DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

človek(3)

človek(3)
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aJxJ
Popis:
Prečo ľudia konajú a páchajú zlo? prečo
majú nenávisť? Veď dobro a zlo je jednoduché
poznať ale zároveň veľmi ťažké. Koľko
ľudí pozná Sväté písmo? Koľkí z vás sa
modlila za to, aby mohli žiť podľa Pána
Ježiša Krista? Koľkí prosia, ďakujú a
čítajú každý deň?
Evanjelium podľa Lukáša 6.kap. 27.-29. verš:
„No vám, čo ma počúvate, hovorím: Milujte
svojich nepriateľov! Robte dobre tým, ktorí
vás nenávidia. Žehnajte tých, ktorí vám
zlorečia a modlite sa za tých, ktorí vás
potupujú. Tomu, kto ťa udrie po líci, nastav aj
druhé. A tomu, čo ti berie plášť, neodopri
ani šaty.“
Velikost PDF souboru:
769.66 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/JxJ.pdf
Stažení: človek(3).PDF

Datum uložení souboru:
16. 01. 2018» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu človek(3).PDF:


Človek

Ako sme vznikli? Aký je náš účel? Prečo sme tak zraniteľní? Kto nás ponižuje, sužuje, terorizuje?
Môžeme sa nejako brániť proti týmto častokrát hrozným atakom?

Život človeka má svoj časový limit. No každý ho má iný. Prečo?
Kto je pánom dĺžky nášho života? Sú to lekári, veda, lieky, či dokonca ľudská múdrosť?
Kto teda o tom rozhoduje? A dá sa vôbec na niekoho spoľahnúť? Je tu ale aj cesta ako si predĺžiť život.

Tieto naše ľudské úvahy a otázky nám môžu zodpovedať aj odkazy z pradávnej histórie zachované vo
zvitkoch, zvieracích kožiach, kamenných tabuliach a rôznych artefaktoch.
Ktorou cestou nášho súkromia ohľadom nášho žitia a bytia či smrti sa vydáme?

Jednou z ciest je veľká a moderná veda, ktorá nám dáva zdanlivo uspokojujúce odpovede. Povýšenecké
mudrovanie človeka – vedca, ktorý chce meniť poriadky, ktoré mu tu nastolil niekto ďaleko vyššie
postavený. Kde je ten pyšný vševediaci, čo o všetkom s prehľadom rozhodujúci vedec, čo sa spolieha na
svoje schopnosti a zvrchovanosť? Keď príde choroba, bolesť a smrť sa k nemu blíži a je neodvratná, tu
končia mudrovania a pyšný vedec, veľký vedátor nekričí v bolesti: „veda, pomôž mi“. Lebo veda zlyháva.
No prosí niekoho, kto je skutočne väčší pán prírody a všetkého čo je vôkol nás.
Teraz si preveríme inú cestu života. Možno nie je taká populárna, ani sa nesnaží byť atraktívnou. Len tí,
ktorí kráčajú po nej, spoznajú jej účinnosť.

Iste sme nenašli nič nové. Uctievanie a veľký rešpekt niekomu skutočne veľkému a s ničím porovnateľnému.
Doklad o tom nachádzame vo zvitkoch, z ktorých niektoré sú staršie ako 5000 rokov. Tieto zvitky a odkazy
boli základným kameňom pre napísanie vzácnej knihy Svätého písma. Veľký a nekonečný Stvoriteľ neba
i zeme nám v tejto úžasnej knihe dáva skutočný návod ako máme žiť. Odpovedá na všetky naše otázky. Je
to ale skutočne tak?
Poďme sa presvedčiť, otvorme a čítajme tieto slová, odkazy živého Boha, ktoré môžu zmeniť a nasmerovať
náš beznádejný život a jeho podstatu.
Odkaz zo Svätého písma – Biblie nám zaručuje Božiu prítomnosť a to vnuknutím, čiže inšpiráciou.

Človek síce písal túto vzácnu knihu, ale ako som už spomenul, sám veľký Boh ju inšpiroval – vnukol.
2.List Timotejovi 3.kap. 16.verš: „Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a
výchovu v spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.“
Sväté písmo – kniha kníh " odpoveď na každú našu otázku. Dovoľme prosím tejto vzácnej knihe, aby nám
zodpovedala na naše predchádzajúce otázky.

Boh, zvrchovaný Pán neba i zeme stvoril tento úžasný svet a tiež stvoril aj človeka.
Človek, ako veľký vedec chce napodobniť Boha a chce skonštruovať živú bytosť z neživej hmoty, ale toto
prazvláštne dielo sa mu nedarí. No Boh to dokázal.
1. Mojžišova kniha (Genezis) 2.kap. 7.verš.: „Vtedy Pán, Boh, utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho
nozdier dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou.“ Tu máme dôkaz ako vznikol človek.
Boh stvoril človeka na svoj obraz.
No stvoril aj krásnu rajskú záhradu, kde prikazuje človeku ako správcovi záhrady -
1. Mojžišova kniha (Genezis) 2.kap. 16.-17.verš: „A Pán, Boh, prikázal človekovi: "Zo všetkých stromov raja
môžeš jesť. Zo stromu poznania dobra a zla však nejedz! Lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš.“
V rajskej záhrade bol zlostník, ktorý sa protivil Bohu. Bol to padlý anjel. Ten, v podobe hada preľstil človeka,
ktorý porušuje prvý Boží príkaz. Človek je vyhnaný z raja a s ním odchádza aj sila zla, Satan.

1. Mojžišova kniha (Genezis) 3:16-19 „Žene povedal: "Veľmi rozmnožím tvoje trápenia a ťarchavosť; v
bolesti budeš rodiť deti a hoci budeš po mužovi túžiť, on bude vládnuť nad tebou." A Adamovi povedal:
"Preto, že si počúval hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, o ktorom som ti prikázal: "Nesmieš z neho jesť!",
nech je prekliata zem pre teba; s námahou sa z nej budeš živiť po všetky dni svojho života. Tŕnie a bodľačie
ti bude rodiť a ty budeš jesť poľné byliny. V pote svojej tváre budeš jesť svoj chlieb, kým sa nevrátiš do zeme,
z ktorej si bol vzatý, lebo prach si a na prach sa obrátiš!"
Je to skutočne tak, že sa na prach obrátime? Určite áno. Archeologické vykopávky dokazujú, že
ľudská bytosť sa po viacerých rokoch postupne premení na prach.
Ľudský život býva častokrát prežitý v bolesti, chorobe, či neistote. Veľa ľudí na zemi hladuje
a mnoho zomiera od hladu.
Po vyhnaní Adama a Evy odchádza z raja aj pán temna, ktorého si oni po neuposlúchnutí Božieho príkazu
zvolili za svojho pána. Boli to naši prví predkovia. Teraz začína pán temna svoje ničiteľské dielo. Prvý
spravodlivý človek prichádza o život – Adamov syn Ábel.
1. Mojžišova kniha (Genezis) 4:6-8 „Tu povedal Pán Kainovi: "Prečo sa hneváš a prečo sa ti zamračila
tvár? Či nie je to takto: Ak robíš dobre, môžeš sa vystrieť, ale ak dobre nerobíš, číha hriech pri dverách a
sleduje ťa jeho žiadostivosť, a predsa ty ju máš ovládať?" Tu Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: "Vyjdime
si von!" A keď boli na poli, napadol Kain svojho brata Ábela a zabil ho.“

Spravodlivý Ábel zomrel a tak je naším praotcom Kain – násilník a vrah. Je to práca Satana – pána temna.
Veľký Boh nám dáva slobodnú vôľu a nechal nás s pánom temna Satanom, ktorého si zvolili Adam s Evou.
A tak sa stal Satan pánom sveta.
Ten je pôvodcom náhlych úmrtí , bolesti, chorôb, hladu,... Teraz sme znovu odhalili pôvodcu všetkej zloby,
hriechu a smrti. Satan je skutočným pôvodcom hriechu a zla.
1. Jánov List 3:8 „Kto pácha hriech, je z diabla, pretože diabol hreší od počiatku.“
Tak už vieme, kto je zodpovedný za vojny, hlad, bolesť, náhle úmrtia a rôzne tragédie.
Človek vo svojej naivite váľa vinu na Boha. A tak vraví vo svojej veľkej bolesti zo straty blízkeho, či už
dieťaťa, alebo dospelého „keby bol Boh, tak by to nedovolil“.
Človek zabúda, že od počiatku porušil Boží príkaz , bol vyhnaný z raja a tak rozhodol o svojom osude.
Neuposlúchnutím Božieho príkazu si zvolil za pána Satana . A tak pán temna koná svoje skazonosné dielo.
Ten ti zobral ženu, dieťa, skľúčil ťa v bolesti, chorobe a v beznádeji.
Satan je zodpovedný za všetky útrapy a nie Boh.
Prví ľudia, naši predkovia Adam a Eva nám zanechali svojim zlyhaním zlé dedičstvo.
Nerešpektovaním Božieho príkazu ale uposlúchnutím Satanových ľstivých rečí prichádza hriech a smrť.
List Rimanom 5.kap. 12.verš: „Preto ako skrze jedného človeka vstúpil do tohoto sveta hriech a skrze hriech
smrť, tak aj smrť prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili.“

Človek vo svojich útrapách, bolesti, chorobe a iných závažných problémoch hľadá východisko ako z toho
uniknúť. Boh človeka neopúšťa. Dáva človeku požehnaných prorokov, ktorí tlmočia vôľu Boha. Ten nám
dáva slobodnú vôľu a tak sami rozhodujeme o svojom živote. Buď budeme rešpektovať odkazy Božích
prorokov a žiť podľa Božích prikázaní a zákonov (ktoré boli spísané na zvitkoch a kamenných tabuliach,
pergamentoch) a prepísané do dnešnej podoby Svätého písma – Biblie. Toto je tá kniha kníh o ktorej sa
zmieňujem v predchádzajúcich riadkoch.

Vo Svätom písme a jedine v ňom nám Boh dáva návod ako máme žiť, ako ho uctievať, s ním komunikovať.
Dokonca nám ponúka svoje veľké a sväté meno, v ktorom je veľká sila.
Satan, sila zla, nám nedáva žiadnu šancu. Prečo? Veď sme si ho zvolili za pána. Namietate, že vy nie? Určite
nie? Prečo mu teda slúžite? Vy naivní, pýtate sa ako mu slúžite? No predsa svojím hriešnym životom,

v modloslužbe, smilstve, klamstve, nenávisti, opilstve a iných závislostiach ako je rúhanie, lakomstvo,
povýšenosť a v mnohých iných nerestiach.

Ako sa zbaviť pána temna, ktorý je taký presvedčivý a ľstivý, a väčšiu časť sveta oklamal a stále sa mu to
darí?! No čo poviete? Dajme priestor inému a to zvrchovanému Pánovi, ktorý nás nasmeruje
prostredníctvom Svätého písma – Biblie. Zaručujem vám, že zmení váš nespokojný, neusporiadaný hriešny
život. Nebude modloslužobníctva, nenávisti, zloby, alkoholizmu a akýchkoľvek závislostí, rozvodov.
Budú lepšie medziľudské vzťahy, ktoré sú veľmi dôležité.
Sú to len sľuby, alebo je to tak?
Ak to neskúsime, nemôžeme poznať výsledok. Boh ústami prorokov ohlasuje svoju vôľu ľuďom. Vyvoľuje si
ľud, v ktorom má zaľúbenie a dáva mu veľkých patriarchov - Abraháma, Izáka a Jakoba.
Vyvoleným Božím národom boli Židia. Tento národ bol jeden z najmenších, preto si ho Boh volí. Židovský
národ sa neskôr dostane do otroctva v Egypte, kde bol 430 rokov. No Boh posiela Mojžiša, aby vyviedol
svoj ľud, ktorý bol už veľmi početný. Boh sa zjavuje Mojžišovi v hovoriacom kre, kde mu dáva úloh, aby
vyviedol Boží ľud z otroctva. Ľudia spoznajú silu lásky Boha, jeho vôľu a už vedia, ako ho majú uctievať.
No čo na to pán temna Satan? Je mu to jedno? To určite nie. A tak ponúka človeku modlu, aby odviedol
pozornosť a prekazil začínajúci dobrý vzťah medi Bohom a človekom.

Čo je to vlastne modla? Prečo jej bola daná prednosť pred Bohom?
Modla je to, čo človek vytvoril rukami. Či už rukami vlastnými alebo rukami umelca. Sú to rytiny (vrytý
obraz, odtlačok), maľby, sochy, rezbárske práce, fresky, mozaiky a iné podobizne svätcov a dokonca by mali
znázorňovať samého Stvoriteľa a jeho syna Ježiša.

Satan znova preľstil človeka a ten porušuje Boží príkaz a kľaká si pred modlu, bozkáva ju, modlí sa k nej,
alebo ju uctieva. V domnienke a klamstve, že uctievajú Boha, ale bohužiaľ, uctievajú pána temna.
Toto sa koná veľa rokov a tak človek stále zlyháva. Pán temna – Satan triumfuje a ľudstvo biblicky
nepripravené, ľahko zraniteľné klame.
Človek sa bráni slovami: „My nie sme modloslužobníci, to sú len naše symboly a mnohoročné tradície, ktoré

sa dedia z pokolenia na pokolenie.“
No tieto úskoky a výhovorky neobstoja pred Božími zákonmi. Boh prehovorí k vám zo Svätého písma
a usvedčí vašu účasť na Satanovom diele. Ak vy, ktorí uctievate modly, hovoríte, že konáte v Božom mene,
prečo nemáte Božie požehnanie a múdrosť? Prečo žijete v smilstve, pedofílií, lakomstve, opilstve, zlobe,
rozvodovosti a v mnohých iných nerestiach, ktoré páchate vy, vaše deti, ale aj vaši náboženskí
predstavitelia. Tí sú ozdobení zlatom, vlastnia nemalé majetky, žijú v prepychu, blahobyte, hodovaní. To je
ich odmena, ktorú Satan ponúka a dáva.
Volajú: „Pán Ježiš je náš vzor.“ Či aj Pán Ježiš mal na sebe zlaté rúcho a bol ozdobený zlatom?
Tak isto aj jeho nasledovníci nežili v skromnosti a pokore? Tak ktože je vzorom týmto nenásytníkom?
Konštatovanie už nechám na vás, ktorí ich uctievate a slúžite im.
Teraz oni i vy budete usvedčení Božím slovom zo Svätého písma, že vaše konanie je v rozpore s Božím
zákonom a prikázaniami.
2.Kniha Mojžišova (Exodus) 20.kap. 4.-5.verš: „Neurobíš si žiadnu sochu, ani podobu ničoho, čo je hore na
nebi, alebo dolu na zemi, alebo vo vodách pod zemou. Nebudeš sa im klaňať a nebudeš im slúžiť, lebo ja,
Jahve, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý trestám vinu otcov na deťoch, vnukoch a pravnukoch...“

Áno, správne čítate. Tento Boží príkaz dostal Mojžiš na kamenných tabuliach na hore Sinaj, kde bol 40 dní.
Ale za ten čas ani pán temna Satan neodpočíval. Preľstil členov vyvoleného národa a vnucuje im modlu –
zlaté teľa. Človek teda neoslavuje živého Boha, ale modlu. Tak, ako modloslužobníci teraz.
3. Kniha Mojžišova (Levitikus) 26.kap. 1.verš: „Neurobíte si modly, nevztýčite si sochu ani stĺp, nepostavíte

vo svojej krajine pomaľované kamene, aby ste sa pred nimi klaňali, lebo ja som Jahve, váš Boh.“

Počuli ste modloslužobníci? Málo sôch s vašimi tzv. svätcami zdobí vaše krajiny? Či vám to vo Svätom písme
Boh nezakazuje? Znovu dokazujete, kto je vašim Pánom. Vôbec sa nebojíte Boha? Alebo ste takí ohlúpení
a naivní?
5.Kniha Mojžišova 4.kap. 23.verš: „Chráňte sa, aby ste nezabudli na zmluvu, ktorú uzavrel s vami Jahve,
Váš Boh. Aby ste si neurobili tesanú podobu čohokoľvek, čo vám Jahve, váš Boh zakázal.“

Ani teraz ste nepochopili, čo činíte, a že hrešíte proti živému Bohu?
Prečo veľký Boh posiela toľko odkazov ohľadom modiel vo Svätom písme?
5.Kniha Mojžišova 4.kap. 28.verš: „Tam budete slúžiť bohom vyrobeným ľudskou rukou z dreva a z kameňa,
ktorí nevidia a nepočujú, nejedia, ani nečuchajú.“
Nebojte sa, vy veľkí veriaci, vy nemáte modly, vy máte symboly a ste bez hriechu. Modloslužba sa vás
netýka. Veď tak uctievate v modle vášho neživého Boha viac ako tisíc rokov. Tak kto je vaším Bohom, ak
neplníte vôľu Boha? Veď on je živý!
No vy uctievate kameň, maľby, drevo, fresky , ikony. Koľko odkazov zo Svätého písma treba napísať, aby sa
vám otvorili oči?
Áno, zo Svätého písma. Z toho istého, z ktorého vám niektoré odkazy čítajú a citujú vaši náboženskí
predstavitelia. Sú to však len odkazy, ktoré sa im hodia a neusvedčujú ich.
5.Kniha Mojžišova 4.kap. 15.-16.verš: „V ten deň, keď Jahve hovoril k vám zo stredu ohňa na Chorebe,
nevideli ste nijakú podobu, preto si dávajte dobrý pozor na seba, aby ste sa nezvrhli a neurobili si vykresanú
sochu, predstavujúcu čokoľvek: podobu muža alebo ženy, podobu nejakého zvieraťa...“

Satan, ale si prešibaný. Znovu a znovu nové a nové generácie berú od teba jablko a zrádzajú živého Boha.
Pán Ježiš, ktorého máte plné ústa, ale nie srdcia, nás upozorňuje o vašej pochybnej viere.
Či Syn človeka pri svojom druhom príchode nájde na svete spravodlivú vieru?
Stádočko moje malé.
No vy, tzv. veriaci, sú vás milióny, ktože je vašim Bohom? Sú to vaše peniaze, sláva, žalúdok, svetské pôžitky?
K tomu vás nevedie živý Boh, ale iný pán.
Izaiáš 47.kap. 9.verš: „Modly sú len dielom človeka, ich remeselníci sú ľudia.“
Izaiáš 77.kap.14.-20.verš: „... dorástli na mocné stromy v lese. Ľuďom sa hodia na palivo: vezme z nich na
ohrev, spraví si oheň na pečenie chleba. Ba aj boha si z neho vyrobí a hádže sa pred ním na tvár, vyrobí si
modlu a klania sa jej. Polovicu z dreva položí na oheň, na tej polovici pečie mäso na ražni, je pečienku a
nasýti sa; zároveň sa pri ňom ohreje a povie si: "Ach, ale som sa zohrial, cítim teplo z ohňa." Potom z toho,
čo z dreva zostalo, spraví boha, svoju modlu, ktorej sa klania, hádže sa pred ňou na tvár a modlí sa k nej
slovami: "Spas ma, lebo ty si môj boh!" Títo ľudia nevedia a nechápu, oči majú zaslepené, že nevidia, myseľ
majú zastretú, že nechápu. Taký človek nerozmýšľa, nemá pochop ani rozum, aby si povedal: "Polovicu z
dreva som spálil na ohni, hej, na jeho pahrebe som si napiekol chleba, upiekol som si mäsa a najedol som sa;
a zo zvyšku mám spraviť ohavnú modlu, mám sa klaňať kusu dreva?" Pripúta sa k popolu, zaviedla ho jeho
pomýlená myseľ, nevie sa z toho vymaniť a povedať: "Čože? Táto vec v mojej ruke nie je klam?"

No čo vy na to, veľkí veriaci? Kto to uctieva modlu a klania sa jej? Nevidí, nechápe, oči má zaslepené, myseľ
má zastretú? Kto to len môže byť? My nie, my sme silní veriaci.
2.List Korinťanom 6.kap. 14.-18.verš: „Neťahajte jarmo s neveriacimi, veď akú účasť má spravodlivosť na
neprávosti? Čo má spoločné svetlo s tmou? Aká zhoda medzi Kristom a Beliarom? Aký podiel má veriaci s
neveriacim? Ako súvisí Boží chrám s modlami? A my sme chrám živého Boha, ako povedal Boh: Budem
medzi nimi bývať a chodiť; ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. Odíďte spomedzi tých ľudí a

oddeľte sa, hovorí Pán. Nedotýkajte sa ničoho nečistého a ja vás prijmem. Budem vaším Otcom a vy budete
mojimi synmi a dcérami – hovorí všemohúci Boh.“
Tak čo, silný veriaci, prečo nesiete jarmo a uctievate modly vo svojich chrámoch? Boh, láskavý,
odpúšťajúci dáva človeku, ktorého preľstil Satan modlou vo Svätom písme odkaz, aby odišiel zo
spoločenstva modloslužobníkov. Živý, skutočný Boh ho príjme.
Ešte je veľa odkazov vo Svätom písme o modlách. Tie, ktoré sme nespomenuli, zostávajú pre tých,
ktorí ich nepochopili a nemajú v tom jasno.
Tak ty, tzv. veriaci, odlož modly, ktoré sú neživé a utiekaj a modli sa len k živému Bohu.
Znovu opakujem, k živému Bohu cez živého Pána Ježiša Krista. Prestaňte bozkávať predmety, klaňať sa im,
ku ktorým ťa Satan zvádza a vzďaľuje ťa od pravého Boha a Pána Ježiša.
Haló, zobuďte sa, už je najvyšší čas!
Živý Bože, zmiluj sa nad nimi, otvor im oči a daj sa im poznať, vytrhni ich z drápov satanových.

V úvode tohto diela premýšľame o dĺžke nášho žitia a bytia. Znova sa vrátime k Svätému písmu, ktoré nás
o tom informuje.
Kniha Žalmov 90.kap. 10.verš: „Sotva sedemdesiat rokov je dĺžka nášho života a pre mocnejších
osemdesiat, no zväčša sú trápením a námahou, rýchlo sa pominú a my odlietame.“
1.Kniha Mojžišova (Genezis) 6.kap. 3.verš: „Jahve povedal: "Môj duch nezostane navždy v človekovi, lebo
on je len telo, jeho život bude iba stodvadsať rokov.“
Tieto odkazy zo Svätého písma nám poukazujú na spodnú hranicu nášho života a zároveň aj strop
ukončenia našej životnej púte.
Ako sa sami môžeme často presvedčiť, že tieto časové limity sa skutočne zhodujú. No nájdu sa aj výnimky,
ale tých je veľmi málo. Je len na nás ako sa rozhodneme prežiť náš život a s kým. Môže to byť pán temna
Satan a tých ktorých preľstil a podvádza už mnoho rokov obyčajnou modlou v ktorej je Satan rafinovane
skrytý v podobizniach svätcov a dokonca i Boha a jeho syna Ježiša. V dreve, v kameni, freskách, reliéfoch,
sochách rôznych rytinách, ikonách a iných posvätných predmetoch.
No v Svätom písme poznáme, aký bude koniec pána temna, Satana. Taký istý koniec čaká jeho
nerozumných nasledovníkov, ktorými sú aj modloslužobníci.
Ja osobne som presvedčený, že ďaleko rozumnejšie je slúžiť živému Bohu cez živého Pána Ježiša,
ktorý nás vedie cestou k večnému životu. Večný život je skutočne tá najväčšia odmena, akú si ani
nedokážeme v našich nedokonalých hlavičkách predstaviť.

No čo poviete na to, niektorí budú reagovať aj takto.
Pozrime sa aký smelý. Križiacki žoldnieri by ho rozsekali. Ak by sa im to nepodarilo, koncil by ho preklial, no
ale krajšie by bolo, ak by ho láskaví svätí invkizítori upálili na hranici, kacíra.
Satan, ktorý v minulosti páchal tieto veľké zverstvá prostredníctvom veľkého cirkevného
spoločenstva, nedokázal zastaviť šírenie živého božieho slova a tak zmenil taktiku.
Dnešný Satan nerozsekáva, neupaľuje, nemučí, ale vám berie dušu a vašu myseľ. Tak rozbíja vzťah
medzi vami a skutočným pravým Bohom a Božím Synom Pánom Ježišom. Z uvedených riadkov sme si len
potvrdili to, čo už mnohí vedia: Sú len dve cesty a dve sily.. Cesta a sila zla, a cesta a sila dobra.
Prvá vedie do večného zatratenia a druhá je cestou do večného života.

Z tohto pohľadu to musí, alebo by mal každý pochopiť, že nekonajú Božiu vôľu, lebo keby ju konali určite by
nevraždili, neupaľovali a vôbec k nikomu by necítili nenávisť! A ani dnešní cirkevný predstavitelia by nežili
v mamone (čo je bohatstvo), rozkoši v pedofílií a iných zvrátenostiach.
Lebo takýmto spôsobom si určite nectia Boha a nežijú podľa Pána Ježiša Krista, ale práve naopak. Nemali by byť
oni príkladom? Žiť podľa učenia Pána Ježiša a ctiť si každého jedného človeka, úplne každého! A hlavne svojich
nepriateľov.

Predsa Pán Ježiš o Tom hovorí:
Evanjelium podľa Lukáša 6.kap. 27.-29. verš: „No vám, čo ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov!
Robte dobre tým, ktorí vás nenávidia. Žehnajte tých, ktorí vám zlorečia a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú.
Tomu, kto ťa udrie po líci, nastav aj druhé. A tomu, čo ti berie plášť, neodopri ani šaty.“

Kde tu je nenávisť? Kde tu je zlo? Priniesol nám Pán Ježiš Kristus mamon? Smilstvo? Modloslužbu? Vraždy?
Znásilnenia? A iné hriechy? Prišiel v zlatom rúchu? Narodil sa ako bohatý?
Vôbec nie, ani sa nenarodil v paláci, ani nepriniesol nenávisť ani žiadne zlo!
Ale lásku hlavne ľuďom, milosť, nádej, šťastie a všetko čo je dobré. Presné učenie, ako máme žiť, čo je vo
Svätom písme v Novom zákone! Presné učenie, žiadne ľudské výmysly ani rituály.

Otázka je, prečo ľudia konajú a páchajú zlo? prečo majú nenávisť? Veď dobro a zlo je jednoduché poznať ale
zároveň veľmi ťažké. Koľko ľudí pozná Sväté písmo? Koľkí z vás sa modlila za to, aby mohli žiť podľa Pána Ježiša
Krista? Koľkí prosia, ďakujú a čítajú každý deň?
Prečo každý deň? Aby mal nad nimi moc Boh a nie satan!
1. Jána 4/87 : „Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a
pozná Boha. Ten, kto nemiluje, nepozná Boha, pretože Boh je láska.
1. Jána 4/16-17: „Kto vyznáva, že Ježiš je Boží Syn, v tom ostáva Boh a on ostáva v Bohu. A my sme poznali a
uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. Láska
medzi nami dosiahla dokonalosť v tom, že máme dôveru v deň súdu.“

Nedajte sa klamať a vyberte si správne. Amen.

www.facebook.com/kniha.biblia/


človek(3)

PDF file: človek(3).PDF© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz