DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Prodejní řád Lounského blešáku

Prodejní řád Lounského blešáku
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aMeN

Velikost PDF souboru:
637.51 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/MeN.pdf
Stažení: PRODEJNÍ ŘÁD_ffff.pdf

Datum uložení souboru:
31. 10. 2017» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu PRODEJNÍ ŘÁD_ffff.pdf:


PRODEJNÍ ŘÁD LOUNSKÉHO BLEŠÁKU

I. PRODEJCE
 Prodejce se svým podpisem na "Seznam prodejců" při registraci před zahájením v den
konání Lounského blešáku zavazuje k dodržování tohoto Prodejního řádu.
 Prodejce prodává zboží na vlastní zodpovědnost a svým jménem.
 Hlavní pořadatel Lounského blešáku v Lounech (dále jen pořadatel) nenese za
prodávané zboží a jeho původ žádnou zodpovědnost.
 Prodej na Lounském blešáku mohou provádět:
o občané bez živnostenského listu obchodující s použitým zbožím nebo vlastními
výrobky (jedná se o příležitostný přivýdělek, který jsou povinni v případě
překročení zákonem daných částek danit dle § 38G Zákona o dani z příjmu),
o neziskové organizace v rámci oprávnění k obchodování vymezenému
živnostenským listem nebo jiným oprávněním dle platných právních předpisů.
 Prodej je povolen osobám mladším 18 let pouze v doprovodu rodičů nebo jiných osob
starších 18 let. Jako prodejce bude při registraci uvedena osoba starší 18 let.

II. POVINNOSTI PRODEJCE
 Prodej je povolen pouze oprávněným osobám (viz čl. I.), případně osobám jimi
pověřeným (samozřejmě u stánku může být více lidí), na místech jim vyhrazených
organizátorem.
 Prodejce je povinen dbát pokynů pořadatele a osob jím pověřených - zvláště ve věci
prostorového rozložení prodejních ploch a prodávaného zboží. Pokud prodejce nebude
těchto pokynů dbát, jeho registrace na bleším trhu bude stornována a jeho prodejní
místo propadne dalšímu zájemci.
 Prodejce nesmí o prodávaném zboží uvádět nepravdivé údaje s cílem oklamat zákazníka.
 Prodejce je povinen udržovat prodejní místo a jeho okolí v čistotě a po skončení prodeje
zanechat stanoviště čisté a uklizené a odklidit neprodané zboží.

III. CO NENÍ MOŽNÉ PRODÁVAT
Následující zboží není na trhu přípustné a jeho prodej může být důvodem k okamžitému
vykázání prodejce z prodejního místa a propadnutí poplatku za prodejní místo prodejce ve
prospěch organizátora. V případě neuposlechnutí má organizátor právo přizvat pomoc Městské
policie.
 OBČERSTVENÍ, DOMÁCÍ JÍDLO A PITÍ

 ALKOHOL
 zboží zcela nové povahy (posouzení je na pořadateli)
 finanční produkty – hypotéky, pojištění, stavební spoření...
 firemní prezentace, není-li domluveno s pořadatelem

 produkty z tabáku
 jakékoliv zbraně (sečné, bodné nebo střelné atd. – i znehodnocené), jakákoliv munice,

pyrotechnické pomůcky a produkty
 válečné hračky (kromě sběratelských miniaturních modelů)
 všechny druhy zboží velebící násilí nebo rasistické a nacistické smýšlení nebo jiné
nedemokratické principy včetně materiálů organizací velebících násilí nebo rasistické
a nacistické smýšlení nebo jiné nedemokratické principy
 erotické produkty a pomůcky, veškeré pornografické zobrazení a produkty
 barvy, oleje, laky, rozpouštědla, tlakové nádoby
 jedy, léky nebo omamné a radioaktivní látky
 produkty, které jsou v rozporu s celními nařízeními nebo porušující práva třetích osob
(autorská práva, patenty, ochranné značky, majetková práva atd.)
 Nepodporujeme prodej zboží obchodníků se second-handovým textilem. Jsme raději,
když u nás mohou prodat místní lidé své osobní přebytky.
Na bleším trhu není možné provozovat:
 Politickou ani náboženskou reklamu, propagandu a propagaci
 Propagaci či reklamu komerční organizace či produktu (u nekomerčních pouze po

schválení pořadatelem)
 Petice (výjimky uděluje pořadatel)
 Megafon, amplion popř. podobné zařízení k prodeji
IV. REZERVACE PRODEJNÍCH MÍST A REGISTRACE PRODEJCŮ
Prodejním místem se myslí plocha jednoho stolu (cca 2×1 m²). Zboží lze nabízet na ploše stolu,
pod stolem nebo na štendru či židlích v těsné blízkosti přiděleného stolu.

Rezervace prodejních míst
 Rezervace prodejních míst probíhá výhradně pomocí online formuláře.
 Rezervace musí obsahovat pravdivé občanské jméno prodejce, kontakt a povahu zboží.
Prodejce má možnost zarezervovat si na své jméno jedno prodejní místo.
 Online rezervace je ukončena po překročení maximálního počtu prodejců.
 Pořadatel rezervaci každému prodejci do několika dnů potvrdí na uvedený e-mail.
Pořadatel si vyhrazuje právo prodejce odmítnout.

Registrace prodejců
 Registrace probíhá v den konání blešího trhu od 9:30h do 9:50h v sále restaurace
Stromovka v Lounech u pověřeného organizátora.
 Prodejce je povinen po příchodu na místo Lounského blešáku podepsat souhlas s
prodejním řádem a zaplatit registrační poplatek.
 Prodejce může obsadit pouze předem rezervované prodejní místo, pokud provozovatel
neurčí jinak.
 Prodejci není povoleno měnit umístění prodejního místa.
 Pokud prodejce nedorazí a neinformuje provozovatele o svém pozdním příchodu, jeho
místo propadá a provozovatel má od 9:50h právo toto místo obsadit náhradníkem.

Registrační poplatek
 Registrační (organizační) poplatek je splatný při ranní registraci a činí 80 Kč za každé
prodejní místo.
 U chráněných dílen a jiných dobročinných projektů je poplatek za 1 prodejní místo
dobrovolný (nutné konzultovat předem s organizátorem).
 U zajišťovatelů dílen a zábav pro děti je poplatek za 1 prodejní místo zcela dobrovolný
(nutné konzultovat předem s organizátorem).

Příprava prodejních míst
 Příprava prodejního místa prodejci je možná od 9:30h do 10:00h.
 Od 9:50h může organizátor poskytnout volná prodejní místa prodejcům, kteří se
přihlásili jako náhradníci.

V. TRVÁNÍ TRHU
 Prodejní doba trhu je od 10:00h do 17:00h.
 Mimo stanovenou prodejní dobu je užívání prodejního místa k prodeji zakázáno.

VI. UKONČENÍ PRODEJE/ZRUŠENÍ TRHU

Ukončení prodeje
 Prodejce může ukončit prodej na svém prodejním místě kdykoliv během konání
Lounského blešáku.
 Prodejce má povinnost zanechat své místo čisté a uklizené a vlastními prostředky
odklidit případné neprodané zboží, pokud není dovoleno jinak (např. vybírání oblečení
na charitu).
 Prodejce opustí sál restaurace Stromovka nejpozději v 17:30h.

Zrušení trhu
 Zrušení trhu je možné do jeho začátku. V takovém případě je pořadatel povinen
zaregistrované prodejce co nejdříve o této skutečnosti informovat.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento prodejní řád zavazuje jak prodejce, tak pořadatele.
Při porušení kteréhokoliv z bodů tohoto prodejního řádu ze strany prodejce si pořadatel nebo
osoba jím pověřená vyhrazuje právo požadovat okamžitou nápravu zjištěné skutečnosti, popř.
vykázat prodávajícího z prostoru trhů bez nároku na vrácení organizačního poplatku.

V Lounech dne 27. 10. 2017

Mezi lidi, z.s

Březinova 2411, 440 01 Louny

IČ 05783046Prodejní řád Lounského blešáku

PDF file: PRODEJNÍ ŘÁD_ffff.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz