DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

granty a dotace 30.3.2020

granty a dotace 30.3.2020
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aNn5

Velikost PDF souboru:
328.38 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/Nn5.pdf
Stažení: granty a dotace…3.2020.pdf

Datum uložení souboru:
30. 03. 2020» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu granty a dotace 30.3.2020.pdf:


• Nadace Karel Komárek Family Foundation nabízí rychlé granty na podporu seniorů

Nadace Karel Komárek Family Foundation (KKFF) se rozhodla reagovat na současnou situaci vyhlášením tzv.
rychlých grantů určených na podporu organizací, které pomáhají seniorům ohroženým pandemií
koronaviru. Podpora je určena organizacím, které jakýmkoli způsobem pomáhají seniorům ohroženým
opatřeními, která souvisí s pandemií koronaviru. Jde zejména o tyto činnosti: zajištění běžných
každodenních potřeb; přímá asistence (pomoc v domácnosti, pečovatelská služba, poradenství);
psychosociální pomoc; osobní rozhovory, telefonáty; rozvoj kurzů a osvětových materiálů pro seniory;
komunitní projekty, které budou zaměřeny na seniory v komunitě; komunikační kampaň; zlepšení komunikace
a přímý kontakt se seniory; podpora v lepší orientaci v informacích z médií; jakékoli další projekty, které jsou
cíleny na podporu seniorů v současné krizové situaci i pro dobu po akutní krizi.

Více informací: www.komarekfoundation.org/granty2020
Termín pro předkládání žádostí: průběžně, během období nouzového stavu v ČR

• Mimořádný grant Nadace J&T

Cílem je podpořit rodiny s dětmi, které se z důvodu poklesu či ztráty příjmu, způsobené vlivem
současných vládních opatření, ocitly v tíživé životní situaci. Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi do 15
let, s trvalým pobytem na území ČR, jejichž celkový měsíční příjem nepřekročí v době mimořádných
opatření částku 20 000 Kč. Jedná se o jednorázový příspěvek do maximální výše 15 000 Kč, který bude
poskytnut na pomoc s úhradou nájmu, popřípadě splátkou hypotéky na nemovitost, v níž rodina v
současnosti bydlí.

Příjem žádostí

Více informací: https://www.nadacejt.cz/mimoradna-pomoc-pro-rodiny-s-detmi-v-cesku-i-na-slovensku-v-

souvislosti-s-koronavirem-n416.html
Doba trvání grantu: od 20. 3. 2020 do 20. 5. 2020, nebo do vyčerpání rozpočtu

• COVID-19 – Rozšířená podpora jednotlivců v rámci grantového programu Člověk v nouzi

Pomoc jednotlivcům se zrakovým, kombinovaným zrakovým postižením, či pečujícím, kteří se ocitli v
tíživé životní situaci v důsledku bezpečnostních opatření během vyhlášeného nouzového stavu v
České republice. Ve Světlušce si velmi dobře uvědomují, že stávající situace související s vyhlášeným
nouzovým stavem v celém Česku a přijatými preventivními opatřeními pro vás může být náročná a znemožnit
běžnou pracovní činnost. Proto připravili pomoc jednotlivcům s těžkým zrakovým postižením a rodinám, které
pečují o nezaopatřené děti s těžkým zrakovým postižením, které se ocitly v tíživé životní situaci v důsledku
bezpečnostních opatření kvůli šíření nákazy COVID-19. K tomuto účelu má nadační fond celoročně otevřený
program Člověk v nouzi, který s účinností od 19. 3. 2020 rozšířil o pomoc pečujících osob, které v důsledku
uzavření školských zařízení a stacionářů a dalších sociálních služeb nemohou docházet do zaměstnání či
vykonávat SVČ. Dále si o podporu mohou požádat i osoby samostatně výdělečně činné s těžkým
zrakovým postižením, které v důsledku bezpečnostních opatření nemohou vykonávat svoji činnost.

Více informací: https://svetluska.rozhlas.cz/covid-19-rozsirena-podpora-jednotlivcu-v-ramci-grantoveho-

programu-clovek-v-8165419
Doba trvání grantu: průběžně, během období nouzového stavu v ČR

• Znesnáze21 - Laskavost plodí laskavost (sbírky na podporu dobrovolníků)

Nadační fond pomoci Karla Janečka vyhlašuje podporu sbírkám pro dobrovolníky, kteří v době
nouzového stavu pomáhají jednotlivcům a organizacím. Sbírky jsou podporovány prostřednictvím navýšení
do výše 21 000 Kč. Navrhovat je možné jak organizace či spolky, tak jednotlivce. V takovém případě je
pouze třeba, aby se za jednotlivce zaručila například obec nebo jiná právnická osoba. Pokud víte o laskavé
organizaci či spolku, která v těchto dnech pomáhá v boji proti koronaviru, dejte nadačnímu fondu vědět nebo
založte vlastní sbírku.

Více informací: https://znesnaze21.cz/sbirka/laskavost-plodi-laskavost
Doba trvání grantu: průběžně, během období nouzového stavu v ČR

• Krizová pomoc 2020 - Nadace ČEZ

Pomocnou ruku všem organizacím, městům i obcím, které chtějí přispět k boji proti současné epidemii
koronaviru v České republice, podává Nadace ČEZ. Ve speciálním grantu Krizová pomoc lze jednorázově
získat až 50 000 Kč. Bonusem grantu Krizová pomoc je jednoduchost vyřízení žádosti a rychlost převodu
peněz z Nadace ČEZ – žadatel je dostane během několika dní. Příklady podpory: koupit šicí stroje a materiál
na výrobu roušek, zajistit rozvozy jídel či léků osamělým seniorům v uzavřených oblastech republiky, nebo
pomoci s nákupy potravin pro pečovatelské domy – to je jen pár příkladů, jak lze využít nový grant Nadace
ČEZ Krizová pomoc. Je určený právě na zmírnění či odstranění negativních následků při mimořádných
událostech, jako je právě současná epidemie COVID-19. Příjemci nadačního příspěvku mohou být pouze
právnické osoby se sídlem v České republice, které splňují kritéria daná podmínkami programu.

Více informací: http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/krizova-pomoc-2020.html
Doba trvání grantu: od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020

NADACE, NADAČNÍ FONDY, PROGRAMY A ORGANIZACE, O KTERÝCH JSEM VÁS JIŽ INFORMOVALA A
KDE JE MOŽNÉ NADÁLE ŽÁDAT O FINANČNÍ PODPORU:

• Fond podpory seniorů

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové vyhlašuje nové mimořádné grantové řízení, které reaguje na
nouzový stav v ČR. Cílem grantového řízení je podpořit terénní sociální služby určené zejména pro
seniory, aby nezůstali doma v izolaci bez přísunu potravin, léků či zdravotní pomoci. Fond podpory
seniorů bude omezen na období mimořádných opatření vlády ČR. Program podporuje zejména:
pečovatelskou službu pro seniory v domácím prostředí, úhradu pečovatelské služby, provoz krizové
linky, nákup pomůcek pečovatelské služby, příspěvek na dopravu pečovatelské službě, nákup
ochranných a dezinfekčních prostředků. Žádosti o příspěvek z programu mohou podávat nestátní
neziskové organizace s právní formou: obecně prospěšné společnosti, ústavy, spolky a pobočné spolky,
evidované církevní právnické osoby. Žádosti o grant budou projednávany ve zkráceném grantovém řízení
průběžně jednou za 2 až 3 týdny.

Více informací: http://www.vdv.cz/programy/fond-podpory-senioru/
Termín pro předkládání žádostí: během období mimořádných opatření vlády ČR

• Sasakawa Asthma Fund

V rámci tohoto programu Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové uděluje granty týkající se prevence
průduškového astmatu u dětí, granty na výchovné programy pro rodiče a učitele dětí s astmatem a
granty na rozvíjení doplňkových forem léčení. Co zejména podporuje program Sasakawa Asthma Fund:
zdravotní výchovu a vzdělávání, primární a sekundární prevenci astmatu u dětí, rehabilitaci dětí s
těžšími formami průduškového astmatu. Žádosti o příspěvek z programu mohou podávat právnické osoby
(např. spolky) i fyzické osoby.

Více informací: http://www.vdv.cz/programy/sasakawa-asthma-fund/
Termín pro předkládání žádostí: do 30. dubna 2020

• Národní rozvojový program mobility pro všechny

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením ve spolupráci s Řídícím výborem Národního rozvojového
programu mobility pro všechny vyhlašuje I. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve
městech a obcích pro rok 2021. Cílem výzvy je podpořit realizaci komplexních bezbariérových tras ve
městech a obcích. Základními dvěma oblastmi, na které je v rámci programu přispíváno, je odstraňování
bariér v budovách státních a veřejných institucí a odstraňování bariér v dopravě. Předkladatelem záměru
bezbariérové trasy je město či obec (příp. svazek obcí). Je nezbytné záměry bezbariérových tras na
sekretariátu VVOZP dopředu konzultovat. Konzultace se uskuteční v následujících dnech: 5. března 2020,
10. března 2020.

Více informací: http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/program-mobility/program-mobility-79350/
Termín pro předkládání žádostí: do 27. dubna 2020

• Nadační fond Anděl na kolech

Průběžná výzva je zaměřena prioritně na pomoc lidem, kteří jsou na vozíčku, ať už od narození či
důsledkem úrazu, a chtějí se vrátit do „normálního života“, plnit si své sny či potřeby. Fond přispívá na
různé nadace a pomáhá i konkrétním jednotlivcům, kteří to potřebují.

Více informací: http://www.andelnakolech.cz/index.html
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Fond Dr. Max

Fond podporuje projekty související se seniory nebo s dětmi a mládeží. Ke zlepšení kvality života přispívá
jednorázovou i dlouhodobou podporou. Pomoc má většinou formu finančních darů, nefinanční podpory
a studentských grantů. Žadatelem může být také spolek.

Více informací: https://clanky.drmax.cz/pomahame?_ga=2.146920752.6257754.1580633436-

216666787.1580633436
Termín pro předkládání žádostí: do 31. března 2020

• Fond vzdělání Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Fond vzdělání poskytuje stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením, ze sociálně
znevýhodněných rodin a dětem z dětských domovů ke studiu na středních a vysokých školách v České
republice.

Více informací: http://www.vdv.cz/programy/fond-vzdelani/
Termín pro předkládání žádostí: do 25. srpna 2020

• Adventní koncerty České televize 2020

Česká televize vyhlašuje výběrové řízení na příspěvky z Adventních koncertů České televize 2020. Tradiční
předvánoční sbírka Adventní koncerty České televize pomáhá již 29 let realizovat projekty neziskových
organizací ve všech regionech České republiky.

Více informací: https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/ct-podporuje/ct-podporuje-charitu/adventni-koncerty/
Termín pro předkládání žádostí: do 30. dubna 2020

• Fond Kaufland pro organizace

Nadační fond Českého rozhlasu vyhlašuje celoročně otevřené grantové řízení za účelem poskytnutí
nadačních příspěvků z veřejné sbírky Světluška. O nadační příspěvek ze sbírky Světluška může požádat
organizace pomáhající lidem s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením na území
České republiky. Partnerem Fondu Kaufland je společnost Kaufland Česká republika v.o.s. Projekty je možné
podávat v těchto dlouhodobých grantových programech: 1. Mobilita a sebeobsluha; 2. Volnočasové aktivity
a seberealizace; 3. Vzdělávání a přístup k informacím; 4. Zaměstnávání a finanční nezávislost; 5.
Asistivní technologie a kompenzační pomůcky.

Více informací: https://svetluska.rozhlas.cz/fond-kaufland-8100188
Termín pro předkládání žádostí: několikrát ročně, nyní do 22. května 2020 (potom do 31. října 2020)

• Nadační fond Revenium

Posláním a účelem nadačního fondu je materiální a finanční pomoc fyzickým osobám se zdravotním
postižením a znevýhodněním. Fond přispívá: 1) fyzickým osobám v tíživé sociální nebo zdravotní situaci,
2) rodičům nebo zákonným zástupcům, kteří pečují o zdravotně postižené dítě, 3) seniorům, 4) osobám
samostatně výdělečně činným se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním, 5) neziskovým
organizacím a sociálním podnikům, které se o osoby se zdravotním postižením starají, podporují je, pomáhají
jim, zaměstnávají je a hájí jejich zájmy, 6) osobám, ať už fyzickým či právnickým, a také organizacím, které
usilují o rozvoj vzdělanosti a osvětové činnost ve společnosti a podporu lidských práv a demokratických
hodnot, 7) osobám, právnickým i fyzickým, které osoby se zdravotním postižením zaměstnávají či pro ně
vytvářejí pracovní místa nebo pro ně pořádají vzdělávací či rekvalifikační kurzy.

Více informací: http://revenium.cz/nadacni-fond/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Fond bilaterální spolupráce

České neziskové organizace a organizace z dárcovských zemí (Island, Norsko, Lichtenštejnsko) mohou
získat grant na bilaterální projekty, jejichž cílem je rozvíjení a posilování spolupráce, sdílení a přenos
znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů. Granty jsou určeny na financování bilaterálních
aktivit a iniciativ ve spolupráci s organizací či s expertem z uvedených dárcovských zemí. Podmínkou úspěšné
grantové žádosti je proto spolupráce mezi organizací občanské společnosti v České republice a organizací
z jednoho z dárcovských států. Partnera můžete najít například skrze databázi partnerských organizací:
https://www.eeagrants.cz/cs/aktuality/2019/hledate-projektoveho-partnera-2797.

Více informací: https://www.activecitizensfund.cz/chceme-grant/aktualni-vyzvy/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně do 31. 8. 2023 nebo do vyčerpání finančních prostředků

• Program Nový start

Program Nadace Charty 77 - Konta Bariéry je určen pro pomoc lidem mezi 15 a 40 lety, kterým se
v posledních 18 měsících stal úraz, nebo jiným způsobem došlo k nevratným změnám jejich
zdravotního stavu. O co je možné žádat: oblast zajištění mobility žadatele (příspěvek na osobní automobil;
příspěvek na úpravy automobilu), oblast příspěvků na kompenzační pomůcky a rehabilitaci (příspěvky na
rehabilitační pobyty nad rámec standardních všechny typy rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro
žadatele se zdravotním postižením), oblast komunikačních pomůcek (příspěvky na osobní počítače a
související periferie; příspěvek na nestandardní mobilní komunikační technologie), vzdělávání, osobní
asistence a příspěvky v sociální nouzi (příspěvky na osobní asistenci; příspěvky na uhrazení kurzů, stáží,
odborných seminářů, pobytů apod., které zvyšují šanci najít kvalifikovanou práci příspěvky na školné;
příspěvky v sociální nouzi), bydlení (příspěvky na výtahy, schodišťové plošiny, schodolezy; příspěvky na
stavební úpravy, které odstraní bariéry v bytě, v domě a nebo v jeho okolí; příspěvky na pořízení bytu).

Více informací: https://www.kontobariery.cz/Projekty/Projekty-Konta-BARIERY/Novy-start
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace AGROFERT – Automobil pro hendikepované

Individuální žadatelé mohou žádat o příspěvek na zakoupení automobilu. Fond je určen na podporu lidí
s hendikepem a rodičů, kteří se starají o děti s postižením. Základními hodnotícími kritérii jsou jak postižení
žadatele/dítěte, tak sociální situace žadatele/rodiny.

Více informací: http://www.nadace-agrofert.cz/
Termín pro předkládání žádostí: 2x ročně, nyní do 15. května 2020 (potom do 14. srpna 2020 a do 16. října

2020)

• Program Pomozte dětem – Individuální projekty

Program Pomozte dětem je dlouhodobý charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou, který
přináší přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku v celé České
republice. Žádost podává nezisková organizace ve prospěch konkrétního dítěte (dětí) v jedné domácnosti.

Více informací: https://www.pomoztedetem.cz/o-pomozte-detem/pro-zadatele/
Termín pro předkládání žádostí: 3x ročně, nyní do 15. června 2020 do 16 hod. (potom do 15. října 2020 do
16 hod. a do 15. února 2021 do 16 hod.)

• Nadace Dětský mozek

Nadace podporuje děti i dospělé s postižením centrální nervové soustavy, seniory, autisty. Pomoc
prostřednictvím finančních příspěvků je poskytována fyzickým i právnickým osobám a je určena na
respitní a domácí péči, asistenční službu, vzdělání, pořízení rehabilitačních pomůcek.

Více informací: http://www.detskymozek.cz/o-nas
Termín pro předkládání žádostí: průběžně, nyní do 15. května 2020

• Nadace Jakuba Voráčka

Hokejista Jakub Voráček společně se svou sestrou Petrou Klausovou založili Nadaci Jakuba Voráčka, jejímž
cílem je především zlepšit situaci pacientů s roztroušenou sklerózou. Podpora Nadace Jakuba Voráčka
v České republice směřuje do tří oblastí: 1) podpora výzkumu a rozvoje registru pacientů s roztroušenou
sklerózou, 2) podpora činnosti a rozvoje MS center v České republice, 3) podpora individuálních pacientů
s roztroušenou sklerózou v tíživé situaci. O příspěvky nadace se můžou ucházet: individuální pacienti a
jejich rodinní příslušníci, RS centra, organizace podporující pacienty

Více informací: http://nadacejakubavoracka.cz/
Termín pro předkládání žádostí: několikrát ročně, nyní do 31. března 2020

• Nadace GCP

Česká pojišťovna realizuje grantový program, který je určený pro fyzické osoby (občany ČR) a pro projekty
neziskových organizací. V rámci něj mohou žadatelé zažádat o finanční příspěvky v následujících oblastech:
podpora sociálně a zdravotně handicapovaných občanů, prevence rizikového chování dětí a mládeže.
Právnické osoby mohou žádat o příspěvek na pořízení movitých věcí a fyzické osoby na úhradu
nákladů léčby a rehabilitaci osob, nad rámec částky hrazené zdravotní pojišťovnou.

Více informací: https://www.generaliceska.cz/nadace
Termín pro předkládání žádostí: několikrát ročně, nyní do 22. května 2020

• Nadace Zdraví pro Moravu

Nadace vyhlašuje grantové řízení pro neziskové organizace, rozpočtové a příspěvkové organizace,
občanská sdružení, účelová zařízení církví a ostatní nestátní organizace, registrované v České republice a
pracující v oblasti prevence a podpory zdraví. Cílem projektu je zajistit finanční podporu organizace
pomáhající zlepšování zdraví každého jednotlivce, a to zejména: využíváním informací, poznatků a
zkušeností z oborů zabývajících se zajištěním fyzického a duševního zdraví, rozvoj progresivních metod
preventivní a klasické medicíny (alternativní medicíny- pokud je účinek těchto metod dokazatelný metodami
klasické medicíny), sociální aktivity, propagace a reklama ekologicky zdravého způsobu života včetně osvětové
činnosti, podpora organizování klimatických léčebných pobytů v ekologicky čistých místech, motivace občanů
(zejména chronicky nemocných a mentálně postižených) k vytváření podmínek pro zlepšení jejich tělesného a
duševního zdraví, podpora zdravého vývoje dětí. Finanční prostředky mohou být poskytnuty na přímé hrazení
projektu. Od roku 2006 jsou vypisovány granty i pro jednotlivce (ovšem o podporu se žádá prostřednictvím
organizací, které pro žadatele formou podaného projektu požádají o podporu a mohou žádost doložit).

Více informací: http://www.nadacezdravi.cz/
Termín pro předkládání žádostí: každý rok ve dvou kolech – k 31. březnu a k 31. srpnu daného roku

• Citibank – zaměstnanecký charitativní fond

Fond se zaměřuje na podporu neziskových organizací v následujících oblastech: ohrožené děti nebo
podpora aktivit zaměřených na děti žijící v sociálně nestandardních podmínkách; ohrožené ženy nebo podpora
programů určených ženám žijících v sociálně nestandardních podmínkách; zdravotně postižení; senioři;
ekologické projekty.

Více informací: http://www.citibank.cz/czech/gcb/corporate_banking/czech/footer/spolecenska-

odpovednost.htm
Termín pro předkládání žádostí: do 30. dubna nebo do 31. října daného roku

• Siemens Fond pomoci - Regionální podpora

Siemens Fond pomoci má kromě celostátního programu navíc i regionální kola, a to v regionech Frenštát,
Brno, Trutnov a Mohelnice (tam, kde se nacházejí odštěpné závody Siemens). Regionální kola jsou otevřená
všem neziskovým organizacím, která mají své sídlo v blízkosti našich odštěpných závodů. Podpora je
určena na pomoc slabším a potřebným, kteří se ne vlastní vinou dostali do obtížné situace a nemohou si
pomoci sami. Fond podporuje instituce, které pomáhají dětem a lidem se zdravotním postižením či
sociálními problémy. Pro regionální kola platí stejná pravidla jako pro celostátní kolo. Pokud s projektem
neuspějete v regionálním kole, nelze stejný projekt přihlásit do kola celostátního.

Více informací:
https://www.cee.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/o_nas/spol_odpovednost/firemni_filantropie/fon

d_pomoci/Pages/regionalni-podpora.aspx
Termín pro předkládání žádostí: dvakrát do roka, vždy do 15. května nebo do 15. listopadu daného roku

• Nadace AGROFERT – Obecné individuální žádosti

Podpora je určena především těm, kteří navzdory svému jasnému hendikepu (fyzickému, mentálnímu či
sociálnímu) bojují a snaží se vést plnohodnotný život. I přesto se ocitli v situaci, ve které potřebují pomoc.
Poskytují se příspěvky na zdravotní a edukační pomůcky, na hippoterapii a canisterapii, na odlehčovací
a asistenční služby, na vzdělávání dětí/lidí, kteří studují/chtějí studovat i navzdory svému hendikepu.

Více informací: http://www.nadace-agrofert.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně, vždy k poslednímu dni v měsíci

• Fond Ústeckého kraje - Individuální dotace

O poskytnutí podpory z Fondu může zažádat jakákoliv právnická i fyzická osoba, která splňuje podmínky
stanovené Zásadami. Hlavní oblasti, které lze podpořit, je možné shrnout do následujícího přehledu: podpora
akcí regionálního významu, podpora činnosti neziskových organizací, podpora revitalizace a resocializace
území dotčeného těžbou hnědého uhlí, týkající se okresů Ústí nad Labem, Teplice, Most a Chomutov, finanční
dary v případě mimořádných nebo významných událostí. Od 1. 1. 2019 se přijímají žádosti pouze přes
elektronický formulář. Dne 10. 1. 2019 od 10:00 hod. se koná Seminář pro žadatele (podání elektronické
žádosti).

Více informací: https://www.kr-ustecky.cz/fond%2Dusteckeho%2Dkraje/d-1687122/p1=204744
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace prof. Vejdovského

Posláním nadace je pomáhat překonávat každodenní překážky lidem s těžkým zrakovým postižením.
Nadace podporuje např. nákup kompenzačních pomůcek pro slabozraké a nevidomé, činnost
neziskových organizací, sportovní aktivity, rehabilitační a rekondiční pobyty, rekvalifikace, apod.

Více informací: https://www.inpv.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadační fond Lasvit

Hlavními oblastmi, které nadační fond podporuje, jsou školství a vzdělávání, humanitární a sociální
projekty, dětské sportovní aktivity a vzdělávací projekty v oblasti designu a sklářství, a to především
v Libereckém kraji.

Více informací: http://www.lasvitfoundation.com/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace VIA - Živá komunita

Živá komunita je program Nadace Via podporující aktivní lidi, kteří chtějí zlepšit život ve své sousedské
komunitě. Cílem programu je zlepšování veřejného prostoru a mezilidských vztahů v sousedských
komunitách a posilování jejich soběstačnosti. Program je určený skupinám minimálně tří aktivních lidí nebo
menším neziskovkám založeným na dobrovolnické práci.

Více informací: https://www.nadacevia.cz/ziva-komunita/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Invira pomáhá

Invira s.r.o. je výrobce kompenzačních pomůcek. V rámci svého dobročinného projektu "Invira pomáhá"
pomáhá potřebným, kteří v těžké životní situaci obtížně hledají východiska. Pomáhají zejména dětem,
pokud potřebují elektrický vozík apod. Žadatelé o pomoc mohou zaslat svůj příběh a požádat firmu o
podporu.

Více informací: www.invirapomaha.cz
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Charitativní projekt Patron dětí

Patron dětí je charitativní projekt, jehož smyslem je pomáhat zdravotně a sociálně znevýhodněným dětem
a jejich rodinám z celé České republiky. Projekt dává prostor příběhům dětí. Prostřednictvím finanční sbírky
vázané na každý z nich se snaží získat prostředky na pokrytí konkrétních dětských potřeb. Projekt se opírá o
crowdfunding, na cílovou částku se tak libovolným příspěvkem skládá více jednotlivců. Je možné podpořit
4 kategorie pomoci: sportovní a vzdělávací pomůcky pro dítě, zájmové a vzdělávací aktivity, zdravotní
pomoc nebo pomoc rodině s dětmi v nouzi.

Více informací: https://patrondeti.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadační fond Propojeni

Oblast projektů realizovaných NF Propojeni není striktně vymezena. Prostředky jsou směřovány zejména na
pomoc handicapovaným pro jejich snadnější začlenění do společnosti, na nákup nenárokovatelných
zdravotních pomůcek vedoucích ke zkvalitnění života nemocných a postižených, příspěvky a dary
dětským a seniorským domovům apod.

Více informací: http://www.nfpropojeni.cz/cs/kohobrpodporujeme/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadační fond KlaPeto

Nadační fond se věnuje přispívání ke zlepšení postavení zdravotně postižených osob v České republice,
odstraňování mentálních a legislativních bariér pro zařazení sociálně a zdravotně znevýhodněných do
života, podpoře aktivit a sportu handicapovaných, podpoře poradenských služeb zdravotně postiženým
osobám. Nadační fond poskytuje příspěvky a) fyzickým osobám se zdravotním postižením, b) právnickým
osobám podporujícím zájmy zdravotně postižených. Základní cílovou skupinou činností nadačního fondu
jsou osoby na vozíčku či po amputaci končetiny.

Více informací: http://www.klapeto.eu/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Fond rodiny Sýkorovy

Výnosy z dárcovského fondu Sýkorových zřízeného v Nadaci Via podporují řadu projektů v Česku i
v zahraničí. Prostřednictvím svého rodinného dárcovského fondu chtějí Sýkorovi vést k filantropii své děti.

Více informací: http://www.nadacevia.cz/fond-rodiny-sykorovy/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Fond Tři sestry pomáhají

Hudební skupina Tři sestry si u Nadace Via založila svůj vlastní dárcovský fond na konci roku 2011.
Posláním fondu je podporovat zejména programy pro děti a mládež, osoby sociálně slabé v situacích, kdy
jsou odkázány na pomoc druhých, či ty, které se nečekaně ocitnou v těžké životní situaci vinou
nehody, nemoci či jiné osobní tragédie.

Více informací: http://www.nadacevia.cz/fond-tri-sestry-pomahaji/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Fond Rachůnek

Marek Herman založil dárcovský fond ve spolupráci s Nadací Via v roce 2006. Výnosy fondu jsou určeny
k financování projektů zaměřených na vzdělávací a rozvojové programy na podporu maminek a tatínků
pečujících o děti do šesti let.

Více informací: http://www.nadacevia.cz/fond-rachunek/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadační fond Bělobrádek

Posláním a účelem nadačního fondu je především podpora zdravotně postižených, nemocných a
znevýhodněných osob, zejména v oblasti jejich integrace do společnosti, zajišťování plnohodnotného
života a dosahování profesního úspěchu, či podpora právnických a fyzických osob, které se zabývají
pomocí handicapovaným a dále podpora kulturních a volnočasových aktivit a činností fyzických a
právnických osob, které těmito aktivitami rozvíjejí kvalitu společenského života.

Více informací: http://www.pavelbelobradek.cz/aktuality/nadacni-fond-belobradek
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadační fond Šance onkoláčkům

Nadační fond materiálně a finančně pomáhá dětem s vrozenými vadami, s onkologickým nebo jiným
závažným onemocněním a 2 roky po jejím ukončení. Žádosti mohou podávat jednotlivci.

Více informací: http://www.nfsanceonkolackum.cz/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Projekt HUGS

HUGS Club sdružuje členy klubu, kteří platí pravidelný měsíční členský příspěvek a tím se podílejí na realizaci
příběhů pomoci. Žádat o podporu mohou jednotlivci i neziskové organizace. Průběh darování probíhá
vypsáním a zveřejněním příběhu na stránkách https://www.hugseurope.eu. Následně se v rámci projektu
vybírají příspěvky na úhradu potřebných nákladů. Je možné zakoupit, uhradit věc, službu spojenou se
zdravím, rehabilitací, náklady na léčbu. Není možné poskytnout přímo finanční částku.

Více informací: https://www.hugseurope.eu
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace Preciosa - Fond sociální a humanitární

Významnou součástí práce tohoto fondu je i pomoc individuálním žadatelům, kteří se ocitnou v kritické
životní situaci. V oblasti sociálních a humanitárních činností působí Nadace i mimo domovský region.

Více informací: http://www.preciosa.com/cs/firma/nadace-preciosa/nadacni-fondy/fond-socialni-a-

humanitarni.html
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadační fond Šestý smysl

NF byl zřízen za účelem podpory dlouhodobého rozvoje Prahy 6 a jejích občanů, a to zejména podpory
v sociální oblasti a v oblasti kultury, vědy, vzdělávání, zdravotnictví, tělovýchovy a sportu. Hlavním cílem je
podporovat sociálně slabé spoluobčany, rodiny s handicapovanými dětmi, děti z dětských domovů,
začínající sportovce, umělce atp. Nadační příspěvek může být poskytnut kterékoliv právnické nebo fyzické
osobě, jejíž činnost je v souladu s účelem nadačního fondu a má trvalé bydliště, sídlo či provozovnu
v územním obvodu Městské části Prahy 6.

Více informací: http://nfsestysmysl.cz/hledam-pomoc
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadace Agel

Základním cílem nadace je podpora humanitárních aktivit s návazností na sféru zdravotnictví. Nadace
podporuje aktivity právnických a fyzických osob, sledujících obecně prospěšné cíle, zejména se zaměřením
na podporu projektů a aktivit zdravotního a sociálního charakteru a projektů a aktivit v oblasti vzdělávání
ve zdravotnictví.

Více informací: http://nadace.agel.cz/index.html
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadace Karla Janečka

Žádat lze na aktivity a projekty, které jsou v souladu s účelem nadace, jímž je především podpora vzniku a
rozvoje aktivní občanské společnosti, podpora vzdělávání a zdravěji fungujícího státu. Tyto projekty mají
prioritu před doplňkovým účelem nadace, kterým je podpora jiných obecně prospěšných aktivit, zvláště
podpora zdraví, přírody, výzkumu, kultury a sportu, sociálních projektů, jakož i další podpora jednotlivců
včetně osob zakladateli blízkých a organizací. Nadace preferuje koncepční projekty spouštějící řetězce
návazných aktivit, projekty s celorepublikovým dopadem nebo regionální pozitivní příklady, které lze šířit jako
příklady dobré praxe. Dále projekty, které jsou inovativní a svou povahou unikátní, s udržitelností projektu po
skončení daru, projekty propojené s jinými projekty a organizacemi.

Více informací: http://www.nadacekj.cz/cs-CZ/zadost-o-podporu
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadace SYNER

Účelem nadace je podpora handicapovaných občanů bez ohledu na věk, podpora dětských domovů a jejich
klientů, stejně tak pomoc obyvatelům domovů důchodců, podpora pěstounských rodin, pomoc jednotlivcům
při pořizování rehabilitačních pomůcek i pomoc zdravotním stacionářům, podpora jednotlivců a
kolektivů při speciálních kulturních a sportovních aktivitách, podpora všech typů škol, a to vše
s maximálním důrazem na sídlo žadatelů v Libereckém kraji. V případech hodných zvláštního zřetele
nadace směřuje pomoc i do vybraných zdravotních a rehabilitačních zařízení v rámci České republiky a
přispívá na vybrané projekty s celorepublikovým dosahem. O nadační příspěvky není možné žádat
v souvislosti s nákupem osobních automobilů, výpočetní techniky a osobní asistence.

Více informací: http://www.nadacesyner.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace ČEZ - grantové řízení Podpora regionů

Toto grantové řízení je zaměřené na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou
týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury,
sportu či životního prostředí. Žádosti mohou podávat pouze organizace (právnické osoby).

Více informací: http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace Jedličkova ústavu – Nadační příspěvky a Ostatní granty

Nadace v současné době všestranně pomáhá v integraci mladých handicapovaných lidí do společnosti
s cílem zamezení sociální a společenské izolace a podpora komplexní rehabilitační a výchovně vzdělávací
péče. Pomoc je směřována ke klientům a absolventům Jedličkova ústavu a škol, k rozvoji Jedličkova
ústavu a škol a také k neziskovým organizacím v celé ČR, které mají podobné poslání jako nadace.
Nadační granty budou poskytovány zejména v oblasti podpory a integrace osob s postižením do společnosti a
podpory komplexní a vyvážené péče o osoby s postižením. Žádosti o individuální nadační příspěvek i
v kategorii ostatní granty lze podat kdykoli během roku.

Více informací: http://www.nadaceju.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace Komerční banky Jistota

Nadace Jistota je otevřena pro žadatele ze sociální, zdravotní a vzdělávací oblasti, v případě tělesně
postižených rovněž z oblasti zaměstnanosti. Žadatelem mohou být jednotlivci i organizace. Nemalé
prostředky z rozpočtu nadace plynou také na podporu osob v tíživé životní situaci a zdravotně postiženým
spoluobčanům. Žádosti o podporu je možné podávat průběžně.

Více informací: http://www.nadacejistota.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace Naše dítě – Individuální žádosti

Hlavním posláním nadace je pomoc dětem z problémových rodin a dětem v ústavní výchově, dětem
zneužívaným a týraným, dětem mentálně a fyzicky handicapovaným. Nejčastěji nadace vyřizuje žádosti
týkající se příspěvků na zakoupení rehabilitačních pomůcek, na osobní asistenci, podporu dětí z rodin
v mimořádné sociální nouzi, na podporu opuštěných dětí a další.

Více informací: http://www.nasedite.cz/individualnipomoc.html
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadace VIA - program Techsoup

V rámci dárcovského programu Techsoup Česká republika lze žádat o počítačové programové vybavení.
Neziskové organizace mohou získat pouze za administrativní poplatek, který je zlomkem běžné tržní ceny,


granty a dotace 30.3.2020

PDF file: granty a dotace 30.3.2020.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz