DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

TZ 19.10.2018 k 20. RS NRZP ČR

TZ 19.10.2018 k 20. RS NRZP ČR
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/a7X3

Velikost PDF souboru:
76.76 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/7X3.pdf
Stažení: TZ 19.10.2018 k…ZP ČR .pdf» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu TZ 19.10.2018 k 20. RS NRZP ČR .pdf:


NárodníradaosobsezdravotnímpostiženímČR,Partyzánská7,Praha7,17000email:nrzpcr@nrzp.cz,http:www.nrzp.cz,tel.:+420731410266IČO:70856478,DIČ:CZ70856478,čísloúčtu:0291778399/0800 Tiskovázprávak20.RepublikovémushromážděníNárodníradyosobsezdravotnímpostiženímČRDne18.10.2018seuskutečnilo20.RepublikovéshromážděníNárodníradyosobsezdravotnímpostiženímČR.MimozhodnoceníčinnostiahospodařeníNRZPČRzauplynuléobdobí,volbunovéhočlenapředsedni ctvaNRZPČR,přij alidelegátinásledujícíprohlášeníkposlankynímaposlancůmPoslaneckésněmovnyvevěcinovelyzákonač.108/2006Sb.,osociálníchslužbách.Prohlášenídelegátů20.RSNRZPČRksenátnímunávrhunovelyzákonač.108/2006Sb.,osociálníchslužbách.Váženépaníposlankyně,váženípániposlanciPoslaneckésněmovnyParlamentuČR,my,delegáti20.Republiko véhoshromážděníNárodníradyosobsezdrav otnímpostiženímČR,senaVásobracímesežádostí,abysteconejdříveprojednalisenátnínávrhnovelyzákonač.108/2006Sb.,osociálníchslužbách,kterýmsezvyšujepříspěveknapéčiveIV.stupnimíryzávislosti.ZároveňsiVásdovolujemepožádat,abystevyhovělipozměňovacímnávrhůmnazvýšenípříspěvkunapéčivestupniIII.míryzávislosti.Uvedenázměnamázacílposílitdisponibilnípříjemosobvnejvyššíchstupníchzávislosti,kterénevyužívajípobytovésociálníslužby.PokudbyvšakdošlopouzekúpravěIV.stupněmíryzávislosti,vzniknevýraznádisproporcemezioběmastupniuosob,kterénevyužívajípobytovýchsociálníchslužeb.Jetřebabrátvúvahu,žedlesoučasnéhosystémuposuzovánínárokunapříspěveknapéčijehranicemeziIII.aIV.stupněmmíryzávislostineostrá.Vmnohýchpřípadechosoby,kterémajípřiznánpříspěveknapéčipouzeveIII.stupnizdůvoduzachováníkognitivníchfunkcí,vyžadujíobjempéčesrovnatelnýčivyššínežosobyspřiznanýmIV.stupněmmíryzávislosti.Váženépaníposlankyně,váženípániposlanci,dovolujemesiVászároveňpožádatoconejrychlejšíúpravuzákonů,které posuzujízdravotnístav žadatelůopříspěv ky,kteréjimpomáhajížítsamostatně.Jdenámorychlejšíaspravedlivějšízpůsobposuzovánízdravotníhostavu.Současnýstav,kdyžadateléčekajínaposouzeníapřiznánípříspěvkůneboprůkazůvícenežpůlroku,jeneudržitelný.Situacesepomnoholetnelepšíajezřejmé,žejenezbytnézcelazměnitzpůsobposuzovánízdravotníhostavuosobsezdravotnímpostižením.Váženépaníposlankyně,váženípániposlanci,věříme,ževtomtovolebnímobdobísenámtovšemspolečněpodaří.VPraze19.října2018ZaNRZPČR:Mgr.VáclavrásaPředsedaNRZPČR


TZ 19.10.2018 k 20. RS NRZP ČR

PDF file: TZ 19.10.2018 k 20. RS NRZP ČR .pdf© 2020 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czoriginální samolepky na stěnuplastikové modely