DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Štatút súťaže

Štatút súťaže
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aDga

Velikost PDF souboru:
259.75 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/Dga.pdf
Stažení: owE-converted (1).pdf

Datum uložení souboru:
05. 02. 2019» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu owE-converted (1).pdf:


ŠTATÚT SÚŤAŽE
Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže Súťaž o set
bezdrôtových slúchadiel Alfawise a smart náramok Xiaomi Mi Band 3
(ďalej aj ako „súťaž“) na facebookovej stránke vyhlasovateľa súťaže

https://www.facebook.com/GearBestCZSK
a https://www.instagram.com/gearbestczsk/ (ďalej len „štatút“).

I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Vyhlasovateľ súťaže: GearBestCZ/SK,
dostupná na: https://www.facebook.com/GearBestCZSK
dostupná na: https://www.instagram.com/gearbestczsk/
(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)

II. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE

i. Účelom súťaže je propagácia produktov a služieb vyhlasovateľa súťaže.

ii. Predmetom súťaže je zodpovedanie otázky vyhlasovateľa súťaže a uvedenie
odpovede v komentári pod otázku vyhlasovateľa súťaže na jeho facebook
a Instagram stránke, označenie príspevku vyhlasovateľa súťaže na jeho facebook
stránke tlačidlom „Páči sa mi to“ (tzv. like), byť fanúšikom stránky na Facebooku či
Instagrame.

III. LEHOTA SÚŤAŽE

i. Súťaž trvá odo dňa 5.02.2019 od času zverejnenia príspevku do dňa 05.03.2019
do 23:59 hod. Najneskôr do dňa 05.03.2019 vrátane je možné sa zapojiť do
súťaže v súlade s podmienkami určenými v štatúte.

IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

ii. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a
spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“). V
prípade výhry osobou mladšou ako 18 rokov musí výhru prebrať zákonný
zástupca.

iii. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v
inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi
súťaže, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície
blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom
znení.

iv. Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o cenu v prípade, ak v
lehote v zmysle Článku III. štatútu zodpovie otázky vyhlasovateľa súťaže a
uvedenie odpovede v komentári pod otázku vyhlasovateľa súťaže na jeho facebook
a Instagram stránke, označí príspevok vyhlasovateľa súťaže na jeho facebook stránke
tlačidlom „Páči sa mi to“ (tzv. like) a je fanúšikom stránok vyhlasovateľa súťaže.
Pridaním ďalšieho hlasu súťažiaceho do žrebovania bude aj doloženie dokladu
o zakúpení si produktu na stránke www.gearbest.com odporúčaného
prostredníctvom facebook a Instagram stránky vyhlasovateľa súťaže.

iv. Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže.

v. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do
mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal
žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.

vi. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle
štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu

vii. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiaci nebude spĺňať
podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.

viii. Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť
Facebook a Instagram voči nemu nemá žiadne záväzky.

V. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE

i. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovnú cenu:

- bezdrôtové slúchadlá Alfawise
- smar náramok Xiaomi Mi Band 3(ďalej len „hlavná cena“),

ii. Hodnota hlavnej ceny je 50,- EUR (slovom: päťdesiat eur).

iii. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení
peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat
eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné
poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom
znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny úspúlnúeposlobodené od
dane (napr. prijaté výhry do 350 eur), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane
(napr. ak výhra presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnie jej hodnota
nad 350 eur), ako aj spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či
výherca alebo vyhlasovateľ súťaže.

VI. ŽREBOVANIE A OCENENIE

i. Žrebovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle
štatútu a vyhrávajú cenu (ďalej aj ako „výherca“) bude prebiehať najneskôr do 7
dní odo dňa skončenia súťaže v zmysle Článku III. štatútu, t. j. do dňa

12.03.2019
ii. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a žrebovanie výhercov
vykonajú dvaja zamestnanci vyhlasovateľa súťaže.

iii. Vyžrebovaní bude jeden výherca hlavnej ceny. Každý súťažiaci bude zaradený
do žrebovania o ceny len raz.

iv. Vyžrebovaní budú aj traja náhradníci na hlavnú cenu pre prípad, že vyžrebovaní
výhercova nesplní ktorúkoľvek z podmienok stanovených týmto štatútom.

v. Vyžrebovaný výherca bude kontaktovaný prostredníctvom správy na Facebooku
či Instagrame o výhre ceny, a to do 3 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania.
Odovzdanie cien sa uskutoční na meste a v čase dohodnutom medzi
vyhlasovateľom súťaže a výhercom.

vi. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne
alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra
bude ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému vo vzťahu k tejto cene. Ak ani
vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne
alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena
prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.

vii. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

i. Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby
ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry
kontaktovať. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže
udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude
vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä
vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo – obrazové záznamy, obrazové snímky
výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu v masovokomunikačných
prostriedkoch, v súvislosti s výhrou ceny v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa
tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.

ii. Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na
náhradníka.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

i. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí
s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže
zúčastniť.
ii. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať
súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie
súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke alebo na facebookovej
stránke vyhlasovateľa súťaže.
iii. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení
štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp.
zmeniť štatút v zmysle bodu i) tohto Článku štatútu.
iv. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo
náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.
v. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná,
odobrená ani riadená Facebookom či Instagramom a nie je s ňou nijako
spojená.

V Brne dňa 05.02.2019

Vyhlasovateľ súťaže:

GearBestCZ/SK


Štatút súťaže

PDF file: owE-converted (1).pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz