DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Volební řád Nejzbach

Volební řád Nejzbach
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aF7O
Popis:
733168877
Velikost PDF souboru:
83.72 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/F7O.pdf
Stažení: Volební řád_Nej…jzbach.pdf

Datum uložení souboru:
06. 08. 2018» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Volební řád_Nejzbach.pdf:


MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA 1. FC NEJZBACH VYSOKÉ MÝTO, z. s.

Sportcentrum Vysoké Mýto

Jiráskova 111, 566 01 Vysoké Mýto

12. 8. 2018

VOLEBNÍ ŘÁD

Valné hromady
1. FC Nejzbach Vysoké Mýto, z. s.

Článek 1

Úvodní ustanovení

Nejvyšší orgán 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto, z. s. (dále „Spolek“), její valná hromada (dále
„Valná hromada“), volí v závislosti na programu jednání Valné hromady (dále „Program
jednání“) v rámci tajného hlasování členy volených orgánů Spolku.

Valná hromada volí též členy svých orgánů, jimiž jsou vždy předsedající (dále „Předsedající“),
návrhová komise, a v případě konání alespoň jedné volby ve smyslu odstavce 1 též členy své
volební komise.

Volby podle odstavce 1 musí uskutečňovat v souladu s tímto Volebním řádem a příslušnými
ustanoveními Stanov.

Volby podle odstavce 2 se uskutečňují v souladu s Jednacím řádem Valné hromady.

Článek 2

Předvolební postup volební komise

Po svém ustanovení volební komise převezme od Výkonného výboru seznam všech
kandidátů, kteří se mají voleb členů volených orgánů Spolku v souladu s Programem jednání
účastnit.

Volební komise vyškrtne kandidáta ze seznamu kandidátů v případě, že kandidát nemá platné
členství Spolku a současně též tehdy, když jí kandidát sdělí, že se kandidatury vzdává.

Když volební komise dospěje k závěru, že kandidátka je připravena pro volby, uzavře ji a její
předseda oznámí předsedajícímu, že kandidáti jsou platně zaregistrováni.

Článek 3

Zahájení voleb

Volby členů volených orgánů Spolku se zahajují v souladu s Programem jednání tak, že
Předsedající oznámí, jaké volby se mají uskutečnit.

IMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA 1. FC NEJZBACH VYSOKÉ MÝTO, z. s.

Sportcentrum Vysoké Mýto

Jiráskova 111, 566 01 Vysoké Mýto

12. 8. 2018

Je.li bezprostředně po zahájení voleb předložen návrh na veřejné hlasování v případech, kdy
je navržen jen jeden kandidát, nechá Předsedající o tomto návrhu veřejně hlasovat.

V závislosti na výsledku hlasování podle odstavce 2 Předsedající oznámí, zda budou volby
veřejné nebo zda zůstanou tajnými.

Článek 4

Volební postup

Na začátku každého prvního kola tajné volby člena či členů voleného orgánu Spolku volební
komise oznámí jména těch osob, které jsou na hlasovacích lístcích uvedeny, avšak nebyly jako
kandidáti zaregistrovány. Stejně volební komise postupuje v případě, kdy se před zahájením
volebního kola kandidát své kandidatury vzdá.

Tajné volby člena či členů voleného orgánu Spolku se uskuteční ve volební místnosti.

Každý člen Spolku přítomný na Valné hromadě obdrží ve volební místnosti podle odstavce 2
hlasovací lístek obsahující tištěná jména a příjmení kandidátů.

Člen spolku s hlasovacím lístkem podle odstavce 3 odejde za plentu, kde hlasovací lístek
upraví tak, že kroužkem označí jméno a příjmení kandidáta, kterého volí, popřípadě jména a
příjmení takového počtu kandidátů, kteří mají být zvoleni. Poté hlasovací lístek vhodí do
volební urny a opustí volební místnost, aniž by uvnitř jakýmkoliv způsobem pořizoval
dokumentaci o svém hlasování, a aniž by následně výsledek svého hlasování komukoli
sděloval.

Je-li třeba uskutečnit druhé kolo voleb člena orgánu Spolku, oznámí předseda volební komise
jména a příjmení kandidátů a postup podle odstavců 3 a 4 se opakuje. Obdobné platí
případné třetí kolo voleb.

Neplatný hlasovací lístek:

na němž je zakroužkován větší počet kandidátů, než jaký je počet osob, které mají být

zvoleny;
na němž je vepsán kandidát, který nebyl volební komisí zaregistrován s výjimkou

podle odstavce 1 první věty;

určený pro hlasování v jiném kole;
nijak neupravený nebo upravený negativně (škrty kandidátů);
který nemá náležitosti uvedené v tomto Volebním řádu.

O platnosti hlasovacích lístků rozhoduje volební komise.

IMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA 1. FC NEJZBACH VYSOKÉ MÝTO, z. s.

Sportcentrum Vysoké Mýto

Jiráskova 111, 566 01 Vysoké Mýto

12. 8. 2018

Volební komise po každém kole hlasování oznámí Valné hromadě výsledky voleb. Součástí
sdělení volební komise o výsledku hlasování je informace o tom, kolik bylo vydáno
hlasovacích lístků, kolik bylo odevzdáno platných hlasovacích lístků, kolik bylo odevzdáno
neplatných hlasovacích lístků, kolik platných hlasů jednotliví kandidáti obdrželi a kdo z nich
byl do funkce zvolen, popřípadě kteří z nich postoupili do dalšího kola. Výsledek hlasování se
vypočítává z počtu vydaných volebních lístků.

Vzdá-li se kandidát kandidatury po zahájení volebního kola, oznámí to volební komise Valné
hromadě až při postupu podle odstavce 8.

Uskutečňuje-li se volba jediného kandidáta veřejně, řídí se pravidly stanovenými Jednacím
řádem pro volbu orgánů Valné hromady.

Článek 5

Zvláštní ustanovení

Je-li v souladu se Stanovami zapotřebí rozhodnout losem, provede se losování generováním
náhodných čísel prostředky techniky, a to vždy za účasti kandidátů, mezi nimiž se rozhoduje.

Pokud dojde v průběhu voleb k situaci, kterou tento volební řád neupravuje, navrhne volební
komise Valné hromadě další postup respektující Stanovy a zásady volebního řádu.Volební řád Nejzbach

PDF file: Volební řád_Nejzbach.pdf

Volební řád_Nejzbach© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz