DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

180105 Zápis z jednání SDH Medlešice 2018

180105 Zápis z jednání SDH Medlešice 2018
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aFhq

Velikost PDF souboru:
143.57 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/Fhq.pdf
Stažení: 180105-Zápis z …e 2018.pdf

Datum uložení souboru:
09. 01. 2018» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu 180105-Zápis z jednání SDH Medlešice 2018.pdf:


:uibl s cA@gugd 3 -A@eAģb?A 5.1.2018, 19h, Medlešice Přítomni: Karel Mňuk, David Hambálek, Jan Michálek, Jan Křivka, Josef Šíf, Martin Dymáček, Karel Dufek, Jan Dymáček, Karel Hromek, Martin Jonáš, Martin Beneš, Brebera Martin, Pavel Rychtařík, Jan Jehlička. Hosté: Jiří Pochobradský, Zástupci SDH Chrudim, SDH Markovice Kontrola kontaktních údajů členů SDH Medlešice Slavnostní zahájení Plán schůze: ●zahájení schůze ●přivítání členů SDH Medlešice i starosty 7. okrsku pana Jiřího Pochobradského ●zpráva o činnosti za rok 2017 ●zpráva o hospodaření a revizní zpráva ●program na rok 2018 ●vyplnění hlášení ●diskuse ●závěr a volná zábava Zpráva SDH Medlešice za rok 2017 ●Celkem je evidováno 24 aktivních členů SDH Medlešice ●V dubnu proběhl sběr železa – účastnilo se jej několik členů – poděkování za jejich účast. Sběr železa přinesl částku 12 500 Kč. ●V březnu a dubnu provedl Honza Michálek ve spolupráci s Davidem Hambálkem opravu stříkačky PS 12 ●Proběhl úklid před hasičskou zbrojnicí ●Dne 21.4.2017 proběhla soutěž v Markovicích – SDH Medlešice obsadili 3. místo. ●Dne 30.4.2017 proběhlo pálení čarodějnic u rybníka – bylo evidováno velké množství dřevěného odpadu a hromada se musela pálit na dvakrát. ●SDH Medlešice se účastnilo akce „ukliďme svět“ – SDH Medlešice obdrželo děkovný diplom za účast ●Proběhla tradiční soutěž o Medlešický putovní pohár u příležitosti oslav 123 let SDH Medlešice. Celkem se účastnily 4 družstva. Vyhrál Kostelec u Heřmanova Městce A v novém rekordu 1:12,09. Čas Medlešic byl na úrovni konkurence a oba týmy dosáhli času pod 1:30! ●Dopolední část závodního dne byla věnována soutěžím pro děti, přičemž akce se účastnilo 38 dětí, které obdrželi dárečky v hodnotě kolem 160 Kč. ●Rozpočet na dopoledne pro děti a na závody byl 28 tis. Kč. ●Dne 1.7.2017 proběhla soutěž Štěpánov pod hvězdami – SDH Medlešice obsadili 15. místo. ●Dne 28.7.2018 proběhne další závod o Medlešický putovní pohár. ●Dne 29.9.2017 proběhlo pálení druhé části hromady po čarodějnicích.
Ɣ'RãORN]DNRQ]HUYRYiQt36D36Ɣ'QHSUREČKOGUXKêURþQtNUR]VYtFHQtYiQRþQtKRVWURPHþNXY0HGOHãLFtFK&HONRYČVHMHGQDORRYHOLFHSĜtMHPQpVHWNiQtV~þDVWtNROHPOLGtƔ9\VORYHQRSRGČNRYiQtVSRQ]RUĤP]DMHMLFKGDU\YURFH%H]MHMLFKSRPRFLE\QHE\ORPRåQpSRĜiGDWGČWVNpGRSROHGQHDQL]iYRG\QDU\EQtNXƔ9\VORYHQRSRGČNRYiQt+RQ]RYL0LFKiONRYL]DFHOêURNSUiFHƔ9\VORYHQRSRGČNRYiQt'DYLGRYL+DPEiONRYL]DRSUDY\VWURMQtWHFKQLN\Ɣ9\VORYHQRSRGČNRYiQt3DYORYL5\FKWDĜtNRYL]DVWURMQtVRXþiVWN\±YR]tNVWDUWRYDFtSiNDKYČ]GDƔ9\VORYHQRSRGČNRYiQt-RVHIXâtIRYL]DWYRUEXZHERYêFKVWUiQHN6'+0HGOHãLFH9\VORYHQRSRGČNRYiQt7RPiãL.RSHFNpPXD3DYORYL5\FKWDĜtNRYL]DUHDOL]DFLQiVWDYE\QDYR]tNƔ%\ORNRQVWDWRYiQRåHGRãORNFFDWUpQLQNĤP]DSĜtMHPQp~þDVWL+RVW±SDQ-LĜt3RFKREUDGVNêƔGRSRUXþLO]DORåHQtGČWVNêFKGREURYROQêFKKDVLþĤ±1iVOHGQČMHPRåQp]tVNDWGRWDFHYHYêãLFFD.þURþQČƔ.RQVWDWRYDOåH6'+0HGOHãLFHVHSĜtMHPQČ]PiKiFRåMHKODYQČGtN\.DUORYL0ĖXNRYLƔ-HGREUpåHKDVLþL6'+0HGOHãLFHMH]GtQDVRXWČåH+RVW±]iVWXSFL6'+&KUXGLPƔ3RSĜiQtYãHKRGREUpKRYURFH+RVW±]iVWXSFL6'+0DUNRYLFHƔ3RSĜiQtYãHKRGREUpKRYURFHƔ3R]YiQtQDSOHVGR%\ODQ±DNFHVHXVNXWHþQt=SUiYDRKRVSRGDĜHQtƔ/XERã0DUHNE\OQHPRFQêDWDNSRNODGQXYURFHGRþDVQČSĜHY]DO.DUHO0ĖXN$NWXiOQČMHYSRNODGQČ.þ+ODVRYiQtRVORåHQtYHGHQt6'+0HGOHãLFHƔ)XQNFLSRNODGQtND]RVREQtFKGĤYRGĤXNRQþLO/XERã0DUHN]HVWHMQêFKGĤYRGĤXNRQþLOVYRMLIXQNFLMHGQDWHOH-DQ-HKOLþNDƔ1DGSRORYLþQtYČWãLQRXKODVĤE\O]YROHQ0DUWLQ'\PiþHNGRIXQNFHSRNODGQtNDƔ1DGSRORYLþQtYČWãLQRXKODVĤE\O]YROHQ3DYHO5\FKWDĜtNGRIXQNFHMHGQDWHOH3OiQQDURNƔSURYpVWMDUQt~NOLGDSĜtSUDYXVWĜtNDþN\QDVH]yQXSURYpVWQiFYLNƔQDMDĜHDQDSRG]LPUHDOL]RYDWVEČUåHOH]D±YêNXSQtFHQ\åHOH]DMVRXYHOLFHQt]Np$NWXiOQČMHþtVHOSRSLVQêFKƔ~þDVWQD]iYRGHFK6'+ƔSRĜiGiQt]iYRGĤY0HGOHãLFtFKDVRXWČåHSURGČWLƔ~þDVWSĜLSiOHQtþDURGČMQLFƔ~þDVWQDDNFLXNOLćPHVYČWƔUR]VYČFHQtVWURPHþNX
Složení vedení SDH pro rok 2018 ●starosta - Karel Mňuk ●náměstek starosty - Pavel Rychtařík ●jednatel – Pavel Rychtařík ●velitel - Jan Michálek ●pokladník - Martin Dymáček. Diskuze: ●Na opravu Stratílka je k dispozici sponzor, který je ochoten investovat značnou část peněz do jeho opravy, je však nutné zachovat jej v absolutně původním stavu. Bude nutné sestavit položkový odhad nákladů. ●Jelikož se o trávu před hasičárnou stará jen Karel Mňuk, bylo navrženo vytvořit aplikaci s rozvrhem sekání trávy. ●Pro sběr železa v roce 2018 bylo navrženo zajistit občerstvení. ●Dne 19.1.2018 bude výroční schůze SDH Chrudim ●Dne 20.1.2018 bude výroční schůze SDH Markovice ● Zapsal: Jan Jehlička.


180105 Zápis z jednání SDH Medlešice 2018

PDF file: 180105-Zápis z jednání SDH Medlešice 2018.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz