DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Posledné časy príchod Pána Ježiša Krista 1.časť

Posledné časy  príchod Pána Ježiša Krista 1.časť
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aBlx

Velikost PDF souboru:
157.86 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/Blx.pdf
Stažení: Posledné časy -…1.časť.pdf

Datum uložení souboru:
17. 12. 2017» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Posledné časy - príchod Pána Ježiša Krista_1.časť.pdf:


POSL(DNe ČAS< – PRÍCHOD PÁNA JEŽIŠA KRISTA
Drahí priatelia, na úvod Vás chcem inIormovať o tomto článku, je písaný pre všetkých ľudí
ktorý hľadajú pravdu. Preto každému pred čítaním sa odporúčam pomodliť k Bohu alebo

aspoň si v

duchu povedať či to čo sa
tu píše je pravda. Tento článok podložený biblickými
odkazmi a biblicky je správne sa modliť v mene Pána Ježiša. List Kolosanom 3/17 Je
rozdelený na tri časti, pre ľudí ktorý si nenájdu čas ho čítať na jeden krát ale bude ich
zaujímať pokračovanie.

ýasť 1
ýas, ktorý plynie neúprosne rýchlo skracuje dovolenku v našej životnej púti. No nie každý

vníma takto svoj život

ako rýchlo ubiehajúcu dovolenku. Sú aj takí, ktorí hromadia majetky

domnienke, že budú žiť akoby večne ľudský život. +odnoty človeka ako láska, radosť,

pokora, starostlivosť o

blížneho, podeliť sa, darovať niečo, sú v

tejto dobe zriedkavé. Takýto
život je nesprávne prežitý. ýasom by sme určite nemali mrhať márnivo, ale ho využívať čo
najlepšie.

ýo znamená najlepšie? Kto alebo čo nás správn
e nasmeruje?

Jedine kniha kníh


Sväté Písmo.

A bude to skutočne správne a osožné? 8rčite áno. Jedine o tejto knihe hovorí Boh, že ju sám

inšpiroval. Žiadna iná kniha to o

sebe netvrdí. 2.list Timotejovi 3/16:&Hlp Ptsmo MH %ohom vnXknXtp a Xåitočnp na So~čaniH na XsvHGčovaniH na náSravX a na vêFhovX v spravodlivosti...
Táto kniha nezlyhá a dáva nám správny návod ako prežiť Bohom požehnaný život, ktorý pri
príchode Ježiša Krista môže vyústiť do večného života. Vyslúžiť si večný život je
najdôležitejšia hodnota. Nenamýšľajme a nemýľme sa vo svojich úvahách,

či budeme žiť
večný život alebo nie. O tom rozhoduje Veľký Boh. Veľký Boh vo Svätom Písme hovorí tiež

časoch konca. To znamená, že prichádza deň súdu a v ten deň budeme všetci, živí i mŕtvi
stáť pred súdnou Božou stolicou. Tento úžasný odkaz nám poukazuje akú odmenu alebo trest
dostaneme za správne prežitý alebo nesprávne premárnený život. Daniel 12/2,3:A mnoht ] têFh čo sSia v SraFhX ]HmH sa ]oEXGia niHktort na vHčnê åivot int na hanEX a vHčn~ Sotupu. Ro]Xmnt sa EXG~ skviHť ako lHsk oEloh\ a tt čo mnohêFh SriviHGli k
sSravoGlivosti EXG~ ako hviH]G\ na vHčnp vHk\.

1.list Timotejovi 4/1
-5:DXFh vêslovnH hovort åH v SoslHGnêFh časoFh niHktort oGSaGn~ oG
viHr\ a EXG~ sa SriGråiavať ]voGnêFh GXFhov

a XčHnia Gpmonov

zvedení pokrytectvom
luhárov, ktorí majú na svedomí vypálené znamenie; ]aEraĖXM~ åHniť sa a MHsť Sokrm\ ktorp %oh stvoril aE\ iFh so v]Gávantm vćak\ Soåtvali vHriaFi a tt čo sSo]nali SravGX. 9Hć vãHtko

čo %oh stvoril MH GoErp a nHmá
sa ]avrhovať nič čo sa SriMtma so v]Gávantm vćak\

lebo sa
to posväcuje Božím slovom a modlitbou.

Veľa odkazov o

konci čias nám ukazuje Sv. Písmo. Niektoré proroctvá sa už naplnili, iné sa
napĎňajú, ale je na každom z nás ako to pochopí. Matúš 24/14:Toto HvanMHliXm o kráĐovstvH sa EXGH hlásať So FHlom svHtH na svHGHFtvo
všetkým národom. A potom príde koniec.
ýo myslíte? Naplnilo sa už vo veľkej miere toto proroctvo? Veď vieme, že Biblia je

najpredávanejšia kniha na svete a

je preložená do mnohých jazykov.

A už takmer v každej
krajine a v každom štáte sa hlásalo evanjelium. Mnohí hovoria: „Roky sa vraví o konci časov
a stále sa to neplní.

2.list Petrov 3/9,10
(Roháčokov preklad):NHoGklaGá Pán váhaM~F so ]asĐ~EHntm ako ho
niektorí majú za takého, ktorý váha
a oGklaGá alH ]hoviHva v]hĐaGom na nás SrHtoåH nHFhFH
aby niektorí zahynuli, ale aby všetci prišli ku pokániu. Ale príGH GHĖ Pánov ako ]loGHM v noFi
v ktorê Somin~ nHEHsia s raFhotom a åivl\ ro]SálHnp ohĖom sa ro]Sl\n~ a ]Hm i GiHla
ktoré sú na nej, zhoria.
Ľudská bytosť čiže človek bol stvorený Veľkým Bohom a On svoj výtvor človeka len tak
ľahko neopúšťa.

Žalmy 9/11:Na tHEa sa sSoĐahn~ tt čo tvoMH mHno So]naM~ vHć t\ -ahvH nHoS~ãťaã têFh čo
ťa hĐaGaM~.
Nielenže pozhovie a dáva čas aby človek zmenil svoj hriešny život, ale nám aj dáva nádej,
aby sme mohli žiť večný život so svojím stvoriteľom, Veľkým a Láskavým Bohom. A tak
poslal na zem svojho milovaného syna Ježiša Krista, aby svojou krvou zmyl naše hriechy
a mučeníckou smrťou nás zmieril s Bohom. Učenie Pána Ježiša, naša pokora, láska

ostatným, plnenie božích prikázaní a zákonov nás bude viesť cestou do večnosti, k večnému
životu! Mnoho kazateľov, odborníkov a všeobecne ľudí sa snažia vysvetliť posledné časy,

ktoré sú obsiahnuté v Biblii


Zjavenie Jána, apoštolov, prorokov (Daniel, Izaiáš a iný). Sám

som to v

tejto múdrej knihe skúmal, sledoval rôzne videá s biblickými výkladmi ľudí. A
určite sa zhodneme na tom, že táto téma je najťažšia vo Sv. Písme. Nikto okrem Najvyššieho
a Jediného Boha to nevie a nevieme ako to presne bude. Niektorý dokonca tvrdia, že je to
výmysel a že žiadny koniec nebude.
Matúš 24/35,36:Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. Ale o tom dni a o tej
hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba sám Otec.
Ale ja viem jedno, Sv. Písmo sa nemýli. Nielenže sú tam predpovede, ktoré sa už stali, ale aj
stanú a kto túto najvzácnejšiu knihu číta, tak vie, že je to tak a nie je to môj výmysel. Okrem
predpovedí je tam aj presný návod ako má človek žiť, aby dosiahol nebeské kráľovstvo
a napokon večný život.
List Rimanom 15/4:9Hć čo Eolo kHG\si naStsanp Eolo naStsanp nám na SoXčHniH aE\ smH
SrH trSH]livosť a ~tHFhX ] PtsHm mali náGHM.

Niektoré odkazy nebudem vypisovať celé, ale len časti z dôvodu, že si každý človek môže
sám preskúmať, či je to tak, či sedí v

erš a

čo sa v
ňom ďalej skrýva. Napokon Bibliu má skoro
každý doma a kto nie, tak je voľne dostupná na internete, vo viacerých prekladoch a taktiež sú
aj mobilné aplikácie pre čítanie a štúdium Biblie.
Vieme, že je veľa náboženských spoločenstiev a veľa názorov. Ale Sväté Písmo je len jedno!
A nemýli sa!
2.list Petrov 1/20,21:PrHGovãHtkêm vãak vHG]tH åH niMakp SroroFtvo v PtsmH nHSriS~ãťa
súkromný výklad.

LHEo SroroFtvo nikG\ nHv]iãlo ] ĐXGskHM v{lH alH SoG vHGHntm DXFha
Svltpho SrHhovorili ĐXGia Soslant od Boha.
Takže keď je jedno Písmo malo by byť jedno spoločenstvo


Kristovo. Už toto je priamy
dôkaz, že ľudia si do svojho spoločenstva vkladajú rôzne ľudské náuky a tradície.
Marek 7/7:No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy.

Nec
hali do toho vstúpiť satana pre svoju česť, slávu a bohatstvo. Jedine Bohu patrí česť
a sláva! Odkazov je v Písme veľa.
List Filipanom 4/20:A Bohu a nášmu Otcovi sláva na veky vekov. Amen.
Žalmy 57/6,12; 108/6:
Bože, vznes sa nad nebesia a tvoja sláva nech

je nad celou zemou.
1.list Timotejovi 1/17:Kráľovi vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť a
sláva na veky vekov. Amen. A mnoho ďalších.

Predstavte si:
Poviem si, že mne nevyhovuje žiadne spoločenstvo, lebo sú tam rôzne
nebiblické náuky a nesprávne uctievanie Boha tak založím nové a budem veriť, že to moje

spoločenstvo je
to pravé a bez poškvrny. Ale to by bola príležitosť aj pre satana, ktorý by
chcel aby prišla do môjho srdca pýcha a

povýšenectvo, že ja som založil to spoločenstvo a je
to mojou zásluhou. A tak sa nakoniec môže stať, že bude horšie ako ostatné spoločenstvá. Ale
aj keby bolo bez poškvrny, ako by som si myslel, koľko to vydrží? Veď sa pozrime do
minulosti koľko bolo reIormátorov a každý chcel spoločenstvo založené na Sv. Písme
a pravde. A koľko to vydržalo? Všade do toho prišli skôr či neskôr rôzne ľudské náuky, a
nesprávne uctievanie Boha. Preto verím, že keď budeme prosiť Boha cez Jeho Syna a nášho
Pána Ježiša Krista, tak Boh nám dá múdrosť aby sme mohli pochopiť správny Boží výklad
a nie ten ľudský.
2.list Petrov 1/20:...

Veď Písmo o

tom píše, Pavol o

tom píše :

1.list Korinťanom 1/11
...
že sú medzi vami sváry.
1.list Korinťanom 5/1:Ba počuť aj o smilstve medzi vami, a o takom smilstve, o akom ani

medzi pohanmi nepočuť
Zjavenie Jána píše o tom ako sa odvrátili od pravého uctievania Boha. Možno sa tam niektoré
spoločenstvá nájdu. Nezabúdajme na to najdôležitejšie.

List Efezanom 5/25
-27:...Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil

očistným kúpeľom
vody a slovom, aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani
vrásky, ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená.

Ktorá Cirkev je potom tá pravá? Ktoré spoločenstvo môže o

sebe toto prehlásiť pred Bohom?
O tom žiadny človek nerozhoduje, aj keby si to myslí a tvrdí. Kto o tom môže rozhodovať
a rozhodne je len ten, kto si ju pripravil, Ježiš Kristus.

V tomto odkaze nám Pán Ježiš o tom hovorí, že budú mnohí ľudia a rôzne spoločenstvá

hovoriť že oni sú tí prav
í.

Marek 13/5,
: Nato im Ježiš začal hovoriť: Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Mnohí
prídu v mojom mene a budú vám hovoriť: Ja som! — a zvedú mnohých.
Ktorá Cirkev rešpektuje a ctí si Božie meno? Ako môžu Bohu hovoriť rôznymi menami, keď
Boh je len jeden? V Biblii sú odkazy, ktoré hovoria len o jednom mene. Prvé prikázanie

Exodus 20
Kde sa v Biblii píše, že Boh má viacero mien? Niektorý dokonca tvrdia, že je to jedno, veď
stále myslíme toho istého. Vám je to možno jedno, ale Bohu nie!

Boh si do tejto knihy kníh


Biblie vložil najviac odkazov na Božie meno!

Zatiaľ mám spočítaných okolo 250

odkazov

Tak ktoré meno je to pravé? Hospodin? Čo znamená Hospodár. Adonaj? Čo v preklade
znamená Pán. El Šadaj v preklade znamená Všemohúci. Áno to všetko On je, lebo všetko sú
to prívlastky. Je náš Pán, aj Všemohúci, aj Hospodár a jednoznačne aj Boh. Ale to nie je meno
Boha.
Všetky tieto prívlastky mu patria a oveľa viac! Ale meno je len jedno, lebo je jeden Boh!!!
Je jedno spoločenstvo ktoré Boha nazýva Jehova. Je zaujímavé, že toto meno prišlo až
vznikom tejto cirkvi. Dovtedy nebolo.

Tak,
ako naň prišli? Odkiaľ ho majú? Veď Božie meno
znie inak.

Modlíte sa modlitbu Otče náš? Matúš 6/9 ,Lukáš 11/2...posväť sa tvoje meno...

Aké meno teda svätíte

keď sa túto modlitbu modlíte? Preklad Nového zákona síce nepíše aké
je Božie meno, ale to neznamená že ho nemáme rešpektovať a uctievať ho keď nám to
prikazuje sám Pán Ježiš, Boží syn. Veď máme rešpektovať celé Sväté Písmo. Čo ak nám to

Boh dal ako skúšku
či sme schopní porozumieť celej Biblii? Alebo len to, čo sa nám hodí
a to čo chceme rešpektovať? Prikazuje nám to sám Boh a aj jeho syn Ježiš Kristus vo veľmi
veľa odkazov. Napríklad:

Ámos 4/13
:...Jahve ,Boh zástupov, je jeho meno.

Vo zvitkoch, ktoré sa našli v

historických knihách a najstaršie biblie píšu Božie meno ako

JHVH

a správne sa číta a vyslovuje „Jahve“ toto meno uvádza aj Jeruzalemská Biblia. Prvý
krát toto meno bolo zjavené Mojžišovi.

Exodus 3/14

-15 dovtedy sa dal poznať Abrahámovi
ako Všemohúci Exodus 6/1-3 v prvom rade by sme mali dať česť Bohu a jeho menu. Hovorí

tom Sväté Písmo. Ako je možné, že keď je toľko kazateľov rôznych spol. a nekážu

dôležitosti božieho mena?
Keď o tom hovorí Sv. Písmo a s toľkými dôkazmi? Je zaujímavé,
že to najdôležitejšie o jedinom živom Bohu im uniká. Ale Boh aj o tom hovorí

Izaiáš 64/6
:...
nikto už nevzýva tvoje meno...
Židia ako prvý prestali používať Božie meno a potom Izaiáš 65/1,Rimanom 10/20.

Hovoria o

tom, ako sa Boh dal poznať pohanom.

Izaiáš 65/1
:Dal som sa hľadať tomu, čo sa na mňa nepýtal, dal som sa nájsť tým, čo ma
nehľadali. Povedal som: "Tu som. Tu som,"
národu, ktorý moje meno nevzýval.

Znamená to, že my
keď sme pohania nemáme poznať a vzývať Božie meno? A byť ako napr.
židia, ktorý sa ho boja vysloviť? Nedať mu úctu a česť?
Vôbec nie, Pán Ježiš o tom hovorí:

Ján 17/26
:ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ bola v nich

, a

aby som v nich bol aj ja.

Ján 17/6
: zjavil som tvoje meno ľudom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli dal si ich mne

oni zachovávali tvoje slovo.

V tomto nasledujúcom odkaze sám Pán Ježiš vyzýva Otca, aby oslávil svoje meno:

Ján 12/28
:Otče osláv svoje meno! A z neba zaznel hlas ,,už som oslávil a ešte oslávim.“A toto
hovorí sám Boh!
Žalm 91 hovorí o tom aká je sila v Božom mene. Odporúčam ho prečítať celý. Ak niekto
neverí o dôležitosti Božieho mena napriek všetkým odkazom, čo sú v písme (je ich veľmi

veľa). Tak nech sa za to modlí k

Bohu, či je dôležité poznať
Božie meno a dať mu úctu a česť.
S týmto by mal súhlasiť každý človek z hociktorého spoločenstva. Lebo vieme, že modlitba
je dôležitá a verím, že Boh to ukáže každému človeku, či novo veriacemu alebo kazateľovi.
A keď to bude chcieť s úprimného srdca tak verím, že to bude aj Božia vôľa. Kazateľ ktorý
roky študuje, ten si to veľmi ťažko prizná a nebude sa za to ani modliť, aby poznal pravdu

Božom mene. Dôvod je ten, že môže mať v sebe hrdosť, pýchu a málo kto príjme pokoru

modlitbe o Božom mene, radšej nebude chcieť poznať pravdu a priznať, že sa mýlil, aby sa
náhodou pred svojimi ľuďmi nezahanbil. Biblii venuje veľa času a to najdôležitejšie o Božom
mene mu (nám ľudom) ktosi kradne. Kto asi? Vieme, že je to satan. Aj o tom píše Sv. písmo:
2.Korintským 2/13:sú falošní apoštoli, klamní pracovníci, ktorí sa tvária, akoby boli

Kristovými apoštolmi. 14 a

nečudo,
veď sám satan sa tvári ako anjel sveta. 15 nie je teda

divné,
keď sa aj jeho služobníci vydávajú za služobníkov spravodlivosti, ale ich koniec bude
taký, aké sú ich skutky.
Nechcem nikoho uraziť ani sa dotknúť, toto hovorí Sv. Písmo. Na koho to platí vie jedine Boh
a ten človek ktorý o tom chce skutočne vedieť, to znamená predloží to pred Boha.

Jeremiáš 16/21
:pozor dajte! Ja ich naučím, raz a na vždy ich naučím poznať moju ruku

moju moc, poznajú že moje meno je Jahve!

Izaiáš 42/8
:,,ja som Jahve toto je moje meno a svoju slávu inému nedám, ani svoju úctu

neprepustím modlám.“
V tomto odkaze veľmi jasne hovorí Boh cez Izaiáša, že slávu inému menu nedá, teda ani
inému Bohu, lebo iný nie je a hovorí ešte o modlách. Boh im nedá žiadnu úctu, tak prečo
niektorí tzv. veriaci im dávajú úctu?
Keď veria v Boha ?

Exodus20/3,4
:nebudeš mať iných bohov okrem mňa! Neurobíš si modlu, ani nijakú podobu
toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou!
Tento odkaz nám hovorí čo sú modly, je to podoba niečoho, čomu sa nemáme klaňať
a uctievať. Aké to má následky o tom hovorí Exodus 20/5a nemáme robiť podobu Boha.
V jednej známej pesničke sa spieva: ,, sošku anjela si do vaku dám nech ma chráni“

(ospravedlňujem sa

kapele a

autorom, že som si dovolil použiť úryvok piesne, ale chcem to
použiť len ako príklad). Otázka je ako ma môže socha chrániť? Je to socha, neživí predmet.

Nedýcha, nežije, nehýbe sa a

nemá ducha! Aj o tom sa píše v Biblii je tam veľa odkazov

modlách.

Kniha Múdrostí 13/10:úbohí sú však tí, ktorých nádejou sú mŕtve veci, tí čo diela ľudských
rúk nazývajú bohmi.

Žalm 115/3
-8:veď náš Boh je na nebesiach stvoril všetko čo chcel. (4) pohanské modly hoc sú
zo striebra a zlata, sú dielom ľudských rúk...(8) im budú podobní ich tvorcovia a všetci, čo
v ne veria.

Ja rozhodne tak

vyzerať nechcem. A určite ani Vy. Túžba dosiahnuť večný život je o veľa
väčšia. To čo si nevieme predstaviť . Skúmal som rôzne videá a články, kde ľudia hovoria

nebi, čo je nebeské kráľovstvo a čo je zase peklo. Písmo píše o novej zemi a novom nebi.
Petrov 3/13:Podľa jeho prísľubu očakávame nové nebo a novú zem, na ktorých prebýva
spravodlivosť.

Izaiáš 60/21
:A tvoj ľud – všetko spravodliví budú vládnuť krajnou naveky... Zjavenie Jána

21/4
:zotrie im zočí každú slzu a už nebude smrť ani žiaľ, ani plač, ani bolesť už nebude lebo
prvé sa pominulo.

Rozprával som sa s človekom, ktorý prežil kymu. Opisoval nebeské kráľovstvo veľmi krásne,
jedným slovom veľa euIyrie a žiadne zlo. Ćalší človek mi hovoril, že mal dva sny. V jednom
bol zobratý do neba a v druhom do pekla. Na základe týchto výpovedí som sa tým začal
zaoberať, rôzne výpovede ľudí vo videách a článkoch, všetky sa zhodujú v

jednom: nebo je
pozitívne veľa lásky a radosti, eufórie všetkého pozitívneho veľmi veľa. Všetko nekonečne čo
si nevieme predstaviť. (odporúčam každému pozrieť a čítať hocijaké výpovede od viacerých
ľudí, aby ste si urobili svoj názor a mohli to pochopiť . A peklo negatívne opisujú to ako
večné muky, neprestávajúcu bolesť a to na večné časy. Ale toto nepíšem ako môj názor alebo

ako dôkaz od týchto ľudí
, lebo to nie je dôležité. Dôležité je to čo píše Biblia:
Zjavenie Jána20/10:A diabol, ktorý ich zvádzal bol zvrhnutý do ohnivého a sírového jazera,
kde je aj šelma i falošný prorok, a budú mučený dňom i nocou na veky vekov.
Júdov 1/7, 8: Tak aj Sodoma a Gomora a susedné mestá, ktoré tým istým spôsobom smilnili
a išli za iným telom, stali sa výstrahou, znášajúc trest večného ohňa

Podobne aj títo blúznivci

poškvrňujú telo,

pohŕdajú

pánom a

rúhajú sa duchovným bytostiam.

Ale ako mohli byť títo ľudia v

nebi alebo v

pekle, keď Sv. Písmo píše, že má byť posledný
súd a nové nebo a nová zem?

Matúš 25/31
-46:Až príde syn človeka vo svojej sláve a sním všetci anjeli zasadne na trón

svojej
slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a

on oddelí jedných od druhých ako
pastier oddeľuje ovce od capov.

(Rimanom 2/2,3)
0ohli vidieť budúcnosť, aby varovali ľudí a dali im výstrahu, že to tak naozaj je.
List Júdov 1/15: aby vykonal súd nad všetkými a usvedčil všetkých zo všetkých skutkov ich
bezbožnosti, ktoré bezbožne páchali, a zo všetkých urážlivých rečí, ktoré vyslovili proti nemu
bezbožní hriešnici."

že skutočne e[istuje dobro a zlo vieme všetci, ale kto tomu dáva dôraz?

Žalm 9/18
:do pekla pôjdu hriešnici, všetci pohania, čo zabúdajú na Boha.
Ak aj tomuto odkazu neveríte a nedávate tomu žiadnu pozornosť, ale skúste sa na chvíľu
zastaviť, porozmýšľať ak náhodou ozaj niečo e[istuje, nejaké pokračovanie po smrti, ako

napr. duchovná oso
ba, tak aj tam musí e[istovať dobro a zlo, ako tu na tomto svete. Skúmajte

knihách, na internete a určite natraIíte na ľudí, ktorí zažili a videli duchovný svet. Mne to
Boh ukázal, ale aj keby som klamal zhoduje sa to s tým čo tvrdia ostatní a aké majú z toho
pocity, a hlavne Biblia.
Je tam veľká sila zla aj dobra. Sú tam škaredé osoby aj pekné. Dobro
aj zlo. (môžeme byť radi, že to nevidíme nezniesli by sme to .

Veď sami sme z Božieho
ducha.
Biblia o tom hovorí, aj o hranici maximálneho veku: Genezis 6/3:Môj duch nezostane dlho
v ľuďoch (pre ich poblúdenie). Žalm 90/10, Príslovie 3/1,2,4/10
Sami vieme, ako sme krátko na tejto zemi, ale na to aby sme dosiahli večný život treba
poznať a čítať Sv. Písmo. Prináša nám to Pán Ježiš, Boží Syn, ktorý sa obetoval za naše

hriechy a

sedí po pravici Otca. On príde súdiť živých i mŕtvych.
List Kolosanom 3/1:Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte čo je hore, kde Kristus
sedí po pravici Boha!
Ak ozaj niečo existuje chceme dosiahnuť večný život v

radosti eufórii

alebo vo večných
mukách? Presný príklad je v Lukášovi 16/19-31o našej nevere, (samozrejme nie všetci
)tvrdohlavosti a lakomstve. A keď už padneme na dno hľadáme a prosíme Boha, ale my ho
máme hľadať stále, hlavne keď sa máme dobre, nič nám nechýba nie len, keď je zle. Boh je tu
stále pre nás.

Ako
dosiahnuť večný život? Treba sa modliť jedine k

Bohu cez jeho syna Pána Ježiša Krista,
a navzájom si odpúšťať.

Ján 16/23
:Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene dá vám to.
Čítať Sv. Písmo každý deň! Človek nemusí stráviť hodiny nad tým stačí pre začiatok pár
minút. Budete venovať čas sebe a váš život sa začne meniť, začnete žiť, nie prežívať a hlavne
venujete čas Bohu. Modlitba je rozhovor s Bohom, keď ju budete konať úprimne od srdca
s láskou, tak spolu s písmom si vybudujete vzťah s Bohom. 2.Timoteovi 3/16Ale toto je len
začiatok treba mať v sebe veľa lásky, prosiť za ňu a Boh vám ju dá. Naučí vás milovať
všetkých ľudí a pochopíte, že konať dobré skutky, milovať svojich nepriateľov a odpúšťať im,
je najväčší prejav lásky.

Jánov 4/8, 4/16
:Boh je láska, a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.
Pán Ježiš Kristus nám ukázal čo je dokonalá láska. Môže zmyť aj vaše hriechy a napokon na
to prišiel na svet, aby zmyl naše hriechy svojou krvou na kríži.

Židom 99/28, 1 Jánov 2/2

Rimanom 4/25

...vydaného za naše hriechy a
vzkrieseného pre naše ospravedlnenie.

Obetoval sa za nás a

stále sa obetuje za každého kto zmenil a

chce zmeniť svoj život

lepšiemu, aby mu Boh zobral jeho najväčšie hriechy ako alkohol, drogy, smilstvo, týranie,
násilie,(vraždy, bitky) áno aj takéto hriechy. Vy čo tvrdíte, že Boh neexistuje, že Ježiš Kristus
je výmysel. Vy čo neveríte Sv. Písmu(Biblii), prečo teda páchate hriechy? Predsa každý
dospelý človek by mal rozlíšiť dobro a zlo. Ale aj keď to viete rozlíšiť, prečo stále páchate
zlo?

Korintským 6/9
:Neviete, že nespravodlivý nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte
sa, ani smilníci ani modloslužobníci, ani cudzoložníci ani
chlipníci, ani súložníci mužov, ani
zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.

Veď sme dospelí, máme svoju hrdosť a predsa majú niektorí z nás také ťažké hriechy. Alebo
nie? Pozri sa sám do zrkadla (obrazne), predstav si seba ako osobu, ktorá by s tebou žila
každý deň, stále kradneš? Jasné ostatní to robia tiež, smilníš? Aj to robia, si opilec? Stále si
predstavuj seba vedľa teba. Chamtivec, sám pre seba? Nadávaš? A mohol by som pokračovať,
ale načo, každý je iný a má svoje chyby a rôzne, ale nemusí ich mať. Boh nám môže ak
budeme chcieť zobrať tie najhoršie hriechy.
1.Korinstkým 6/11:Ale niektorí ste toto boli. Ale obmyli ste sa boli ste posvätený boli ste
ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v duchu nášho Boha.
Čudujete sa, že vaše deti používajú škaredé slová, nadávky už od útleho veku? Ale

od koho to
počujú?Na kom to vidia? Jasné poviete si, že doma pred svojimi deťmi nenadávate. Ale
chováte sa tak medzi cudzími, kde sú cudzie deti. Tie to zachytia a prinesú do škôl vašich
detí, ale nie len škaredé slová to je najmenšie zlo. Horšie sú cigarety, alkohol, drogy,

krádeže.
Často krát skorý sexuálny život (tehotné neplnoleté dievčatá), ale od koho to zlo ide?
Jednoznačne od dospelých ľudí, od vás. Chcete svoje deti vychovať v správnosti, ale sami sa
tak nechováte. Stále máš sám seba pred sebou?
Ako chcete vychovať správne svoje deti, keď
sa neviete (nechcete) zmeniť vy? Nikoho nechcem uraziť a vopred sa ospravedlňujem, nie
všetci sú takí. Ak chceme niečo zmeniť v

prvom rade by sme mali začať od seba.

2.Korintským 13/5
:Seba samých skúmajte, či máte vieru, sami sa skúmajte. Rimanom 2/1-
... Lebo v čom súdiš iného sám seba odsudzuješ...Posledné časy príchod Pána Ježiša Krista 1.časť

PDF file: Posledné časy - príchod Pána Ježiša Krista_1.časť.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz