DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Skřiboviny 7. listopadu 2018

Skřiboviny 7. listopadu 2018
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aCrN

Velikost PDF souboru:
705.04 kB


Zdroj PDF:
Spolu.pro
PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: https://spolu.pro/documents/Skriboviny_2018_11.pdf
Stažení: Skriboviny_2018_11.pdf

Datum uložení souboru:
07. 11. 2018» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Skriboviny_2018_11.pdf:


Skřiboviny

Nezávislý měsíčník pro Skuhrov a Huntířov

7. listopad 2018

Milí čtenáři,
držíte v ruce první číslo našeho nového nezávislého měsíčníku, který vydává spolek S.P.O.L.U. ve
Skuhrově a Huntířově, z.s. Jeho cílem je poskytnout Vám souhrn informací o tom, co se u nás dělo, děje a
bude dít, co je právě aktuální a důležité. Vzhledem k tomu, že náš plátek je zatím amatérský a vzniká čistě
v našem volném čase, může se jeho forma, obsah i frekvence vydávání postupně vyvíjet. Přeji Vám
příjemně strávené chvíle při čtení a budu se těšit na Vaše ohlasy, ať osobní či písemné.

Julie Macháčková, šéfredaktorka

Co se stalo se za uplynulý měsíc…

5. až 6.10. proběhly volby do místních
zastupitelstev a také do Senátu ČR.
Narozdíl od minulých voleb v roce 2014, kdy měli
občané na výběr z více kandidátek, si letos
vybírat nemohli, neboť byla sestavena pouze
jediná. Vytvořilo ji Hnutí za obec zdravého
rozumu. Možná o to více se pak lidé rozhodovali
mezi jednotlivými kandidáty, kterých bylo sedm,
stejně jako členů zastupitelstva.

Z výsledků je patrné, že nemalé oblibě mezi
svými spoluobčany se těší Libor Šikola,
podnikatel ve strojírenství, spolumajitel zbrusu
nové nástrojárny, která byla v letošním roce
dostavěna na místě bývalého hostince, a
spoluzakladatel huntířovského lesního klubu
Břidlička. Ten se se 179 hlasy z posledního místa
na kandidátce vyšvihl na místo první. Dalšími
zastupiteli (v závorce za jménem je uveden počet
hlasů) se stali: Tomáš Pavlata (172), Blanka
Kvochová (170), Šárka Kurfiřtová (166),
Miroslav Štěpán (166), Alena Halamová (159) a
Jiřina Rybáková (149).

Volby do senátu byly dvoukolové, v prvním kole
se volilo ze sedmi kandidátů a ve druhém kole
jsme vybírali mezi Jaroslavem Zemanem za ODS,
jenž získal 34% hlasů v prvním a 56% hlasů ve
druhém kole, a Michaelou Tejmlovou za SEN 21,
která v prvním kole získala 21% a ve druhém 44%
hlasů.

31.10. proběhla ustavující schůze
zastupitelstva obce. Naši staronoví zastupitelé
zůstali věrni svému předvolebnímu předsevzetí a
vedení obce ponechali beze změn. Starostou
zůstává i nadále pan Tomáš Pavlata a
místostarostkou paní Jiřina Rybáková.

20.10. pořádaly společně obě naše tělocvičné
jednoty, skuhrovský a huntířovský Sokol,
závod v přespolním běhu.

Ilustrační foto z archivu Jany Tomáškové

Jednalo se o závod župy sokolské. Trasa byla
členitá, podle věku závodníků se lišila v délce.
Závodilo se v mnoha kategoriích, od těch
nejmenších dětí až po dospělé. Vlajky sponzorů a
profesionální přístup k organizaci závodu

nasvědčovaly tomu, že se rozhodně nejedná o
začátečnickou akci. Panovala přátelská atmosféra
věrná sokolskému duchu, kdy účast v závodě je
mnohem důležitější než vítězství.

V naší obci vzniká nový spolek, S.P.O.L.U. ve
Skuhrově a Huntířově, z.s.

Jeho zakládajících třináct členů se myšlence
lokální spolupráce věnuje již několik let, ale až
letos došlo k jejímu reálnému naplnění v podobě
oficiálního založení spolku. Ten staví na
společných hodnotách, kterými jsou aktivní
zapojení do dění obce, podpora šetrného přístupu
k životu a přírodě, podpora místní soběstačnosti,
budování pozitivního vztahu k lidovým tradicím
a řemeslům, ctění sounáležitosti mezi obyvateli
obce, etiky a vzájemné pomoci a také spolupráci
s jinými subjekty podobných zájmů.

Prvním počinem, těsně před formálním založením
spolku, byla účast na úklidu kolem
Huntířovského potoka, který v září v rámci
kampaně Ukliďme Česko uspořádala paní
Romana Habová.

28. 10. První veřejnou akcí spolku byla oslava
stého výročí vzniku samostatného
Československa, k níž se sešlo bezmála šedesát
osob, včetně dětí.

Lucie Kejvalová při svém vystoupení, foto: Ivo Jareš

Účastníci si vyslechli Svatováclavský chorál v
nezapomenutelném podání Lucie Kejvalové,
která svůj zpěv doprovodila hrou na
lyru. Poté byla zasazena lípa, zazněla naše státní
hymna i hymna Slovenské republiky. Zpívaly se
také dvě lidové písně: Ach synku, synku a Lásko,
bože lásko. Klára Hewitt přidala několik slov o
československé historii a vyzvala přítomné, aby
si položili otázku, jak může každý z nás sám svým
dílem přispět k dobrému životu v naší zemi. Julie
Macháčková přidala přání, aby lidé v místě, kde
žijí, konali nejen pro sebe, ale i pro příštích sedm
generací. Šárka Svobodová Sionová,
místopředsedkyně spolku, na závěr všem
poděkovala a vyzvala hosty k dobré zábavě.

Foto: Ivo Jareš (na fotografii zleva zády Petr Tománek,
Karel Stanko, před ním Lucinka Hasenkopfová, Julie
Macháčková s Evelyn, Petr Macháček)

V přilehlém stánku se mohli příchozí občerstvit
svařeným vínem, jablečným čajem a řadou
dobrot, které společnými silami přichystali.

Foto: Ivo Jareš

Setkání u lípy s výhledem na pastviny a pole,
Suché skály, Kozákov a celé široké okolí obdařila
Příroda přerušením deště, který od rána bubnoval
na střechy, a pohled do kraje protkaného mlhou
stoupající z lesů byl o to úchvatnější...

(Akce se konala na pozemcích rodiny Macháčkových u polní
cesty vedoucí od farmy Tompeli kolem místní

vermikompostárny ke Skřibu.)

28.10. Obec Skuhrov společně s tělocvičnými
jednotami Sokol Skuhrov a Sokol Huntířov
pořádají oslavy stého výročí vzniku
Československa.

K sokolským lípám u hasičské zbrojnice v
Huntířově a u skuhrovské sokolovny, pokládají
pietní věnce pan Tomáš Pavlata a paní Jiřina
Rybáková.

Kromě vystoupení smíšeného pěveckého souboru
T.J. Sokol Huntířov pod vedením sbormistryně
Věrky Paldusové, který zazpíval státní hymnu a
oblíbenou lidovou píseň našeho prvního
prezidenta T.G.Masaryka Ach synku, synku,
dostává prostor také starosta skuhrovského
Sokola pan Vladimír Hušek, který předčítá z
archivu záznam z roku 1919 o sázení lip v
Huntířově, Skuhrově, Alšovicích a Čížkovicích.

Ve Skuhrově kromě pana Huška promluvil také
pan Mirek Štěpán, který vybral pasáže z deníku
svého dědy Oty Štěpána, o něž se s přítomnými
podělil. Nejedna slza se drala na tvář posluchačů,
když popisoval krušné dny za první světové
války, kdy lidé z vesnice odevzdávali své zásoby
armádě a kdy se ve škole neučilo, neboť nebylo
učitelů ani otopu. Své čtení pak zakončil o něco
optimističtějším úryvkem z období poválečného,
kdy uvedl na pravou míru tehdejší vlastnické
poměry týkající se pozemku pod skuhrovskou
lípou.

Za zmínku jistě stojí také to, že smíšený pěvecký
sbor, který vystupuje již dlouhá léta, byl u
příležitosti oslav posílen dvěma externisty. Svůj
hlas propůjčil Karel Stanko, sólový zpěvák
profesionál a Hynek Šalplachta, hostující
harmonikář, který pravidelně a rád navštěvuje
naši obec.

1. 11. Předseda spolku S.P.O.L.U. ve Skuhrově
a Huntířově, K. Stanko se účastní libereckého
setkání pořádaného nadací Via, která
podporuje komunitní život, zapojení občanů
do komunální politiky a poskytuje granty na
oživení spolkového života.

2.11. Dušičková cesta s Břidličkou

“V pátek 2.11. jsme se sešli u týpí, abychom se
vydali na cestu po lukách s vlastnoručně
vyrobenými či zakoupenými lucerničkami,
lampiónky a jinými svítilničkami. Dorazilo
necelých třicet dětí se svými rodiči. Počasí nám
přálo, bylo zataženo, ale teplo. Na cestě jsme
potkali tři stanoviště. Na prvním nás čtyři dušičky
přivedly ke kouzelnému stromu, kde jsme nalezli
svítivé medaile. Na další zastávce visela na kříži
cedulka s prosbou o zazpívání písničky pro
osamělou dušičku. Děti, které nebyly při
domlouvání písničky hlučné, mohly zaslechnout
tenký hlásek dušičky, která měla velkou radost,
že jsme se s ní podělili o své zážitky. Na poslední
zastávce Libor Šikola s Janou Tomáškovou
připravili dvě ohniště a kotlíkový čaj. Každý
účastník této cesty si pochutnal na výborných
lineckých koláčcích od Lucie Zikové a
čokoperníku od Veroniky Stanko Lobreisové. U
ohně jsme si dokonce všichni zazpívali pár
lidovek.

Děkuji všem, kteří mi pomohli při organizaci této
akce a hlavně všem dětem a rodičům, že si udělali
čas a strávili společně příjemný listopadový
večer. Už nyní se těšíme na dušičkovou cestu
2019.”
Šárka Svobodová Sionová, za LK Břidlička

3.11. se konaly v huntířovské Sokolovně
posvícenské vepřové hody s bohatou nabídkou
masitých lahůdek, ovaru, jitrnic, jelit, tlačenky,

guláše, řízků... Mnozí z nás se na tuto oblíbenou
akci těší, protože si mohou ušetřit sobotní vaření,
pochutnat si na dobrotách, které nachystá zručný
kuchařský tým a s přáteli si užít příjemné
odpoledne. Pro děti místní loutkoherci nacvičili
pohádku Jak se Honza stal králem a večerní

zábavu podtrhla kapela Rumová aféra

… a co nás čeká v blízké budoucnosti?

V sobotu 17. listopadu ve 20.30 v huntířovské

sokolovně

“Oldies Party” – taneční zábava s hudbou z let
osmdesátých, devadesátých a přelomových
mileniálních. DJové Aleš Mastník, Jarda Hoření

a Honza Žíla

V sobotu 24. listopadu ve skuhrovské

sokolovně
pořádá T.J. Sokol Skuhrov za podpory OÚ
Skuhrov Sokolskou akademii, akci ke 120. výročí
založení T.J.Sokol Skuhrov a 100. výročí
založení Československé republiky. Připraven je
bohatý kulturní a sportovní program i
občerstvení, zejména se můžete těšit na kávu a
čerstvý trdelník.

Ve středu 5. prosince chodí Mikuláš. Nechme
se překvapit, či pátrejme, zda bude chodit od
domu k domu jako loni, nebo jestli sezve děti na
besídku. Jak to vlastně bude?

Jistě nás také čeká rozsvěcení Vánočního
stromečku u budovy OÚ, školy, školky, pošty a
knihovny. Tradičně vystupují děti ze ZŠ a MŠ
Huntířov.

V neděli 9. prosince se v huntířovské sokolovně

bude konat Adventní koncert

A na Štědrý den již tradičně proběhne odpolední
setkání u vánočního stánku na zahradě
Jankovny (u Nováků).

Další, předvánoční číslo našeho měsíčníku
vyjde na začátku prosince 2018.

Hledáme dobrovolníky k distribuci výtisků do
schránek, psaní příspěvků, pořizování fotografií.

Děkujeme za Vaši přízeň a podporu a věříme, že
nám ji i nadále zachováte.

Kontakt:

Julie.machackova@gmail.com

Tel: 607 971 816

Facebook.com/skuhrovhuntirovSkřiboviny 7. listopadu 2018

PDF file: https://spolu.pro/documents/Skriboviny_2018_11.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz