DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

iuv

iuv
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aKQh

Velikost PDF souboru:
179.98 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/KQh.pdf
Stažení: iuv.pdf

Datum uložení souboru:
31. 12. 2019» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu iuv.pdf:


PRACOVNÍ NÁVOD

Řídící jednotka průtoku vody

HSP4
Obsah:
Obecný popis..............................................................................................................................................2
Vstupní měřené veličiny.......................................................................................................................2
Další zobrazované údaje – výběr funkce............................................................................................2
Chybové a informační signalizace na displeji....................................................................................2
Pomocné signalizace na displeji...........................................................................................................3
Ovládání přístroje.................................................................................................................................3
Popis regulace a parametrů......................................................................................................................3
Parametry programu – tabulka parametrů.......................................................................................3
Tovární nastavení..................................................................................................................................4
Hlídání maximálního množství............................................................................................................5
Volba režimu.........................................................................................................................................5
Nastavení týdenních intervalů.............................................................................................................5
Režim vyhodnocení drobného úniku vody.........................................................................................5
Režim odpočtu chvilkového zvětšení odběru......................................................................................5
Regulace množství protečené vody......................................................................................................6
Manuální volba funkcí regulátoru......................................................................................................6
Automatická funkce proti zatuhnutí ventilu......................................................................................6
Změna typu vodoměru.........................................................................................................................7
Volba polarity výstupního povelu.......................................................................................................7
Reset wifi modulu..................................................................................................................................7
Vstupní svorky přístroje.......................................................................................................................7

Strana 1 (celkem 7)

22.02.2017

Obecný popis

Vstupní měřené veličiny
-1-množství vody prvního průtokoměru, které proteklo od posledního nulování
(zobrazeno v litrech a po překročení hodnoty 999 litrů v m3 – maximum je 9.99 m3).
-2-množství vody druhého průtokoměru*, které proteklo od posledního nulování
(zobrazeno v litrech a po překročení hodnoty 999 litrů v m3 – maximum je 9.99 m3).
pR1aktuální průtok vody prvního průtokoměru (zobrazeno v litrech za hodinu a po
překročení hodnoty 999 l/hod v m3/h – maximum je 9.99 m3/h).
pR2aktuální průtok vody druhého průtokoměru* (zobrazeno v litrech za hodinu a po
překročení hodnoty 999 l/hod v m3/h – maximum je 9.99 m3/h).
r1zbývající denní limit prvního průtokoměru pokud je nenulový (zobrazeno v m3).
Dr2zbývající denní limit druhého průtokoměru pokud je nenulový (zobrazeno v m3).
infrozšířená informace o stavu komunikačního modulu
bliká-li znak y - modul není připojen do sítě nebo se připojuje, pokud tento znak

nesvítí, modul je připojen
bliká-li znak g - modul je aktivní, pokud tento znak nesvítí, modul je vypnutý
svítí-li znak r - modul je v továrním nastavení, pokud tento znak nesvítí, byla

v modulu změněna konfigurace
-pokud dojde k vypnutí výstupu, bude se ve všech menu zobrazovat hláška dle poruchy
-pokud nelze okamžitý průtok zobrazit, tak je zobrazeno -P-
-jakmile začne regulace vyhodnocovat úkap, je místo množství vody
zobrazován počet podobných pulzů v úkapu
Další zobrazované údaje – výběr funkce
(krátkým stisknutím tlačítek  a  funkce se vybere stiskem P, pokud se nestiskne tlačítko P,
tak po 15 sekundách je návrat do základního menu bez provedení funkce)

nuLnulování proteklého množství
tSt testovací režim - vynuluje se množství a testuje se na hodnotu parametru tSt
(v menu zobrazení množství problikne v intervalu 5 sekund tst)
OFF/on vypnutí/zapnutí funkce regulátoru – na displeji se zobrazuje spotřeba
(v menu zobrazení množství problikne v intervalu 5 sekund OFF)
rE2manuální změna režimu regulátoru, pokud je regulace v manuálním režimu
zobrazuje se v tomto menu text Man, jinak se zobrazuje číslo režimu.
Chybové a informační signalizace na displeji
(při aktivaci těchto hlášení nelze rolovat v zobrazení, ale editace parametrů je umožněna)
E1dpřekročení limitu prvního průtokoměru
E2d překročení limitu druhého průtokoměru
E1Uvyhodnocen únik vody prvního ventilu
E2Uvyhodnocen únik vody druhého ventilu
E1rpřekročení denního limitu prvního průtokoměru
E2r překročení denního limitu druhého průtokoměru
tes aktivace funkce proti zatuhnutí ventilu

tst testovací režim
dov nastaven režim útlumu na dobu určenou dohledovým systémem
sim nastaven simulační režim (neodstavuje solenoid ani při překročení limitů) na dobu

určenou dohledovým systémem
999–000 odpočet času pro obnovení funkce ventilu po jeho vypnutí

Strana 2 (celkem 7)

22.02.2017

Pomocné signalizace na displeji
„T“svítí – sepnut externí povel
bliká – vyhodnocování drobného úniku vody
„S“bliká – jsem v menu nastavení – povolen přístup k editaci servisních parametrů
–jsem v regulaci – aktivace funkce rychlého odběru vody
„m3“svítí – zobrazovaný údaj je v m3

Ovládání přístroje
Změnu parametrů můžete provést tak, že stisknete tlačítko P na dobu, než se na displeji zobrazí ---,
po té tlačítko uvolněte. Tlačítky  a  zvolte parametr, který chcete změnit. Stiskněte krátce
tlačítko P, zobrazí se hodnota parametru. Hodnotu můžete změnit tlačítky  a . Novou hodnotu
uložíte krátkým stisknutím tlačítka P. Displej zabliká a zobrazí se kód parametru. Pro přístup ke
skrytým parametrům musíte zadat heslo do parametru PAS. Při správně zadaném heslu se rozbliká
kontrolka označená S vpravo nahoře na displeji. Dále postupujte výše popsaným způsobem. Pokud
nestisknete žádné tlačítko alespoň 15s, přístroj přejde zpět do základního zobrazení.

Popis regulace a parametrů
Parametry programu – tabulka parametrů
Nastavitelné parametry: (šedivé jsou s heslem)
Par.popisrozsahpřednast.
PASheslo pro přístup do další úrovně-99 … 999-2

rezeditace režimuPo … NePo
Ur1útlumová hodnota (litry / m3) - 1.průt.1 … 9.9925
tn1doba, která nuluje množství (sekundy) - 1.průt.1 … 12020
TU1doba pro vyhodnocení úkapu (minuty) - 1.průt.1 … 99960
Ur2*útlumová hodnota (litry / m3) - 2.průt.1 … 9.9925
tn2*doba, která nuluje množství (sekundy) - 2.průt.1 … 12020
tU2*doba pro vyhodnocení úkapu (minuty) - 2.průt.1 … 99960
CbUblokace měření úkapu po nulování (minuty)0 …900120
Tončas, ve který bude aktivována funkce proti zatuhnutí0:00 -23:5023:50
bEPpovolení zvukové signalizaceOFF … onon
Po1limit prvního průtokoměru pro pondělí (litry / m3) 0 … 5000
Ut1limit prvního průtokoměru pro úterý (litry / m3) 0 … 5000
St1limit prvního průtokoměru pro středa (litry / m3) 0 … 5000
Ct1limit prvního průtokoměru pro čtvrtek (litry / m3) 0 … 5000
Pa1limit prvního průtokoměru pro pátek (litry / m3) 0 … 5000
So1limit prvního průtokoměru pro sobota (litry / m3) 0 … 5000
Ne1limit prvního průtokoměru pro neděle (litry / m3) 0 … 5000
Po2limit druhého průtokoměru pro pondělí (litry / m3) 0 … 5000
Ut2limit druhého průtokoměru pro úterý (litry / m3) 0 … 5000
St2limit druhého průtokoměru pro středa (litry / m3) 0 … 5000
Ct2limit druhého průtokoměru pro čtvrtek (litry / m3) 0 … 5000
Pa2limit druhého průtokoměru pro pátek (litry / m3) 0 … 5000
So2limit druhého průtokoměru pro sobota (litry / m3) 0 … 5000
Ne2limit druhého průtokoměru pro neděle (litry / m3) 0 … 5000
E-npovolení úrovně expertOFF … onoff

Secnastavení času - sekundy0 … 59

minnastavení času - minuty0 … 59

hodnastavení času - hodiny0 … 23

dennastavení času - den1 … 31

monnastavení času - měsíc1 … 12

roknastavení času - rok14 … 99
uufreset wifi do továrního nastavení--- … rst
EPSzměna přístupového hesla-99 … 999-2

Strana 3 (celkem 7)

22.02.2017

Expertní parametry: (parametry jsou dostupné zadáním hesla a povolením parametru expert)
Par.popisrozsahpřednast.
Prtzapíná/vypíná druhý průtokoměrOFF … onoff
CU1počet litrů v době úkapu (litry) - 1.průt.3 … 99915
MP1minimální průtok pro funkci odpočtu (litry/min) - 1.průt.1 … 9998
CU2*počet litrů v době úkapu (litry) - 2.průt.3 … 99915
MP2*minimální průtok pro funkci odpočtu (litry/min) - 2.průt.1 … 9998
nbunastavení vyhodnocení úkapuOFF-0…121
CoFnávrat z režimu OFF (hodiny)O … 241
tStlimitní hodnota pro režim TEST (litry / m3)1 … 9.995
C-Pden v týdnu, kdy dojde k povelu proti zatuhnutíPo … neSo
CZPzpoždění povelu proti zatuhnutí (min)1 … 99910
C-ooovel sepnutí v režimu proti zatuhnutí (sec)1 … 99910
OUTstav výstupního povelu v klidovém stavuAoF / Aon/ moF/ monAon

Inppolarita externího vstupuOFF…onon

P10změna typu vodoměruOFF…onoff
* Zobrazení tohoto parametru závisí na tom, jestli je v menu nastavení povolen druhý průtokoměr.

Tovární nastavení
V regulátoru je možné přepínat mezi čtyřmi dvojicemi parametrů. Do režimu volby aktivní tabulky
se dostanete podržením tlačítka  po dobu deseti sekund. Pak je možné podle hodnoty na displeji
zvolit žádanou tabulku. Potvrzení volby se provede krátkým stisknutím tlačítka P. Pro aktualizaci
všech hodnot je doporučené vypnout a zapnout napájení regulátoru. Pokud nestisknete žádné tlačítko
alespoň 15s, přístroj přejde zpět do základního zobrazení a tabulka nebude změněna. Pokud bude
potvrzena volba tabulky --- tak se tabulka také nezmění a volba bude zrušena. Hodnota továrního
nastavení T21 odpovídá volbě T11 s tím, že je povolen druhý průtokoměr. Obdobně to platí pro
další volby továrního nastavení.Tovární nastavení – tabulka parametrů Par.popisrozsahúroveňT11T12T13T14
Ur1útlumová hodnota (litry / m3) - 1.průt.1 … 9.99PASS25153050
tn1doba, která nuluje množství (sekundy) - 1.průt.1 … 120PASS20202020
TU1doba pro vyhodnocení úkapu (minuty) - 1.průt.1 … 999PASS60606060
Ur2útlumová hodnota (litry / m3) - 2.průt.1 … 9.99PASS25153050
tn2doba, která nuluje množství (sekundy) - 2.průt.1 … 120PASS20202020
TU2doba pro vyhodnocení úkapu (minuty) - 2.průt.1 … 999PASS60606060
CbUblokace měření úkapu po nulování (minuty)0 …900PASS120120120120
Tončas, ve který bude aktivována funkce proti zatuhnutí0:00 -23:50PASS23:5023:5023:5023:50
bEPpovolení zvukové signalizaceOFF … onPASSonononon
Po1limit prvního průtokoměru pro pondělí (litry / m3) 0 … 500EXPERT0000
Ut1limit prvního průtokoměru pro úterý (litry / m3) 0 … 500EXPERT0000
St1limit prvního průtokoměru pro středa (litry / m3) 0 … 500EXPERT0000
Ct1limit prvního průtokoměru pro čtvrtek (litry / m3) 0 … 500EXPERT0000
Pa1limit prvního průtokoměru pro pátek (litry / m3) 0 … 500EXPERT0000
So1limit prvního průtokoměru pro sobota (litry / m3) 0 … 500EXPERT0000
Ne1limit prvního průtokoměru pro neděle (litry / m3) 0 … 500EXPERT0000
Po2limit druhého průtokoměru pro pondělí (litry / m3) 0 … 500EXPERT0000
Ut2limit druhého průtokoměru pro úterý (litry / m3) 0 … 500EXPERT0000
St2limit druhého průtokoměru pro středa (litry / m3) 0 … 500EXPERT0000
Ct2limit druhého průtokoměru pro čtvrtek (litry / m3) 0 … 500EXPERT0000
Pa2limit druhého průtokoměru pro pátek (litry / m3) 0 … 500EXPERT0000
So2limit druhého průtokoměru pro sobota (litry / m3) 0 … 500EXPERT0000
Ne2limit druhého průtokoměru pro neděle (litry / m3) 0 … 500EXPERT0000
Prtzapíná/vypíná druhý průtokoměrOFF … onEXPERToffoffoffoff
CU1počet litrů v době úkapu (litry) - 1.průt.3 … 999EXPERT1551025
MP1minimální průtok pro funkci odpočtu (litry/min) - 1.průt.1 … 999EXPERT8888
CU2počet litrů v době úkapu (litry) - 2.průt.3 … 999EXPERT1551025
MP2minimální průtok pro funkci odpočtu (litry/min) - 2.průt.1 … 999EXPERT8888
nbunastavení vyhodnocení úkapuOFF-0…12EXPERT1111
CoFnávrat z režimu OFF (hodiny)O … 24EXPERT1111
tStlimitní hodnota pro režim TEST (litry / m3)1 … 9.99EXPERT5555
C-Pprodleva mezi povely proti zatuhnutí (dny)1 … 30EXPERT7777
CZPzpoždění povelu proti zatuhnutí (min)1 … 999EXPERT10101010
C-ooovel sepnutí v režimu proti zatuhnutí (sec)1 … 999EXPERT10101010
OUTstav výstupního povelu v klidovém stavuAoF / Aon/ moF/ monEXPERTAonAonAonAon
Inprežim externího vstupuOFF…onEXPERTonononon
P10změna typu vodoměruOFF…onEXPERToffoffoffoff

Strana 4 (celkem 7)

22.02.2017

Hlídání maximálního množství
Regulátor počítá impulsy od vodoměru a zobrazuje hodnotu proteklého množství v litrech na
displeji, pokud je nastaveno maximální množství přes 999 litrů je zobrazení přepnuto na m3 kde, je
zobrazovaná hodnota s přesností na 10 litrů. Při překročení přednastavené hodnoty proteklého
množství zvoleného režimu, je výstup regulátoru, který blokuje solenoidový ventil rozepnut a na
displeji je zobrazeno E1d. V tomto režimu je regulátor do zásahu obsluhy, která musí stisknout
tlačítko P. Tento zásah obsluhy vynuluje proteklé množství, výstup regulátoru sepne a tím otevře
přívod vody. K nulování proteklého množství dojde i po výpadku a náběhu napájecího napětí.
V provozu je proteklé množství vody nulováno vyhodnocením prodlevy mezi dvěma impulsy delší,
jak hodnota parametru tn1.
Obdobně to platí pro druhý vodoměr, pokud je povolený.

Volba režimu
Regulátor má dva druhy režimu, které se odlišují přednastavenou hodnotou pro diagnostiku
maximálního proteklého množství. Mezi těmito režimy jednotka automaticky přepíná podle
zvoleného nastavení. V základním módu je aktivní normální režim. V tomto režimu je limitní
hodnota proteklého množství dána hodnotou přiřazenou každému dni v týdnu až ve 24. intervalech.
Druhý režim tzv. režim útlumu je aktivní, pokud není definován časový interval, nebo je sepnutý
externí povel, nebo pokud je tento režim zvolen manuálně. Externí povel má na nastavení režimu
největší vliv, protože externím povelem dojde vždy k nastavení jednotky do režimu útlumu. Po
rozepnutí externího kontaktu se jednotka vrátí do normálního režimu. Jednotka umožňuje také
nastavit časový interval od-do, po který bude také aktivován režim útlumu. Tato funkce je ale
dostupná pouze přes dohledový systém. Vždy, když dojde ke změně režimu je vynulováno aktuální
proteklé množství a jednotka začíná počítat od nuly až do hodnoty limitu. Manuální volba režimu
nemá vliv na časové přepnutí režimu, pouze nastavuje limitní hodnotu proteklého množství a při
jakékoliv změně režimu je tato funkce zrušena a musí být opět manuálně zapnuta.

Nastavení týdenních intervalů
Uživatel má možnost nastavit si pro každý den v týdnu až 24 intervalů. Každý z intervalů musí mít
zadán čas od tod, čas do tdo a hodnotu limitu Pr1 (popř. Pr2 pokud je definován i druhý
průtokoměr). Je také možné zadáním off interval zrušit. Zrušen může být kterýkoliv již definovaný
interval s tím, že následující interval se posune na jeho místo. Pokud se při volbě intervalu potvrdí
příkaz ret tedy návrat, bude hodnota uložena a povolí se editace dalšího intervalu.
Režim vyhodnocení drobného úniku vody
V provozu je proteklé množství nulováno prodlevou mezi impulsy větší, jak doba t-n. Při opakované
prodlevě mezi impulsy větší tn1 přechází regulátor do režimu vyhodnocení úkapu. Vyhodnocování
úkapu je zpožděno o prodlevu v minutách nastavenou v parametru CbU.
Po této prodlevě a vstupu do režimu vyhodnocení úkapu je po dobu tU1 měřena perioda mezi
skupinou impulsů (počet impulsů ve skupině je podle nastavení CU1). Pokud jsou prodlevy mezi
impulsy podobné, tak je vyhodnocen drobný únik vody a výstup regulátoru se řídí podle nastavení
nbU. Pokud jeebU jako OFF, regulátor pouze zvukově signalizuje únik a v menu ERR se objeví
doplňkové hlášení. PokudnbU není OFF, ale hodnota času v hodinách, bude se vyhodnocovat, zda
hlášení o úkapu trvá minimálně tento čas. Po té dojde k vypnutí ventilu. Na displeji je pak
signalizace E1U. Obdobně to platí pro druhý vodoměr, pokud je povolený.

Regulace množství protečené vody
Tato funkce umožňuje nastavit na každý průtokoměr a den v týdnu limit proteklého množství (Po1
až Ne2), který je nezávislý na ostatních ochranných limitech. Jakmile průtok vody od začátku dne
překročí stanovený limit na tento den, bude voda po zbytek tohoto dne odstavena. Začátkem nového

Strana 5 (celkem 7)

22.02.2017

dne se blokace zruší a voda bude opět puštěna. Funkci lze na příslušný den vypnout, pokud bude
limit tohoto dne nastaven na 0 litrů. Překročením regulačního odběru je na displeji signalizováno
hlášením E1r pro limit prvního průtokoměru a E2r pro druhého průtokoměru. Překročení je
signalizováno i zvukovým signálem, který lze stiskem tlačítka P zrušit. Pokud je pro příslušný den
nastaven limit, v základním menu zobrazení se objeví počet litrů, které zbývají k dosažení limitu.

Manuální volba funkcí regulátoru
V základním zobrazení můžeme krátkým stisknutím tlačítek  a  procházet nabídku funkcí. Výběr
funkce se provede stiskem P, pokud se nestiskne tlačítko P v průběhu 15 sekund, uskuteční se
automatický návrat do základního menu bez provedení funkce.
Funkce nuL provede nulování proteklého množství a na displeji se vrátíme na zobrazení hodnoty.
Funkce tst zvolí testovací režim a hodnota proteklého množství se porovnává s parametrem
tSt. Na displeji je zobrazována hodnota průtoku a každých pět sekund problikne nápis tst. Při
překročení průtoku nad přednastavenou hodnotu je výstup vypnut a na displeji je zobrazeno E1d.
Tím je testovací režim ukončen a čeká se na zásah obsluhy. Testovací režim je také možno ukončit
vypnutím a zapnutím napájení.
Funkce OFF zvolí vypnutí hlídání spotřeby vody a výstup je trvale sepnut. V průběhu funkce OFF
je na displeji zobrazována hodnota průtoku a každých pět sekund problikne nápis OFF.
Při překročení průtoku hodnotu 9.99m3 je hodnota vynulována a zobrazuje se znovu od nuly. Funkce
OFF je ukončena vypnutím a zapnutím napájení regulátoru, nebo opětovnou volbou
funkce OFF (na displeji se nabídne místo OFF hodnota on) V parametrech je možno přednastavit
automatické ukončení funkce OFF. V parametru CoF se nastaví počet hodin trvání funkce. Při
zadání hodnoty CoF=0 je volba funkce trvalá bez časového omezení.
Automatická funkce proti zatuhnutí ventilu
Parametrem C-P lze nastavit den v týdnu, ve kterém bude funkce proti zatuhnutí aktivována.
Jakmile nastane den, ve kterém bude výstup solenoidu vypnut, čeká se na ukončení odběru vody a na
hodinu Ton. Doba, po kterou musí být ukončený odběr vody je dána parametremmC2P v minutách.
Po té se výstup solenoidu vypne na dobu C-o v sekundách. Pokud v den C-P nedojde
k vyhodnocení odběru po dobu 24 hodin, tak se funkce proti zatuhnutí provede bezodkladně.
V průběhu vypnutí je na displeji signalizace tES.

Změna typu vodoměru
Jednotka standardně používá typ vodoměru, který na každý litr proteklého množství dává jeden pulz.
Volbou on v parametru P10 lze nastavit typ vodoměru, který dává jeden pulz na deset litrů.

Volba polarity výstupního povelu
OUT=Aon – automatický režim výstupu, výstup je v klidovém stavu sepnut a při poruše rozepíná
OUT=AoF – automatický režim výstupu, výstup je v klidovém stavu rozepnut a při poruše spíná
OUT=Mon – manuální režim výstupu, výstup je trvale sepnut
OUT=MoF – manuální režim výstupu, výstup je trvale rozepnut

teset wifi modulu
Pokud dojde ke špatnému nastavení parametrů wifi modulu nebo jejich změně, je možné z displeje
jednotky obnovit tovární nastavení.
Tovární reset se provede nastavením parametru: uuF do stavu: Rst a potvrzením pravého tlačítka.

Strana 6 (celkem 7)

22.02.2017

Vstupní svorky přístroje
Napájení 230V se připojuje na svorky „L / PE / N“
Ventil 230V je připojen na svorky „L2 / PE / N“ (svorka L1 je přepínací kontakt relé)
Vstupní kontakt vodoměru 1 je připojen na „I1 / GND“
Vstupní kontakt vodoměru 2 je připojen na „I2 / GND“
Ovládání režimu je na svorkách „I3 / GND“
Je připravena svorka +5V pro napájení optických snímačů.GNDI1I25VL2L1PENLPEN
Vstupní kontakt vodoměru 1GNDNapájení optických snímačůOvládání režimuVstupní kontakt vodoměru 2

I3Strana 7 (celkem 7)

22.02.2017iuv

PDF file: iuv.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz