DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

program podpory dobrovolnictvĂ­ metodika

program podpory dobrovolnictvĂ­  metodika
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aKJd

Velikost PDF souboru:
763.87 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/KJd.pdf
Stažení: program_podpory…todika.PDF

Datum uložení souboru:
21. 08. 2018» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu program_podpory_dobrovolnictvĂ­___metodika.PDF:


PROGRAM PODPORY DOBROVOLNICTVÍ SPOLKU PRO OCHRANU

ŢEN

1. Přínos dobrovolnického programu pro ţeny v prostituci
 během práce v prostituci ţeny ztrácejí schopnost plánovat, dodrţovat pravidelný
reţim, například vstát v určitou hodinu do práce a dodrţovat pracovní dobu
 jednou z moţností, jak si udrţet pracovní návyky, je pro ně dobrovolnictví
 v dobrovolnictví nehradí zaměstnavatel zdravotní a sociální pojištění, nezapočítává se

do nároku na důchod
 dobrovolnickou práci v rozsahu 20 hodin týdně je moţné vyuţít jako náhradní dobu
pro nárok na sociální dávky od úřadu práce
 důleţitý je terapeutický účinek dobrovolnictví a moţnost získání praxe i během práce

v prostituci
 budoucí zaměstnavatel oceňuje získanou praxi, otázka, zda ţena měla za tuto práci
mzdu, je aţ na druhém místě a ţena se můţe odvolat například na to, ţe jí ţivotní

náklady hradil partner
 terapeutický účinek práce spočívá v tom, ţe ţena získá sebevědomí, pocit, ţe něco
dokáţe, musí dodrţovat určitý reţim, pravidelně docházet, nebo i v tom, ţe kromě
práce v prostituce se věnuje několik hodin týdně jiné práci, například administrativní
 během dobrovolnické práce musí ţena dodrţovat pravidla daná zaměstnavatelem, ráno
vstát v určitou dobu, přijít včas do práce, dodrţovat pracovní dobu, mezilidské vztahy
mezi zaměstnanci fungují jinak neţ v prostituci
 v praxi byl případ dobrovolnice, která se večer věnovala prostituci, a i kdyţ se stalo,
ţe se vrátila od klienta ve tři hodiny ráno, věděla, ţe druhý den má určitou povinnost,
ţe musí přijít do práce, tím si udrţovala základní pracovní návyky a zodpovědný

přístup k práci
 u dobrovolnické práce v neziskových a příspěvkových organizacích je běţná práce z

domova

 práci z domova u dobrovolnického programu pro ţeny v prostituci nedoporučujeme,
protoţe terapeutický účinek spočívá právě v tom, ţe musejí dodrţovat denní reţim a

pracovní dobu
 dobrovolnický program je moţné upravit podle potřeb konkrétní neziskové nebo
příspěvkové organizace a konkrétní ţeny (můţe docházet například jednou týdně na
čtyři hodiny, několikrát denně nebo jakkoliv, aby to vyhovovalo oběma stranám)
 ţeny pracující v prostituci je vhodné v rámci dobrovolnického programu zaměstnávat
v organizacích zaměřených na ţeny a s převáţně ţenským kolektivem, abychom
předešli nevhodnému chování muţského vedení a kolegů k těmto ţenám
 necitlivé chování muţského kolektivu k těmto ţenám můţe spíše dále poškozovat
sebevědomí těchto ţen a schopnost jejich návratu na legální trh práce

2. Co by měl splňovat dobrovolnický program, aby byl atraktivní pro

ţeny pracující v prostituci
 pro ţeny pracující v prostituci by měly převaţovat výhody, ne povinnosti
 nedávat podmínku delší evidence na úřadě práce
 upřednostnit moţnost zařazení do dobrovolnického programu hned po zaevidování na

úřad práce nebo i bez zaevidování
 nezavádět povinnost přijmout pracovní místo nabízené úřadem práce v případě

zapojení do dobrovolnického programu
 tyto ţeny se zařazením do dobrovolnického programu dostanou na půl cesty k návratu
na legální trh práce a jedná se o dlouhodobý proces, proto není vhodné jim dávat víc

povinností neţ výhod
 důleţité je nastavit pravidla schůzek na úřadu práce a pracovní dobu v
dobrovolnickém programu tak, aby ţena mohla spojit tuto činnost s prací v prostituci
 najít kompromis mezi tím, aby si ţena mohla vydělat dostatek peněz a zároveň získala
praxi v jiném oboru, to znamená přizpůsobit pracovní dobu tak, aby vyhovovala ţeně i
organizaci, která nabídne dobrovolnické místo
 je potřeba klást důraz na ochranu osobních údajů

 budoucí zaměstnavatel by neměl mít moţnost zjistit, ţe ţena získala praxi v rámci
programu podpory dobrovolnictví pro ţeny pracující v prostituci

3. Neziskové organizace vhodné pro dobrovolnický program
vhodné neziskové organizace jsme vybrali tak, aby ţeny pracující v prostituci:
 získaly pracovní návyky a udrţely si je
 pracovaly v bezpečném prostředí bez předsudků, to znamená s klienty a
spolupracovníky, kteří je berou jako lidské bytosti, ne jen jako prostitutky (práce s
dětmi, lidmi s mentálním postiţením, chráněné dílny, azylové domy)
 pracovaly v převáţně ţenském kolektivu, kde je niţší pravděpodobnost sexuálního
obtěţování ze strany vedení nebo kolegů organizace zaměřené přímo na ţeny nebo

oblast sociální péče)
 mohly vyuţít i terapeutické účinky dobrovolnické práce (například v občanských
poradnách, canisterapii, hipoterapii, v poradnách pro týrané ţeny, práce se seniory,

farní charity, stacionáře)

 spolupráci na dobrovolnickém programu nám přislíbilo několik pracovišť katolické
charity na celém území České republiky a několik feministických organizací v Praze
 nejvíce ochotné se zapojit byly tedy organizace orientované na ţeny, případně
feministicky orientované a oblastní charity, tedy organizace, které mají zkušenost
s prací se znevýhodněnými ţenami, i kdyţ ne vţdy s prací se ţenami v prostituci
 tyto organizace nechceme přímo jmenovat zejména z důvodu ochrany osobnosti
našich klientek a z důvodu, ţe většina z nich jsou zároveň matky samoţivitelky

 oslovené organizace pro nás vyplnily tento dotazník:

DOTAZNÍK
POŢADAVKY ORGANIZACÍ NA PROGRAM PODPORY

DOBROVOLNICTVÍ

Spolek pro ochranu ţen hájí zájmy ţen ohroţených chudobou a pomáhá ţenám při návratu na
legální trh práce. Účelem dobrovolnického programu je nabídnout ţenám pracujícím v
prostituci moţnost dobrovolnické práce, aby si udrţely pracovní návyky, získaly praxi a
mohly se vracet zpět na legální trh práce.
Pro dobrovolnický program vybíráme cíleně organizace, kde předpokládáme přátelské
prostředí pro ţeny v obtíţné ţivotní situaci. Mezi ţenami v prostituci je polovina matek
samoţivitelek, které se potýkají s neplacením výţivného ze strany otce. Přibývá ţen starších
50 let, které jsou neúspěšné na trhu práce z důvodu věku. Většina ţen v prostituci je vyučená
nebo má maturitu. Přibývá vysokoškolaček.
Dobrovolnická práce má celkově terapeutický účinek. Tyto ţeny jsou díky tomu více v

kontaktu
s lidmi, kteří je povaţují za lidské bytosti, ne jen za sexuální objekty a prostitutky. To má vliv
na jejich sebepojetí, sebevědomí a mají větší chuť se vracet na legální trh práce.

Podpořte nás vyplněním tohoto dotazníku. Odpovídající moţnost(i) prosím zakrouţkujte.

1. Máte zkušenost se zaměstnáváním dobrovolníků?

ANO NE

2. Měli byste zájem nabídnout dobrovolnické místo ţenám, které pracují v
prostituci a mají zájem o neplacenou praxi jako dobrovolnice?

ANO NE

3. Pokud ano, v čem vidíte výhody dobrovolnického programu pro Vaši organizaci?

4. Pokud ne, v čem vidíte nevýhody dobrovolnického programu pro Vaši
organizaci?

5. Měli byste chuť poskytnout dobrovolnické místo v rozsahu:

6. Pro tyto ţeny byste dali přednost:

a) administrativní práci

b) manuální práci

c) práci s lidmi s postiţením

d) práci s dětmi

e) práci se seniory

f) práci se zvířaty

7. Jako podmínky dobrovolnického programu byste uvítali:
a) vyřazení ţeny z dobrovolnického programu při opakovaném porušení pravidel
b) vyloučení moţnosti práce z domova z důvodu, aby si ţena udrţela pracovní návyky (aby
například musela pravidelně ráno vstát do práce a být na pracovišti určitý počet hodin)
c) moţnost poskytnout ţeně potvrzení odpracovaných 20 hodin dobrovolnické práce týdně
jako náhradní dobu pro nárok na sociální dávky
d) metodickou podporu ze strany Spolku pro ochranu ţen
e) více informací o problematice ţen pracujících v prostituci a o sociálních příčinách toho,

proč se prostituci věnují
f) jiné...

DĚKUJEME VÁM ZA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU!
Spolek pro ochranu ţen, z. s.

4. Poţadavky organizací na dobrovolnický program

Nejčastěji zmiňovaly:
 vyloučení práce z domova z důvodu, aby se ţeny učily dodrţovat pracovní návyky
 vyloučení ţeny z dobrovolnického programu pří opakovaném porušení pravidel
 moţnost poskytnout jim náhradní dobu pro nárok na sociální dávky
 potřebu metodické podpory ze strany Spolku pro ochranu ţen
 více informací o ţenách v prostituci a proč se jí věnují
 více informací o tom, za jakých podmínek smí organizace zaměstnávat dobrovolníky
 práci jednou týdně na čtyři hodiny nebo podle domluvy
 jako vhodnou práci zejména práci se seniory, manuální a administrativní práci

Z dotazníků vyplynuly tyto otázky:
 Musí být dobrovolnice zaevidována v dobrovolnickém centru?
Nemusí, ale dobrovolnické centrum můţe nabídnout zázemí, poradenství, dobrovolnické
centrum většinou zakládá vysílající organizace – můţe ho v budoucnu zaloţit Spolek pro
ochranu ţen.
 Musí mít dobrovolnice pojištění odpovědnosti?
Záleţí na druhu práce, kterou má dobrovolník vykonávat, není to nutné například při
administrativní práci – je to vhodné zejména při práci v domovech seniorů a ve
zdravotnických zařízeních.
 Musí dobrovolnice doloţit bezúhonnost?
Nemusí, záleţí na druhu práce a poţadavcích organizace, která zaměstnává dobrovolníky.
 Je potřeba, aby organizace měla akreditovaný dobrovolnický program?
Je to potřeba například pro účely dotací, Spolek pro ochranu ţen bude mít výjimku na
dobu jednoho roku, tzv. „dobrovolnický program na zkoušku“.
 Jaké jsou podmínky dobrovolnictví v registrovaných sociálních sluţbách?
Dobrovolnictví v sociálních sluţbách není administrativně náročnější neţ jiné formy
dobrovolnictví. Proškolení dobrovolníků zajišťuje konkrétní organizace, například domov
seniorů. Podrobnosti uvádíme v metodice k programu podpory dobrovolnictví Spolku pro
ochranu ţen.

 Je vhodná práce se ţenami v azylových domech? Existuje riziko, ţe dobrovolnice
budou dalším ţenám předávat zkušenosti v negativním smyslu?
Negativní vliv je moţný. Je potřeba pečlivě vybírat dobrovolnice do konkrétní organizace
a pro konkrétní práci.

5. Jak budeme získávat ţeny do dobrovolnického programu
Informace o dobrovolnickém programu budeme šířit prostřednictvím:
 facebookových stránek Spolku pro ochranu ţen

 inzerátů v tištěné Annonci
 letáků v kanceláři agentury Eskort Online
 letáků v gynekologických ordinacích

Jak zajistíme, aby se do dobrovolnického programu Spolku pro ochranu ţen zapojily
pouze ţeny pracující v prostituci:

 vstupními pohovory
 na letácích bude uvedeno, ţe se jedná o program pro ţeny v prostituci (to odradí ţeny
pracující mimo prostituci, nebudou se chtít tzv. „ušpinit“)

6. Proškolení organizací, které poskytnou dobrovolnická místa
 vyţádáme si ţádost o proškolení od organizací, které projevily zájem o vstup do

dobrovolnického programu
 první proškolení proběhne ještě před získáním prvních dobrovolnic ve všech
organizacích, které v minulosti projevily zájem o zapojení do dobrovolnického
programu (školení na téma prostituce, jejích sociálních příčin, přínosu dobrovolnictví

pro ţeny pracující v prostituci)
 druhým školením projdou ty organizace, které se budou připravovat na zaměstnání
konkrétní ţeny (řízení dobrovolníků, dobrovolnické smlouvy, hodnocení
dobrovolníků, supervize, práva a povinnosti dobrovolníků atd.)
 poskytneme předem metodiku všem organizacím, které projevily zájem o spolupráci

7. Jak mohou pracovníci organizací pomáhat ţenám udrţet si pracovní
návyky mimo prostituci a přejít na legální trh práce
Koordinátoři dobrovolníků by měli:
 trvat na dodrţování pravidel, jako je pracovní doba a včasné příchody do práce
 postupovat od jednodušších úkolů ke sloţitějším, ale nedávat to najevo (pokud by
dával najevo, ţe úkoly zjednodušuje, můţe se setkat s negativní reakcí ostatních
kolegů nebo ţeny samotné – u ţeny můţe dojít negativní reakci, od pocitů
méněcennosti a nesouhlasu k otevřené agresi - zadané úkoly pro ni samotnou nejsou
jednoduché, i kdyţ je tak zaměstnavatel vnímá)
 zrychlovat pracovní tempo pozvolna a nechat ţeně čas, aby se aklimatizovala
 dodrţovat pravidla slušného chování (nechovat se k ní „jako k prostitutce“)
 pracovat s celým kolektivem (měl by sledovat, jestli nedochází například
k sexuálnímu obtěţování této ţeny nebo k nevhodnému chování ze strany kolegů)
 vyţadovat slušné chování i od ţeny (sledovat, zda se naopak ona nechová nevhodně

například k muţským kolegům)
 chválit častěji, neţ je obvyklé (chválit i za maličkosti, dávat najevo, ţe ţena dělá

dobrou práci)
 kritizovat citlivě a mezi čtyřma očima
 dávat ţeně najevo, ţe je pro zaměstnavatele její práce důleţitá a ţe si váţí její práce
 dbát na ochranu osobních údajů (pokud vedení ví o prostituční minulosti ţeny, neměla
by se tato informace dostat k jejím kolegům, řadovým zaměstnancům ani ven

z organizace)

K tomu, aby se ţena nevracela z legálního trhu práce zpět do prostituce, nejvíce
pomáhá:

 často chválit i za maličkosti
 dávat jí najevo, ţe je pro zaměstnavatele důleţitá (není na škodu ani vyvolat
dojem, ţe je pro zaměstnavatele téměř nepostradatelná a ţe o ni stojí)

 zrychlovat pracovní tempo postupně, ale nedávat to najevo ţeně ani ostatním

zaměstnancům
 trvat na dodrţování základních pravidel, jako je pracovní doba, včasné příchody,
kvalitně odvedená práce atd.
 dodrţovat zásady slušného chování k ní

8. Další postup
 oslovit organizace, které nabídnou dobrovolnickou práci, zajistit první proškolení
 dodat organizacím metodiku a základní informace k programu podpory dobrovolnictví
 podepsat s nimi smlouvy o spolupráci
 zahájit výběr vhodných dobrovolnic z řad klientek Spolku pro ochranu ţen

METODIKA PROGRAMU PODPORY DOBROVOLNICTVÍ

SPOLKU PRO OCHRANU ŢEN

1. ÚVOD
 metodická doporučení Spolku pro ochranu ţen, z. s. vycházejí výhradně z praxe, ze
zkušeností dalších organizací s dobrovolnictvím ţen, které se ţiví prostitucí, a ze

zkušeností těchto dobrovolnic
 pouţili jsme citace z rozhovorů s vysokoškolsky vzdělanými ţenami, které se ţiví

prostitucí
 v současné době není v České republice dostupná literatura, která by se zabývala
přímo dobrovolnictvím těchto ţen v organizacích
 uvedené zdroje proto slouţily především jako inspirace a nečerpáme z nich přímo

2. KDO JSOU PROSTITUTKY
 dávno neplatí, ţe všechny prostitutky jsou „jednoduché“ a nemají ani základní

vzdělání
 v současnosti je většina prostitutek vyučená nebo mají maturitu, jen menšina má
základní vzdělání nebo nedokončený učební obor
 kaţdý rok navíc stoupá podíl vysokoškolaček v prostituci, zejména se to týká špatně
placených profesí, jako jsou učitelky nebo zdravotní sestry
 s tím souvisí i fakt, ţe práce v kanceláři není něco, co by ţena prostitutka nemohla
zvládnout, ţe není nutné zadávat dobrovolnicím, které se ţiví prostitucí, pouze
manuální práci a ţe mohou po zapracování zvládat i náročné úkoly
 podle posledních průzkumů Rozkoše bez rizika, které potvrzují i naše zkušenosti
z terénu, je kaţdá druhá prostitutka zároveň matka samoţivitelka, která se potýká
s neplacením výţivného za strany otce dítěte, často v kombinaci se zadluţením


program podpory dobrovolnictvĂ­ metodika

PDF file: program_podpory_dobrovolnictvĂ­___metodika.PDF© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz