DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

granty 21.7.2017

granty 21.7.2017
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aEnS

Velikost PDF souboru:
544.32 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/EnS.pdf
Stažení: granty 21.7.2017.pdf

Datum uložení souboru:
14. 08. 2017» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu granty 21.7.2017.pdf:


• Mimořádné kolo dotačního řízení na podporu sociálních služeb v Plzeňském kraji

Žádost o dotaci na sociální služby je možné zpracovat v aplikaci OKslužby. Účelem dotace je podpora
poskytování základních činností sociálních služeb prostřednictvím poskytnutí finančních prostředků na
úhradu platů, mezd a jejich navýšení pracovníků podílejících se na poskytování základních činností sociálních
služeb, a to na období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017.

Více informací: http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/vyhlaseni-dotacniho-titulu-podpora-socialnich-sluzeb-dle-ss-

101a-zakona-c-1082006-sb-o-soci-3

Termín pro předkládání žádostí: od 3. srpna do 13. srpna 2017

• Nadace AGROFERT – Obecné individuální žádosti

Podpora je určena především těm, kteří navzdory svému jasnému hendikepu (fyzickému, mentálnímu či
sociálnímu) bojují a snaží se vést plnohodnotný život. I přesto se ocitli v situaci, ve které potřebují pomoc.
Poskytují se příspěvky na zdravotní a edukační pomůcky, na hippoterapii a canisterapii, na odlehčovací a
asistenční služby, na vzdělávání dětí/lidí, kteří studují/chtějí studovat i navzdory svému hendikepu..

Více informací: http://www.nadace-agrofert.cz/

Termín pro předkládání žádostí: průběžně, vždy k poslednímu dni v měsíci

• Nadace AGROFERT – Automobil pro hendikepované

Individuální žadatelé mohou žádat o příspěvek na zakoupení automobilu. Fond je určen na podporu lidí s
hendikepem a rodičů, kteří se starají o děti s postižením. Základními hodnotícími kritérii jsou jak postižení
žadatele/dítěte, tak sociální situace žadatele/rodiny.

Více informací: http://www.nadace-agrofert.cz/

Termín pro předkládání žádostí: žádosti jsou přijímány 4x ročně, nyní do 31. srpna 2017 a do 15. listopadu 2017

• Nadace Jistota - Otevřený fond pro zdravotně hendikepované

Komerční banka podporuje zejména projekty, jejichž cílem je předcházení vzniku sociálního hendikepu u
zdravotně hendikepovaných osob anebo jeho prohlubování s důrazem na podporu zaměstnávání osob se
zdravotním hendikepem, které podporuje integraci do společnosti a na trh práce. Žadatelem mohou být
neziskové organizace.

Více informací: http://www.nadacejistota.cz/pro-zadatele/otevreny-fond/

Termín pro předkládání žádostí: do 21. srpna 2017 (do 12:00 hod.)

• Nadace Jistota - Srdeční záležitost

Srdeční záležitost je program Komerční banky určený zaměstnancům Skupiny KB, kteří se ve svém volném čase
podílí na dobrovolnických aktivitách v neziskových organizacích. Projekty těchto zaměstnanců, zaměřené na
zdravotně-sociální oblast a oblast rozvoje občanské společnosti, může Správní rada Nadace podpořit částkou
až 100 000 Kč. Každý zaměstnanec Skupiny KB se tak může přihlásit do programu na podporu svého „srdečního“
projektu. Cílem je umožnit rozšíření a zkvalitnění služby, kterou zaměstnanec - dobrovolník sám ve svém
volném čase a bez nároku na odměnu poskytuje. Přednost bude dána projektům na podporu rané péče u dětí
předškolního věku, sociálně či zdravotně hendikepovaných dětí, dospívajících, dospělých či seniorů a na
podporu paliativní a hospicové péče.

Více informací: http://www.nadacejistota.cz/pro-zadatele/srdecni-zalezitost/

Termín pro předkládání žádostí: do 11. září 2017

NADACE, NADAČNÍ FONDY, PROGRAMY A ORGANIZACE, O KTERÝCH JSEM VÁS JIŽ INFORMOVALA A KDE JE
MOŽNÉ NADÁLE ŽÁDAT O FINANČNÍ PODPORU:

• Nadační fond Propojeni

Oblast projektů realizovaných NF Propojeni není striktně vymezena. Prostředky jsou směřovány zejména na pomoc
handicapovaným pro jejich snadnější začlenění do společnosti, na nákup nenárokovatelných zdravotních
pomůcek vedoucích ke zkvalitnění života nemocných a postižených, příspěvky a dary dětským a seniorským
domovům apod.

Více informací: http://www.nfpropojeni.cz/cs/kohobrpodporujeme/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Dotace Jihočeského kraje - dofinancování poskytovatelů sociálních služeb

Účelem dotace je spolufinancování nákladů na navýšení platů / mezd, které souvisí s poskytováním sociálních
služeb v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování
služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu
základních činností.

Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/dofinancovani-poskytovatelu-socialnich-sluzeb
Termín pro předkládání žádostí: od 24. července do 11. srpna 2017

• Projekt EU - výzva č. 129 OPZ - Podpora sociálního podnikání

Podporovány budou tyto aktivity: A) Vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání –
integrační sociální podnik, B) Vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání –
environmentální sociální podnik. Oprávněnými žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace a nestátní neziskové
organizace.

Více informací: https://www.esfcr.cz/vyzva-129-opz
Termín pro předkládání žádostí: od 30. června do 30. listopadu 2018 do 12:00 hodin

• Národní rozvojový program mobility pro všechny

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany vyhlásil II. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras
ve městech a obcích pro rok 2018. Záměry bezbariérových tras je nezbytné před podáním na sekretariát VVZPO
konzultovat se zástupci příslušných resortů či institucí, které se budou podílet na jejich financování, aby záměry
vyhovovaly podmínkám jimi vyhlašovaných dotačních programů. Žadatelem o dotaci musí být vždy město či obec a
současně město či obec musí být vlastníkem nebo zřizovatelem dané instituce či budovy, které se bezbariérové
úpravy budou týkat.

Více informací: https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/program-mobility/program-mobility-79350/
Termín pro předkládání žádostí: do 13. října 2017

• Stipendia Fondu vzdělání

Fond vzdělání Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové poskytuje stipendia nadaným dětem se zdravotním
postižením, ze sociálně znevýhodněných rodin a dětem z dětských domovů ke studiu na středních a
vysokých školách v České republice. Podmínky pro získání stipendia: věk do 26 let (v odůvodněných případech do
30 let - např. u žadatelů v doktorském programu), studium na střední, vyšší odborné či vysoké škole v ČR, studijní
průměr do 2.0, sociální a/nebo zdravotní handicap, úspěšné absolvování přijímacího pohovoru ve Výboru dobré vůle.

Více informací: http://www.vdv.cz/programy/fond-vzdelani/
Termín pro předkládání žádostí: do 25. srpna 2017

• Ústecký kraj - mimořádné kolo dotačního řízení v sociální oblasti

Poskytovatelé sociálních služeb v Ústeckém kraji mohou žádat o podporu v souvislosti s navýšením finančních
prostředků určených na podporu sociálních služeb. Finanční prostředky na dofinancování jsou určeny pouze na
platy, mzdy a jejich navýšení. Podávání žádostí bude probíhat výlučně prostřednictvím aplikace IS OKsystém-
poskytovatel. Na základě aktualizace nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, dojde k úpravě zdrojových dat pro stanovení vyrovnávací
platby a optimální výše dotace, resp. k úpravě výchozích hodnot pro výpočet obvyklých mzdových nákladů. Následně
bude sociálním službám přepočtena vyrovnávací platba a optimální výše dotace, stanovena maximální výše dotace a
reálná výše dotace dle pravidel Metodiky Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory poskytovatelům
sociálních služeb v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017.

Více informací: http://www.kr-
ustecky.cz/mimoradne%2Dkolo%2Ddotacniho%2Drizeni%2Dv%2Dsocialni%2Doblasti/d-1714236/p1=204698
Termín pro předkládání žádostí: od 1. do 7. srpna 2017

• Ministerstvo zdravotnictví - Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

Priority programu: 1. Podporovat vznik dobrovolnických center a rozvoj dobrovolnických aktivit v zařízeních
zdravotnických služeb, 2. Podporovat zlepšení podmínek využitelnosti zdravotní péče osobami se
zdravotním postižením respektováním specifických potřeb osob se smyslovým či mentálním postižením nebo osob
s vážným omezením hybnosti, 3. Podporovat vznik informačních materiálů, vzdělávací aktivity a osvětovou
činnost v oblasti problematiky zdravotního postižení, 4. Podporovat centra rehabilitace s důrazem na specializaci
pro jednotlivé skupiny osob se zdravotním postižením. Podpora se nevztahuje na hiporehabilitace. Žadatelem můžou
být také nestátní neziskové organizace.

Více informací: http://www.mzcr.cz/obsah/metodika-a-formulare-na-rok-2018_3742_1.html
Termín pro předkládání žádostí: do 29. září 2017 (resp. do 30. září 2017)

• Ministerstvo zdravotnictví - Program grantové podpory

Program je určen na podporu žádostí nestátních neziskových organizací s nadkrajskou resp. celostátní
působností. Projekt musí obsahovat činnosti, které jsou vykonávané ve prospěch zdravotně postižených a chronicky
nemocných občanů. Obsah žádostí na poskytované služby musí mít rehabilitační, edukační, nácvikový nebo
informační charakter směřující ke zlepšení prognózy a zvýšení kvality života zdravotně postižených osob
nebo chronicky nemocných osob. Tematické okruhy: 1) Rehabilitační a edukační pobyty se zdravotním
programem, 2) Zahraniční rekondiční pobyty, 3) Edukační docházkové akce (kurzy a výcviky), 4) Ediční
činnost, 5) Přednášky, 6) Organizačně administrativní servis.

Více informací: http://www.mzcr.cz/obsah/metodika-a-formulare-zadosti-na-rok-2018_3744_1.html
Termín pro předkládání žádostí: do 29. září 2017 (resp. do 30. září 2017)

• Dotační řízení Libereckého kraje

Finanční podpora na rok 2018 bude poskytnuta na osobní náklady, které se týkají financování běžných výdajů
souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb. Dotační řízení je určeno pro právnické a fyzické
osoby, které poskytují sociální služby (poskytovatelé sociálních služeb) na území Libereckého kraje a jsou
součástí Základní sítě sociální služeb Libereckého kraje na období 2018 - 2020.

Více informací: http://dotace.kraj-lbc.cz/Zakladni-cinnosti-dle-zakona-c-1082006-Sb-neinvesticni-financni-podpora-z-

rozpoctu-LK-r388837.htm
Termín pro předkládání žádostí: od 13. července do 31. července 2017

• Moravskoslezský kraj - Program na podporu poskytování sociálních služeb

Finanční prostředky lze čerpat na dofinancování sociálních služeb, na které byla podána žádost na rok 2017, dále
na podporu sociálních služeb a kapacit nově zařazených do Krajské základní sítě sociálních služeb a rovněž k
financování služeb, které žádost v řádném kole dotačního řízení nepodaly. Žádost se podává prostřednictvím
internetové aplikace „OKslužby – poskytovatel“. Žadatelem mohou být pouze poskytovatelé sociálních služeb.

Více informací: http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/stanoveni-terminu-pro-docerpani-financnich-prostredku-93044/
Termín pro předkládání žádostí: od 19. července do 26. července 2017

• Stipendium Konta Bariéry

Rada Konta Bariéry vyhlásila výběrové řízení Stipendia Bariéry pro akademický rok 2017/2018. Stipendium je
určené pro středoškoláky a vysokoškoláky z řad těžce zdravotně handicapovaných studentů. Úspěšným
žadatelům je vyplácen měsíční příspěvek ve výši 1000 až 4000 Kč. Příspěvek není podmíněn studijními výsledky. Je
chápán především jako sociální podpora, která pomáhá hradit část nákladů spojených se studiem.

Více informací: http://www.kontobariery.cz/Projekty/Stipendium.aspx
Termín pro předkládání žádostí: do 31. srpna 2017

• Projekt EU - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie -
operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu zaměřenou na kulturní památky nebo i objekty spadající do
památkových zón. Typy podporovaných aktivit: 1) Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných
budov, 2) Samostatná opatření výměny zdroje tepla. Žadatelem mohou být i nestátní neziskové organizace

Více informací: http://www.opzp.cz/vyzvy/70-vyzva
Termín pro předkládání žádostí: do 29. září 2017

• Nadace Jakuba Voráčka

Hokejista Jakub Voráček společně se svou sestrou Petrou Klausovou založili Nadaci Jakuba Voráčka, jejímž cílem je
především zlepšit situaci pacientů s roztroušenou sklerózou. Podpora Nadace Jakuba Voráčka v České
republice směřuje do tří oblastí: 1) podpora výzkumu a rozvoje registru pacientů s roztroušenou sklerózou, 2)
podpora činnosti a rozvoje MS center v České republice, 3) podpora individuálních pacientů s roztroušenou
sklerózou v tíživé situaci.

Více informací: http://nadacejakubavoracka.cz/
Termín pro předkládání žádostí: několikrát ročně

• Nadační fond KlaPeto

Nadační fond se věnuje přispívání ke zlepšení postavení zdravotně postižených osob v České republice,
odstraňování mentálních a legislativních bariér pro zařazení sociálně a zdravotně znevýhodněných do života,
podpoře aktivit a sportu handicapovaných, podpoře poradenských služeb zdravotně postiženým osobám.
Nadační fond poskytuje příspěvky a) fyzickým osobám se zdravotním postižením, b) právnickým osobám
podporujícím zájmy zdravotně postižených. Základní cílovou skupinou činností nadačního fondu jsou osoby na
vozíčku či po amputaci končetiny.

Více informací: http://www.klapeto.eu/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Fond rodiny Sýkorovy

Výnosy z dárcovského fondu Sýkorových zřízeného v Nadaci Via podporují řadu projektů v Česku i v zahraničí.
Prostřednictvím svého rodinného dárcovského fondu chtějí Sýkorovi vést k filantropii své děti.

Více informací: http://www.nadacevia.cz/fond-rodiny-sykorovy/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Fond Tři sestry pomáhají

Hudební skupina Tři sestry si u Nadace Via založila svůj vlastní dárcovský fond na konci roku 2011. Posláním
fondu je podporovat zejména programy pro děti a mládež, osoby sociálně slabé v situacích, kdy jsou odkázány
na pomoc druhých, či ty, které se nečekaně ocitnou v těžké životní situaci vinou nehody, nemoci či jiné
osobní tragédie.

Více informací: http://www.nadacevia.cz/fond-tri-sestry-pomahaji/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Fond Rachůnek

Marek Herman založil dárcovský fond ve spolupráci s Nadací Via v roce 2006. Výnosy fondu jsou určeny k
financování projektů zaměřených na vzdělávací a rozvojové programy na podporu maminek a tatínků pečujících
o děti do šesti let.

Více informací: http://www.nadacevia.cz/fond-rachunek/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Projekt EU - výzva č. 60 Sociální infrastruktura - Integrovaný regionální operační program

Výzvu vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Typy podporovaných projektů: deinstitucionalizace sociálních
služeb za účelem sociálního začleňování, infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby, komunitní
centra a sociální bydlení. Žadatelem mohou být také nestátní neziskové organizace. Projekty mohou být
realizovány na území Brněnské a Plzeňské metropolitní oblasti a Ústecko-chomutovské aglomerace.

Více informací: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-60-Socialni-infrastruktura-integrovane-

projekty-ITI
Termín pro předkládání žádostí: od 29. listopadu 2016 do 31. října 2022

• Projekt EU - výzva č. 61 Sociální infrastruktura - integrované projekty IPRÚ - Integrovaný regionální operační

program

Výzvu vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Typy podporovaných projektů: deinstitucionalizace sociálních
služeb za účelem sociálního začleňování, infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby, komunitní
centra a sociální bydlení. Žadatelem mohou být také nestátní neziskové organizace. Projekty mohou být
realizovány na území Liberce – Jablonce nad Nisou, Karlových Varů, Mladé Boleslavi, Jihlavy a Zlína.

Více informací: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-61-Socialni-infrastruktura-integrovane-

projekty-IPRU
Termín pro předkládání žádostí: od 29. listopadu 2016 do 31. října 2022

• Projekt EU - výzva č. 62 Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD - Integrovaný regionální operační

program

Výzvu vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Typy podporovaných projektů: deinstitucionalizace sociálních
služeb za účelem sociálního začleňování, infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby, komunitní
centra a sociální bydlení. Žadatelem mohou být také nestátní neziskové organizace. Projekty mohou být
realizovány na území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD.

Více informací: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-

projekty-CLLD
Termín pro předkládání žádostí: od 29. listopadu 2016 do 31. října 2022

• NROS - Program Pomozte dětem – Individuální projekty

Program Pomozte dětem je dlouhodobý charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou, který přináší
přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku v celé České republice. Žádost
podává nezisková organizace ve prospěch konkrétního dítěte (dětí) v jedné domácnosti.

Více informací: http://www.pomoztedetem.cz/pomoc/individualni-zadatel/
Termín pro předkládání žádostí: 3x ročně, nyní do 13. října 2017 do 16 hod. a do 15. února 2018 do 16 hod.

• Nadace Zdraví pro Moravu

Nadace vyhlašuje grantové řízení pro neziskové organizace, rozpočtové a příspěvkové organizace, občanská
sdružení, účelová zařízení církví a ostatní nestátní organizace, registrované v České republice a pracující v oblasti
prevence a podpory zdraví. Finanční prostředky mohou být poskytnuty na přímé hrazení projektu. Od roku 2006
jsou vypisovány granty i pro jednotlivce (ovšem o podporu se žádá prostřednictvím organizací, které pro žadatele
formou podaného projektu požádají o podporu a mohou žádost doložit).

Více informací: http://www.nadacezdravi.cz/
Termín pro předkládání žádostí: každý rok ve dvou kolech – k 31. březnu a k 31. srpnu daného roku

• Citibank – zaměstnanecký charitativní fond

Fond se zaměřuje na podporu neziskových organizací v následujících oblastech: ohrožené děti nebo podpora
aktivit zaměřených na děti žijící v sociálně nestandardních podmínkách; ohrožené ženy nebo podpora programů
určených ženám žijících v sociálně nestandardních podmínkách; zdravotně postižení; senioři; ekologické projekty.

Více informací: http://www.citibank.cz/czech/gcb/corporate_banking/czech/footer/spolecenska-odpovednost.htm
Termín pro předkládání žádostí: do 30. dubna nebo do 31. října daného roku

• Siemens Fond pomoci - Regionální podpora

Siemens Fond pomoci má kromě celostátního programu navíc i regionální kola, a to v regionech Frenštát, Brno,
Trutnov a Mohelnice (tam, kde se nacházejí odštěpné závody Siemens). Regionální kola jsou otevřená všem
neziskovým organizacím, která mají své sídlo v blízkosti našich odštěpných závodů. Podpora je určena na
pomoc slabším a potřebným, kteří se ne vlastní vinou dostali do obtížné situace a nemohou si pomoci sami.
Fond podporuje instituce, které pomáhají dětem a lidem se zdravotním postižením či sociálními problémy. Pro
regionální kola platí stejná pravidla jako pro celostátní kolo. Pokud s projektem neuspějete v regionálním kole, nelze
stejný projekt přihlásit do kola celostátního.

Více informací:
https://www.cee.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/o_nas/spol_odpovednost/firemni_filantropie/fond_po

moci/Pages/regionalni-podpora.aspx
Termín pro předkládání žádostí: dvakrát do roka, vždy do 15. května nebo do 15. listopadu daného roku

• Nadační fond Bělobrádek

Posláním a účelem nadačního fondu je především podpora zdravotně postižených, nemocných a
znevýhodněných osob, zejména v oblasti jejich integrace do společnosti, zajišťování plnohodnotného života
a dosahování profesního úspěchu, či podpora právnických a fyzických osob, které se zabývají pomocí
handicapovaným a dále podpora kulturních a volnočasových aktivit a činností fyzických a právnických osob,
které těmito aktivitami rozvíjejí kvalitu společenského života.

Více informací: http://www.pavelbelobradek.cz/clanky/nadacni-fond-belobradek/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadační fond Šance onkoláčkům

Nadační fond materiálně a finančně pomáhá dětem s vrozenými vadami, s onkologickým nebo jiným
závažným onemocněním a 2 roky po jejím ukončení. Žádosti mohou podávat jednotlivci.

Více informací: http://www.nfsanceonkolackum.cz/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Projekt HUGS

HUGS Club sdružuje členy klubu, kteří platí pravidelný měsíční členský příspěvek a tím se podílejí na realizaci
příběhů pomoci. Žádat o podporu mohou jednotlivci i neziskové organizace. Průběh darování probíhá vypsáním a
zveřejněním příběhu na stránkách https://www.hugseurope.eu. Následně se v rámci projektu vybírají příspěvky na
úhradu potřebných nákladů. Je možné zakoupit, uhradit věc, službu spojenou se zdravím, rehabilitací, náklady
na léčbu. Není možné poskytnout přímo finanční částku.

Více informací: https://www.hugseurope.eu
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace Preciosa - Fond sociální a humanitární

Významnou součástí práce tohoto fondu je i pomoc individuálním žadatelům, kteří se ocitnou v kritické životní
situaci. V oblasti sociálních a humanitárních činností působí Nadace i mimo domovský region.

Více informací: http://www.preciosa.com/cs/firma/nadace-preciosa/nadacni-fondy/fond-socialni-a-humanitarni.html
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadační fond Šestý smysl

NF byl zřízen za účelem podpory dlouhodobého rozvoje Prahy 6 a jejích občanů, a to zejména podpory v sociální
oblasti a v oblasti kultury, vědy, vzdělávání, zdravotnictví, tělovýchovy a sportu. Hlavním cílem je podporovat
sociálně slabé spoluobčany, rodiny s handicapovanými dětmi, děti z dětských domovů, začínající sportovce,
umělce atp. Nadační příspěvek může být poskytnut kterékoliv právnické nebo fyzické osobě, jejíž činnost je v
souladu s účelem nadačního fondu a má trvalé bydliště, sídlo či provozovnu v územním obvodu Městské části
Prahy 6.

Více informací: http://nfsestysmysl.cz/hledam-pomoc
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadace Agel

Základním cílem nadace je podpora humanitárních aktivit s návazností na sféru zdravotnictví. Nadace
podporuje aktivity právnických a fyzických osob, sledujících obecně prospěšné cíle, zejména se zaměřením na
podporu projektů a aktivit zdravotního a sociálního charakteru a projektů a aktivit v oblasti vzdělávání ve
zdravotnictví.

Více informací: http://nadace.agel.cz/index.html
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadace Karla Janečka

Žádat lze na aktivity a projekty, které jsou v souladu s účelem nadace, jímž je především podpora vzniku a rozvoje
aktivní občanské společnosti, podpora vzdělávání a zdravěji fungujícího státu. Tyto projekty mají prioritu před
doplňkovým účelem nadace, kterým je podpora jiných obecně prospěšných aktivit, zvláště podpora zdraví,
přírody, výzkumu, kultury a sportu, sociálních projektů, jakož i další podpora jednotlivců včetně osob zakladateli
blízkých a organizací. Nadace preferuje koncepční projekty spouštějící řetězce návazných aktivit, projekty s
celorepublikovým dopadem nebo regionální pozitivní příklady, které lze šířit jako příklady dobré praxe. Dále projekty,
které jsou inovativní a svou povahou unikátní, s udržitelností projektu po skončení daru, projekty propojené s jinými
projekty a organizacemi.

Více informací: http://www.nadacekj.cz/cs-CZ/zadost-o-podporu
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadace SYNER

Účelem nadace je podpora handicapovaných občanů bez ohledu na věk, podpora dětských domovů a jejich
klientů, stejně tak pomoc obyvatelům domovů důchodců, podpora pěstounských rodin, pomoc jednotlivcům při
pořizování rehabilitačních pomůcek i pomoc zdravotním stacionářům, podpora jednotlivců a kolektivů při
speciálních kulturních a sportovních aktivitách, podpora všech typů škol, a to vše s maximálním důrazem na
sídlo žadatelů v Libereckém kraji. V případech hodných zvláštního zřetele nadace směřuje pomoc i do vybraných
zdravotních a rehabilitačních zařízení v rámci České republiky a přispívá na vybrané projekty s celorepublikovým
dosahem. O nadační příspěvky není možné žádat v souvislosti s nákupem osobních automobilů, výpočetní techniky a
osobní asistence.

Více informací: http://www.nadacesyner.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace ČEZ - grantové řízení Podpora regionů

Toto grantové řízení je zaměřené na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat
podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či
životního prostředí. Žádosti mohou podávat pouze organizace (právnické osoby).

Více informací: http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace Jedličkova ústavu – Nadační příspěvky a Ostatní granty

Nadace v současné době všestranně pomáhá v integraci mladých handicapovaných lidí do společnosti s cílem
zamezení sociální a společenské izolace a podpora komplexní rehabilitační a výchovně vzdělávací péče. Pomoc je
směřována ke klientům a absolventům Jedličkova ústavu a škol, k rozvoji Jedličkova ústavu a škol a také k
neziskovým organizacím v celé ČR, které mají podobné poslání jako nadace. Nadační granty budou
poskytovány zejména v oblasti podpory a integrace osob s postižením do společnosti a podpory komplexní a
vyvážené péče o osoby s postižením. Žádosti o individuální nadační příspěvek i v kategorii ostatní granty lze podat
kdykoli během roku.

Více informací: http://www.nadaceju.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace Komerční banky Jistota

Nadace Jistota je otevřena pro žadatele ze sociální, zdravotní a vzdělávací oblasti, v případě tělesně postižených
rovněž z oblasti zaměstnanosti. Žadatelem mohou být jednotlivci i organizace. Nemalé prostředky z rozpočtu
nadace plynou také na podporu osob v tíživé životní situaci a zdravotně postiženým spoluobčanům. Žádosti o
podporu je možné podávat průběžně.

Více informací: http://www.nadacejistota.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace Naše dítě – Individuální žádosti

Hlavním posláním nadace je pomoc dětem z problémových rodin a dětem v ústavní výchově, dětem zneužívaným a
týraným, dětem mentálně a fyzicky handicapovaným. Nejčastěji nadace vyřizuje žádosti týkající se příspěvků na
zakoupení rehabilitačních pomůcek, na osobní asistenci, podporu dětí z rodin v mimořádné sociální nouzi, na
podporu opuštěných dětí a další.

Více informací: http://www.nasedite.cz/individualnipomoc.html
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadace VIA - program Techsoup

V rámci dárcovského programu Techsoup Česká republika lze žádat o počítačové programové vybavení.
Neziskové organizace získat téměř zdarma širokou škálu softwarových produktů od společnosti Microsoft
(produkty: Windows 8, Office 2013 atd.), GiftWorks, SAP nebo síťové produkty od společnosti Cisco. Žádat
mohou charitativní organizace a zařízení zřízená církvemi, nadace, nadační fondy, občanská sdružení, obecně
prospěšné společnosti a veřejné knihovny. Nejprve je třeba se do programu zaregistrovat.

Více informací: https://www.techsoup.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadační fond Českého rozhlasu - Sbírka Světluška – žádosti jednotlivců

Sbírka Světluška je otevřená všem těžce zrakově postiženým lidem v České republice. O nadační příspěvek může
požádat jakýkoli jednotlivec s těžkou ztrátou zraku. Sbírka Světluška podporuje např. osobní asistenci pro
nevidomé a kombinovaně postižené děti integrované do běžných škol, pořízení speciálních pomůcek, pořízení
vodících psů, průvodcovské a asistenční služby, apod.

Více informací: http://svetluska.centrum.cz/jak_pozadat.phtml
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadační fond Hewer

Fond byl zřízen za účelem zajištění pomoci lidem, kteří potřebují dopomoc sociálních služeb, aby mohli zůstat
ve svém přirozeném domácím prostředí v případě, že nemají dostatečné finanční prostředky na úhradu těchto
služeb a za účelem podpory sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení. Nadační fond sdružuje
prostředky, které pak dle statutu nadačního fondu přerozděluje potřebným klientům. Případně může nadační fond
podporovat organizace zabývající se výše zmíněnou činností.

Více informací: http://www.pecovatel.cz/sluzby/nadace/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• WEIL, GOTSHAL - nadační fond

O příspěvky nadačního fondu mohou žádat fyzické i právnické osoby. Fond podporuje zejména jednotlivé lidi se
zdravotním postižením a dále projekty sociální pomoci. Nadační fond uskutečňuje zejména činnost směřující např. k
podpoře lidí, kteří jsou ve společnosti znevýhodněni pro svůj zdravotní nebo sociální stav, nebo k podpoře
obecně prospěšných a potřebných aktivit.

Více informací: http://www.weil-nadacni-fond.cz/granty/zadost-o-grant
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Elektrárny Opatovice

Firma pomáhá především v regionu, ve kterém působí, tj. v oblasti Královéhradecka, Pardubicka a Chrudimska.
Zaměřuje se na oblast zdravotnictví, vzdělávání, na charitativní a sociální projekty a kulturu. Podporuje také obce v
okolí elektrárny.

Více informací: http://www.eop.cz/ospolecnosti/firemnidarcovstvi.php
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Fond na podporu matek-samoživitelek v nouzi

Nadace AGROFERT HOLDING vyhlašuje speciální program „Fond na podporu matek-samoživitelek v nouzi“. Jedná
se o fond pro osamělé matky-samoživitelky vychovávající jedno či více dětí, a to děti biologické, adoptivní či v
pěstounské péči. Podporuje matky, které se, i přes veškerou svoji snahu a úsilí, dostaly do tíživé životní situace a
aktivně se snaží najít z ní východisko. „Fond na podporu matek-samoživitelek v nouzi“ spadá do kategorie
individuálních žádostí.

Více informací: http://www.nadace-agrofert.cz/pruvodce/jsem-individualni-zadatel/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně, vždy k poslednímu dni v měsíci

• Konto Bariéry - Projekt Sport bez bariér

Projekt Sport bez bariér je určen pro jednotlivce se zdravotním handicapem nebo neziskové organizace (činné
nejméně rok) zajišťující lidem s handicapem sportovní aktivity. Projekt přispívá na: pořízení sportovních potřeb
(například speciální sportovní vozík, handbike, monoski, závěsné vozíky za kolo nebo pálky na stolní tenis apod.),
zajištění účasti na sportovních akcí (cestovné, osobní asistent, zápisné apod.), organizaci sportovních akcí pro
lidi s postižením, školení profesionálů v dané oblasti.

Více informací: http://www.kontobariery.cz/Projekty/Sport-bez-barier.aspx
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Povodně - NRZP nabízí pomoc při zajištění náhradních kompenzačních pomůcek

NRZP ČR organizuje pomoc osobám se zdravotním postižením, které byly postiženy povodněmi. Možnosti NRZP
jsou především v pomoci při zajištění náhradních kompenzačních pomůcek, pokud by byly při povodni
poškozeny nebo zničeny. NRZP je schopna zajistit zapůjčení nezbytných kompenzačních pomůcek, pomoci při
urychlení administrativy při pořízení nových, v omezené míře je NRZP ČR schopna přispět na nákup nezbytné
pomůcky. Občané mohou kontaktovat centrálu NRZP ČR na tel. č. 266 753 421, nebo na adrese nrzpcr@nrzp.cz.

Více informací: http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1031-informace-c-50-2013.html
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Povodňová výzva Konta BARIÉRY

Konto BARIÉRY je připraveno pomoci všem lidem se zdravotním postižením, do jejichž života nepříznivě zasáhly
současné povodně. Jde zejména o případnou náhradu zničených pomůcek, vozíků, plošin a dalších zařízení.
Zároveň je Konto Bariíry připraveno přispět na úhradu dočasného ubytování, práce asistentů apod. Ozvěte se na
bozena.jirku@bariery.cz, kristina.jakubcova@bariery.cz nebo telefon 224 214 452. Podle vývoje situace bude
specifikována další pomoc.

Více informací: http://www.kontobariery.cz/Projekty/Konto-Bariery.aspx
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadační fond Kolowrátek

Hlavní prioritou Nadačního fondu Kolowrátek je podpora nadaných dětí a mladistvých. Ovšem v návaznosti na
historickou tradici rodu směřují aktivity fondu i do oblasti podpory osob v tíživé sociální či zdravotní situaci, do
podpory v oblasti kultury, vzdělání a lidských práv a v neposlední řadě také do podpory poskytování
sociálních a zdravotně-sociálních služeb. Nadační fond Kolowrátek každoročně pomáhá lidem, kteří se ocitli v
těžké životní situaci.

Více informací: http://www.kolowrat.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadační fond LUMIUS

Fond byl založen ve spolupráci s Nadací Charty 77. Účelem fondu je podpořit řešení obtížné sociální a ekonomické
situace osob se zdravotním postižením a seniorů. Nadační fond LUMIUS v roce 2012 podpoří hlavně tyto tři
projekty: 1) Nový start - slouží lidem, kterým se za posledních 12 - 18 měsíců stal úraz nebo jiným způsobem
došlo k nenávratným změnám jejich zdravotního stavu, 2) Rehabilitační a kompenzační pomůcky - přednostně pro
ty, kteří se obracejí přímo na společnost Lumius, 3) SENSEN (senzační senioři) - bude podporovat aktivity dle
preferencí zakladatelů (aktivní kluby, školy a podobně). Žádat mohou jednotlivci i organizace.

Více informací: http://www.luminus.cz/nadacni-fond
Termín pro předkládání žádostí: průběžně - několikrát ročněgranty 21.7.2017

PDF file: granty 21.7.2017.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz