zařízení ve veřejných prostorách a pořizování zdvižných a transportních
systémů. Dále je podpora určena na zajištění dostupnosti veřejných sociálních a technických
kompenzačních zařízení tím, že budou osazena jednotným eurozámkem a současně bude systémově
zajištěna distribuce euroklíčů.

Více informací: https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Podpora-pro-odstranovani-

barier-v-budovach-pro-(1)
Termín pro předkládání žádostí: do 28. února 2019 (do 12:00 hod.)

• Nadace prof. Vejdovského

Posláním nadace je pomáhat překonávat každodenní překážky lidem s těžkým zrakovým postižením. Nadace
podporuje např. nákup kompenzačních pomůcek pro slabozraké a nevidomé, činnost neziskových
organizací, sportovní aktivity, rehabilitační a rekondiční pobyty, rekvalifikace, apod.

Více informací: https://www.inpv.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace GCP

Česká pojišťovna realizuje grantový program, který je určený pro fyzické osoby (občany ČR) a pro projekty
neziskových organizací. V rámci něj mohou žadatelé zažádat o finanční příspěvky v následujících oblastech:
podpora sociálně a zdravotně handicapovaných občanů, bezpečnost silničního provozu, prevence rizikového
chování dětí a mládeže, finanční gramotnost.

Více informací: https://www.ceskapojistovna.cz/spolecenska-odpovednost#grantovy-program
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadační fond Lasvit

Hlavními oblastmi, které nadační fond podporuje, jsou školství a vzdělávání, humanitární a sociální projekty,
dětské sportovní aktivity a vzdělávací projekty v oblasti designu a sklářství, a to především v Libereckém
kraji.

Více informací: http://www.lasvitfoundation.com/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Projekt EU - výzva č. 95 OPZ - Výzva na podporu sociálního začleňování v Praze (2. výzva)

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního
programu Zaměstnanost. Podporované aktivity: 1) Podpora osob s duševním onemocněním, včetně
podpory jejich rodin a pečujících osob, 2) Podpora osob s poruchou autistického spektra (osob s PAS),
včetně podpory jejich rodin a pečujících osob, 3) Podpora paliativní péče v přirozeném prostředí klienta, 4)
Podpora neformální péče a sdílené péče, 5) Podpora osob ohrožených látkovými i nelátkovými závislostmi, 6)
Podpora profesionální realizace sociální práce na obcích, 7) Podpora aktivit pro cílovou skupinu migranti, 8)
Podpora prevence a řešení zadluženosti a předluženosti (včetně poradenství), aktivity zaměřené na předcházení
ekonomické nestability osob, 9) Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny. Podporovanými cílovými
skupinami jsou osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, pogramová oblast a území
dopadu: území hl. m. Prahy. Žadatelem mohou být také nestátní neziskové organizace, včetně spolků.

Více informací: https://www.esfcr.cz/vyzva-095-opz
Termín pro předkládání žádostí: od 1. 11. 2018 (8:00 hod.) do 28. 2. 2019 (12:00 hod.)

• Nadace VIA - Živá komunita

Živá komunita je program Nadace Via podporující aktivní lidi, kteří chtějí zlepšit život ve své sousedské
komunitě. Cílem programu je zlepšování veřejného prostoru a mezilidských vztahů v sousedských
komunitách a posilování jejich soběstačnosti. Program je určený skupinám minimálně tří aktivních lidí nebo
menším neziskovkám založeným na dobrovolnické práci.
Více informací: https://www.nadacevia.cz/ziva-komunita/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Invira pomáhá

Invira s.r.o. je výrobce kompenzačních pomůcek. V rámci svého dobročinného projektu "Invira pomáhá" pomáhá
potřebným, kteří v těžké životní situaci obtížně hledají východiska. Pomáhají zejména dětem, pokud
potřebují elektrický vozík apod. Žadatelé o pomoc mohou zaslat svůj příběh a požádat firmu o podporu.

Více informací: www.invirapomaha.cz
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Charitativní projekt Patron dětí

Patron dětí je charitativní projekt, jehož smyslem je pomáhat zdravotně a sociálně znevýhodněným dětem a
jejich rodinám z celé České republiky. Projekt dává prostor příběhům dětí. Prostřednictvím finanční sbírky
vázané na každý z nich se snaží získat prostředky na pokrytí konkrétních dětských potřeb. Projekt se opírá o
crowdfunding, na cílovou částku se tak libovolným příspěvkem skládá více jednotlivců. Je možné podpořit 4
kategorie pomoci: sportovní a vzdělávací pomůcky pro dítě, zájmové a vzdělávací aktivity, zdravotní pomoc
nebo pomoc rodině s dětmi v nouzi.

Více informací: https://patrondeti.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Projekt EU - výzva č. 60 Sociální infrastruktura - Integrovaný regionální operační program

Výzvu vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Typy podporovaných projektů: deinstitucionalizace
sociálních služeb za účelem sociálního začleňování, infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální
služby, komunitní centra a sociální bydlení. Žadatelem mohou být také nestátní neziskové organizace.
Projekty mohou být realizovány na území Brněnské a Plzeňské metropolitní oblasti a Ústecko-chomutovské
aglomerace.

Více informací: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-60-Socialni-infrastruktura-integrovane-

projekty-ITI
Termín pro předkládání žádostí: od 29. listopadu 2016 do 31. října 2022

• Projekt EU - výzva č. 61 Sociální infrastruktura - integrované projekty IPRÚ - Integrovaný regionální

operační program

Výzvu vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Typy podporovaných projektů: deinstitucionalizace
sociálních služeb za účelem sociálního začleňování, infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální
služby, komunitní centra a sociální bydlení. Žadatelem mohou být také nestátní neziskové organizace.
Projekty mohou být realizovány na území Liberce – Jablonce nad Nisou, Karlových Varů, Mladé Boleslavi,
Jihlavy a Zlína.

Více informací: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-61-Socialni-infrastruktura-integrovane-

projekty-IPRU
Termín pro předkládání žádostí: od 29. listopadu 2016 do 31. října 2022

• Projekt EU - výzva č. 62 Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD - Integrovaný regionální

operační program

Výzvu vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Typy podporovaných projektů: deinstitucionalizace
sociálních služeb za účelem sociálního začleňování, infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální
služby, komunitní centra a sociální bydlení. Žadatelem mohou být také nestátní neziskové organizace.
Projekty mohou být realizovány na území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD.

Více informací: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-

projekty-CLLD
Termín pro předkládání žádostí: od 29. listopadu 2016 do 31. října 2022

• Nadace AGROFERT – Automobil pro hendikepované

Individuální žadatelé mohou žádat o příspěvek na zakoupení automobilu. Fond je určen na podporu lidí
s hendikepem a rodičů, kteří se starají o děti s postižením. Základními hodnotícími kritérii jsou jak postižení
žadatele/dítěte, tak sociální situace žadatele/rodiny.

Více informací: http://www.nadace-agrofert.cz/
Termín pro předkládání žádostí: žádosti jsou přijímány 4x ročně, nyní do 28. února 2019

• Program Pomozte dětem – Individuální projekty

Program Pomozte dětem je dlouhodobý charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou, který přináší
přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku v celé České republice. Žádost
podává nezisková organizace ve prospěch konkrétního dítěte (dětí) v jedné domácnosti.

Více informací: https://www.pomoztedetem.cz/o-pomozte-detem/pro-zadatele/
Termín pro předkládání žádostí: 3x ročně, nyní do 15. února 2019 do 16:00 hod.

• Nadace Dětský mozek

Nadace podporuje děti i dospělé s postižením centrální nervové soustavy, seniory, autisty. Pomoc
prostřednictvím finančních příspěvků je poskytována fyzickým i právnickým osobám a je určena na respitní a
domácí péči, asistenční službu, vzdělání, pořízení rehabilitačních pomůcek.

Více informací: http://www.detskymozek.cz/o-nas
Termín pro předkládání žádostí: průběžně (nyní do 15. května 2019)

• Nadace Zdraví pro Moravu

Nadace vyhlašuje grantové řízení pro neziskové organizace, rozpočtové a příspěvkové organizace, občanská
sdružení, účelová zařízení církví a ostatní nestátní organizace, registrované v České republice a pracující v
oblasti prevence a podpory zdraví. Finanční prostředky mohou být poskytnuty na přímé hrazení projektu. Od
roku 2006 jsou vypisovány granty i pro jednotlivce (ovšem o podporu se žádá prostřednictvím organizací, které
pro žadatele formou podaného projektu požádají o podporu a mohou žádost doložit).

Více informací: http://www.nadacezdravi.cz/
Termín pro předkládání žádostí: každý rok ve dvou kolech – k 31. březnu a k 31. srpnu daného roku
• Citibank – zaměstnanecký charitativní fond

Fond se zaměřuje na podporu neziskových organizací v následujících oblastech: ohrožené děti nebo podpora
aktivit zaměřených na děti žijící v sociálně nestandardních podmínkách; ohrožené ženy nebo podpora programů
určených ženám žijících v sociálně nestandardních podmínkách; zdravotně postižení; senioři; ekologické
projekty.

Více informací: http://www.citibank.cz/czech/gcb/corporate_banking/czech/footer/spolecenska-odpovednost.htm
Termín pro předkládání žádostí: do 30. dubna nebo do 31. října daného roku

• Siemens Fond pomoci - Regionální podpora

Siemens Fond pomoci má kromě celostátního programu navíc i regionální kola, a to v regionech Frenštát, Brno,
Trutnov a Mohelnice (tam, kde se nacházejí odštěpné závody Siemens). Regionální kola jsou otevřená všem
neziskovým organizacím, která mají své sídlo v blízkosti našich odštěpných závodů. Podpora je určena na
pomoc slabším a potřebným, kteří se ne vlastní vinou dostali do obtížné situace a nemohou si pomoci sami.
Fond podporuje instituce, které pomáhají dětem a lidem se zdravotním postižením či sociálními problémy.
Pro regionální kola platí stejná pravidla jako pro celostátní kolo. Pokud s projektem neuspějete v regionálním kole,
nelze stejný projekt přihlásit do kola celostátního.

Více informací:
https://www.cee.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/o_nas/spol_odpovednost/firemni_filantropie/fond_

pomoci/Pages/regionalni-podpora.aspx
Termín pro předkládání žádostí: dvakrát do roka, vždy do 15. května nebo do 15. listopadu daného roku

• Nadace AGROFERT – Obecné individuální žádosti

Podpora je určena především těm, kteří navzdory svému jasnému hendikepu (fyzickému, mentálnímu či
sociálnímu) bojují a snaží se vést plnohodnotný život. I přesto se ocitli v situaci, ve které potřebují pomoc.
Poskytují se příspěvky na zdravotní a edukační pomůcky, na hippoterapii a canisterapii, na odlehčovací a
asistenční služby, na vzdělávání dětí/lidí, kteří studují/chtějí studovat i navzdory svému hendikepu..

Více informací: http://www.nadace-agrofert.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně, vždy k poslednímu dni v měsíci

• Nadace Jakuba Voráčka

Hokejista Jakub Voráček společně se svou sestrou Petrou Klausovou založili Nadaci Jakuba Voráčka, jejímž
cílem je především zlepšit situaci pacientů s roztroušenou sklerózou. Podpora Nadace Jakuba Voráčka
v České republice směřuje do tří oblastí: 1) podpora výzkumu a rozvoje registru pacientů s roztroušenou
sklerózou, 2) podpora činnosti a rozvoje MS center v České republice, 3) podpora individuálních pacientů
s roztroušenou sklerózou v tíživé situaci.

Více informací: http://nadacejakubavoracka.cz/
Termín pro předkládání žádostí: několikrát ročně

• Nadační fond Propojeni

Oblast projektů realizovaných NF Propojeni není striktně vymezena. Prostředky jsou směřovány zejména na
pomoc handicapovaným pro jejich snadnější začlenění do společnosti, na nákup nenárokovatelných
zdravotních pomůcek vedoucích ke zkvalitnění života nemocných a postižených, příspěvky a dary
dětským a seniorským domovům apod.

Více informací: http://www.nfpropojeni.cz/cs/kohobrpodporujeme/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadační fond KlaPeto

Nadační fond se věnuje přispívání ke zlepšení postavení zdravotně postižených osob v České republice,
odstraňování mentálních a legislativních bariér pro zařazení sociálně a zdravotně znevýhodněných do života,
podpoře aktivit a sportu handicapovaných, podpoře poradenských služeb zdravotně postiženým osobám.
Nadační fond poskytuje příspěvky a) fyzickým osobám se zdravotním postižením, b) právnickým osobám
podporujícím zájmy zdravotně postižených. Základní cílovou skupinou činností nadačního fondu jsou osoby
na vozíčku či po amputaci končetiny.

Více informací: http://www.klapeto.eu/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Fond rodiny Sýkorovy

Výnosy z dárcovského fondu Sýkorových zřízeného v Nadaci Via podporují řadu projektů v Česku i v zahraničí.
Prostřednictvím svého rodinného dárcovského fondu chtějí Sýkorovi vést k filantropii své děti.
Více informací: http://www.nadacevia.cz/fond-rodiny-sykorovy/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Fond Tři sestry pomáhají

Hudební skupina Tři sestry si u Nadace Via založila svůj vlastní dárcovský fond na konci roku 2011. Posláním
fondu je podporovat zejména programy pro děti a mládež, osoby sociálně slabé v situacích, kdy jsou
odkázány na pomoc druhých, či ty, které se nečekaně ocitnou v těžké životní situaci vinou nehody,
nemoci či jiné osobní tragédie.

Více informací: http://www.nadacevia.cz/fond-tri-sestry-pomahaji/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Fond Rachůnek

Marek Herman založil dárcovský fond ve spolupráci s Nadací Via v roce 2006. Výnosy fondu jsou určeny
k financování projektů zaměřených na vzdělávací a rozvojové programy na podporu maminek a tatínků
pečujících o děti do šesti let.

Více informací: http://www.nadacevia.cz/fond-rachunek/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadační fond Bělobrádek

Posláním a účelem nadačního fondu je především podpora zdravotně postižených, nemocných a
znevýhodněných osob, zejména v oblasti jejich integrace do společnosti, zajišťování plnohodnotného
života a dosahování profesního úspěchu, či podpora právnických a fyzických osob, které se zabývají
pomocí handicapovaným a dále podpora kulturních a volnočasových aktivit a činností fyzických a
právnických osob, které těmito aktivitami rozvíjejí kvalitu společenského života.

Více informací: http://www.pavelbelobradek.cz/clanky/nadacni-fond-belobradek/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadační fond Šance onkoláčkům

Nadační fond materiálně a finančně pomáhá dětem s vrozenými vadami, s onkologickým nebo jiným
závažným onemocněním a 2 roky po jejím ukončení. Žádosti mohou podávat jednotlivci.

Více informací: http://www.nfsanceonkolackum.cz/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Projekt HUGS

HUGS Club sdružuje členy klubu, kteří platí pravidelný měsíční členský příspěvek a tím se podílejí na realizaci
příběhů pomoci. Žádat o podporu mohou jednotlivci i neziskové organizace. Průběh darování probíhá
vypsáním a zveřejněním příběhu na stránkách https://www.hugseurope.eu. Následně se v rámci projektu
vybírají příspěvky na úhradu potřebných nákladů. Je možné zakoupit, uhradit věc, službu spojenou se zdravím,
rehabilitací, náklady na léčbu. Není možné poskytnout přímo finanční částku.

Více informací: https://www.hugseurope.eu
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace Preciosa - Fond sociální a humanitární

Významnou součástí práce tohoto fondu je i pomoc individuálním žadatelům, kteří se ocitnou v kritické
životní situaci. V oblasti sociálních a humanitárních činností působí Nadace i mimo domovský region.

Více informací: http://www.preciosa.com/cs/firma/nadace-preciosa/nadacni-fondy/fond-socialni-a-humanitarni.html
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadační fond Šestý smysl

NF byl zřízen za účelem podpory dlouhodobého rozvoje Prahy 6 a jejích občanů, a to zejména podpory
v sociální oblasti a v oblasti kultury, vědy, vzdělávání, zdravotnictví, tělovýchovy a sportu. Hlavním cílem je
podporovat sociálně slabé spoluobčany, rodiny s handicapovanými dětmi, děti z dětských domovů, začínající
sportovce, umělce atp. Nadační příspěvek může být poskytnut kterékoliv právnické nebo fyzické osobě, jejíž
činnost je v souladu s účelem nadačního fondu a má trvalé bydliště, sídlo či provozovnu v územním obvodu
Městské části Prahy 6.

Více informací: http://nfsestysmysl.cz/hledam-pomoc
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadace Agel

Základním cílem nadace je podpora humanitárních aktivit s návazností na sféru zdravotnictví. Nadace
podporuje aktivity právnických a fyzických osob, sledujících obecně prospěšné cíle, zejména se zaměřením na
podporu projektů a aktivit zdravotního a sociálního charakteru a projektů a aktivit v oblasti vzdělávání ve
zdravotnictví.

Více informací: http://nadace.agel.cz/index.html
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadace Karla Janečka

Žádat lze na aktivity a projekty, které jsou v souladu s účelem nadace, jímž je především podpora vzniku a
rozvoje aktivní občanské společnosti, podpora vzdělávání a zdravěji fungujícího státu. Tyto projekty mají
prioritu před doplňkovým účelem nadace, kterým je podpora jiných obecně prospěšných aktivit, zvláště
podpora zdraví, přírody, výzkumu, kultury a sportu, sociálních projektů, jakož i další podpora jednotlivců
včetně osob zakladateli blízkých a organizací. Nadace preferuje koncepční projekty spouštějící řetězce návazných
aktivit, projekty s celorepublikovým dopadem nebo regionální pozitivní příklady, které lze šířit jako příklady dobré
praxe. Dále projekty, které jsou inovativní a svou povahou unikátní, s udržitelností projektu po skončení daru,
projekty propojené s jinými projekty a organizacemi.

Více informací: http://www.nadacekj.cz/cs-CZ/zadost-o-podporu
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadace SYNER

Účelem nadace je podpora handicapovaných občanů bez ohledu na věk, podpora dětských domovů a jejich
klientů, stejně tak pomoc obyvatelům domovů důchodců, podpora pěstounských rodin, pomoc jednotlivcům při
pořizování rehabilitačních pomůcek i pomoc zdravotním stacionářům, podpora jednotlivců a kolektivů při
speciálních kulturních a sportovních aktivitách, podpora všech typů škol, a to vše s maximálním důrazem na
sídlo žadatelů v Libereckém kraji. V případech hodných zvláštního zřetele nadace směřuje pomoc i do
vybraných zdravotních a rehabilitačních zařízení v rámci České republiky a přispívá na vybrané projekty s
celorepublikovým dosahem. O nadační příspěvky není možné žádat v souvislosti s nákupem osobních
automobilů, výpočetní techniky a osobní asistence.

Více informací: http://www.nadacesyner.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace ČEZ - grantové řízení Podpora regionů

Toto grantové řízení je zaměřené na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat
podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či
životního prostředí. Žádosti mohou podávat pouze organizace (právnické osoby).

Více informací: http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace Jedličkova ústavu – Nadační příspěvky a Ostatní granty

Nadace v současné době všestranně pomáhá v integraci mladých handicapovaných lidí do společnosti
s cílem zamezení sociální a společenské izolace a podpora komplexní rehabilitační a výchovně vzdělávací péče.
Pomoc je směřována ke klientům a absolventům Jedličkova ústavu a škol, k rozvoji Jedličkova ústavu a škol a
také k neziskovým organizacím v celé ČR, které mají podobné poslání jako nadace. Nadační granty budou
poskytovány zejména v oblasti podpory a integrace osob s postižením do společnosti a podpory komplexní a
vyvážené péče o osoby s postižením. Žádosti o individuální nadační příspěvek i v kategorii ostatní granty lze
podat kdykoli během roku.

Více informací: http://www.nadaceju.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace Komerční banky Jistota

Nadace Jistota je otevřena pro žadatele ze sociální, zdravotní a vzdělávací oblasti, v případě tělesně
postižených rovněž z oblasti zaměstnanosti. Žadatelem mohou být jednotlivci i organizace. Nemalé prostředky
z rozpočtu nadace plynou také na podporu osob v tíživé životní situaci a zdravotně postiženým
spoluobčanům. Žádosti o podporu je možné podávat průběžně.

Více informací: http://www.nadacejistota.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace Naše dítě – Individuální žádosti

Hlavním posláním nadace je pomoc dětem z problémových rodin a dětem v ústavní výchově, dětem zneužívaným
a týraným, dětem mentálně a fyzicky handicapovaným. Nejčastěji nadace vyřizuje žádosti týkající se
příspěvků na zakoupení rehabilitačních pomůcek, na osobní asistenci, podporu dětí z rodin v mimořádné
sociální nouzi, na podporu opuštěných dětí a další.

Více informací: http://www.nasedite.cz/individualnipomoc.html
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadace VIA - program Techsoup

V rámci dárcovského programu Techsoup Česká republika lze žádat o počítačové programové vybavení.
Neziskové organizace mohou získat pouze za administrativní poplatek, který je zlomkem běžné tržní ceny,
širokou škálu nabízeného softwaru, hardwaru či IT služeb. Žádat mohou charitativní organizace a zařízení
zřízená církvemi, nadace, nadační fondy, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a veřejné knihovny.
Nejprve je třeba se do programu zaregistrovat.

Více informací: https://www.techsoup.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadační fond Českého rozhlasu - Sbírka Světluška – žádosti jednotlivců

Sbírka Světluška je otevřená všem těžce zrakově postiženým lidem v České republice. O nadační příspěvek
může požádat jakýkoli jednotlivec s těžkou ztrátou zraku. Sbírka Světluška podporuje např. osobní asistenci
pro nevidomé a kombinovaně postižené děti integrované do běžných škol, pořízení speciálních pomůcek,
pořízení vodících psů, průvodcovské a asistenční služby, apod.

Více informací: http://www.rozhlas.cz/svetluska/potrebujipomoc/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadační fond Pečovatel
Posláním Nadačního fondu Pečovatel je podporovat seniory a osoby se zdravotním postižením nebo
chronickým onemocněním, kteří potřebují osobní asistenci. Nadační fond přispívá k tomu, aby tito lidé, závislí na
pomoci ostatních, mohli díky asistenční péči zůstávat v pohodlí domova a vést plnohodnotný život mimo zdi
zdravotnických a pečovatelských zařízení. Získáváním finančních prostředků na asistenční péči jim umožňuje i
přes zdravotní omezení důstojně setrvat v domácím prostředí. Žadatelem jsou jednotlivci.

Více informací: https://pecovatel.cz/pro-zadatele
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• WEIL, GOTSHAL - nadační fond

O příspěvky nadačního fondu mohou žádat fyzické i právnické osoby. Fond podporuje zejména jednotlivé lidi se
zdravotním postižením a dále projekty sociální pomoci. Nadační fond uskutečňuje zejména činnost směřující např.
k podpoře lidí, kteří jsou ve společnosti znevýhodněni pro svůj zdravotní nebo sociální stav, nebo k
podpoře obecně prospěšných a potřebných aktivit.

Více informací: http://www.weil-nadacni-fond.cz/nadacni-prispevky/zadost-o-nadacni-prispevek
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Elektrárny Opatovice

Firma pomáhá především v regionu, ve kterém působí, tj. v oblasti Královéhradecka, Pardubicka a
Chrudimska. Zaměřuje se na oblast zdravotnictví, vzdělávání, na charitativní a sociální projekty a kulturu.
Podporuje také obce v okolí elektrárny.

Více informací: http://www.eop.cz/firemni-darcovstvi
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Fond na podporu matek-samoživitelek v nouzi

Nadace AGROFERT realizuje speciální program „Fond na podporu matek-samoživitelek v nouzi“. Je určen
osamělých rodičům - samoživitelům vychovávajícím jedno či více dětí do věku 18 let, a to děti biologické,
adoptivní či v pěstounské péči. Podporuje matky a otce (případně prarodiče), kteří se bez svého výrazného
zavinění dostali do tíživé životní situace, a nyní se aktivně snaží tuto situaci řešit. Žádost lze podat pouze
ve spolupráci se sociálním pracovníkem OSPOD nebo neziskovou organizací s registrovanou sociální
službou. Výjimku představují rodiče dětí s průkazem ZTP nad 18 let, ti mohou podat žádost samostatně.
Záměrem Fondu je podpořit osamělé rodiče v nouzi, a to formou jednorázového příspěvku či příspěvku
krátkodobého až střednědobého. Maximální délka pomoci je 12 měsíců.

Více informací: http://www.nadace-agrofert.cz/projekty/fond-pro-samozivitele
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Konto Bariéry - Projekt Sport bez bariér

Projekt Sport bez bariér je určen pro jednotlivce se zdravotním handicapem nebo neziskové organizace
(činné nejméně rok) zajišťující lidem s handicapem sportovní aktivity. Projekt přispívá na: pořízení
sportovních potřeb (například speciální sportovní vozík, handbike, monoski, závěsné vozíky za kolo nebo pálky
na stolní tenis apod.), zajištění účasti na sportovních akcí (cestovné, osobní asistent, zápisné apod.),
organizaci sportovních akcí pro lidi s postižením, školení profesionálů v dané oblasti.

Více informací: http://www.kontobariery.cz/Projekty/Sport-bez-barier.aspx
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Povodně - NRZP nabízí pomoc při zajištění náhradních kompenzačních pomůcek

NRZP ČR organizuje pomoc osobám se zdravotním postižením, které byly postiženy povodněmi. Možnosti
NRZP jsou především v pomoci při zajištění náhradních kompenzačních pomůcek, pokud by byly při povodni
poškozeny nebo zničeny. NRZP je schopna zajistit zapůjčení nezbytných kompenzačních pomůcek, pomoci při
urychlení administrativy při pořízení nových, v omezené míře je NRZP ČR schopna přispět na nákup nezbytné
pomůcky. Občané mohou kontaktovat centrálu NRZP ČR na tel. č. 266 753 421, nebo na adrese nrzpcr@nrzp.cz.

Více informací: http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1031-informace-c-50-2013.html
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Povodňová výzva Konta BARIÉRY

Konto BARIÉRY je připraveno pomoci všem lidem se zdravotním postižením, do jejichž života nepříznivě zasáhly
současné povodně. Jde zejména o případnou náhradu zničených pomůcek, vozíků, plošin a dalších
zařízení. Zároveň je Konto Bariíry připraveno přispět na úhradu dočasného ubytování, práce asistentů apod.
Ozvěte se na bozena.jirku@bariery.cz, kristina.jakubcova@bariery.cz nebo telefon 224 214 452. Podle vývoje
situace bude specifikována další pomoc.

Více informací: http://www.kontobariery.cz/Projekty/Konto-Bariery.aspx
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadační fond Kolowrátek

Hlavní prioritou Nadačního fondu Kolowrátek je podpora nadaných dětí a mladistvých. Ovšem v návaznosti na
historickou tradici rodu směřují aktivity fondu i do oblasti podpory osob v tíživé sociální či zdravotní situaci, do
podpory v oblasti kultury, vzdělání a lidských práv a v neposlední řadě také do podpory poskytování
sociálních a zdravotně-sociálních služeb. Nadační fond Kolowrátek každoročně pomáhá lidem, kteří se ocitli v
těžké životní situaci.

Více informací: http://www.kolowrat.cz/cs/kolowratek
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadační fond LUMIUS

Fond byl založen ve spolupráci s Nadací Charty 77. Účelem fondu je podpořit řešení obtížné sociální a
ekonomické situace osob se zdravotním postižením a seniorů. V roce 2017 nadační fond podpořil:
rehabilitační a kompenzační pomůcky, vzdělávací programy pro seniory a držitele průkazů ZTP/P, léčebné
a rehabilitační pobyty. Žádat mohou jednotlivci i organizace.

Více informací: http://www.nadacelumius.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně, ale nadační fond přijímá žádosti jen do vyčerpání finanční částky

určené pro daný rok

• Nadace Agrofert

Účelem nadace je mimo jiné podpora vzdělávání a zvyšování úrovně vzdělanosti, podpora rozvoje sociální a
zdravotní péče a ochrana lidského zdraví, poskytování humanitární, sociální a jiné pomoci. Nadace přispívá
především nekomerčním právnickým osobám na zlepšení jejich materiálně-technického vybavení a podmínek
činnosti. Žádat mohou organizace i jednotlivci.

Více informací: http://www.nadace-agrofert.cz/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Projekt Dobrý Anděl

Rodiny s dětmi v tíživé situaci, kde otec, matka nebo dítě jsou onkologicky nemocní nebo dítě trpí jiným
závažným a dlouhodobým onemocněním, mohou požádat o pravidelnou finanční pomoc u některého ze
spolupracujících odborných lékařů. Každá žádost je posuzována individuálně, na pomoc není právní nárok.

Více informací: http://www.dobryandel.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Společnost DUHA, Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou

Žádost mohou podávat společnosti nebo jednotlivci. Oblasti podpory: např. rekonstrukce DD, vybavení
stacionářů, center s postiženými dětmi, podpora integračních sportovních, kulturních akcí, benefiční akce,
zakoupení pomůcek, dramatické a výtvarné kroužky pro zdravotně postižené děti, apod.

Více informací: http://www.duhatu.cz/html/projekty_grant.html
Termín pro předkládání žádostí: průběžně, nejpozději do 15.12. pro rok následující

• Pomáháme s Providentem

Na portálu www.pomahamesprovidentem.cz můžete získávat peníze na realizaci akcí a projektů, které
připravujete. Může jít o akce kulturní, sportovní, společenské, dobročinné, gastronomické... cokoli, co lidi
zajímá a baví. Akce mají být komunitního rázu, tzn. veřejné, které nějakým způsobem přispívají k obohacení
života ve Vaší obci, regionu, ve skupině přátel apod. Peníze získávají pořadatelé akcí formou soutěží na portálu.
Princip soutěží je jednoduchý - jakmile se pořadatel akce přihlásí do soutěže o peníze, má za úkol motivovat další
lidi k tomu, aby mu dali svůj hlas v soutěži na portálu. Jde o to, že podporujeme ty akce, které lidi baví nejvíce.
Tzn. ty, které si sami odhlasují. Organizátorem je Provident Financial s.r.o.

Více informací: www.pomahamesprovidentem.cz
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Dobrý skutek

Občanské sdružení Dobrý skutek svou pomoc zaměřuje na několik oblastí: děti (postižené, nemocné, opuštěné...)
a zařízení, která o děti pečují (např. dětské domovy, ústavy sociální péče, stacionáře apod.), senioři a zařízení,
která o seniory pečují, tělesně a mentálně postižení bez rozdílu věku, pěstounské rodiny, zvířata
(asistenční pes výhradně pro plnoleté klienty, záchrana ohrožených druhů ve volné přírodě i v zajetí atd.).
Snažíme se vybrat ty nejnaléhavější případy, kdy si žadatel nemá možnost předmět žádosti zajistit sám.
Jedná se o poskytnutí peněžního daru na: opatření zdravotní pomůcky, kterou žadatel potřebuje
k odstranění, zmírnění nebo překonání následků svého postižení, realizaci bezbariérové úpravy bydlení,
nákup, opravu nebo úpravu osobního automobilu.

Více informací: http://www.dobryskutek.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně


granty a dotace 19.2.2019 (1)

PDF file: granty a dotace 19.2.2019 (1).pdf© 2022 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz