DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Erasmus vyhlaseni 2018 19 LS

Erasmus vyhlaseni 2018 19 LS
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aDTe

Velikost PDF souboru:
154.34 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/DTe.pdf
Stažení: Erasmus-vyhlase…-19-LS.pdf

Datum uložení souboru:
20. 09. 2018» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Erasmus-vyhlaseni-2018-19-LS.pdf:


Výběrové řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ pro LS akademického

roku 2018/2019

Katedra filozofie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni vyhlašuje výběrové
řízení na studijní pobyty v rámci zahraničních výměnných smluv Erasmus+. Konkrétně se
jedná o výběrové řízení na pobyty na následujcích univerzitách:

Univerzita Stát Studijní obor Délka

studijníh

o pobytu

Počet

studentů

Nabízeno pro
obory:

Universidad de Salamanca Španělsko

eumanáíáesI

eásíçryI mÜáäçsçéÜy N

semesír 2

jgrK
I mÜKaK rnáversádad de dranada Španělsko

mçäáíácaä

pcáence and Cávács N semesír

BcK
rnáversádade dç jánÜç Braga mçríugaäskç

eumanáíáes

N semesír

BcKI jgrK

Universidade dos Açores

mçíugaäskç

eumanáíáes

N semesír

BcKI jgrK

Üsküdar Üniversitesi

EfsíanbuäF Tureckç

mÜáäçsçéÜy

N semesír

BcK

Univerzita Komenského v

Braíásäave päçvenskç

mÜáäçsçéÜy

I eumanáíáes N semesír

jgrKI mÜKaK

Trnavská univer

záía v Trnave päçvenskç

mÜáäçsçéÜyI
Cçgnáíáve síudáesI pysíemaíác mÜáäçsçéÜy N semesír

BcKI jgrK

mÜKaK Universität Leipzig

Německo

mÜáäçsçéÜy

J2 semesíry U

BcK
E4FI jgrK E4FI mÜKaK E2F Universität Regensburg

Německo

mÜáäçsçéÜy

N semesír

BcKI jgrK

mÜKaK AäéenJAndráaJUniversität

I häagenfurí oakçuskç

mÜáäçsçéÜy

N semesír

BcKI jgrK

mÜKaK

Pozn.: V případě univerzit španělských, slovenských a německé probíhá výuka v jazycích
těchto zemí, na ostatních univerzitách (Portugalsko, Turecko, Polsko) rovněž v angličtině.

Studenti se mohou ucházet o semestrální pobyt (v zimním či letním semestru), případně o
pobyt v délce celého akademického roku dle dispozic příslušné smlouvy.

Uchazeči o studium na daných univerzitách dodají přihlášky, obsahující níže uvedené
náležitosti, nejpozději do 10. října 2018, 12:00 na sekretariát KFI FF ZČU v Plzni.

Požadované náležitosti přihlášek:

Přihlášky budou dodány v tištěné podobě, v obálkách nadepsaných „Erasmus“. Na přihlášky
zaslané v elektronické podobě nebude brán zřetel.

Přihlášky musejí obsahovat:

1) Strukturovaný odborný životopis v anglickém jazyce (uchazeč může přiložit kopie
jazykových certifikátů či dokladů o jazykových zkouškách; nezapomene uvést
kontaktní informace).

2) Přihlášku do programu Erasmus (ke stažení na http://www.international.zcu.cz,
sekce „Formuláře“, nutné vyplnit elektronicky + připojit fotografii).

3) Motivační dopis v anglickém jazyce, v němž zájemce uvede, proč se o pobyt na
zmíněné univerzitě uchází. Uchazeč dále připojí stručnou charakteristiku svých
odborných studijních zájmů a záměrů (jinými slovy: sdělí, jakým způsobem mu
pobyt na dané fakultě může odborně prospět v dalším studiu, zejména při realizaci
jeho bakalářské, diplomové či disertační práce).

4) Výpis studijních výsledků (vydá studijní oddělení).

5) Informaci o preferované délce a termínu studijního pobytu.

Pozn. V případě zájmu o studium na slovenských univerzitách může student dodat veškeré
materiály v českém jazyce, v případě zájmu o španělské univerzity ve španělském jazyce a v
němčině, bude-li se ucházet o studijní pobyt v Německu či Rakousku.

Při výběru uchazečů bude hodnocen především odborný (studijní) záměr a jazykové znalosti.

O termínu a posléze i výsledcích výběrového řízení budou uchazeči informováni e-mailem.

Studenti KFI se mohou přihlásit také do výběrových řízení ostatních kateder FF (s
ohledem na své studijní preference). V jejich rámci se mají možnost ucházet mj. o pobyty ve
Velké Británii, Itálii, Francii, Chorvatsku, Slovinsku aj. zemích.

V Plzni, dne 19. 9. 2018 Jana ČernáErasmus vyhlaseni 2018 19 LS

PDF file: Erasmus-vyhlaseni-2018-19-LS.pdf

Výběrové řízení na studijní pobyty na University of Durham/Velká Británie, univerzitě v Tübingenu/Německo, Univerzitě Mateja B© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz