DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

zastupitel

zastupitel
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aHWN

Velikost PDF souboru:
370.64 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/HWN.pdf
Stažení: zastupitel.pdf

Datum uložení souboru:
26. 07. 2021» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu zastupitel.pdf:


Dobrý den, pane inženýre,
nedávno jsem Vám zaslal upřesňující informace ohledně staré
tělocvičny částečně i jako reakci na to, co zaznělo na letošním
březnovém jednání zastupitelstva i směrem k mé osobě, a poté Vám
ze slušnosti obratem poděkoval za Vaši odpověď, tehdy ještě bez
bližších podrobností. Až následně jsem se detailněji seznámil se
skutečnostmi, které ve svém mailu zmiňujete, což mi zabralo delší
čas. Zjistil jsem tak, že Vaše neadekvátní reakce na můj email byla
plná domněnek a nepravd. Vzhledem k tomu, že jste ji v kopii zaslal i
dalšímu zastupiteli, panu Šánovi, rozhodl jsem se reagovat na obsah
tohoto Vašeho emailu z 12. 7. 2021 následovně (Vaše slova uvádím
modrou kurzivou):
Je to cca 2,5 roku co zastupitelstvo schválilo územní plán Městyse
Stonařova.
Zastupitelstvo schválilo územní plán 19. 6. 2019
https://stonarov.cz/assets/File.ashx?id_org=15560&id_dokumenty=3

9903

V něm je - mj. popsána zástavba lokality za hřištěm se záměrem
odstranění stavby (stará tělocvična).
V lokalitě za hřištěm, tj. v ploše BV, je podle územního plánu možné
umístit stavby pro bydlení, občanskou vybavenost, dětská hřiště a
dále i další využití. Územní plán neobsahuje žádnou zmínku o bourání
staré tělocvičny.
https://jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=5339
Uvítám tedy, pokud mi sdělíte, kde konkrétně je to v územním plánu
napsáno.

Územní plán byl vyvěšen na úřední desce městyse, byl veřejně
projednáván a mohl se s ním seznámit každý občan Stonařova (a
nejen Stonařova).
Na úřední desce byl zveřejněn odkaz na návrh územního plánu, když
se projednával, a oznámení o veřejném projednání. Ano, každý občan
měl možnost se s tímto návrhem seznámit, a tedy i každý zastupitel
městyse Stonařova.

Pokud se projednává tak závažný dokument, vyjadřují se k němu
dotčené orgány státní správy.
Ano, postupy jsou stanoveny ve stavebním zákoně.

Mezi nimi byl tedy i památkový úřad ve všech místních podobách
(Telč, magistrát, kraj).
Nikoli, k návrhu územního plánu Stonařov mohl uplatnit stanovisko
pouze orgán památkové péče Magistrátu města Jihlavy.

Všechny tyto složky vydaly souhlasné stanovisko – bez jakékoliv
připomínky.
Nikoli, všechny nemohly, jak uvádím k Vaší předchozí větě - NPÚ Telč
a krajský úřad památkové péče se k územnímu plánu Stonařov
nevyjadřují – viz příslušná ustanovení zákona o státní památkové
péči.
NPÚ vůbec není dotčeným orgánem při pořizování územního plánu,
krajský úřad památkové péče jenom pro území, ve kterém je
památková zóna nebo nemovitá národní kulturní památka, což není

případ městyse Stonařov
https://www.kr-vysocina.cz/nemovite-narodni-kulturni-pamatky/ds-

301907/archiv=0&p1=2967

Územní plán je, tuším, k nahlédnutí na magistrátu města Jihlavy.

Ano, to je,
https://jihlava.cz/priloha-c-1/d-533906/p1=103707
a vytištěný i na městysi Stonařov. Myslím si ale, že by mohl být
kompletně zveřejněn přímo i na webu našeho městyse (je na něm
jenom prolink na webové stránky města Jihlavy), když byl financován
občany Stonařova. Zjistil jsem, že obce to tak dělají – např. městys

Větrný Jeníkov
http://m.vetrnyjenikov.eu/uzemni-plan/ms-6056/p1=6056

Dovolte mi na tomto místě drobný dovětek: Tušit mohu já, občan, ale
zastupitel, kterému dali občané ve volbách svůj hlas a tím mu svěřili i
svoji důvěru, by naopak vědět měl a pokud neví, což se samozřejmě
může stát, je jeho povinností si informace zjistit nebo se obrátit na
odborníky či právníky a vědomosti, znalosti si doplnit…

Je proto s podivem, že si najednou někdo z památkářů vzpomněl – a
dokonce (jak píšete) již dříve než se projednával náš územní plán? Jak
to, že nikdo nekonal a že nechal městys utratit statisíce korun za
realizaci příprav nové výstavby?
Postupy při prohlašování věci za nemovitou kulturní památku
upravují příslušné právní předpisy státní památkové péče. Při
projednávání územních plánů nemohou tyto dotčené orgány
předjímat, jestli některá věc bude v budoucnu nemovitou kulturní
památkou Ministerstvem kultury skutečně prohlášena. Svá stanoviska
k návrhu územního plánu mohou tedy uplatňovat jenom v mezích
zákona o státní památkové péči. Je logické, že zajišťování příslušných
podkladů, které by mohly sloužit k prohlášení věci za nemovitou
památku anebo jen k ucelenému odbornému přehledu o jejím stavu
v daném území, trvá NPÚ Telč nějaký čas, aby mohl případně
Ministerstvu kultury předložit co nejucelenější podklady prokazující,
že daná věc (ne)má hodnoty uvedené v zákoně o státní památkové
péči. Kromě toho nebylo v průběhu projednávání územního plánu
vedeno řízení o prohlášení bývalé tělocvičny a staré školy za
nemovitou památku, ke kterému se tato odborná organizace státní
památkové péče vyjadřuje a které zahajuje Ministerstvo kultury na
základě podnětu kohokoli (fyzické nebo právnické osoby). Uplatnit
toto ústavní právo tedy může kdokoli kdykoli a není tedy možné toto
právo omezovat nějakou lhůtou ani nikoho pranýřovat za to, že tak
učinil nebo naopak neučinil v určité době, např. během projednávání
návrhu územního plánu.

Vy to zkrátka berte tak, že na to zastupitelstvo nechodím mávat
jenom rukama a že mám vlastní názor na věc.
V obecné rovině vítám, že nechodíte na zastupitelstvo jenom mávat
rukama a že máte dokonce svůj vlastní názor, protože právě tak by
v právním státě měla být realizována zastupitelská demokracie na
úrovni obcí, krajů i Parlamentu. Vždyť zastupujete občany, kteří Vám
dali v obecních volbách svůj hlas a vyjádřili Vám tak svoji důvěru.
Vykonáváte tedy funkci zastupitele, se kterou se pojí i povinnosti, a
jistě si vzpomenete na text slibu zastupitele, který jste složil.
Dovolte mi na tomto místě i krátkou citaci z občanského zákoníku:
„Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude
vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a
pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného
hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím
výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.“

Já jsem trochu ostřejší a tak si dovolím vyjádřit toto:
Na nekompetentnost úředníků státní správy (a zdůrazňuji „úředníků“,
poněvadž uznávám, že státní správu potřebujeme) jsem zvyklý. To že
„levá“ neví co dělá „pravá“ je celkem normální.
Vždy ale někdo musí platit účty a tady si myslím, že my to nebudeme.
Postoj památkářů by měl být objektivní a mě se tak nejeví. Váš e-mail
je toho důkazem.
Stalo se nedobrým zvykem, hledat z pohodlnosti chyby jenom u
druhých. Je to rychlé, zejména když se užije slova „úředník“ to někdy
krátkodobě může dopadnout na pomyslnou úrodnou půdu, že…
zapomínáte ale na to, že výkon státní správy je právě úředníky
realizován, čímž si zároveň protiřečíte. Domnívám se, že jsem Vám již
výše nastínil, že se ve svých soudech a projevech mýlíte, když „střílíte
jako pistolník kolem sebe hlava nehlava“, jen abyste „vystřelil“, aniž
by Vámi vystřelená slova byla podložena pravdivými argumenty.

Proč to vůbec píšete? Kdybyste si to odpustil ……. však jistě znáte větu
„Vše, co řeknete, může být použito proti Vám“.
Tuto Vaši poslední větu by bylo možno chápat jako výhružku a to je
od zastupitele městyse směrem k občanovi hodně silná káva.
Proto tento můj dopis berte, prosím, jako dopis otevřený, který
zveřejním, aby si občané městyse udělali obrázek o tom, kdo a jak je
zastupuje.

Plavec Ladislav, Stonařov.zastupitel

PDF file: zastupitel.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz