DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Sväté písmo Biblia

Sväté písmo Biblia
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aA10

Velikost PDF souboru:
86.93 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/A10.pdf
Stažení: Sväté písmo _Bi…Biblia.pdf

Datum uložení souboru:
19. 11. 2017» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Sväté písmo _Biblia.pdf:


Sväté Písmo

– Biblia

Isto mi mnohí potvrdíte, že odkaz živého Boha, Sväté písmo, je jednou
z najčítanejších kníh na svete. Častokrát ju však človek odkladá na miesto, kde leží a
zapadá prachom.

Prečo si ju ľudia zadovažujú a aký majú k tomu dôvod? Niektorí zo zvedavosti, iným
to prikazuje náboženské spoločenstvo, ďalší v tejto vzácnej knihe hľadajú zmysel života a
východisko zo svojho neusporiadaného hriešneho života.

No sú aj takí, ktorí ju nepoznajú a teda ju ani nečítali.

Ako vznikla táto vzácna a neobyčajná kniha? Načo má slúžiť? Čo nám prináša a v
čom je taká výnimočná?

Už v dávnych časoch niekto Veľmi Veľký dal základy tejto vzácnej knihy a
prehováral ústami prorokov k ľudu. Tým dával najavo svoju vôľu v zákonoch a
prikázaniach.

Požehnaný človek, ktorému dal niekto veľký príkaz a požehnanie, píše odkazy na
pergameny, zvitky, kamenné tabule a iné artefakty.
Neskôr múdrosťou zvrchovaného najvyššieho Pána dostáva vnuknutie a tak tieto
vzácne odkazy vpíše do Svätého Písma. To bol vznik tejto vzácnej knihy.

Jedným z odkazov tejto vzácnej knihy, kde nám potvrdzuje, že je skutočne
vzniknutá a inšpirovaná niekým Veľmi Veľkým, je
2.list Timoteja, 3.kapitola, 16.verš: Celé písmo je vnuknuté Bohom a užitočné na
karhanie, na naprávanie a na výchovu k spravodlivosti, aby boží človek bol
dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.

Tento vzácny odkaz nám zároveň odpovedá na naše predchádzajúce otázky - na čo

nám slúži táto
vzácna kniha a kde nás aj karhá, vychováva a pripravuje, aby sme pochopili
toto vzácne dielo a žili podľa neho.

Sväté písmo nie je žiaden román, bestseller alebo iné literárne dielo.
Je veľkým zdrojom informácií, nasmerovaní, rád, zákonov a prikázaní.

Sväté písmo sa skladá z dvoch zákonov. Z Nového zákona a Starého zákona.

O čom nás informuje Starý zákon a čo je v ňom pre nás najdôležitejšie? Ten niekto
Veľmi Veľký, hovoríme mu Boh, nám v svojom odkaze zo Svätého Písma zjavuje svoje
veľké sväté meno, zákony a prikázania. To by mali poznať všetci, tým sa riadiť, hlavne tí,
ktorí uverili a hovoria si kresťania.

No, bohužiaľ, opak je pravdou. Zákony nepoznajú a tak ich nerešpektujú. Preto
zasadajú koncily a všelijaké náboženské spoločenstvá a sami si vytvárajú prikázania a
zákony, ktoré im vyhovujú. Vôbec im nevadí, že sú v rozpore s božími.

Základným kameňom tohto veľkého diela – Svätého Písma – je meno živého Boha,
ktoré býva spochybňované, a tak mu dávajú rôzne tituly a tým znevažujú jeho veľké a
sväté meno, ktoré má nepochybne veľkú silu. Volajú ho Pán Boh. Pán je len titul a taktiež
Boh je len titul.

Božie meno býva často prezentované ako Pán Boh. Ani Adonay, El Šadaj nie sú
božie mená, ale len prívlastky. Znamenajú: Adonai
– pán, El Šadaj – všemohúci.

Na obhajobu svätého Božieho mena boli napísané odkazy v Svätom písme a je ich
skutočne veľa.
Po prečítaní týchto odkazov o svätom Božom mene zistíme, že Boh chce, aby sme
vzývali je skutočné pravé meno.

Ten, kto nemá oči zaslepené, určite odkazy pochopí. No nedá mi to, a tak priložím
jeden z týchto vzácnych a isto presvedčivých odkazov, ako znelo a znie Božie meno. Bolo
to na hore Sinaj, kde je Mojžiš oboznámený s Božím menom:
Jeruzalemská biblia rok 2015, 2.list Mojžiša, 3.kapitola, 15. verš: Jahve, Boh vašich
otcov, Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakoba, ma poslal k vám. Toto je moje meno
naveky. Takto ma budú vzývať z pokolenia na pokolenie.

Modlitbu Otčenáš sa modlia viacerí, ale, bohužiaľ, neuvedomujú si význam jej slov.
Modlíme sa:
posväť sa Tvoje meno - tak sme sa mohli presvedčiť z tejto modlitby, že Boh
nemá viaceré mená, ale iba jedno skutočné meno. To však patrí do úst toho, kto si to
zaslúži.
Ak dovolíte, vrátime sa naspäť k božím prikázaniam a zákonom. Verím, že mnohí z
vás poznajú, akým spôsobom nám Boh oznamuje desať božích prikázaní. Tie boli dané
Mojžišovi na hore Sinaj na kamenných tabuliach.

Myslím, že všetkým veriacim je jasné, že riadiť sa božími prikázaniami a žiť podľa
nich, by malo byť to najdôležitejšie v našich
zbožných životoch. Bohužiaľ, s ľútosťou
musíme konštatovať, že sa tak nedeje.
Veľké náboženské spoločenstvá alebo spoločenstvo jedno z božích prikázaní ruší a
tak sa ním neriadi. Je to zákon o modlách. Vydáva svoje časopisy a brožúrky ako napr.
katechizmus, kde jedno z božích prikázaní – príkaz o modle – neuvádza. Stúpenci tohto
náboženského spoločenstva, ich predstavitelia, boží príkaz porušujú a klaňajú sa modle.

Jeruzalemská biblia 2015, 2. list Mojžiša, 20.kapitola, 4.-5.verš: Neurobíš si žiadnu
sochu, ani podobu ničoho, čo je hore na nebi alebo dole na zemi, alebo vo vodách,
pod zemou. Nebudeš sa im klaňať, nebudeš im slúžiť, lebo ja Jahve, tvoj Boh, som
žiarlivý Boh, ktorý trestá vinu otcov na deťoch, vnukoch a pravnukoch.

Sväté písmo nás vystríha, aby sa nikto neznížil k prehrešku a nedovolil si niečo v
týchto svätých písmach pozmeniť, vynechať alebo pridať. Kto by si teda tento boží zákon o
modlách dovolil zrušiť, bude za to niesť zodpovednosť.

Zjavenie Jána, 22.kapitola, 18.verš: Keby k
tomu niekto niečo pridal, tomu Boh pridá
všetky rany opísané v tejto knihe. A keby niekto ubral zo slov tejto prorockej knihy,
tomu Boh odníme podiel na strome života a na svätom meste opísanom v tejto
knihe.

Mnohí, tzv. kresťania, pri čítaní tohto odkazu zo svätého písma, konečne zisťujú, že
človek nemá právo porušovať alebo rušiť božie zákony a prikázania. Nesmie pridať ani
ubrať čiarku, lebo ho stihne boží trest. Viacerí, tzv. kresťania, pri čítaní týchto riadkov budú
veľmi prekvapení. Nemôžu uveriť, že by to mohlo byť tak. Komu a s kým slúžia a koho
uctievajú, ak sú porušované božie zákony a prikázania?

Myslím, že už ste pochopili, hlavne tí mladší, aké dôležité je čítanie Svätého písma,
ak nechcete byť klamaní.

To však nie je všetko.

Je tu ďalší boží príkaz, ktorí si niekto dovolil upraviť, zmeniť.
Jeruzalemská Biblia 2015, 2.list Mojžiša, 20.kapitola, 8.verš: Pamätaj na sobotný
deň, aby si ho svätil, šesť dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu, ale
siedmy deň je sobota pre Jahveho, tvojh
o Boha.

Dobre čítate, nie nedeľa, ale sobota bol deň sviatočný. To je Boží príkaz.

Veľké náboženské spoločenstvo sa uznieslo, že sviatočným dňom nebude sobota,
ale nedeľa. Veriaci nič nenamietajú a prijímajú ľudské nariadenie.

Ak by veriaci čítali Sväté Písmo a poznali zákon o dni sviatočnom, tak by to isto
nedovolili a nenechali sa zavádzať.
Možno si viacerí neuvedomujú, že nedeľa bola veľkým pohanským sviatkom na

oslavu modly
– Slnka.

Týmto sa to nebiblické uctievanie niekoho iného, určite ale nie živého Boha,
nekončí. Je tu ďalšie porušenie a nerešpektovanie Božieho zákona – zákon o krvi.

Jeruzalemská Biblia 2015, 1.list Mojžiša, 9.kapitola, 3.-4.verš: Každý tvor, ktorý žije a
hýbe sa, bude vám za pokrm. To vám dávam práve tak, ako zelené byliny, len
nebudete jesť spolu s mäsom jeho dušu, totiž krv.

Isto budú mnohí namietať, že zákon o krvi patrí len pre židovský národ., Prvým
dokladom je Noe, ktorému Boh dal tento zákon. No Noe nebol žid. Takže Boží zákon o krvi
patrí všetkým.

Zákon o krvi je určite dôležitý. Je to Božia vôľa, nie ľudská. Potvrdzuje nám to Sväté
Písmo aj v Novom zákone.
Jeruzalemská biblia 2015, skutky apoštolské, 15.kapitola, 28.-29-verš: Lebo Svätý
Duch a my sme usúdili, že nebudeme na vás klásť nijakého iného bremena okrem
toho nevyhnutného, zdržiavať sa mäsa modlám obetovaného, krvi, udusených
zvierať a smilstva.

No, čo veriaci, zákon o krvi je pre vás zase len novinkou? Komu to slúžite? Koho
uctievate? Veď predsa porušujete Božie zákony a prikázania.

Ako ste si mohli znova povšimnúť a presvedčiť sa, že je dôležité poznať Sväté
Písmo, odkaz živého Boha. Potom by vás už nemohol nikto klamať a zavádzať.
„Veď nám z neho čítajú naši náboženskí predstavitelia“, bránia sa ich nasledovníci: „My ho

poznáme a sme s ním obo
známení“.

Tak znova jedna rada – viem, že ju mnohí neprijmú. Otvorte Sväté Písmo, odkaz
živého Boha a presvedčte sa, kde je pravda, skôr ako bude neskoro. Nečakajte na deň
posledného súdu.

Dovoľte mi, chcel by som pokračovať v prezentácii tejto úžasnej knihy kníh Svätého
Písma, a to v Novom zákone, do ktorého sme už vstúpili v predchádzajúcich odkazoch.
Stalo sa to preto, lebo Sväté Písmo je kniha poprepletaná a odvolávky sa prelínajú,
dopĺňajú a potvrdzujú. Takže je to spojená nádoba. Starý zákon dopĺň

a a podporuje Nový
zákon a opačne.

O čom nás informuje Nový zákon? Čo je v ňom pre nás najdôležitejšie a čo by mal
každý skutočný veriaci vedieť?

Nový zákon nás informuje o príchode Syna Božieho, Pán Ježiša, ktorý položil svoj
život za naše hriechy a prišiel nás zmieriť s Bohom.

Pán Ježiš prichádza vo veľkej skromnosti a pokore. Svoje učenie odovzdáva
dvanástim apoštolom, ktorí ho nasledovali a snažili sa ho napodobňovať. Hlásali slovo
Božie, evanjelizovali, naplnení Duchom Svätým uzdravovali, vyhá

ňali zlých duchov. To boli
skutoční kresťania. Žili v skromnosti, jednoduchých rúchach, o hlade, bez majetku.

Po mučeníckej smrti apoštolov prichádzajú samozvaní, nie Bohom vyvolení
predstavitelia náboženských spoločenstiev, ktorí sa častokrát neriadia Svätým Písmom,
a tak v svojom ľudskom podaní, pohanských rituáloch, zavádzajú svojich veriacich.

Sami nás svojím životom a konaním o tom presvedčujú. V bohatých zdobených
rúchach, so zlatými prsteňmi, krížmi, nemalými majetkami, v pýche, nadutosti. Vo svojich
vysoko postavených náboženských postoch, v hodovaní, kupčení so slovom Božím.
Nechávajú si bozkávať ruky a ľudia vo svojej naivite sa im dokonca klaňajú. Svoju
hriešnosť vôbec neskrývajú a páchajú rôzne zvrátenosti. Nehanbia sa ani zneuctiť malé
deti.
Ich veriaci ich častokrát vo svojom hriešnom živote napodobňujú, a tak sú
nepekným príkladom pre neveriacich. Ak by títo narušitelia božích zákonov a prikázaní
čítali tú skvostnú knihu Sväté písmo, mali ju v srdci a rešpektovali ju, nekonali by také
zvrátenosti.

Sväté písmo, kniha kníh, odhaľuje každý priestupok, porušovanie božích zákonov –
prikázaní, vnucovanie ľudských zákonov, príkazov, náuk, pohanských rituálov, praktizujúce
aj v dnešnej dobe veľkým náboženským spoločenstvom, ale aj menšími nábo

ženskými
spoločenstvami. Tie by sa chceli skryť a vyhnúť zodpovednosti za svoju veľkú hriešnosť
slovami: To sú naše tradície, rituály, ľudské podanie, ktoré dedíme z pokolenia na
pokolenie.

No tie, bohužiaľ, nemajú nič spoločné so živým Bohom. Živému Bohu sa to nepáči,
čo dáva najavo v odkazoch v Svätom Písme:
Evanjelium Matúš, 15. kapitola, 8.verš: Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je
ďaleko odo mňa. No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy.

Milí veriaci, ak chcete slúžiť živému Bohu, tak si vložte tento veľký Boží odkaz do
srdiečka a riaďte sa ním. Prestaňte slúžiť ľudským náukám, nezúčastňujte sa na žiadnych
pohanských rituáloch, rešpektujte božie nariadenia a prikázania, ktoré sú uvedené len v

Svätom Písme
– Biblii, a nie žiadne výmysly koncilov, ktoré sú v ľudskom podaní nie v
Božom.
Tu je ďalší pokus veľkého náboženského spoločenstva, ako skryť svoju hriešnosť
za sväté meno Pána Ježiša, a tak si hovoria cirkev Kristova.

Že nie sú určite Cirkev Kristova, ich odhaľuje citát zo Svätého Písma.
List Efezským, 5.kapitola, 25.-27.verš: Kristus miluje cirkev a seba samého vydal za
ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom, aby si sám pripravil cirkev
slávnu, na ktorej niet škvrnky ani vrásky, ani ničoho podo

bného, ale aby bola svätá
a nepoškvrnená.

Vy ktorí ste zabíjali mečom, vnucovali vaše bludy, upaľovali, predávali odpustky, sa
chcete skrývať vo vašej nesmiernej hriešnosti za Kristovu čistú Cirkev. No vaša odmena
čoskoro príde.
Aj odkazy Pána Ježiša vás odhaľujú.
Evanjelium Marek, 7.kapitola, 8.verš: Božie prikázania opúšťate a držíte sa ľudských
zvykov a hovorí ďalej: Ako pekne viete obísť božie prikázania, aby ste zachovali
svoje podanie.

Myslím, že vám to už konečne dochádza a zisťujete, aká dôležitá je táto kniha kníh
Sväté Písmo, odkaz živého Boha. Mnohí ju čiastočne poznáte, ale to nestačí. Sväté Písmo
treba čítať denne, a to, čo prečítame, by sme si mali vložiť do srdiečka. Veľmi dôležité je
ale to, aby sme podľa slov tejto vzácnej knihy aj žili.

Niektorí namietajú: „Sväté písmo je veľmi ťažké čítanie“. Mnohí pri čítaní Svätého
Písma vravia, že mu nerozumejú. Je tu jedna rada, ako mu môžeme porozumieť. K tejto
vzácnej knihe je kľúč, ktorý otvára je nekonečnú múdrosť. Chcete tento kľúč poznať?
Je skrytý v našej pokore.

Čítajte nasledujúce riadky a budete prekvapení, aké to je jednoduché. No len ak to
skúsite, zistíte, že je to účinné.
Tu je ten kľúč: Otče nebeský, veľké a sväté je tvoje meno, Jahve zástupov, dovoľ,
aby som mohol - mohla pochopiť toto tvoje veľké dielo, ktoré si ty inšpiroval, a tak sa ním
riadiť a žiť podľa neho, tebe na slávu a česť. O to Ťa prosím prostredníctvom Tvojho Syna,
láskavého Pána Ježiša. Amen.

Prosím veľkého a vznešeného stvoriteľa neba i zeme, všetkého živého i neživého,
aby vám všetkým vykúpil čas a aby ste sa mohli sýtiť týmto úžasným Božím slovom, ktoré
je jedine v Svätom Písme. A tak naplnení Duchom svätým kráčali do večnosti.

Mohli by sme ešte veľa písať, ale ďaleko dôležitejšie je, aby ste túto vzácnu knihu
začali čítať a mohol účinok tejto knihy cez Božiu inšpiráciu pôsobiť na vás a v prítomnosti
Ducha Svätého meniť vaše hriešne životy.

Každý z nás má slobodnú vôľu, a tak sa môže sám rozhodnúť, ako bude žiť. Buď sa

bude riadiť odkazmi Svätého Písma
a podriadiť sa Božej vôli a môže mať účasť na
večnom živote, alebo sa podriadiť ľudskej vôli.

No myslím, teda skôr viem, že ste sa mnohí podriadili ľudskej vôli, a tak ste skúsili
na vlastnej koži, aké to má aj bude mať neblahé následky. Veľké náboženské
spoločenstvo vás viedlo a vedie v ľudskom podaní nie k Bohu, ale do zatratenia.
To odhaľuje a potvrdzuje kniha kníh Sväté Písmo. Vaši hriešni vodcovia vás tam vedú cez
ich pohanské rituály, modloslužbu, zvrátené zákony a prikázania.

V moje krátkej výpovedi vám chcem dokázať, že vzácna kniha Sväté Písmo je
veľmi účinná a môže meniť ľudské životy.

Mnohí z vás budete zvedaví, kto píše tieto riadky a prečo to robí. Môžete namietať:
„Čože on je bez hriechu?:

Bol som jedným z vás a bol som veľký hriešnik. Žil som vo vašom veľkom
náboženskom spoločenstve, ktoré ma tiež klamalo a zavádzalo. No prišiel človek, ktorého
Boh požehnal a ten mi otvoril oči prostredníctvom Svätého Písma. Po viacerých rokoch
čítania tejto vzácnej knihy prichádza ovocie Duch
a Svätého a môj život nadobúda inú
hodnotu.

Moje závislosti a neresti, alkohol, hazardné hry, smilstvo, lakomstvo, nenávisť,
špatné slová sú už minulosťou. Toto je tá skutočná účinnosť Božieho slova, ktorú som
našiel len v Svätom Písme. Vďaka tomu mám te

raz pekný vzťah medzi Bohom a
človekom.

To je moja výpoveď a dôvod, prečo píšem tieto riadky, ktorými napĺňam Božiu vôľu
a týmto spôsobom aj evanjelizujem.

Nepíšem preto, aby som niekoho pohoršil, ale ak je to Božia vôľa, usmernil, tak ako
som bol aj ja usmernený.

Jeden sadí, druhý polieva, ale jedine Boh môže dať vzrast. To si plne uvedomujem
a v pokore to dávam do Božích rúk. AmenSväté písmo Biblia

PDF file: Sväté písmo _Biblia.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz