DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

zprávy ze zdravotnictví

zprávy ze zdravotnictví
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aFRP

Velikost PDF souboru:
831.88 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/FRP.pdf
Stažení: zprávy ze zdrav…nictví.pdf

Datum uložení souboru:
04. 04. 2018» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu zprávy ze zdravotnictví.pdf:


Váženéukolegyně,uváženíukolegovéMuposílámeuVámujakoupodkladprouVašiupráciuinformaceuoutextechupublikovanýchveustředuuTwudubnauč)NůNwuUtoudníuHdamauVojtěcha:uňinistrubilancovaluaupředstavilusvéudalšíuplányu

1wwwwzdravotnickydenikwcz8
čwuLováuvyhláškauulevíuzdravotnímusestrámMuzákonuomezíu

léčitele
(ČTK)ČwuňinisterstvouchceuK))umilionůuročněunavícuproulékařskéufakultyu(ČTK)TwuVunemocniciuUušiceuopětufungujeunepřetržitáuchirurgickáuambulanceu

(ČTK)

Kwuňoravskáu

Třebová

useuvzdalaunemocnicewu

Teď
ujiuchceukoupitukraju1ň-B83wu?arkovacíudůmumocunepomohlMupředunemocnicíuseuautouodstavitustáleu

nedáu1ň-B8

5wu?olicieu

prověřuje

lékaře,

kteří

léčili

urakovinuunepovolenouumetodouu

1wwwwseznamwcz8

ůwuUoudu

začne

řešit

uodškodnéuprousestruu

viněnou

uzuvraždu

pacientů
(ČTK)ďwuŠestuvraždMušestumilionů.uUoudyuočištěnáuzdravotníusestraužádáu

odškodnéuzau

zničený

uživotu1–L8

N)wuZaupokusuouvražduupacientkyusoudu

vyměřil

čtyři

urokyu

vězení
(ČTK)NNwuŽenauřídilauzfetovanáMusoudujíutouprominuluiukvůliupráciu1?rávo8NčwuSrdečníuchlopněuvozíu?romedicaunauoperačníusályuvunociwuDaříuseujíuiu

díkyudovozuuspeciálníchu

přístrojů

u1–L8

NČwuZyznysusudemencíu

čekají

udobréu
časy.

uVšimliusiutohoulobbistéuiu

expoliticiu1ň-B8

NTwu–istorickyu

největší

uzisku

ČSOB

přinesl

uhistorickyunejmenšíu

růst

umezduau

šikanuu

odborářů

u1wwwwe(sondywcz8

NKwuOkonomikaurosteMuziskyufiremu

míří

udou

zahraničí

u–u

komentář
u1–L8N3wu-rancouzskéuodboryuveustávkáchuotestujíusvojiusíluuiuodhodláníu

prezidentauňacronaukureformámu1–L8
N5wuÚaponkauseumuselauomluvitukolegynímuvupráciuzautoMužeu

otěhotněla

1wwwwlidovkywcz8

Nůwu

Češka,

ukteráu

běžela

pět

uzušestiutopu

maratonů,

ujeuzdravotníusestrau–u

rozhovoru1wwwwtribunewcz8

NwuUtoudníuHdamau
Vojtěcha:

uňinistrubilancovaluau

představil

usvéudalšíuplányu

1wwwwzdravotnickydenikwcz8
ňichaelauRoubováVážumiliardyukgyě,unavícuproužmjéadjmufakultyunaunavýšeníukapacitMusatsképgvhěíuvyhláškyuou

zdravotnickéudokumentaciMukteréubyu

e,žg

bokévgiěíjáe

saněmdi

uúlevuuoduadministrativyMu

nebouúpravauúhraduzdravotnickýchu

skgdiatojá

u–utoujsouujenu

ě,jitkm

uzunovinekuchystanýchu
ministerstvemuzdravotnictvíwuVedleutohouministruHdamu

0g.i,pu

u1HLC8u

sgyíih

utakéusunovýmu

zákonemuoue–ealthu

žmynitždivíx

uvu

ožgšugogý,.fíe

e,aíijš

upakumáu

.tfi,

éeýnpn(bě,.fí

plányu–utotižu

vlivgani

unovýuzákonuouzdravotníchu

sg.nfzgvěhpu

uautakéunáhraduu

di,wt.ěí

legislativníuúpravyu

ytdjmug
uzdravotnictvíMutedyuzákonauTůzNďď5uou

vtat.ěme

uzdravotnímu
sg.nfi,ěí2uBosavadníuvýsledkyuiudalšíubhe,kluministerstvousatodiévnžgunauvytkt.fíuýnžéěyěíu

tiskovéukonferenciukonanéuuu

saížtwnigdin

ustau

oěá

uHdamau

0g.i,pué

uveufunkciuministrau

zdravotnictvíwuu

„ňojeumottouodu

béyhijš

sádgýtěí

ujeumaximálníutransparentnostuau

gitvatěgdi

uministerstvau
zdravotnictvíMutouznamenáukomunikaceuseuvšemiusegmentyMualeutakéupacientskýmiu

organizacemiuauzástupciudalšíchu

diéjtugžotkáxD

aíjh

uministru

0g.i,pu2

6oákébPš.t

sanigex

užeu

bvtat.ěnž

ujakuseznamusvýchu

sgkéopáx

utakukutomuunechalu

vlivgani

uportáluporadníchu

gk)hěá2

uLau

ě,e
ujeumožnéuzjistituseznamuausloženíukomisíuauskupinMukteréunauministerstvuu

sádgýí

uau
fungujíujakouporadníuorgányuministrawu

7ulý,i

ubyudoubudoucnau

ěte,žl

uaniuzápisyuzeu
zasedáníwuVedleutohoubylaunauministerstvuuobnovenauradau

sgdjligvéitžáx

ukteráu

vytké

zasedalaupodruhéMuvzniklau

v,otpjh
uradau1tentoutýdenubudeutaktéžuzasedatupodruhé8uau

dnžě,.fí
uhlasudostalauiunaupodzimuvznikláupacientskáuradaw

?ráciuovšemuministroviu

bi,wš.t

ětši,ftěh

upersonálníusituaceu–u

řaéo

umáusnadunejhoršíu

obsazenostuzeuvšechMu

egetěihžě,
useupohybujeunau3Kuprocentechwu?rotouHdamu

0g.i,pu

rozeslalu

bée,diěéěpáe

uanonymníudotazníkMuabyuzjistilMucou

sképgvěíjáe

uvadíuaukdeujeu

potenciáluprouzlepšeníwu

Hédi,.fí

ubyutaku

e,žé

ubýtu

ěésaíjžéo

uflexibilníupracovníudobau

uhomeu
officewu„?okudujdeuouneobsazenáumístaMusnažímeuseuouuzavíráníuexterníchudohodMuprotožeuneu

každýuchceubýtu

saíeg

uveuslužebnímu

sge,kšxD

udodáváu

0g.i,pu2

Lau

yte
utedyunyníuministerstvoupracuje9Úhradauzdravotnickýchuprostředkůunaupoukaz?otéMucouÚstavníusouduloniuzrušiludosavadníuúpravuuúhraduzdravotnickýchuskgdiatojáxu

muselouministerstvou

sanskévni

unovouulegislativuutakMuabyumohlau

béyíi

uplatitunau

béyhijš

saífiíug
rokuwuňateriálujeunyníuvumeziresortnímu

sansgeíějgvme

aíbtěíx

unau

vžho,x

umožnáuiuvuprvnímu

yitěíx

ubyu

e,ž

ubýtu

sato

ulétemw

„Lávrhujsmeu

sanskévnžn

uvurekordnímu

yédt

uauzapojiliujsmeudou
ě,.

uvšechnyusubjektyMukteréu

kutomuumajíucou

aípi

u–upacientskéuorganizaceMu

skáeldž

uiuzdravotníu

sg.nfzgvěl2

0livganž

useu

právníu

satosndx

ukterýMucožujeudocelauku

ětvíatx

uzaznamenáváukonsenzusu

ěésaíy

uvšemiu

i,enig

subjektyuauneníuprotiu

ě,eš

uzásadníuodporM“uuvádíuministrusu

sgo,jgvhěíe

usvémuuporadciu
ÚakubuuRráloviMukterýuovšemutímtounauministerstvuujakouporadceu

jgěyí

u–u

bádiéět

upouzeu

yžtěte
uskupinyuproukategorizaciuzdravotnickýchu

skgdiatojá

uauveusprávníchuradáchu

zdravotníchu

sg.nfzgvtě2
eóecept?otéMucouseupovedlouodložitusankceuzaunepoužíváníueóeceptuuourokMuseuministerstvou

dgšdiatoí

unau

gdv,iš

uau

sgahohěí

dteněhaáx

ukteréumajíu

žmjéat

uvuterénuusuproblematikouu
seznámitwuVututouchvíliujeustavutakovýMužeu

sgyil

uvystavenýchu

t-tptsiá

urostouu–uzau

ýatbtě

jichubylouskorou

s,i

enžngěá2

uUystému

e,ž
usiceujedenukrátkýutechnickýuvýpadekMutenuseualeu
povedlourychleuodstranituauzavéstunápravnáu

gséiatěí2
HbyubylounavícumožnéueóeceptuobohatituoulékovýuzáznamMuscházíuseunauministerstvuu

pracovníuskupinawu

Btfi,

sato

ulétemubyu

e,žé

ubýtu

satožgwtěé

unovelaMukteráulékovýuzáznamu

žt)ndžéinvě,

uukotvujeMudíkyu

ytešw

ubyuhoumohliu

béyíi

žmjéan

uiulékárníciuodu

saífiíug

urokuu

využívatw
óozvojue–ealthňinisterstvoubéyéžguo,žéiunaunovémubhjgě,uouelektronickémuzdravotnictvíMukterýuvydefinujeu
standardyuprousdíleníudatwu„ÚsmeunauchvostuuOvropyMuneumímeuvyužítubenefityuelektronizacewu

Rutomuu

sgiatýš.tet
uzákonMukterýunastavíujasnáupravidlawu

JtÚ

unau

sgkéo,

uvedeníujsemu

.édě,
apelovalunautoMužeumusímeupráceuzrychlituaumítujasnýuharmonogramutakMuabychomu

eéFnehžě,

uvu

ahoš

ujednotekuletu

e,žn

umožnostusdíletudatauou

vlftiatěípu

uvurámciuvšechu

sgdjligvéitžáxD

uslibujeu

0g.i,pu2

Týmuministraugyěk,vílpuzlevauodcházejícíuporadceuÚakubuRrálMudáleuhlavníuíbýejneřfluOvau
EottvaldováMu–elenauóögnerováMukteráujeuvututouchvíliunauministerstvuu

iya,8jnl

uvedenímu

sekceuprouzdravotníu

iyěeSk,nšu

nrž,ékjf

uproulegislativuuóadeku?olicarMu

nrž,ékjf

uprou

zdravotníu

iMře

uóomanu?rymulaMu

nrž,ékfbn,

uHlenauŠteflováMuministruHdamu

gyěk,ví

uau

nrž,ékjf

u-ilipuVrubelwu
VyhláškauouzdravotnickéudokumentaciVatýš.tžhuadministrativaujeutématemMukteráunenecháuchladnýmusnadužádnéhouzdravotníkawu

ňinisterstvoubyu

itÚ

uoduníu

pui,žg
uulevituúpravouuvyhláškyuouzdravotnickéudokumentaciMukteráu

byu

e,žé

béyíi

uplatituvu

ytkvěš2

u„Úeuvelmiu

ogýat

ukvitovánauzeustranyuodbornéu

vtat.ěgdin

uau

povedeuku

gožtuytěí

uoduadministrativníhou

ýaíe,x

ukteréujeuvu

ě,jitkcpu

saíséotpu

uvelmiu

vysokéM“u

aíjh

uministrw

ů0cdžgvě,

urušímeu

ě,jitkm
uvyhláškovéupožadavkyunauobsahunáležitostíuzdravotnickéu

dokumentacewu

Jatýé

uuuasiu

ět.ondjšigvéě,.fí

udokumentaceu

gftiagvéitždjm

smyt

uužu

ětsatotsndš.tetx

ujakéu

oížyí
uzáznamyuaukonkrétníupožadavkyutamumajíubýtMuvyjmau

i,pu
obecnýchMutedyupacientuauposkytovatelwuÚsouutotižujinéupožadavkyuvumaléuordinaciu

praktickéhou

žmjéat

uaujinéunauvelkému

goo,žtěí
uveufakultníunemocniciwuCniusamiuseumusíu

aípix

jakéuzáznamyu

sgiatýš.í

uvéstu

jvážn

usledováníukvalityu

smyt

uaunávaznostiu–uministerstvoudoutohou

nebudeuvícumluvitMuprotožeujeutou

v,p

uodbornostiM“u

ogsžPš.t

ěhe,ditj

uproulegislativuuóadeku

?olicarwuLovinkouujeutakéumožnostu

satvgoš

užádanekuaudalšíchu

sésíkáx

ukteréuzdravotnickémuu

béaíbtěí

san.ogšx
udouelektronickéupodobyMutakžeujeudálunemusíufyzickyuskladovatw

?odporau

lékařských
ufakultHtfiíužmjéanustárnouMuukazujíustáleujanjžév,.nudatauÚZJUwu?okudunausituaciugjéewni,u

nezareagujemeMu

béyět

ujichu

ý,ute

ě,jgžnjé

uletu

jvážn

gopugoáe

udou

oápugoš

késnoě,

uubývatu
aubudemeumítuvelkýuproblémwuZohuželMusituaciukomplikujeuneslavnéufinancováníu

žmjéadjcpu

fakultMukteréutakumusíustudiumu

ytdjcpu

etonjá

udofinancovávatuzu

skg)kéeá

uproucizinceu–u

ětežšv,

uoutomMužeupakusvýmu

šynitžáe

umohouunabídnoutujenuvelmiuchabéu

goe,ěl2
ňinisterstvoualeunyníuzareagovalounauapelu

o,jéěá

uauspoluusuňŠňTuchceuproblematikuu

atfni2

ůBtfi,

uvutomtoupololetíu

satožgwíet

udouvládyudesetiletýu

éjyěí

uplánuprouzvýšeníu

sgyiš

dišotěiá

žmjéadjcpu

ufakultMu

dit.ě,

utakubudemeu

atfni

uiunavýšeníu

sžéiá

šynitžá

unau

žmjéadjcpu

ufakultáchwu

Tyujsouu

yédig
utristníMuautouzejménauvuzákladníchuoborechMujakoujeuanatomieu

uhistologieMukdeu

siu

žmjéan

unemohouu

sanvlo,žéi

uvuklinickéupraxiwu?okudusutímunicu

ětšo,žhetx

unebudeuzaudesetu

letumítukdou

žmjéat

šynixD

ukonstatujeuministrw

Vaíeg

žmjéadjce
ufakultámuprotouchceuministerstvouoduškolníhourokuuč)Nďzč)č)uposlatukolemu

sáž

umiliardyukorunu

kgyě,
unavícwuZautoubudeupožadovatunavýšeníukapacituouNKuprocentMujakualeu
fakultyupenízeurozdistribuujíuaukolikusanoé.íušynitžáexuužuřaéounecháunaunichusamotnýchwu

Školyu

jéwogshoě,

uzískajíugaranciunavýšeníu

skgdiatojá

unaudesetuletu

ogsatoš2
LováukoncepceustanovováníucenuauúhraduVurámciupracovníuskupinyubyue,žuvzniknoutunávrhunauúpravuuprocesuustanovováníucenuau

úhradu

žmynv

utakMuabyuseu

sgiatýěm

ulékyudostávalyuku

sépntěiáe

urychlejiMu

bhkgvtP

ualeudocházelou

kuposuzováníunákladovéuefektivitywu

?tftě

ubyu

e,ž

ubýtuiustáleu

yédi,.n

udiskutovanýuparagrafuN3wu

Úpravaubyumohlau

dséiani

dv,ižg

dv,ié

uvu

saífiíe

urocew

ňinistrubyu

sanige

ustáluou

saískévš

uceléhounovéhouzákonauou

vtat.ěme

uzdravotnímu

sg.nfi,ěí2

ůEgšyéděc
uzákonMukterýuplatíuužudvacetuletMuseuzdáubýtunevyhovujícíwuÚeu

i,wjg

usrozumitelnýuau

prošelu

aéogš

unovelMukteréu

yédig

uvedouukutomuMužeuseu

bětsatužtoPš.t2

uLašímucílemujeuprotou

san.egši

unovýuzákonM“u

aíjh

0g.i,pu2

6e,ěš

saídišsš

ubyu

pui,ž
uministrunastolitutakéuvusouvislostiuseuvstupemunovýchutechnologiíuau

vcjgěá2

ůď,ž

ubyutuubýtusystémMukterýubudeu

.édě,

uposuzovatMujestliujeunováumetodau

ěhjžéogv,

efektivníuauzaudanouucenuu

djšityě,

saněhfí

uhodnotuu

sépntěiáe2

uZatímutuutransparentníu

systémunastavenuneníM“uuvádíw

–odnoceníukvalityu
péčeBoposuduvuHtdjšuneprobíhalouaniusystematickéuhodnoceníukvalityusmytxucožubyutaktéžunyníu

pui,žg

uministerstvou

be,ěni2

u„Upíšeuseuzabývámeuobjememu

smytx

ualeunikdou

saížnf

ětatfí

výstupyuaukvalituM“ukonstatujeu

0g.i,pux

ukterýubyu

pui,ž

v,ifí

ukvalituuaudostupnostuprovázatu

sunavyšovánímufinancíuprou

saífií

urokuvujednotlivýchusegmentechw

Užunyníu

sanige
ufungujeusystémuhlášeníunežádoucíchuudálostíMujakoujsouudekubityu

upádyMu
kteréujsouuevidoványunaudobrovolnéubáziunauÚZJUwu

JtÚ
ualeuministerstvouschváliloMužeuvšechu

NK)unemocnicubudeu

sgvněě,

udousystémuutytouinformaceuhlásitwu

ď,žl

ubyutakéubýtunastavenyu

indikátoryukvalityu

smytx

ujakoujsouu

sgyil

vcjgěá
uaukomplikacíMuauvýsledkyuchceuministerstvou

bvtat.Pgvéi

utakMuabyujeupacientiumohliuvyužívatw
Vututouchvíliuseutakéupracujeunaustandardechu

smytx

ukteráubyudíkyunimu

e,žé

ubýtuposkytovánau

všudeu

dit.ě,2
uVurámciuHgenturyuprouzdravotnickýuvýzkumubyluprotouschválenuprojektupodu

vedenímuprofesorauňiroslavauóyskyw

6e,ě

umáu

ogyjéi

utakéu

sano,žgvhěí
udotacíMukteréubudeumítustanovenaunováupravidlawu

„Lefungovalutuu

ogýat

usystému

sano,žgvhěí

udotacíMu

éz

uužu

něvtdinyěípux

uneboudalšíchwuBotaceuseu

sano,žgvéžlx
ualeunebylyujasnéuindikátorywuUžuvuprvníuverziujsmeustanoviliMuabyubylyu

e,anitžěm
indikátoryMuzvýšilauseukvalitauneboudostupnostuslužebwuTytouindikátoryubudouusledoványuuu

všechudotacíMu

dit.ě,
ujakoubudeuprobíhatuprocesuprioritizaceudotacíMukterýudosudunebylu

nastavenwuVeškeréu

něvtdinyěí
udotaceubudouupodléhatuposouzeníMuabyuseu

.édě,

škynžgx

užeutatou

nemocniceudotaciu

djšityě,

sgiatýš.t2

uÚednáuseuoustovkyu

enžngěá

kgyě,x

utakžeusiu

kgbo,žgvhěí

stě,b

uzeustátníhou

kgbsgyiš

upravidlauzasloužíM“udodáváu

0g.i,pu2

Rontrolníu

činnost

uau

zveřejňování
údajůLejenukvalitausmytxualeutakéuugdsgoéatěíuministerstvauausaíeguaíbtěcpuuorganizacíubyue,žgu

býtupodleuministrau

0g.i,pué
uproupacientyujednodušeudohledatelnéwu?rotouchceu

vlivgani

uwebu

gitvatěcen

udatywu„Užujsmeu

sanskévnžn

de,kěnpn

uau

itÚ

ubudemeupracovatunaujejíuimplementaciu
takMuabyukaždáukorunaMukteráujeuvurámciuresortuuutracenaMubylau

oéPgvcen

upoplatníkyu

dohledatelnáM“u

aíjh

uministrw
VedleuinterníchukontrolunausamotnémuministerstvuuchceuHdamu

0g.i,pu

uposílitutakéudohledu

nadu

saíeg

aíbtěcen

uorganizacemiwu„Rdyžujsemusemu

sanftžx

ubylujsemu

sge,kě,

satjvéstěx

užeu
ministerstvounemáujasnýusystémusledováníu

ugdsgoéatěí

usvýchu

saíeg

aíbtěcpu

unemocnicwu

JnformaceMukteréuvu

dgšyéděgdin
umámMujsouuvelmiuhrubéMuaunemámeutedyu

saížnf

satužtox

ujakuseu

vunemocnicíchu

ugdsgoéaí2

uTouchciu

be,ěni

uauužujsmeunautomu

béyéžn

upracovatM“uuvádíu

0g.i,pu2

Vedleutohouchystáuplánukontrolu

saíeg

aíbtěcpu
uorganizacíuauzavádíujimutakéunovouupovinnostu
–ubudouutotižumusetuevidovatuveškeráujednacíu

aíbtěí

ubezu

švtat.ě,ěí

uauvýjimkyudleuparagrafuu
Nďuzákonauouzadáváníuvtat.ěcpuuzakázekMustáleudiskutovanéubonusyupakumusíumítu

nemocniceu

satužtoě,

unauspeciálnímu

řyiš2
?osíleníukontroluneuniknouuaniuzdravotníu

sg.nfzgvělx
uautouveusmysluudodržováníumístníuau

yédgvm

udostupnostiu

smyt

uprou

sg.nfi,ěpt

u1ministerstvouuvažujeuounovelizaciu

ěéaíbtěí

uoumístníu

yédgvm

udostupnostiusutímMužeuseunau

bhjžéo,

sgoě,iá

uzdáMužeujsouu

ě,jitkm

uvzdálenostiu

saížnf

velké8wu„Lebudemeuseu

sanige

dgšdiatoni

ujenunau

díz

sgdjligvéitžáx

ualeutakéunautoMujestliumajíu

volnouukapacituwuLautounarážímeu

ěésaíjžéo

uveustížnostechMucouseu

icyt

digeéigžg)á2

uRdyžu

stomatologovéupacientyu

ětsan.íeé.íx

unepovažujemeutouzau

dsžě,ěí

ěéaíbtěí

uvládyuoumístníuau

yédgvm

udostupnostiM“u

aíjh
ukutomuu–elenauóögnerováMukteráumáunauministerstvuunaustarostiu

dohledunaduzdravotnímiu

sg.nfzgvěéen2
Boubudoucnaubyupakuministrustáluounovýuzákonuouzdravotníchu

sg.nfzgvěhpu

uaukoncepciMukdeu

budeulépeuvydefinovánauroleMu

gosgv,oěgdi

uaukontrolau

sg.nfzgvtě2

6hkgvtP

ubyu

e,žg

udojítu
kuodpolitizováníusprávníuradyuVZ?utakMuabyuvuníujižunezasedaliuposlanciw

Přístrojová
ukomiseNNwudubnaubyue,žéubéyíiuzasedatusaídikg.gvhukomiseuvunovémusloženíuaupodleu0g.i,puéubudeu
jejíurozhodováníuoprotiudosavadníupraxiu

ikéědséktěiě,.fí2

u„?okuduvu

satopugbíe

urozhodováníu

komiseu

ogsgkšynžé

ětogsgkšynžé

ě,.éjc

saídikg.x

unebyloudohledatelnéu

skgy2

uTatou

stanoviskaubudouunyníu

bvtat.ě,ěé2

uňámeu

sanskévtěgš

uiumapuu

saídikg.á

utakMuabyukaždýu

pacientudohledalMukdeujeu

šeídi,ěg

unejbližšíuŽTMumagnetuau

sgogýě,xD

vldv,ižš.t

0g.i,pu

sutímMužeukutomutou

řytžš

uvznikneunovýuportálw
UdruženéunákupyVaíeguaíbtěmuorganizaceumajíudoukonceudubnausanskévniunávrhukomoditMukteréubyumohlyu

nakupovatu

dsgžtyě,2

u?rvníu

dsgžtyěm

unákupyuchceuministru

vno,i

ět.sgbo,.n

unaupodzimwu

Vgogýě,
upakuzamýšlíurealizovatuiusdruženéunákupyu

saídikg.gvm

utechnikyw

óeformauprimárníu
péčeLauministerstvuuvzniklauvelkáuexpertníuskupinausudesítkouupodskupinMukteréuseu

problematikouu

otiénžě,
uzabývajíwuUkupinauseuscházíukaždéudvautýdnyuau

.tfi,

uletosubyu

e,žl

býtu

satodiévtěl

uprvníuvýsledkywuBoubudoucnaubyutaku

e,žé

ubýtuposílenauroleu

skéjinjáx

uabyu

pacientunemuselu

jvážn

ureceptuuneboujednoduchémuu

vlftiatěí

ukeuspecialistoviwu

6e,ě

ubyu

e,žé

ogyjéi

utakéu

žmjéadjh
uslužbauprvníupomociunebousystematickáu

smyt

uouchronickéu

pacientywu

6něitěbnvě,ěl

ubyukutomuu

e,žl
ubýtuvýzvyuveuscreeningovýchuprogramechutakMužeu

pacientiMu

jitaí
unebudouureagovatunauprvníudopisMudostanouudruhýMu

oákébě,.fí

u–u

vytiě,

usetuu

nau

vlftiatěí
uokultníhoukrváceníuvurámciuscreeninguurakovinyutlustéhou

diatvé2

?aliativníu
péčeňinisterstvousanskévnžgunaupodporuupaliativníusmytuvunemocnicíchuprojektufinancovanýuOUwu

ŽílemujeMuabyu

éžtdsgP

s,i

upilotníchunemocnicu

sgjkéygvéžg

uvuprogramuupaliativníu

smyt

udou
konceurokuuč)čKwuúetosutakéuodstartovalouhrazeníumobilníuspecializovanéupaliativníu

smytx

sujejímižuposkytovateliu

sg.nfzgvěl

béyíěé.í

uuzavíratusmlouvyw
BotaceuproustomatologyuvuodlehlýchuoblastechCdujv,iěéutohotourokuusiumohouubéyíiustomatologovéužádatuoudotaciunaubaíbtěíuordinaceu
vuodlehlýchuoblastechMuautouažudouvýšeuNMčumilionuwuVututouchvíliudáváu

řaéo

usu

Htdjgš
stomatologickouukomorouudohromadyulokalityMukdeujeuseu

bé.nfi,ěíe

smyt

uproblémwu„Užu

itÚ

ujeu

outouzájemu–uptajíuseu

bšýéan

uiustarostovéMu

jitaí
useupotýkajíusutímMužeustomatologickáu

smyt
vujejichudosahuuneníudostupnáM“ukonstatujeuHdamu

0g.i,pu2

úékárenskáu
péčeúékárnyuvumenšíchuobcíchuauodlehlýchulokalitáchubyuvubudoucnuue,žluzískatuzuministerstvau

v,ifí
upodporuMuautoumožnáuužuvurámciuúhradovéuvyhláškyuprou

saífií

urokwu„Žhcemeuseu

bée,ani

nau

v,ifí
udostupnostulékárnickýchuslužebuproupacientyuaureviziu

goe,Pgvhěí

utakMuabychomu

sgosganžn

skhv,
ulékárnyuvuodlehlejšíchulokalitáchM“u

vldv,ižš.t

0g.i,pu2

Zákonuou

léčitelství
Laubhjžéo,upoptávkyuseuministerstvoupustiloudounovéuúpravyugftiaš.ípíuprovozováníu

žmynitždiví

u1názevuzákonuou

žmynitždiví
ujeuprovizorníMumožnáunakonecubudeuvyužitupojemu
komplementárníumedicína8wu„Ulužbyumimoustandardníumedicínuuzaloženouunau

oájébtpu

ujsouu

dnesuuunásuposkytoványu

sge,kě,

uveuvelkémuaupacientiuou

ě,

umajíuzájemwuLechcemeutounijaku

ýganix

ualeumyslímeusiMužeubyutuu

e,žé

ubýtujasnáupravidlau–ukdou

eáwt

utytouslužbyuposkytovatMuzau
jakýchupodmínekuaužeumusíuvéstudokumentaciMucoupacientoviuprovádíu–uabychomuchrániliu

pacientaMupokudu

iatýé
ubudeumítuvubudoucnuusuposkytovatelemuslužebu

ě,.éjc

usporwuBnesu

žádnáupravidlaunejsouM“u

aíjh

uministrwuUekceulegislativyubyutaku

e,žé

uveuspolupráciusuodborníkyu

sanskévni

unávrhuzákonaMukterýubyu

e,ž

ubýtuhotovudouletošníhoulétaw
óeformaupsychiatrieňinulýutýdenubylaudsšfi,ěéuvýzvaukuytkshěíuevropskýchuskgdiatojáunaucentrauduševníhou

zdravíw

Sociálně-zdravotní
upomezíňinisterstvouzdravotnictvíuauň?UVubéyéžluspolupracovatuvurámciumeziresortníupracovníu

skupinyMukteráuseumáu

v,ěgvéi

uproblematiceu

bokévgiě,Udgpnhžěíug

upomezíwuZudeuseuscházetu

jednouu

e,díyě,2

Upecializovanáucentrauprouvzácnáu
onemocněníEízucenterubyue,žéuvzniknoutuvutomtourocewčwuLováuvyhláškauulevíuzdravotnímusestrámMuzákonuomezíuléčiteleu(ČTK)ňinisterstvouzdravotnictvíudoulétausanskévíunávrhuzákonauoužmynitžípuuauvyhláškuMukteráumáu
snížituadministrativuusesterwuLaupodzimumajíu

béyíi
ucentrálníunákupyuvunemocnicíchMukteréu

ministerstvou

banbš.tx

sgyíih

useuiuseu

dsgžtyěce

unákupemu

saídikg.á2

Cumožnéuregulaciu

žmynitždiví

uaupodobnýchuslužebuseu

béyéžg

umluvituvusouvislostiuseu

béaébtěíe

itkéstšiá

ikéonyěí

yíědjm
umedicínywu„ňyslímeusiMužeubyutytouslužbyu

e,žl

umítujasnáu

pravidlaM“u

atjž

uministrwu

Tmynitžm

ubudouumusetupodleu
ě,.

ěésaíjžéo

uvéstu

éžtdsgP

uzákladníu
dokumentaciuoutomMucoupacientoviuprovádíwu

Žaéo

ogjgěyš.t
uvyhláškuuouzdravotnickéudokumentaciMukteráumáusnížituadministrativníu

bhi,w

zdravotníchusesterwu

ů8tsatotsndš.tet
ukonkrétníupožadavkyMujakéutamumajíubýtu

oížyí

záznamywuCniusamiu

v,oíx

ujakéu

sgiatýš.íx

ujeutou

v,p
uodbornostiwuÚinéupožadavkyujsouuvumaléu

ordinaciupraktickéhou

žmjéat

uauveuvelkému

goo,žtěí

uvunemocniciM“u

vldv,ižnž

ěhe,ditj

uministrau

óadeku?olicarwu?odleu
ě,.
useuvyhláškouukonkrétníupožadavkyurušíwu

8gv,

unebudeuaniunutnéu
skladovatupapírovéužádankyuaudalšíudokumentyMupokuduchceu

žmjéa

uvéstudokumentaciu

elektronickywuZudeu

diéyni

umítujeunaskenovanéwu
Cduletošníhoupodzimuuchceuministerstvouspustituprvníucentrálníunákupyuveusvýchu

saíeg

aíbtěcpu
unemocnicíchwu„-akultníunemocniceumajíudoukonceudubnau

satodiévni

unávrhukomoditMu
uukterýchubyubylyucentrálníunákupyuvhodnéM“uuvedlu

0g.i,pu2

uLemocniceubyutakéu

e,žl

evidovatuvšechnyunákupyumimourežimu

vtat.ěcpu

uzakázekwu

ů6s,iěm

ubonusyubudouuevidovatuau

řyigvéi

unauspeciálnímu

řyišxD

udodalwu
ňinistruhodnotilutakéupersonálníusituaciunauministerstvuMukdeuchybíuasiu

iatiněé

bée,diěéěpá

uau

situaciuseu

saížnf

ětoéaí

uzlepšovatwu„Zákonuoustátníu

džšwý,

uspíšeu

v,pn

ukomplikujeM“u

atjž

uministrwu

Bosudupodleu
ě,.

jvážn

utomuuneníu

šbévatěm

vcý,kgvm

aíbtěí

unaunovéhou

atonitžt

uUtátníhou

řaéoš

uproukontroluu

žmynv

u1UÚRú8Mujehožu

atonitž

urezignovaluvuprosinciuauministru

pui,ž

ujehou

nástupceumítuodu

béyhijš

ýatběé2

Žaéo
useusnažíuneobsazenáumístauobsadituuzavíránímu

ěésaíjžéo
uexterníchudohodwu„ňusímeuzlepšitupracovníupodmínkywuUujinýchu

řaéoá

ujeupružnáu

pracovníudobau

ý,wěh

v,pxD

udodalwu

ČwuňinisterstvouchceuK))u

milionů

ročně

unavícuprou

lékařské

ufakultyu
(ČTK)?rahau(uňinisterstvouzdravotnictvíuchceusanoéiužmjéadjceufakultámuK))uenžngěáukorunukgyě,u

nauzvýšeníu

sgyiš

éýdgžvtěiá

ucelkemuasiuouNKuprocentuauplatyu

šynitžá

žmjéadiví2

uEarantovatujeu
chceupoudesetuletwu?odleuministrauzdravotnictvíuvudemisiuHdamau0g.i,puéu1zauHLC8ubyue,žlu

býtupenízeu

sanohěl
uužuprouakademickýurokuč)Nďzč)č)Mu

atjž

unaudotazu

HJO

unauúterníutiskovéu

konferenciukeuN))u

oěáe

uveufunkciwu

Tmjéadjm

ufakultyuvuminulýchu

e,dípípu

uupozornilyunautoMu

žeujeu

iatýé

uzastavitustárnutíu

žmjéaá

uaunapravitunesouladumeziuplatyu

žmjéaáUšynitžá

uaujejichu

jgžt)á

uvupraxiw

ýVu

dgšyéděme

umóduusu

sgyite

éýdgžvtěiá

unebudemeuschopniuzajistitu

ogdiéityěgš

reprodukciu

žmjéaáx

jitaí

uodcházejíMýu

vldv,ižnž
uministrwuVuminulémuškolnímuroceustudovalounau

žmjéadjcpu

ufakultáchu

satd

učNw)))ulidíMu

éýdgžvtěiá

ubylou

sanýžnwě,

učK))wu-akultyu

san.íeé.í

uasiu
každéhoudesátéhouažupatnáctéhouzájemcew

XVatožgwíet

udouvládyu

.tfi,

uvutomtoupololetíu

éjyěí

uplánuprounavýšeníu

sgyiš

éýdgžvtěiá2

ŽhcemeudedikovatupenízeMukteréu

sá.ogš

uneuuniverzitámMualeu

saíeg

žmjéadjce

ufakultámMýu

dodaluministrwu?enízeubyupodleu

0g.i,pué

e,žl
ubýtugarantovanéunaudesetuletMuabyufakultyu

e,žl
jistotuMužeukdyžustudentyunaberouMubudouumítunaujejichustudiumupenízew
ýBotaceufakultufaktickyunedosahujeuaniuministerstvemuškolstvíudeklarovanýunormativunau

studentaMýu

atjž

HJO

satodtoé

uHsociaceu

o,jéěá

žmjéadjcpu

ufakultuHleksiuŠedowu

Vanskévgvéěc

návrhujeupodleu
ě,.

ěéo,.ěc

ukrokukusanaciu

věniaěíug

udluhuufakultwuýÚehou

řds,fěgdi

satosgjžhoh

ufaktickéu

de,kgvhěí

utohotou

enegahoěmug

skgdiatojš

ufakultámMualeuiugaranciMu

abyu

sékéogFě,

skgdiatojl
uplánuunebylyukanibalizoványupoklesemujinýchukapitoluuniverzitMýu

dodalwu?odleu
ě,.

ubyubylu

sgyti

dišotěiá

sgiatýé

unavýšituou

s,iněš

uažu

yivkiněšx

uabyuseu

sgoéanžg

pokrýtuodchodyu

žmjéaá

udou

oápugoš2

Lyníudostávajíufakultyupodleu

o,jéěá

uasiu

ov,

iatiněl

utohoMukolikunau

bé.nfi,ěí

ustudiau

sgiatýš.í2

Zbytekuzískávajíu

užévě,

uodu

dišotěiá

uzeu

béukéěnyíx

jitaí
ustudujíuanglickéustudijníuprogramywuVu

žgPdjme
uakademickémuroceujejichubylouasiuČT))w

?roblémemujsouupodleuministrauiu

o,jéěá

utakéuplatyu

šynitžá

žmjéadiví2

uLastupujícíuasistentiunau

réjšži,
umajíutarifníuplatukolemučČw)))uažuč5w)))ukorunuhrubéhowu?latuseuzvyšujeupoudosaženíu
tituluudocentaMucožutrváuobvykleudesetuažuNKuletwuUtoupneunau

sanýžnwě,

uTKw)))ukorunMuuu

skgrtdgká
unauK)w)))uažu3)w)))ukorunwu-akultyujimu

yédig

ualeumohouunabídnoutujenu

yhdityěm

úvazkywu

Tmjéan

uzuklinickéupraxeuprotou

yédig
ukombinujíuvýukuusuúvazkemuvunemocniciwuUu

teoretickýchu

gýgká

utoualeu

yédig

uneníumožnéw

?odleu

gouéoá
uÚstavuuzdravotnickýchuinformacíuaustatistikyuseubudeunedostateku

žmjéaá

uiu

žmjéaáUšynitžá

usujejichustárnutímuprohlubovatwuUžu

itÚ

ujeu

ogptěiáe

žmjéadjcpu

ufakultuvu

skáe,kš

uKKuletMuNTu

skgptěiáe

ujeu

satd

u5)uletwuUu

skgrtdgká

ujeu

skáe,k

u3ČuletMunadu5)uletujeuN5u

skgptěiáe

uzunichwu

TwuVunemocniciuUušiceu

opět

ufungujeu

nepřetržitá

uchirurgickáuambulanceu

(ČTK)
LemocniceuUušiceuobnovilauoduNwudubnaupou

s,ine,díyěí

upauzeu

ětsatikwnic

uprovozu

chirurgickéuambulancewu

ď,didjgš

unemocniciuprovozujeunau

bhjžéo,

usmlouvyusoukromáu

dsgžtyěgdix

unyníuspadáupoduskupinuu?entawu

?rovozovatelu

e,ž

upodleu

sávgoěí

udomluvyusu

e,dite

uudržetu

ětsatikwnigš

upohotovostMuodu

žgPdjmug

ulistopaduualeu

jvážn

unedostatkuu

žmjéaá

uchirurgickouuambulanciu

gitvatž

ujenuveuvšedníu

dnyuodu5F))udouNKFČ)wuLyníudíkyu

stě,báe

uodusušickéuradniceunemocniceu

ětsatikwnic

uprovozu

obnovilaMuinformovalu

ežšvyí

unemocniceu?avelu?echoušekwu

Uušickéuzastupitelstvouužu

oaívt

uschváliloutoMužeu

sands,.t

unaupersonálníunákladyunau

ětsatikwnic
provozuchirurgickéuambulancewuúetosubyutouradniciu

e,žg

ustátukolemušestiu

enžngěá

ukorunMu

e,dig

useupokusíuzažádatuou

saíds,vtj

VžbtPdjc

ukrajwu–ejtmanstvíutotižu

jkge,

uvlastníchu
nemocnicMukterýmudoplácíunaupokrytíujejichuztrátyu

jéwogkgyě,

satd

uč))u

enžngěá

ukorunMu

sands,žg

uletosudesetu

enžngěá
uiusoukroméunemocniciu?rivameduvu?lzniwu
VuUušiciujeunyníuvuchirurgickéuambulanciu

žmjéa

uauzdravotníusestraučTuhodinu

otěě,x

usedmudníu

vutýdnuwu

ůTmjéan
unauchirurgickéuambulanciubudouuposkytovatuambulantníu

smyn

sépntěiáe

usu
drobnýmiuakutnímiuchirurgickýmiugětegpě,ěíenxujakoujsouuěésaíjžéousgkéě,ěíue,jjcpuu

tkáníMukostíMudáleusubolestíu

ýanpué

uaudalšímiustavyuvyžadujícímiu

vlftiatěí

uau

gftiatěí

chirurgemwuJunadáleubudemeu

skgvho,i

satvébl

uau

gftiagvéi

káběm

ukožníudefektyMu

stygvéi

uou
pacientyuseusyndromemudiabetickéunohyM“uuvedlu

žmjéadjc

atonitž

unemocniceu
Sěoat.

uZenešwu

Egšyhdií
uambulanceujeumalýuzákrokovýusálunau

gftiatěí

udrobnýchu

sgkéě,ěí2

Van

ý,wěme

provozuuchirurgickéuambulanceubudouu

žmjéan

bé.nfzgvéi

ukontrolyupouoperacíchu

upou

satopugbíe

gftiatěíx

satvéblx

godikéě,ěí

dituá

uaudalšíuneakutníuvýkonywu

Vunemocniciujeunadáleuvuprovozuu

ětsatikwnih

žmjéadjh

upohotovostníuslužbauprou

o,idjm

uiu

ogds,žm

upacientywu

8tsatikwni,

bádiéěgš

uvuprovozuuiu

sgosákěm

uslužbyMujakoujeurentgenunebou

laboratorníu

vlftiatěí2

Kwuňoravskáu

Třebová

useuvzdalaunemocnicewu

Teď
ujiuchceukoupitukraju1ň-B8BaviduPůlpánVuňoravskéuJatýgvmuseuodehrálauvelmiuneobvykláuprivatizaceunemocnicewuLaubéyhijšu

saíý,uš

ubudovyuvlastnilou

e,digx

unaujehoukonciuzau

ě,

užádajíu

ian

umajiteléupoukrajiuů)u

enžngěá
korunwuÚednáníuoukoupiuodstartovalauvuúterýwu

?oliticiuvuňoravskéu

Jatýgvm

pui,.íx

uabyutamníunemocniceunáslednéu

smyt

uveu

e,di,

bádiéžé2

Zudouuvšakujenudivákyu

san
ujednáníchumeziuvlastníkyunemocniceuau?ardubickýmukrajemMukteráu

vuúterýuodpoledneu

béyéžé2

uHutouiu

satdigx

užeunemocniceu

oaívt

séianžé

e,diš2

ů5,žhet

uvšeuproutoMuabyutatou

smyt

bádiéžé

uveu

e,di,
uzachovánawu?ákyunautoualeunemámeMujeu
toumeziukrajemuauvlastníkywuBoufámMužeutouprou

e,dig

uiupacientyudopadneu

ogýatxD

uuvedlu

místostarostauňoravskéu

Jatýgvm

u?aveluZrettschneiderw

Město
uzískalounemocniciuvuď)wuletechRdyžuvuď)wuletechuňoravskáuJatýgvhuzdarmauzískalauodustátuuomšelouunemocniciMu
rozhodovalauseMucousuníwuVuzastupitelstvuuvuroceuNďďTuzískalu

v,ifněš

užédá

uvelmiuneobvyklýu

modelwuVzniklaukomanditníu

dsgžtyěgdix

ian

bée,diěéěpn
unemocniceudouníuvložiliukaždýuČTutisícu

korunuau

e,dig

umajetekuzauN5Můumilionuukorunw

ů6hdéoě,
ujsemubyluprotiwuZylautoupitomostMuvymyslelutousocialistauvuzastupitelstvuuaunávrhu

získalu

v,ifněšxD

uuvedlutehdejšíustarostau

Sžoanpu

uVlkuzvolenýuzauCBUw
TamníupoliticiuveliceurychleuzjistiliMužeuprou

e,dig

unebylouvýhodnéuvložitu
dvá.

umajetekudou

dsgžtyěgdinx

ukterouu

aíoí

ujejíu

bée,diěéěpnZ

žmjéa

Bnaí

u?olMu

atonitž

uHloisu–loušekuaujehou

ěhe,ditj

uUtanislavu

Védica2

„Vzniklaukomanditníu

dsgžtyěgdix

e,dig

e,žg

ujedenuhlasMuoniu

e,žn

ianxD

atjž

ustarostauňoravskéu

Jatýgvm

uňilošuJzáku1HEE58w
Cdvolatu–louškaubyluriskLaubéyhijšunovéhoutisíciletíuseuvedeníue,diéupokusilousatdv,oyniuianudsgžtyěíjlxuabyu

souhlasiliusulikvidacíukomanditníu

dsgžtyěgdin2
uTiutouodmítliwuóadníuprotounaléhaliunautehdejšíu

okresníu

řaéox

uabyuodvolalu–louškaMualeu

ětšds,žn2

?odleu

řaéoš

ubyutoubylou

saížnf

uriskantníMukdyžujeutou

atonitž

uiuspoluvlastníkuvujednéu

gdgý,2
Lakonecuvydrželuveufunkciuažudoukonceurokuuč)N5w

Trojiceu

dsgžšeé.nitžá

usiceu

e,žé
ukontroluunadupozemkyuiubudovamiunemocniceMualeuprotožeuvu

komanditníu

dsgžtyěgdin

ubylouiu

e,digx
unemohliusunimiunakládatupodleusvéhowu

6éyéžn

unaléhatunau

e,digx

uabyujimuodprodalou
dvá.
upodíluvunemocniciuzauČMKumilionuukorunw

ogý,x

ukdyubylustarostouuňoravskéu

Jatýgvm

uÚosefu

Sfzhoéž

uzuCBUMutouzkusiliu

eněnehžě,

dvakrátwuVuroceuč))Tuiuou

s,i

uletu

sgbo,.n
utouzastupiteléuodmítliwuVuroceuč)NNuzaustarostyuňilošeu

Jzákauzu

HEE5

uužuuslyšeliuodu

bédišsnitžá

uanow

„?oziceu

e,dié

uvukomanditníu

dsgžtyěgdin
ubylaunaprostounicotnáwu?rotoujsmeuseupou

ogugo,

vyrovnaliuaurozešliM“u

vldv,ižnž

urozhodnutíuJzákw
„Úsemusatdv,oytěcxužeujsmeuětšo,žéžnuchybuM“uuvedlu?aveluZrettschneiderwuEgšyhdiíudohodyu

bylyupodleu
ě,.

uiu

satvgol

sgbtejáx

ukteréu

e,dig

udíkyutransakciuzískalowu

ůVgiatýgvéžn

ujsmeu
pozemkyuproustavbuusuchéhoupoldruM“uuvedlw

ňoravskáu

Jatýgvh
useutakualeuzbavilauvlivuunautoMucouseustaneuseuvšemiupozemkyuaubudovamiu
nemocniceusuvýjimkouutéuhlavníMukteráu

bádiéžé

e,diš2

ůVkáfvnu2

u?rodaliutouzaunepatrnýupenízMu

ětšv,ogenžn

usiMujakouutoumáucenuM“u

atjž

Sžoanpu

uVlkw

ogugo,

useuneobjevilouaniu

satojšsěí
uprávoMukterýmubyumohliupoliticiusoukromýmueé.nitžáeu
trochuusvázaturucewuTiunyníupodleuvedeníu?ardubickéhoukrajeužádajíuzauareáluů)u

enžngěá

korunw

Tmjéa

unemocniceuaujedenuzeu

dsgžšvžédiěíjá

Bnaí

u?oluseukujednáníusukrajemuodmítlu

vl.hoani2
–ejtmanuňartinuLetolickýuzuHEE5upovažujeupožadavkyuvžédiěíjáuzausatekfi,ěm2u

„Rrajumáuzpracovanéudvauposudkyudleu

káběcpu
umetodMukteréuohodnotilyumajetekueéFnehžě,u

nauč3u

enžngěá

ukorunu(utedyu

iatiněš

sávgoěí

unabídkywu

-gbugoě,

ěteáwtet

ujakouvtat.ěhu
správaujítunaduposudekuznalceM“uuvedluhejtmanunausvémufacebookovémuprofiluw

3wu?arkovacíu

dům

umocunepomohlMu

před

unemocnicíuseuautouodstavitustáleu

nedáu1ň-B8
ÚitkauŠrámkováVatdigwtuseuloniunaupodzimuvusžbtPdjmufakultníunemocniciugitvatžuparkovacíuoáeuprou

personálusu

ime,a

uT))umístyMupacientiustáleu

eékě,

sato

uvchodemudouareáluuhledajíuvolnáu

místawu

ď,dig

usiceu

sgyíih

usuvýstavbouu

gýaíug
uparkovacíhoudomuMutenualeustátuhnedutaku

nebudewuuuu

?arkováníuuu

sžbtPdjm
u-Lujeuproblematickéu|u1NFČů8u|uvideoFuiBLOUwczuňinulýuyivkitjukolemusážujedenáctéudopoledneustálauautauuunemocniceunauTgpugiíě,uiunau

trávníkuu

sato

uvchodemu-wu

8,jitaí
uanonynuzastaviliuvuzákazuuparkováníusanualejiuUvobodyMucožujeu

asiu

sáž

ukilometruuodunemocnicew
„UžusemuautemunejezdímuaunaupravidelnéuprohlídkyusudcerouujezdímuautobusemuautramvajíM“u
uvedlaupaníu–anaMukteráukolemujedenáctéu

ytjéžé

sato

uvchodemu-unauautobusu

e,didjm

hromadnéudopravywu
VlivuparkovacíhoudomuujeualeupatrnýwuZatímcousatoujehoupostavenímunebyloudopoledneusatou

nemocnicíukunalezeníu

v,ifněgš

uaniu

eídityjgx
unyníubylounauvelkémuparkovištiupárumístu

volnýchMu

ě,jgžnj

ujichubylouiunau

bstvě,ěm
uplošeuuuvjezduukuZiomedicínskémuucentruwu
Zaparkovatuseuzaupoplatekudalouiuvuareáluunemocnicewu

Vuparkovacímu

oge,

škytěme

uprou

bée,diěéěpt
ubylouvolnýchušestnáctumístwuCbsazenostuseu
tedyuveusrovnáníusudobouupoujehouvybudováníMukdyuzdeu

bée,diěéěpn

ětpui,žn

saížnf

uparkovatMu

zlepšilawu

„?arkovánímuvuparkovacímu

oge,

ujsmeunabídliukomfortuau

ýtbstyěgdi2

6ée,diěéětp

ujdeu

suchouunohouunausvéu

sképgvnfi,
uauautoujeupukhě,ěguprotiuětsaíběnvceuklimatickýmuvžnváe2u

6hkgvtP

ujsmeuletosusnížiliu

kgyěí

upoplatekuprou

bée,diěéětpjm

uparkováníuvuobouuareálechwu

5aívt

useuplatilou5K)ukorunMudnesu

s,i

usetwu

Jatýé

unositeluÚánskéhouplaketyuzu

aéo

bée,diěéěpá
máualeuparkováníuvunemocniciuzdarmaM“uuvedlau

ežšvyí

unemocniceuEabrielauúevorováusutímMu

žeu

skáe,kěh
uvytíženostuparkovacíhoudomuujeu5)uprocentw
„úochotínskýuareáludisponujeuzhrubautisíciuparkovacímiumístyuauzatímučů)uobsazenýchumístu

zucelkemuČď3uvuparkovacímu

oge,

sanětdžg

uparkováníuproudalšíu

ěhvfi,věíjl

unemocniceM“u

do,žnžé

uúevorováwu

?roblémemualeujeMužeuvu

sgžgvně,
udubnaubudeuvulochotínskémuareáluufakultníunemocniceu

gitvatěg

umamocentrumMukteréuseusemu

satdšět

uzuareáluunemocniceuvu?lzni(Zorechuau

sanvtot

usemudalšíupacientkyw
„ÚehouprovozubudeuprobíhatuformouusatděmuguobjednávkovéhousystémuMutakžeuseuěhvfi,vlu

rozložíuvu

yédt

uau

sgyil

uklientekutaku

bhdéoě,
uneovlivníuparkovacíuproblematikuulochotínskéhou

areáluM“umyslíusiuúevorováw

?rimátoru

Vžbě,

uňartinuZrzaveckýupou

gitvatěí
uparkovacíhoudomuuuvedlMužeujeustáleuveu

uat

projektu

iaí

uparkovacíchu

ogeá
uvedleusebeusuvíceunežutisíciumístyMukteréubyu

e,žl

ubýtu

dgšyhdií

takzvanéhouobchvatuuóoudnéwu

Tenubyu

e,ž

béyíěéi

uuu

-lpuihajl

uvucentruu

e,diéx
uobkružovatubudeuareálu-Luúochotínuauústitu

doukruhovéhouobjezduuvualejiuUvobodyw
„ÚeutouvelkáuinvesticeMuaupokudubyuseudouníu

e,dig

e,žg
upustitMutakusuostatnímiuorganizacemiwu

?okuduseutotižupodívámeunau

ěhvfi,věgdi

ufakultníunemocniceMu

san.íwo,.í

usemulidéuzu

VžbtPdjmugx

uRarlovarskéhouiu

Bnugytdjmug

ukrajewuLemámuambiceu

šo,žéi

utakuvelkouu
sdruženouuinvesticiMužeubyuseunauníupodílelyuvšechnyu

ian
ukrajeMutoujeuasiunereálnéMualeumyslímu

siMužeudohodau

iatýé

usu

VžbtPdjce
ukrajemMukterýubyuakciuspolufinancovalMujeumožnáM“upopsalu

Zrzaveckýusu

sansgeíějgšx
užeupokudubyuseuuunemocniceuparkovacíudomyuvybudovalyMu
museloubyuseuvuokolíuzpoplatnitupakováníw

Úakou

saíjžéo

eáwt

upodleu
ě,.

usloužitu

sanskévgvéěc

uparkovacíu

oáe

uuu

e,didjmug

ubazénuuvu
?lzniunauUlovanechwuCdborníciupodleuZrzaveckéhou

ogsgkšyš.íx

uabyuseuuubazénuuzpoplatnilou

parkováníuažupou

Hhdijgvš

uuliciu

vytiě,

ulokalityu?etrohradwu
Ženyuparkováníuvuareáluu-LVN)u OyuzauhodinuuVsan udélceupobytuudouČ)uminutujeuparkováníuzdarmaudit.ě,ujakouuubokévgiě,u

postiženýchu

bsgsžéiě, ěh

ujeudobau

otěě,
uodu3udouNůuhodinuVzdarmaumajíuparková níuiupacientiuaudoprovodMujitaíudou-Ludocházíuožgšugogý,xuiatýéu

nau

gbéagvhěí

pacientiu

san.éií
ukudlouhodobéuhospitalizaciMuminimálníudobaujeudvaudnyMuplatíuK)u

uzau

denunamístouNč)u
Oy5wu?olicieuprověřujeulékaře,ukteříuléčiliurakovinuunepovolenouumetodouu

1wwwwseznamwcz8
?avlínauRosováMuVojtěchuZlažekVuostravskéunemocniciuskgv,aš.tupolicieusaíséoxunaukterýuupozorniloubývaléuvedeníuústavuwu5tv,iusépntěiáuvujgětyěmufáziurakovinyuseubřyédiěnžguvýzkumuMukterýuneschválilaunemocniceu

aniu

řaéol2

u?oliciiuposlalunausvéu

sgoaíbtěm

udnesuužubývalýu

atonitž

ufakultníunemocniceu

Uvatopluku

8,etytj2

uUeznamupátralupoupozadíukauzyw

bhaí

žgPdjmug

urokuu

sanfžg

unaukrajskéupolicejníu

atonitždiví

uvu

Sdikév,

utrestníuoznámeníwu
Uepsaliuhouadvokátiupodleuzadáníutehdejšíhou

atonitžt

uostravskéufakultníunemocniceuau

ě,jot.fíug

uministrauUvatoplukau

8,etyjé2

Bokumentupodleu

b.nfi,ěí

uUeznamuuobsahujeuzávažnáu

gývně,ěí

váyn

ov,eé

žmjéaáe

u(u

ogptěiáe

u?avluu

6gěygvn

uauUtanislavuuŽzudkoviw

VukostceFuvyslovujeu

sgotbatěíx

užeu

gý,

žmjéadjm

ukapacityupodu

užévnyjgš

uvýzkumuuodebíralyu

lidemuvuposledníufáziurakovinyu

ijhě,

uau

vlkhý,žl

uzunichutakzvanéuonkovakcínyw
ÚenžeutentouvýzkumupodleuoznámeníuneschválilouvedeníunemocniceuauaniuUtátníuústavuprou

kontroluu

žmynv

u(ucožujeupodleuzákonaunutnéw

Hniu

žmyýé

uprýulidemu

dit.ě,

unemohlaupomociMu

aíjh

unyníu

tFatonitž

8,etytj

usuodvolánímunau

interníu

vlftiagvhěí

usamotnéunemocnicew

Balšíu

sgotbatěí
ujeutakéuzávažnéwu?acientiupodleutrestníhouoznámeníu

e,žn

uzau

řyédi

uveu

výzkumuu

žmjéaáe

uplatitudesítkyutisícukorunw


zprávy ze zdravotnictví

PDF file: zprávy ze zdravotnictví.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz