DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Tresty a přestupky

Tresty a přestupky
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aGO3

Velikost PDF souboru:
572.41 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/GO3.pdf
Stažení: Tresty a přestupky.pdf

Datum uložení souboru:
10. 08. 2017» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Tresty a přestupky.pdf:


Specifikace přestupku

Jeden

trestný

míč

Stažení

míče

Výstrah

a - žlutá

karta

Diskvalifi

kace -

červená

karta
Hráč opustí svůj odhodový box v čase, kdy má hrát soupeřX
Otočí-li se sportovní asistent divize BC3 směrem do hracího pole, aby viděl hru během směny X
Dojde-li, podle názoru rozhodčího, mezi hráčem/ hráči a jejich sportovní asistentem a/ nebo trenérem k nepovolené komunikaci X
Pokud se hráč nebo sportovní asistent připravuje na další hod nastavováním vozíku a/ nebo rampy nebo připravuje míč, v čase

stanoveném pro soupeřovu stranu X
Pokud sportovní asistent pohybuje vozíkem, rampou nebo posunuje míček, aniž by o to hráč požádal X
Vhození/ vypuštění jacka nebo barevného míče ve chvíli, kdy se jakákoliv část těla hráče, sportovního asistenta nebo jakákoliv část
jejich vybavení nebo oblečení, jež si vzali s sebou do boxu, dotýká čáry kurtu, nebo části kurtu, které nejsou považovány za součást
hráčova odhodového boxu. Pro hráče divize BC3 to platí do doby, dokud je míč stále na rampě
Opomenout otočit rampou, nejméně 20 cm doleva a 20 cm doprava, na začátku každé směny, po obdržení jacka a před jeho

vypuštěním XX
Vypuštění míče, když rampa přesahuje odhodovou čáru XX
Vhození/vypuštění míče aniž by se alespoň jedna hýždě (nebo břicho, záleží na klasifikaci) dotýkala sedačky vozíku XX
Vhození míče, když se míč dotýká části kurtu, které je mimo vymezené území hráčova odhodového boxu XX
Vypuštění míče, pokud se sportovní asistent BC3 dívá na hrací pole XX
Vhození míče, když sedačka vozíku je výše než povolených 66 cm. Platí pro divize BC1, BC2 a BC4 XX
Pokud dojde v divizi párů či týmů k vhození míče, i když se spoluhráč ještě nevrátil do svého odhodového boxu XX
Příprava na hod a samotné vhození míče, pokud je na řadě strana protihráčeXX
Vhození míče dříve, než dá rozhodčí znamení, která barva je na řaděX
Pokud míč zastaví v rampě poté, co byl vypuštěnX
Jestliže sportovní asistent BC3 zastaví míč v rampě z jakéhokoliv důvodu. X
Pokud hráč BC3 není osobou, která vypouští míč. Hráč musí mít přímý fyzický kontakt s míčem při jeho vypuštění. Přímý fyzický kontakt
zahrnuje použití tykadla, na hlavě, v ústech či v ruce. X
Pokud se sportovní asistent dotýká hráče při odhodu míčeX
Pokud sportovní asistent a hráč vypouští míč současně.X
Jestliže je barevný míč vhozen před jackem.X

TRESTY ZA PŘESTUPKY
Jestliže míč nebyl vhozen do té doby, než vypršel čas X
Pokud hráč, který vhodil jacka, nevhodil první barevný míč X
Pokud hráč neotočil rampou, a to zřetelným pohybem 20 cm doleva a doprava, poté, co se jeho spoluhráč vrátil z hracího pole.X
Pokud některá ze stran vhodí ve stejný čas více než jeden míč.X
Jakékoliv záměrné bránění nebo rozptylování jiného hráče způsobem, který ovlivňuje koncentraci a odhod protistrany.XX
Úmyslné způsobení přerušené směny.XX
Neopodstatněné zdržování zápasu. X
Odmítne-li hráč přijmout rozhodnutí rozhodčího a/ nebo jedná-li způsobem, kterým poškozuje protistranu nebo organizátory. X
Jestliže míč(e) nesplní kritéria během náhodné kontrolyX
Pokud je do call roomu přineseno více míčů, než pravidla povolují (viz 3.1,3.2.1, 3.3.1). Takovéto míče budou zabaveny a uschovány do

konce soutěže. X
V soutěži párů a týmů, je výstraha udělena hráči, který do call roomu přinesl nepovolený počet míčů. Pokud nelze určit, který hráč
porušil pravidla, je výstraha uděleno kapitánovi týmu/páruX
Pokud hráč, sportovní asistent nebo trenér opustí hrací kurt během zápasu bez povolení rozhodčího, i když je to mezi směnami, nebo ve
zdravotním či technickém time outu. Již se nebude moci vrátit do hry. X
Pokud jsou ve warm upu nebo call roomu nepovolené osoby (viz 7.2, 8.2). Toto jednání vede k udělení žluté karty hráči nebo
kapitánovi, v případě divize párů a týmů. X
Pokud sportovní asistent nebo trenér vstoupí na hrací plochu bez povolení rozhodčího (viz 10.7.4). X
Hráč, sportovní asistent nebo trenér, který nashromáždí 3 žluté karty během jednoho turnaje, bude suspendován ze zápasuX
Když se hráč, sportovní asistent nebo trenér chová velmi nesportovně k rozhodčímu nebo protistraně, bude mu udělena červená karta
a to znamená okamžitou diskvalifikaci (viz 15.3.2). X
Pokud míče či vybavení strany neprojde podruhé během namátkové kontroly v rámci jednoho turnaje (viz 9). X
Udělení červené karty vždy znamená suspendaci nejméně na jeden zápas. Pokud dojde k udělení červené karty během finálového
zápasu nebo během posledního zápasu v turnaji, strana bude ihned diskvalifikována. X
Pokud dojde ke druhé výstraze během zápasu, nejdříve byla udělena hráči žlutá karta, poté červená, hráč bude diskvalifikován (viz
15.3.2). Rozhodčí zaznamená diskvalifikaci do zápisu o utkání. X
Druhá žlutá karta v call roomu nebo warm upu během jednoho turnaje znamená udělení červené karty; totéž platí pro každou další
žlutou kartu, pokud je hráči opět povolena účast v zápase (viz 15.3.6, 15.3.7). (vysvětlení: druhá žlutá karta se stává červenou a hráči
není povoleno odehrát zápas/ třetí žlutá karta se stává červenou a hráči není povoleno odehrát zápas/ atd.)

Zpracovala: Michaela Řiháčková


Tresty a přestupky

PDF file: Tresty a přestupky.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz