DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Informace rodičům září 2021

Informace rodičům září 2021
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/a9sy

Velikost PDF souboru:
151.37 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/9sy.pdf
Stažení: Informace rodič…í 2021.pdf

Datum uložení souboru:
27. 08. 2021» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Informace rodičům září 2021.pdf:


Informace k provozu školy od 1. 9. 2021

První školní den - 1. 9. 2021
● Žáci 1. ročníku – budou do kmenové třídy vpuštěny v 7,30 společně se svými
zákonnými zástupci (prosíme, aby ke každému žákovi přišli maximálně dvě dospělé
osoby z důvody menšího prostoru ve třídě a dále kvůli pandemické situaci) – poprvé
budou testováni6 až 2.9.2021. Ostatní informace již zaslala prvňáčkům paní
učitelka třídní Mgr. Pavla Kolářová.
● Žáci 2. - 5. ročníku přijdou mezi 7,30 - 7,40 do své kmenové učebny bez
doprovodu zákonných zástupců k uvítání s třídní učitelkou a spolužáky, otestují
se, dostanou informace k dalším dnům a v 8,30 budou odcházet sami domů.
● Před vstupem do budovy školy je nutné odevzdat Čestné prohlášení zákonných
zástupců o návratu žáka ze zahraničí (ke stažení ZDE ) a to i v případě, že žák
v zahraničí v posledních 14 dnech nepobýval. Pokud pobýval, vztahuje se na něj
Schéma návratu ze zahraničí.

2. a 3. 9. 2021
● Od 2. 9. 2021 mají žáci možnost stravování (nejpozději do 3. 9. 2021 je nutné
odevzdat vyplněnou přihlášku ke stravování, ideálně hned 1. 9. 2021) - obědy
na 2. a 3. 9. 2021 si v případě zájmu nahlaste ve školní jídelně (nejpozději ráno
do 7,00): tel. 730 157 880.
● Platba za stravné se hradí PŘEDEM - zálohově - na měsíc září uhraďte
nejpozději do 3. 9. 2021 (ve výši na celý měsíce); č.ú.: 30015–3529951379/0800
(nezapomeňte na variab.symbol dítěte!!!).

Hygienická pravidla
● Žáci jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole ve SPOLEČNÝCH
PROSTORECH (chodby, šatny, hygienická zařízení) nosit řádně nasazenou
zdravotnickou roušku. Samozřejmě případně mohou používat i vyšší stupeň
ochrany úst a nosu, např. respirátory. Látkové roušky nejsou povolené.
● U vstupu do budovy školy, v každé učebně, jídelně, oddělení, hygienickém
zařízení jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobě s dávkovačem.
● V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý žák důkladně umyje
ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou a
následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

Školní družina - oddělení školní družiny budou provozována v obvyklém čase
a režimu. Přihlášení do ŠD je možno hned od 1. 9. 2021 a přihlášku ihned odevzdat
tentýž den u žákovského vchodu školy paní vychovatelkám. Školní družina bude
v provozu až od 2. 9. 2021.

Testování žáků na COVID – 19
● Žáci se budou testovat ve středu 1. 9. 2021 (1. ročník 2. 9. 2021,
v pondělí 6. 9. 2021 a ve čtvrtek 9. 9. 2021 testovací sadou od firmy GENRUI
- návod na samotestování najdete ZDE.
○ Dovolujeme si požádat rodiče, aby se svými dětmi video či leták shlédli
a probrali s nimi postup testování. Vaše vstřícnost a připravenost nám
velmi pomůže v hladkém průběhu testování.
○ Testování bude probíhat tzv. samosběrem, u kterého není nutná
asistence zdravotnického personálu, na začátku první vyučovací
hodiny (pokud tento den žák ve škole nebude, tak v den, kdy do školy
po tomto dni přijde). Žákům bude s testováním pomáhat vyučující
první hodiny, případně další zaměstnanec školy (seznámí je s postupem
samotestování apod.).
● Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro
bezinfekčnost:
○ po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) - nutno doložit
certifikátem o očkování (ke stažení na www.ocko.uzis.cz)
○ po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního
pozitivního testu na covid-19) - nutno doložit potvrzením

zdravotnického zařízení
○ případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu
(ATG/PCR) provedeného v odběrovém místě.
● Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční
výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením
Ministerstva zdravotnictví:
○ povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve
škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných

prostorách školy, školní družiny;
○ nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převléká se s odstupem od

ostatních osob a nesmí zpívat;
○ při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají
ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu
a dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru.

Postup školy v případě pozitivního výsledku testu ve třídě
1. Vždy je třeba pozitivně testovaného žáka izolovat od ostatních osob do izolační
místnosti (pozitivně testovaný je vždy izolován od negativně testovaných;
negativně testovaní mohou počkat na zákonné zástupce společně v jedné třídě).
2. Škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce
(který může být dán i předem - ke stažení ZDE) a po náležitém poučení o nutných
opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v
izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.
3. Žáku je vydáno potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu. Zákonný
zástupce žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem
informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru
všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a
ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-
PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.
Postup školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19
1. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy, pak žák není vpuštěn do
budovy školy; za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce;
2. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný
zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost škola neprodleně
oznamuje zákonnému zástupci a informuje ho o nutnosti okamžitého
vyzvednutí a odchodu žáka ze školy; pokud toto není možné, postupuje se

podle následujícího bodu;
3. příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole –
žák je neprodleně umístěn do předem připravené samostatné místnosti, aby
byl izolován od ostatních přítomných ve škole a současně je informován
zákonný zástupce žáka o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy.
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, že má telefonicky
kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem
chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn
vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Veškerá opatření se řídí Manuálem MŠMT ze dne 17. 8. 2021 - ke stažení ZDE.Informace rodičům září 2021

PDF file: Informace rodičům září 2021.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz